Tải bản đầy đủ

Báo cáo hộ ông hoàng văn long

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 53/BC-UBND

Cát Nê, ngày 19 tháng 7 năm 2017

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BÁO CÁO
Về quá trình tuyên truyền, vận động hộ ông Hoàng Văn Long
và bà Nguyễn Thị Ngà xóm Lò Mật, xã Cát Nê
Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh
Thái Nguyên về việc phê duyệt bổ sung dự án: Di chuyển trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015
huyện Đại Từ;
Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 của UBND huyện
Đại Từ về việc thu hồi đất thu hồi đất của 35 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự
án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ (Đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 của UBND huyện
Đại Từ về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ (Đợt 2-35 hộ);
Ngày 18/7/2017 UBND, các ban ngành đoàn thể xã Cát Nê đã phối hợp với
Trung tâm phát triển quỹ đất đã tổ chức đến tại hộ gia đình ông Hoàng Văn Long
và bà Nguyễn Thị Ngà tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền theo Quyết
định phê duyệt phương án và bàn giao mặt bằng cho dự án thi công.
(Có biên bản tuyên truyền vận động kèm theo)
Tại buổi làm việc, Ý kiến ông Hoàng Văn Long và bà Nguyễn Thị Ngà:
Tổng diện tích 03 thửa dất là do bố mẹ bà khai phá để trồng mố sau đó cho
gia đình bà. Dự án thu hồi 6.920,5m2. 03 thửa đất trồng chè từ năm 1995; đến năm
2012 phá 1 phần chè già cỗi để trồng chè cành thay thế. Khi dự án vào thì tính cho
gia đình là đất rừng, hiện trạng trên đất có cả chè già và chè mới trồng; Có giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất ghi là đất rừng sản xuất; tuy nhiên khi cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014 là đất rừng sản xuất thì gia đình không


biết, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như vậy là không đúng. Đề nghị
xã làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tính đúng phương án đền bù cho
gia đình. Thì gia đình mới nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng.
UBND xã Cát Nê đã phối hợp với Trung tâm phát triển Quỹ đất tuyên truyền
về các văn bản chính sách của Nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên về bồi thường
đến hộ gia đình. Phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ được UBND huyện phê
duyệt tại Quyết định 382/QĐ-UBND 10/03/2016 đã tính đúng theo cơ chế chính
sách và đơn giá quy định của Nhà nước.
Sau khi nghe UBND xã, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, Trung tâm
PTQĐ huyện Đại Từ tuyên truyền vận động nhưng hộ gia đình ông Hoàng Văn
Long và bà Nguyễn Thị Ngà không nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt
bằng, không chấp hành Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Đại Từ.
Trên đây là Báo cáo của UBND xã Cát Nê về việc thực hiện tuyên truyền,
vận động hộ ông Hoàng Văn Long và bà Nguyễn Thị Ngà chấp hành Quyết định
thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường để thực hiện dự án Bồi
thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131, xã Cát Nê huyện Đại Từ. Báo cáo UBND huyện Đại Từ xem xét chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/C);
- Hội đồng BTGPMB (B/C)
- TT phát triển quỹ đất;
- Lưu: VT, ĐC.


T.M UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×