Tải bản đầy đủ

Biên bản ông xuân trường

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
Biên bản làm việc
Hôm nay hồi 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 01 năm 2018. Tại
phòng họp UBND xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Thành phần gồm có:
I. Những ngời tiến hành hoà giải:
* Đại diện UBND xã Cát Nê.
1. Ông: Đỗ Thanh Tâm

- PCT-UBND xã Cát Nê Chủ tịch HĐHGTC

đất đai.
2. Ông: Dơng Văn Đồng

- Chủ tịch MTTQ xã.

2. Ông: Vũ Trọng Tú

- Công chức địa chính xã


3. Ông: Nguyễn Đức Thắng - Công chức t pháp xã
* Đại diện Cy CP ĐT và phát triển Yên Bình:
1. Ông: ..
2. Ông: Nguyễn Trí Cờng Cán bộ công ty.
* Đại diện hộ gia đình:
1. Ông: Nguyễn Văn Trờng Công dân xóm Nông Trờng.
II. Nội dung:
Căn cứ Đơn đề nghị của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trờng
công dân xóm Nông Trờng gửi đến UBND xã Cát Nê ngày 24/01/2018
với nội dung thiếu diện tích. Đề nghị đo trả lại đủ diện tích theo bản
đồ thu hồi đất của gia đình.
Hôm nay với thành phần nh trên UBND xã Cát Nê phối hợp với Cty cổ
phần đầu t và phát triển Yên Bình cùng hộ gia đình tiến hành xác
định tại thực địa diện tích đất còn lại sau khi dự án tiến hành thu
hồi đất cụ thể nh sau:


-Về ranh giới thực hiện dự án qua xác minh của Tổ trắc địa Cty
cổ phần đầu t và phát triển Yên Bình vị trí đào hào ranh giới theo
mốc giới quy hoạch không lấn vào đất của hộ dân(hộ ông Nguyễn Văn
Trờng xóm Nông Trờng)
- Diện tích còn lại gia đình ông Nguyễn Văn Trờng đang sử
dụng qua đo đạc thực tế của Tổ trắc địa Cty cổ phần đầu t và
phát triển Yên Bình 1241m2. Đối chiếu với bản đồ trích lục bản đồ
địa chính phục vụ bồi thờng GPMB dự án Trờng thử công nghệ Nhà
máy Z131 ngày 22/10/2015 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thái
Nguyên, diện tích ngoài chỉ giới thu hồi còn lại của gia đình ông
Nguyễn Văn Trờng là 1434,3m2, giảm 193,3m2.
Vậy chúng tôi lập biên bản này làm cơ sở Báo cáo Hội đồng bồi thờng
GPMB huyện Đại từ để làm cơ sở để thực hiện các bớc tiếp theo
Biên bản kết thúc hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày và đợc đọc lại cho
mọi ngời có mặt cùng nghe nhất trí ký tên dới đây.
Đại diện hộ gia đình
Công chức địa chính

ĐD MTTQ xã
chức t pháp xã

Đại Cty CPĐTPT yên bình


Công

TM. UBND Xã CáT NÊ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×