Tải bản đầy đủ

bb tt ô tú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
BIÊN BẢN
Về việc tuyên truyền vận động hộ dân nhận tiền theo Quyết định phê duyệt
phương án của UBND huyện Đại Từ.
Dự án: Dự án: Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Hôm nay, vào hồi

giờ

phút ngày tháng năm 2017. Tại hội trường UBND xã Cát
Nê, huyện Đại Từ.

I. THÀNH PHẦN GỒM:
1. Đại diện HĐND, UBND, MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã Cát Nê:
- Ông (bà): Đỗ Thanh Tâm
- chức vụ: Chủ tịch UBND xã
- Ông (bà): Trần Nhật Thăng - chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã.
- Ông (bà): Dương Văn Đồng - chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã
- Ông (bà): Vũ Trọng Tú

- chức vụ: Công chức địa chính
. Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất:
- Ông (bà): Nguyễn Thị Ngọc Anh - chức vụ: Cán bộ
3. Đại diện cơ sở xóm:
- Ông (bà): Nguyễn Minh Tân - chức vụ: Trưởng xóm Lò Mật
4. Đại diện hộ gia đình:
- Ông (bà): Nguyễn Văn Tú và bà Đỗ Thị Hòa - chức vụ: Chủ hộ.
II. Nội dung:
Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 của UBND huyện Đại
Từ về việc thu hồi đất của 35 hộ gia đình cá nhân để thực hiện dự án: Trường thử công
nghệ Nhà máy Z131 tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên (đợt 2);
Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 của UBND huyện Đại
Từ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Trường
thử công nghệ Nhà máy Z131 tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (đợt 2- 35 hộ);
Hội đồng bồi thường đã thông báo mời nhận tiền 3 lần và tổ chức chi trả tiền bồi
thường, hỗ trợ tại trụ sở UBND xã Cát Nê nhưng hộ gia đình đã không đến nhận tiền
bồi thường, hỗ trợ. Để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án UBND xã Cát Nê và
các ban nghành đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động gia đình chấp hành chủ trương
thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện dự án, cụ thể:
1. UBND xã Cát Nê, MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã vận động, tuyên
truyền:


Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về
việc phê duyệt bổ sung dự án: Di chuyển trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đại Từ;
Thông báo số 254/TB-UBND ngày 02/11/2015 của UBND huyện Đại Từ về
việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại
xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Thông báo số 52/TB-UBND ngày 02/11/2015 của UBND huyện Đại Từ về việc
thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.(bổ sung)
Công tác bồi thường GPMB đã được UBND huyện Đại Từ chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn, UBND xã Cát Nê tổ chức thực hiện công tác lập hồ sơ thu hồi đất, kiểm
kê lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng trình tự, cơ chế, chính


sách và đơn giá quy định của Nhà nước tại thời điểm thực hiện dự án.
Các văn bản chính sách của của Nhà nước và của Tỉnh quy định về cơ chế bồi
thường, hỗ trợ:
Phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ được UBND huyện phê duyệt tại Quyết
định số số 382/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 đã tính đúng theo cơ chế chính sách và
đơn giá quy định của nhà Nước.
2. Ý kiến của hộ dân:
* Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tú và bà Đỗ Thị Hòa: ...................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3. Qua làm việc, thảo luận, ý kiến tham gia của các thành phần, hội nghị
thống nhất kết luận các nội dung sau:
Hộ dân được mời có mặt tham dự hội nghị hôm nay đều đã nhận được Quyết định
thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, thông báo chi trả tiền 3 lần
đối với dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Đề nghị hộ gia đình chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt
phương án của huyện, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện
dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Vậy chúng tôi thống nhất lập biên bản này làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp
theo.


Biên bản lập xong vào hồi ...... giờ ......phút cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần tham gia cùng nghe và nhất trí ký tên./.
ĐẠI DIỆN CÁC HỘ GIA
ĐÌNH

MTTQ XÃ

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ XÓM

ĐD. TRUNG TÂM PTQĐ

CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH XÃ

TM. UBND XÃ CÁT NÊ

ĐD. HĐND XÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
BIÊN BẢN


Về việc tuyên truyền vận động hộ dân nhận tiền theo Quyết định phê duyệt
phương án của UBND huyện Đại Từ.
Dự án: Dự án: Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Hôm nay, vào hồi ........ngày ......tháng …. năm 2017. Tại hội trường UBND xã Cát Nê,
huyện Đại Từ.
I. THÀNH PHẦN GỒM:
1. Đại diện HĐND, UBND, MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã Cát Nê:
- Ông (bà): Đỗ Thanh Tâm
- chức vụ: Chủ tịch UBND xã
- Ông (bà): Trần Nhật Thăng - chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã.
- Ông (bà): Dương Văn Đồng - chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã
- Ông (bà): Vũ Trọng Tú
- chức vụ: Công chức địa chính
. Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất:
- Ông (bà): Nguyễn Thị Ngọc Anh - chức vụ: Cán bộ
3. Đại diện cơ sở xóm:
- Ông (bà): Nguyễn Minh Tân
- chức vụ: Trưởng xóm Lò Mật
4. Đại diện hộ gia đình:
- Ông (bà): Ngô Đức Thụ
- chức vụ: Chủ hộ
II. Nội dung:
Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 của UBND huyện Đại
Từ về việc thu hồi đất của 35 hộ gia đình cá nhân để thực hiện dự án: Trường thử công
nghệ Nhà máy Z131 tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên (đợt 2);
Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 của UBND huyện Đại
Từ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Trường
thử công nghệ Nhà máy Z131 tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (đợt 2- 35 hộ);
Hội đồng bồi thường đã thông báo mời nhận tiền 3 lần và tổ chức chi trả tiền bồi
thường, hỗ trợ tại trụ sở UBND xã Cát Nê nhưng hộ gia đình đã không đến nhận tiền
bồi thường, hỗ trợ. Để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án UBND xã Cát Nê và
các ban nghành đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động gia đình chấp hành chủ trương
thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện dự án, cụ thể:
1. UBND xã Cát Nê, MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã vận động, tuyên
truyền:
Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;


Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về
việc phê duyệt bổ sung dự án: Di chuyển trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đại Từ;
Thông báo số 254/TB-UBND ngày 02/11/2015 của UBND huyện Đại Từ về
việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại
xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Công tác bồi thường GPMB đã được UBND huyện Đại Từ chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn, UBND xã Cát Nê tổ chức thực hiện công tác lập hồ sơ thu hồi đất, kiểm
kê lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng trình tự, cơ chế, chính
sách và đơn giá quy định của Nhà nước tại thời điểm thực hiện dự án.
Các văn bản chính sách của của Nhà nước và của Tỉnh quy định về cơ chế bồi
thường, hỗ trợ:
Phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ được UBND huyện phê duyệt tại Quyết
định số 382/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 đã tính đúng theo cơ chế chính sách và đơn
giá quy định của nhà Nước.
2. Ý kiến của hộ dân:
* Hộ gia đình ông Ngô Đức Thụ: Gia đình tôi có thửa đất 492, diện tích 5368,6m2 gia
đình tôi trồng chè từ trước đến nay trên toàn bộ thửa đất nhưng sao phương án chỉ công
nhận cho gia đình tôi 400m2 đất trồng chè còn lại là đất trồng rừng và một thửa đất
diện tích 1020m2 gia đình tôi canh tác trồng sắn nhưng sao phương án bồi thường cho
gia đình tôi là đất trồng rừng. Gia đình tôi không nhất trí.
3. Qua làm việc, thảo luận, ý kiến tham gia của các thành phần, hội nghị
thống nhất kết luận các nội dung sau:
Theo nội dung khiếu nại của hộ gia đình Ông Ngô Đức Thụ về Quyết định số
381/QĐ -UBND ngày 10/03/2016 của UBND huyện Đại Từ về việc thu hồi thửa đất số
492, tờ bản đồ thu hồi số 02, diện tích thu hồi 5368,6 m 2 lọai đất trồng rừng là không
đúng. Ông Ngô Đức Thụ đề nghị thu hồi loại đất trồng cây lâu năm. Đã được UBND
huyện Đại Từ trả lời về nội dung khiếu nại của hộ gia đình tại Quyết định số 1175/QĐUBND ngày 31/3/2017.
Hộ dân được mời có mặt tham dự hội nghị hôm nay đều đã nhận được Quyết định
thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, thông báo chi trả tiền 3 lần
đối với dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ.


Đề nghị hộ gia đình chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt
phương án của huyện, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện
dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Vậy chúng tôi thống nhất lập biên bản này làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp
theo.
Biên bản lập xong vào hồi ...... giờ ......phút cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần tham gia cùng nghe và nhất trí ký tên./.
ĐẠI DIỆN CÁC HỘ GIA
ĐÌNH

MTTQ XÃ

ĐD. HĐND XÃ

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ XÓM

ĐD. TRUNG TÂM PTQĐ

CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH XÃ

TM. UBND XÃ CÁT NÊ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
BIÊN BẢN
Về việc tuyên truyền vận động hộ dân nhận tiền theo Quyết định phê duyệt
phương án của UBND huyện Đại Từ.
Dự án: Dự án: Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Hôm nay, vào hồi ........ngày ......tháng …. năm 2017. Tại hội trường UBND xã Cát Nê,
huyện Đại Từ.
I. THÀNH PHẦN GỒM:
1. Đại diện HĐND, UBND, MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã Cát Nê:
- Ông (bà): Đỗ Thanh Tâm
- chức vụ: Chủ tịch UBND xã
- Ông (bà): Trần Nhật Thăng - chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã.
- Ông (bà): Dương Văn Đồng - chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã
- Ông (bà): Vũ Trọng Tú
- chức vụ: Công chức địa chính
. Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất:
- Ông (bà): Nguyễn Thị Ngọc Anh - chức vụ: Cán bộ
3. Đại diện cơ sở xóm:
- Ông (bà): Nguyễn Minh Tân - chức vụ: Trưởng xóm Lò Mật
4. Đại diện hộ gia đình:
- Ông (bà): Nguyễn Minh Chiến - chức vụ: Chủ hộ
II. Nội dung:
Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND huyện Đại
Từ về việc thu hồi đất của 22 hộ gia đình cá nhân để thực hiện dự án: Trường thử công
nghệ Nhà máy Z131 tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên (đợt 1);
Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND huyện Đại
Từ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Trường
thử công nghệ Nhà máy Z131 tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (đợt 1- 25 hộ);
Hội đồng bồi thường đã thông báo mời nhận tiền… lần và tổ chức chi trả tiền
bồi thường, hỗ trợ tại trụ sở UBND xã Cát Nê nhưng hộ gia đình đã không đến nhận
tiền bồi thường, hỗ trợ. Để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án UBND xã Cát
Nê và các ban nghành đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động gia đình chấp hành chủ
trương thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện dự án, cụ thể:
1. UBND xã Cát Nê, MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã vận động, tuyên
truyền:


Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về
việc phê duyệt bổ sung dự án: Di chuyển trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đại Từ;
Thông báo số 254/TB-UBND ngày 02/11/2015 của UBND huyện Đại Từ về
việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại
xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Thông báo số 52/TB-UBND ngày 02/11/2015 của UBND huyện Đại Từ về việc
thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.(bổ sung)
Công tác bồi thường GPMB đã được UBND huyện Đại Từ chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn, UBND xã Cát Nê tổ chức thực hiện công tác lập hồ sơ thu hồi đất, kiểm
kê lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng trình tự, cơ chế, chính
sách và đơn giá quy định của Nhà nước tại thời điểm thực hiện dự án.
Các văn bản chính sách của của Nhà nước và của Tỉnh quy định về cơ chế bồi
thường, hỗ trợ:
Phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ được UBND huyện phê duyệt tại Quyết
định số 186/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 đã tính đúng theo cơ chế chính sách và đơn
giá quy định của nhà Nước.
2. Ý kiến của hộ dân:
* Hộ gia đình ông Nguyễn Minh Chiến: Gia đình tôi có thửa đất 193 tổng diện tích
1625,5m2. trong đó có khoảng 4 sào 3 thước ruộng nhưng theo Quyết định phê duyệt
phương án lại tính toàn bộ diện tích của gia đình tôi là đất trồng rừng nên gia đình tôi
không đồng ý. Đề nghị tách phần diện tích đất ruộng ra.
3. Qua làm việc, thảo luận, ý kiến tham gia của các thành phần, hội nghị
thống nhất kết luận các nội dung sau:
Các hộ dân được mời có mặt tham dự hội nghị hôm nay đều đã nhận được Quyết
định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, thông báo chi trả tiền 3
lần đối với dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Đề nghị các hộ gia đình chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt
phương án của huyện, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện
dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Vậy chúng tôi thống nhất lập biên bản này làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp
theo.


Biên bản lập xong vào hồi ...... giờ ......phút cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần tham gia cùng nghe và nhất trí ký tên./.
ĐẠI DIỆN CÁC HỘ GIA
ĐÌNH

MTTQ XÃ

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ XÓM

ĐD. TRUNG TÂM PTQĐ

CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH XÃ

TM. UBND XÃ CÁT NÊ

ĐD. HĐND XÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


BIÊN BẢN
Về việc tuyên truyền vận động hộ dân nhận tiền theo Quyết định phê duyệt
phương án của UBND huyện Đại Từ.
Dự án: Dự án: Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Hôm nay, vào hồi ........ngày ......tháng …. năm 2017. Tại hội trường UBND xã Cát Nê,
huyện Đại Từ.
I. THÀNH PHẦN GỒM:
1. Đại diện HĐND, UBND, MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã Cát Nê:
- Ông (bà): Đỗ Thanh Tâm
- chức vụ: Chủ tịch UBND xã
- Ông (bà): Trần Nhật Thăng - chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã.
- Ông (bà): Dương Văn Đồng - chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã
- Ông (bà): Vũ Trọng Tú
- chức vụ: Công chức địa chính
. Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất:
- Ông (bà): Nguyễn Thị Ngọc Anh - chức vụ: Cán bộ
3. Đại diện cơ sở xóm:
- Ông (bà): Nguyễn Minh Tân
- chức vụ: …………………………………
- Ông (bà): …………………………chức vụ: ……………………………………
4. Đại diện hộ gia đình:
- Ông (bà): Nguyễn Văn Tuấn - chức vụ: Chủ hộ.
II. Nội dung:
Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 của UBND huyện Đại
Từ về việc thu hồi đất của 35 hộ gia đình cá nhân để thực hiện dự án: Trường thử công
nghệ Nhà máy Z131 tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên (đợt 2);
Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 của UBND huyện Đại
Từ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Trường
thử công nghệ Nhà máy Z131 tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (đợt 2- 35 hộ);
Hội đồng bồi thường đã thông báo mời nhận tiền 3 lần và tổ chức chi trả tiền bồi
thường, hỗ trợ tại trụ sở UBND xã Cát Nê nhưng hộ gia đình đã không đến nhận tiền
bồi thường, hỗ trợ. Để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án UBND xã Cát Nê và
các ban nghành đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động gia đình chấp hành chủ trương
thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện dự án, cụ thể:
1. UBND xã Cát Nê, MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã vận động, tuyên
truyền:


Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về
việc phê duyệt bổ sung dự án: Di chuyển trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đại Từ;
Thông báo số 254/TB-UBND ngày 02/11/2015 của UBND huyện Đại Từ về
việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại
xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Thông báo số 52/TB-UBND ngày 02/11/2015 của UBND huyện Đại Từ về việc
thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.(bổ sung)
Công tác bồi thường GPMB đã được UBND huyện Đại Từ chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn, UBND xã Cát Nê tổ chức thực hiện công tác lập hồ sơ thu hồi đất, kiểm
kê lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng trình tự, cơ chế, chính
sách và đơn giá quy định của Nhà nước tại thời điểm thực hiện dự án.
Các văn bản chính sách của của Nhà nước và của Tỉnh quy định về cơ chế bồi
thường, hỗ trợ:
Phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ được UBND huyện phê duyệt tại Quyết
định số 382/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 đã tính đúng theo cơ chế chính sách và đơn
giá quy định của nhà Nước.
2. Ý kiến của hộ dân:
* Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn: Gia đình tôi có mua một mảnh đất thổ cư của
gia đình ông Đại sử dụng từ trước năm 1990 trên đất có nhà ở và công trình phụ nhưng
theo Quyết định phê duyệt phương án lại tính toán cho về bồi thường tài sản theo hệ số
0,25; 0,6 gia đình tôi không nhất trí.
- Và một số thửa gia đình tôi có chè mọc giải rác khắp bãi nhưng khi kiểm kê và tính
toán bồi thường quy diện tích vào một khu còn lại là tính đất trồng rừng nên gia đình
tôi không nhất trí.
3. Qua làm việc, thảo luận, ý kiến tham gia của các thành phần, hội nghị
thống nhất kết luận các nội dung sau:
Các hộ dân được mời có mặt tham dự hội nghị hôm nay đều đã nhận được Quyết
định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, thông báo chi trả tiền 3
lần đối với dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ.


Đề nghị các hộ gia đình chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt
phương án của huyện, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện
dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Vậy chúng tôi thống nhất lập biên bản này làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp
theo.
Biên bản lập xong vào hồi ...... giờ ......phút cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần tham gia cùng nghe và nhất trí ký tên./.
ĐẠI DIỆN CÁC HỘ GIA
ĐÌNH

MTTQ XÃ

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ XÓM

ĐD. TRUNG TÂM PTQĐ

CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH XÃ

TM. UBND XÃ CÁT NÊ

ĐD. HĐND XÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


BIÊN BẢN
Về việc tuyên truyền vận động hộ dân nhận tiền theo Quyết định phê duyệt
phương án của UBND huyện Đại Từ.
Dự án: Dự án: Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Hôm nay, vào hồi ........ngày ......tháng …. năm 2017. Tại hội trường UBND xã Cát Nê,
huyện Đại Từ.
I. THÀNH PHẦN GỒM:
1. Đại diện HĐND, UBND, MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã Cát Nê:
- Ông (bà): Đỗ Thanh Tâm
- chức vụ: Chủ tịch UBND xã
- Ông (bà): Trần Nhật Thăng - chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã.
- Ông (bà): Dương Văn Đồng - chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã
- Ông (bà): Vũ Trọng Tú
- chức vụ: Công chức địa chính
. Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất:
- Ông (bà): Nguyễn Thị Ngọc Anh - chức vụ: Cán bộ
3. Đại diện cơ sở xóm:
- Ông (bà): Nguyễn Minh Tân - chức vụ: Trưởng xóm Lò Mật
4. Đại diện hộ gia đình:
- Ông (bà): Đỗ Văn Chiến
- chức vụ: Chủ hộ.
II. Nội dung:
Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND huyện Đại
Từ về việc thu hồi đất của 22 hộ gia đình cá nhân để thực hiện dự án: Trường thử công
nghệ Nhà máy Z131 tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên (đợt 1);
Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND huyện Đại
Từ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Trường
thử công nghệ Nhà máy Z131 tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê, huyện
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (đợt 1- 25 hộ);
Hội đồng bồi thường đã thông báo mời nhận tiền 3 lần và tổ chức chi trả tiền bồi
thường, hỗ trợ tại trụ sở UBND xã Cát Nê nhưng hộ gia đình đã không đến nhận tiền
bồi thường, hỗ trợ. Để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án UBND xã Cát Nê và
các ban nghành đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động gia đình chấp hành chủ trương
thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện dự án, cụ thể:
1. UBND xã Cát Nê, MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã vận động, tuyên
truyền:


Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về
việc phê duyệt bổ sung dự án: Di chuyển trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đại Từ;
Thông báo số 254/TB-UBND ngày 02/11/2015 của UBND huyện Đại Từ về
việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại
xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Thông báo số 52/TB-UBND ngày 02/11/2015 của UBND huyện Đại Từ về việc
thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.(bổ sung)
Công tác bồi thường GPMB đã được UBND huyện Đại Từ chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn, UBND xã Cát Nê tổ chức thực hiện công tác lập hồ sơ thu hồi đất, kiểm
kê lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng trình tự, cơ chế, chính
sách và đơn giá quy định của Nhà nước tại thời điểm thực hiện dự án.
Các văn bản chính sách của của Nhà nước và của Tỉnh quy định về cơ chế bồi
thường, hỗ trợ:
Phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ được UBND huyện phê duyệt tại Quyết
định số 186/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 đã tính đúng theo cơ chế chính sách và đơn
giá quy định của nhà Nước.
2. Ý kiến của hộ dân:
* Hộ gia đình ông Đỗ Văn Chiến: Thửa đất của gia đình tôi mua lại có diện tích
4300m2 có một phần trồng chè, còn một phần trồng keo. Do chè già nên gia đình tôi
chuyển toàn bộ sang trồng chè non và trồng keo. Gia đình tôi không nhất trí theo Quyết
định phê duyệt phương án là đất trồng rừng.
3. Qua làm việc, thảo luận, ý kiến tham gia của các thành phần, hội nghị
thống nhất kết luận các nội dung sau:
Các hộ dân được mời có mặt tham dự hội nghị hôm nay đều đã nhận được Quyết
định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, thông báo chi trả tiền 3
lần đối với dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Đề nghị các hộ gia đình chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt
phương án của huyện, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện
dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
Vậy chúng tôi thống nhất lập biên bản này làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp
theo.


Biên bản lập xong vào hồi ...... giờ ......phút cùng ngày, đã thông qua cho các
thành phần tham gia cùng nghe và nhất trí ký tên./.
ĐẠI DIỆN CÁC HỘ GIA
ĐÌNH

MTTQ XÃ

ĐD. HĐND XÃ

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ XÓM

ĐD. TRUNG TÂM PTQĐ

CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH XÃ

TM. UBND XÃ CÁT NÊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×