Tải bản đầy đủ

CV trả lời (hạnh nam)

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

/UBND-ĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày 30 tháng 10 năm 2017

Về việc trả lời nội dung đề
nghị của ông Nguyễn Văn
Nam thuộc dự án: Trường
thử công nghệ - Nhà máy
Z131

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: xóm Đồng Mương, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
UBND xã Cát Nê có nhận được đơn đề nghị của gia đình ông Nguyễn Văn
Nam, địa chỉ: xóm Đồng Mương, xã Cát Nê, ngày 20 tháng 10 năm 2017. Nội

dung gia đình đề nghị như sau:
Đề nghị UBND xã Cát Nê họp cộng đồng khu dân cư xóm Lò Mật, lấy ý
kiến xác minh của một số ông, bà nắm rõ nguồn gốc của thửa đất 96 tờ bản đồ
thu hồi đất số 1, lịch sử của thửa đất, nguồn gốc thửa đất của gia đình thuộc khu
dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xóm Lò Mật, xã Cát Nê. Để
xác định loại đất cho gia đình.
Sau khi xem xét hồ sơ và các tài liệu có liên quan đến thửa đất của gia đình
ông UBND xã Cát Nê xin trả lời nội dung đề nghị của gia đình ông Nguyễn Văn
Nam như sau:
Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nam và bà Bùi Thị Hạnh, địa chỉ thường trú
xóm Đồng Mương, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, có thửa đất số 96, tờ bản đồ số thu
hồi đất số 1 diện tích 1.086,0m 2 nằm trong phạm vi thực hiện dự án: Trường thử
công nghệ Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận
quyền sư dụng đất.
Theo quy định đối với các thửa đất chưa được cấp GCNQSD đất khi tiến
hành lập hồ sơ thu hồi đất, UBND xã phải tổ chức họp lấy phiếu ý kiến cộng
đồng dân cư để làm căn cứ xác định nguồn gốc sử dụng đất cho hộ gia đình.
Ngày 26 tháng 11 năm 2015 UBND xã Cát Nê đã phối hợp với cơ sở xóm
Lò Mật tổ chức Hội nghị lấy phiếu ý kiến khu dân cư tại nhà văn hóa xóm Lò
Mật, xã Cát Nê để làm một trong những căn cứ xác nhận nguồn gốc quá trình sử


dụng của thửa đất số 96, tờ bản đồ thu hồi đất số 1 diện tích 1.086,0m 2 thuộc
quyền quản lý sử dụng của gia đình ông Nguyễn Văn Nam và bà Bùi Thị Hạnh.
Thành phần hội nghị gồm: Lãnh đạo UBND xã , UBMTTQ xã, công chức
địa chính, công chức tư pháp, Bí thư chi bộ, trưởng xóm Lò Mật và 7 hộ dân sinh
sống lâu đời biết rõ về nguồn gốc thửa đất 96, tờ bản đồ thu hồi đất số 1 diện tích
1.086,0m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Nam và bà Bùi Thị Hạnh – xóm Đồng
Mương.
Như vậy nội dung đơn đề nghị của gia đình ông Nguyễn Văn Nam và bà
Bùi Thị Hạnh – xóm Đồng Mương, UBND xã Cát Nê đã thực hiện họp lấy ý kiến
khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất mà gia đình đề nghị.
Trên đây là nội dung trả lời của UBND xã Cát Nê để gia đình ông Nguyễn
Văn Nam và bà Bùi Thị Hạnh – xóm Đồng Mương biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (Trả lời);
- Lưu VP UBND, ĐC.

CHỦ TỊCH


Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×