Tải bản đầy đủ

xac nhan 06 hộ theo biên ban thống nhất

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

Số :

/ UBND-ĐC
Về việc xác định lại nguồn gốc
đất dự án Di chuyển Trường thử
công nghệ- nhà máy Z131

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cát Nê, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: - UBND huyện Đại Từ;
Thực hiện Công văn số 2223/STNMT-TCĐBTGPMB ngày 31/10/2016 của Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng
mắc trong công tác bồi thường, GPMB khi nhà nước thu hồi đât;
Thực hiện Công văn số 183/UBND-CNN ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về việc giải phóng mặt bằng dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại
xã Cát Nê, huyện Đại Từ;

Căn cứ theo Biên bản làm việc ngày 27/3/2017 giữa UBND xã Cát Nê và Trung
tâm phát triển Quỹ đất huyện Đị Từ.
UBND xã Cát Nê sau khi kiểm tra xem xét các giấy tờ có liên quan thống nhất
xác định lại nguồn gốc sử dụng đất của các hộ gia đình có đất thuộc dự án Trường thử
công nghệ - Nhà máy Z131 như sau:
1. Hộ ông Nguyễn Văn Tòng và bà Vũ Thị Lanh - xóm Đình, xã Cát Nê đang
quản lý sử dụng các thửa đất số 616, 697, tờ bản đồ thu hồi đất số 2, tổng diện tích
2822,2m2. 02 thửa đất có nguồn gốc: Do ông Nguyễn Minh Hòe và bà Hoàng Thị Biên
tự khai phá năm 1976 để sử dụng vào mục đích trồng chè. Đến năm 1998 cho vợ
chồng ông Tòng tiếp tục sử dụng trồng chè. Đến năm 2003 ông Tòng trồng thêm keo
để lấy bóng mát vào diện tích trồng chè. Đến năm 2014, gia đình ông Tòng cải tạo lại
chè hạt và trồng thêm chè cành thay thế cho diện tích chè hạt đã chết. Các thửa đất
chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Theo Biên bản kiểm kê chi tiết đất đai, tài sản, cây cối hoa màu ngày 18/11/2015
được hộ dân, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Cát Nê, Công ty cổ phần đầu tư
phát triển Yên Bình xác lập:
UBND xã Cát Nê xác định trên thửa đất số 616, tờ bản đồ thu hồi đất số 2, diện
tích 2160m2, hộ ông Nguyễn Văn Tòng đang sử dụng có 1250m2 chè trồng hạt được
trồng trước năm 1990. Do vậy, diện tích đất cây lâu năm được xác định là 1.250m 2.
Diện tích còn lại 910m2 là đất RSX.
Thửa đất số 697, tờ bản đồ số 2, diện tích 662,2m 2 có chè trồng hạt thời kỳ kinh
doanh tán lá 0,3-0,4m2 là 350m2 được trồng trước năm 1990.


Các thửa đất không có tranh chấp, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất.
2. Hộ ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Định - Phúc Thuận, Phổ Yên
đang quản lý sử dụng các thửa đất số 235, 324, 682, tờ bản đồ thu hồi đất số 1 có
nguồn gốc:
- Thửa đất 325, tờ bản đồ thu hồi đất số 1, diện tích 2704m 2. Do ông Nguyễn
Văn Thành và bà Nguyễn Thị Hưng tự khai phá năm 1993 để sử dụng vào mục đích
trồng chè đến năm 2000 gia đình ông Thành chuyển nhượng cho ông Hoàng Mạnh
Xuân tiếp tục sử dụng trồng chè đến năm 2004 ông xuân trồng thêm keo vào diện tích
trồng chè đến năm 2011 gia đình ông Xuân chuyển nhượng cho ông Lê Văn Yên, ông
Yên cải tạo lại chè hạt để sử dụng, đến năm 2014 ông Yên chuyển nhượng cho ông
Nguyễn Văn Tuấn, ông Tuấn chuyển sang trồng cam sử dụng ổn định đến nay.
Theo biên bản kiểm kê chi tiết đất đai, tài sản, cây cối hoa màu ngày 24/11/2015
được hộ dân, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Cát Nê, Công ty cổ phần đầu tư
phát triển Yên Bình xác lập:
UBND xã Cát Nê xác định trên thửa đất số 325, tờ bản đồ thu hồi đất số 1, diện


tích 2704m2 có 675m2 chè trồng hạt được trồng năm 1993. thửa đất không có tranh
chấp, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Thửa đất 324 tờ bản đồ thu hồi đất số 1, diện tích 2069,1m 2. Do bà Đỗ Thị
Thoa tự khai phá năm 1990 để sử dụng vào mục đích trồng chè đến năm 2002 bà Thoa
trồng thêm keo vào diện tích chè, đến năm 2011 bà Thoa chuyển nhượng cho ông Lê
Văn Yên tiếp tục sử dụng và cải tạo lại chè, đến năm 2015 ông Yên chuyển nhượng
cho ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Tuấn chuyển sang trồng cam sử dụng ổn định từ đó
đến nay.
Theo biên bản kiểm kê chi tiết đất đai, tài sản, cây cối hoa màu ngày 24/11/2015
được hộ dân, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Cát Nê, Công ty cổ phần đầu tư
phát triển Yên Bình xác lập:
UBND xã Cát Nê xác định trên thửa đất số 324, tờ bản đồ thu hồi đất số 1, diện
tích 2069,1m2 có 635m2 chè trồng hạt được trồng năm 1990. thửa đất không có tranh
chấp, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Thửa đất số 682, tờ bản đồ thu hồi đất số 1, diện tích 980m 2. Do gia đình ông
Nguyễn Văn Thắng và bà Hoàng Thị Tuyến tự khai phá trước năm 1993 để sử dụng
vào mục đích trồng chè, đến năm 2002 ông thắng trồng keo vào diện tích chè, đến năm
2014 gia đình ông Thắng chuyển nhượng cho ông Lê Văn Yên sử dụng, ông Yên cải


tạo lại chè hạt sử dụng đến năm 2015 thì chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Tuấn,
ông Tuấn chuyển sang trồng quất, sử dụng ổn định đến nay.
Theo biên bản kiểm kê chi tiết đất đai, tài sản, cây cối hoa màu ngày 24/11/2015
được hộ dân, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Cát Nê, Công ty cổ phần đầu tư
phát triển Yên Bình xác lập:
UBND xã Cát Nê xác định trên thửa đất số 682, tờ bản đồ thu hồi đất số 1, diện
tích 980m2 có 220m2 chè trồng hạt được trồng trước năm 1993. thửa đất không có
tranh chấp, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
3. Hộ ông Đỗ Hồng Đắc và bà Triệu Thị Nguyên - xóm Vang, xã Quân Chu,
đang sử dụng thửa đất số 201, tờ bản đồ số 1, diện tích 545 m 2. Có nguồn gốc: Do ông
Nguyễn Văn Thắng và bà Hoàng Thị Tuyến tự khai phá năm 1992 để sử dụng vào mục
đích trồng chè đến năm 2011 gia đình ông Thắng chuyển nhượng cho ông Lê Văn Yên
tiếp tục sử dụng trồng chè, đến năm 01/2015 ông Yên chuyển nhượng cho ông Đỗ
Hồng Đắc sử dụng ổn định đến nay.
Theo biên bản kiểm kê chi tiết đất đai, tài sản, cây cối hoa màu ngày 8/12/2015
được hộ dân, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Cát Nê, Công ty cổ phần đầu tư
phát triển Yên Bình xác lập:
UBND xã Cát Nê xác định trên thửa đất số 682, tờ bản đồ thu hồi đất số 1, diện
tích 545m2 có 545m2 chè trồng hạt được trồng trước năm 1993. thửa đất không có
tranh chấp, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
4. Hộ ông Nguyễn Văn Tú và bà Đỗ Thị Hòa - xóm Sơn Trung, TT Bắc Sơn,
Phổ Yên. Đang quản lý sử dụng thửa đất số 326, tờ bản đồ số 1, diện tích 808,5 m 2. Có
nguồn gốc: Do ông Nguyễn Minh Văn tự khai phá trước năm 1993 để sử dụng vào
mục đích trồng chè ổn định đến năm 2011 ông Văn chuyển nhượng cho ông Lê Văn
Yên tiếp tục sử dụng, đến năm 2014 ông Yên chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Tú
và bà Đỗ Thị Hòa, gia đình ông Tú chuyển sang trồng cam sử dụng ổn định đến nay.
Theo biên bản kiểm kê chi tiết đất đai, tài sản, cây cối hoa màu ngày 25/11/2015
được hộ dân, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Cát Nê, Công ty cổ phần đầu tư
phát triển Yên Bình xác lập:
UBND xã Cát Nê xác định trên thửa đất số 326, tờ bản đồ thu hồi đất số 1, diện
tích 808,5m2 có 160m2 chè trồng hạt được trồng trước năm 1993. thửa đất không có
tranh chấp, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
5. Hộ ông Lê Văn Long và bà Lâm Thị Ba - xóm Sơn Trung, TT Bắc Sơn,
Phổ Yên.


- Thửa đất số 503, tờ bản đồ số 2, diện tích 2715 m 2, có nguồn gốc: Do bà Phạm
Thị Cúc tự khai phá trước năm 1993 để sử dụng vào mục đích trồng chè đến năm 2001
cho vợ chồng ông Giang tiếp tục sử dụng trồng chè, đến năm 2004 gia đình ông Giang
trồng keo vào diện tích chè, đến năm 2011 gia đình ông Trần Văn Giang chuyển
nhượng cho ông Lê Văn Yên sử dụng, đến năm 2014 ông Yên chuyển nhượng lại cho
bà Lâm Thị Ba, bà Ba chuyển sang trồng cam sử dụng ổn định đến nay, không có tranh
chấp, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Theo biên bản kiểm kê chi tiết đất đai, tài sản, cây cối hoa màu ngày 9/12/2015
được hộ dân, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Cát Nê, Công ty cổ phần đầu tư
phát triển Yên Bình xác lập:
UBND xã Cát Nê xác định trên thửa đất số 503, tờ bản đồ thu hồi đất số 1, diện
tích 2715m2 có 98m2 chè trồng hạt được trồng trước năm 1993. thửa đất không có
tranh chấp, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Thửa đất số 565, tờ bản đồ số 2, diện tích 6000 m 2, có nguồn gốc: Do ông
Nguyễn Văn Tài và bà Lý Thị Thùy tự khai phá trước năm 1993 để sử dụng vào mục
đích trồng chè một phần và trồng rừng đến năm 2014 gia đình ông Tài chuyển nhượng
cho ông Lê Văn Yên tiếp tục sử dụng, đến tháng 01/2015 ông Yên chuyển nhượng cho
bà Lâm Thị Ba sử dụng, bà Ba chuyển sang trồng cam, thửa đất không có tranh chấp,
đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014 là đất RTS.
Theo biên bản kiểm kê chi tiết đất đai, tài sản, cây cối hoa màu ngày 9/12/2015
được hộ dân, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Cát Nê, Công ty cổ phần đầu tư
phát triển Yên Bình xác lập:
UBND xã Cát Nê xác định trên thửa đất số 565, tờ bản đồ thu hồi đất số 2, diện
tích 6000m2 có 2500m2 chè trồng hạt được trồng trước năm 1993. thửa đất không có
tranh chấp, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Thửa đất số 566, tờ bản đồ số 2, diện tích 7364 m 2, có nguồn gốc: Do ông
Nguyễn Văn Lương và bà Nguyễn Thị Phương tự khai phá trước năm 1993 để sử dụng
vào mục đích trồng chè một phần và trồng rừng ổn định đến năm 2000 ông Lương
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(loại đất rừng). Đến năm 2011 gia đình
ông Lương chuyển nhượng cho ông Lê Văn Yên tiếp tục sử dụng, đến năm 2014 ông
Yên chuyển nhượng cho bà Lâm Thị Ba sử dụng, bà Ba cải tạo lại chè hạt và trồng
thêm cam ổn định đến nay.


Theo biên bản kiểm kê chi tiết đất đai, tài sản, cây cối hoa màu ngày 9/12/2015
được hộ dân, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Cát Nê, Công ty cổ phần đầu tư
phát triển Yên Bình xác lập:
UBND xã Cát Nê xác định trên thửa đất số 566, tờ bản đồ số 2, diện tích 7364 m 2
có 980m2 chè trồng hạt được trồng trước năm 1993. thửa đất không có tranh chấp.
6. Hộ ông Lâm Đức Hùng và bà Lục Thị Hiền - xóm Sơn Trung, TT Bắc Sơn,
Phổ Yên. Đang quản lý sử dụng các thửa đất số 570, 628, 499, 615, tờ bản đồ thu hồi
đất số 2, có nguồn gốc:
- Thửa đất số 570, tờ bản đồ số 2, diện tích 1271 m 2. Do ông Trần Văn Ngà và
bà Nguyễn Thị Oanh tự khai phá trước năm 1993 để sử dụng vào mục đích trồng chè
và một phần trồng rừng ổn định đến năm 2011 gia đình ông Ngà chuyển nhượng lại
cho ông Lê Văn Yên sử dụng, đến năm 2014 ông Yên chuyển nhượng lại cho ông Lâm
Đức Hùng sử dụng, ông Hùng cải tạo lại chè hạt và trồng thêm cam sử dụng ổn định
đến nay. Thửa đất không có tranh chấp, chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Theo biên bản kiểm kê chi tiết đất đai, tài sản, cây cối hoa màu ngày 9/12/2015
được hộ dân, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Cát Nê, Công ty cổ phần đầu tư
phát triển Yên Bình xác lập:
UBND xã Cát Nê xác định trên thửa đất số 570, tờ bản đồ số 2, diện tích 1271 m 2
có 480m2 chè trồng hạt được trồng trước năm 1993.
- Thửa đất số 628, tờ bản đồ số 2, diện tích 1234,5 m 2 có nguồn gốc: Do bà
Nguyễn Thị An tự khai phá trước năm 1993 để sử dụng vào mục đích trồng chè ổn
định đến năm 2003 vì nhà ít lao động bà An để chè rậm không thu hái nữa, đến năm
2011 bà An chuyển nhượng cho ông Lê Văn Yên sử dụng, đến năm 2014 ông Yên
chuyển nhượng lại cho ông Lâm Đức Hùng, ông Hùng cải tạo lại chè hạt và trồng thêm
cam sử dụng ổn định đến nay.
Theo biên bản kiểm kê chi tiết đất đai, tài sản, cây cối hoa màu ngày 9/12/2015
được hộ dân, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Cát Nê, Công ty cổ phần đầu tư
phát triển Yên Bình xác lập:
UBND xã Cát Nê xác định trên thửa đất số 628, tờ bản đồ số 2, diện tích 1234,5
m có 132m2 chè trồng hạt được trồng trước năm 1993.
2

- Thửa đất số 499, tờ bản đồ số 2, diện tích 600 m 2, có nguồn gốc: Do ông
Nguyễn Văn Dịp tự khai phá trước năm 1990 để sử dụng vào mục đích trồng chè, đến
năm 1992 cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Lợi, ông Lợi chuyển sang trồng keo, đến
năm 2011 ông Lợi chuyển nhượng cho ông Lê Văn Yên sử dụng, đến năm 2014 ông


Yên chuyển nhượng cho ông Lâm Đức Hùng, ông Hùng chuyển sang trồng cam sử
dụng ổn định đến nay. Thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Theo biên bản kiểm kê chi tiết đất đai, tài sản, cây cối hoa màu ngày 9/12/2015
được hộ dân, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Cát Nê, Công ty cổ phần đầu tư
phát triển Yên Bình xác lập:
UBND xã Cát Nê xác định trên thửa đất số 499, tờ bản đồ số 2, diện tích 600 m 2
có 63m2 chè trồng hạt được trồng trước năm 1993.
- Thửa đất số 615, tờ bản đồ số 2, diện tích 1325,9 m 2, có nguồn gốc: Do bà
Nguyễn Thi Tưởng tự khai phá trước năm 1993 để sử dụng vào mục đích trồng chè ổn
định đến năm 2003 bà Tưởng vì nhà không có nhân lực đã để chè rậm không thu
hoạch nữa, đến năm 2011 bà Tưởng chuyển nhượng cho ông Lê Văn Yên sử dụng, đến
năm 2014 ông Yên chuyển nhượng lại cho ông Lâm Đức Hùng sử dụng, ông Hùng
chuyển sang trồng cam ổn định đến nay. Thửa đất không có tranh chấp, chưa được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Theo biên bản kiểm kê chi tiết đất đai, tài sản, cây cối hoa màu ngày 9/12/2015
được hộ dân, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Cát Nê, Công ty cổ phần đầu tư
phát triển Yên Bình xác lập:
UBND xã Cát Nê xác định trên thửa đất số 615, tờ bản đồ số 2, diện tích 1325,9
m có 103m2 chè trồng hạt được trồng trước năm 1993.
2

UBND xã Cát Nê đề nghị UBND huyện Đại Từ, phòng TNMT huyện Đại Từ,
Trung tâm PTQĐ huyện Đại Từ xem xét lập phương án tích toán bồi thương cho hộ
gia đình theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (Đề nghị);
- Lưu VP-UBND, ĐC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Tâm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×