Tải bản đầy đủ

Báo cáo ông đặng văn hải

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày 20 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO
Về quá trình tuyên truyền, vận động hộ ông Đặng Văn Hải và bà Hoàng Thị
Nga xóm Trung, TT Bắc Sơn, huyện Phổ Yên
Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh
Thái Nguyên về việc phê duyệt bổ sung dự án: Di chuyển trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015
huyện Đại Từ;
Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 của UBND huyện
Đại Từ về việc thu hồi đất của 35 hộ gia đình cá nhân để thực hiện dự án: Trường
thử công nghệ Nhà máy Z131 tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê,
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 của UBND huyện
Đại Từ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án
Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát
Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (đợt 2- 35 hộ);
Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND huyện
Đại Từ về việc thu hồi đất của các hộ gia đình cá nhân để thực hiện dự án: Trường
thử công nghệ Nhà máy Z131 tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê,
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (đợt 3);
Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND huyện
Đại Từ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án
Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tổng cục công nghiệp quốc phòng tại xã Cát
Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (đợt 3)


Ngày 19/6/2017 UBND, các ban ngành đoàn thể xã Cát Nê đã phối hợp với
Trung tâm phát triển quỹ đất đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động hộ ông
Đặng Văn Hải nhận tiền theo Quyết định phê duyệt phương án.
Tại buổi làm việc, Ý kiến ông Đặng Văn Hải: Nguồn gốc một số thửa đất của gia
đình là đất trồng chè từ trước đến nay. Đề nghị UBND huyện Đại Từ xem xét kiểm
tra xác định lại loại đất cho gia đình theo quy định.
UBND xã Cát Nê đã phối hợp với Trung tâm phát triển Quỹ đất tuyên truyền
về các văn bản chính sách của Nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên về bồi thường
đến các hộ gia đình. Phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ được UBND huyện phê
duyệt tại Quyết định 382/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 và Quyết định số 1178/QĐUBND ngày 31/03/2017, đã tính đúng theo cơ chế chính sách và đơn giá quy định
của Nhà nước.
Trên đây là Báo cáo của UBND xã Cát Nê về việc thực hiện tuyên truyền,
vận động hộ ông Đặng Văn Hải chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê
duyệt phương án bồi thường để thực hiện dự án Bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131, xã Cát Nê - huyện Đại Từ. Báo cáo
UBND huyện Đại Từ xem xét chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/C);
- Hội đồng BTGPMB (B/C)
- TT phát triển quỹ đất;
- Lưu: VP, ĐC.

T.M UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Tâm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×