Tải bản đầy đủ

Báo cáo

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:
/UBND-ĐC
Về việc hòa giải tranh chấp
đất đai dự án Trường thử
công nghệ - Nhà máy Z131

Cát Nê, ngày 12 tháng 7 năm 2017

Kính gửi: - UBND huyện Đại Từ;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Từ.

Căn cứ ý kiến đề nghị của hộ gia đình ông Hoàng Văn Long và bà Nguyễn
Thị Ngà – xóm Lò Mật, xã Cát Nê về việc tranh chấp đất đai với hộ gia đình ông
Nguyễn Văn Tuyên và bà Nguyễn Thị Hương tại thửa đất số 606, diện tích
4982,0m2, tờ bản đồ thu hồi đất số 2, trong khu dự án: Trường thử công nghệ - Nhà

máy Z131 xã Cát Nê.
UBND xã Cát Nê đã thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và tiến hành tổ
chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai hộ gia đình ngày 11/7/2017 và hai bên đã
đi đến thống nhất như sau:
Gia đình ông Hoàng Văn Long nhất trí diện tích thửa đất số số 606, diện
tích 4982,0m2, tờ bản đồ thu hồi đất số 2, trong khu dự án: Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 xã Cát Nê thuộc quyền quản lý sử dụng của gia đình ông Nguyễn
Văn Tuyên và bà Nguyễn Thi Hương xóm Lò Mật, xã Cát Nê, gia đình không có
thắc mắc, kiến nghị gì từ nay về sau và đề nghị UBND huyện Đại Từ tính toán bồi
thường cho gia đình theo quy định.
Vậy UBND xã Cát Nê báo cáo UBND huyện Đại Từ xem xét giải quyết các
bước tiếp theo.
Trên đây là báo cáo kết quả hòa giải tranh chấp đất đai tại khu dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 xã Cát Nê. Đề nghị UBND huyện Đại Từ
xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP-UBND, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×