Tải bản đầy đủ

Hộ ông yên + tòng

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày 22 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO
Về quá trình tuyên truyền, vận động hộ ông Nguyễn Văn Tòng xã Cát Nê
-huyện Đại Từ và hộ ông Lê Văn Yên xã Phúc Thuận-Phổ Yên
Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh
Thái Nguyên về việc phê duyệt bổ sung dự án: Di chuyển trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015
huyện Đại Từ;
Căn cứ Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 17/05/2017 của UBND huyện
Đại Từ về việc thu hồi đất thu hồi đất của 35 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự
án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ;

Căn cứ Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 17/05/2017 của UBND huyện
Đại Từ về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ;
Ngày 21/7/2017 UBND, các ban ngành đoàn thể xã Cát Nê đã phối hợp với
Trung tâm phát triển quỹ đất đã tổ chức đến tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tòng
và gia đình ông Lê Văn Yên tuyên truyền vận động hộ gia đình bàn giao mặt bằng
cho dự án thi công.
(Có biên bản tuyên truyền vận động kèm theo)
Tại buổi làm việc, Ý kiến hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tòng và gia đình
ông Lê Văn Yên:
- Hai gia đình ông Nguyễn Văn Tòng và gia đình ông Lê Văn Yên nhất trí
bàn giao mặt bằng cho dự án thi công và cam kết không có thắc mắc, kiến nghị gì
về sau.


Trên đây là Báo cáo của UBND xã Cát Nê về việc thực hiện tuyên truyền,
vận động hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tòng và gia đình ông Lê Văn Yên chấp
hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường và bàn
giao mặt bằng để thực hiện dự án Bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Trường thử
công nghệ - Nhà máy Z131, xã Cát Nê - huyện Đại Từ. Báo cáo UBND huyện Đại
Từ xem xét chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/C);
- Hội đồng BTGPMB (B/C)
- TT phát triển quỹ đất;
- Lưu: VT, ĐC.

T.M UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×