Tải bản đầy đủ

phieu lay y kien kkhu dan cu

Mu s 05/K

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc
Phiếu lấy ý kiến khu dân c
Về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất
Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2017.
Khu dân c xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên đã họp để xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng
đất đối với thửa đất số: 39, 40, 41, 42, 43, 686, 703, 704, 706;
Tờ bản đồ thu hồi đất số: 2; có tổng diện tích: 4035,7m2. Địa
chỉ tại: xóm Lò Mật, xã Cát Nê của ông (bà): Bà Nguyễn Thị hải
và ông lê văn yên đang tranh chấp Thuộc dự án : Trờng thử công
nghệ Nhà máy Z131 xóm Lò Mật, xã Cát Nê.
Thành phần cuộc họp gồm có:
1. Ông: Nguyn Minh Tõn

- Trởng xóm Lũ Mt - Chủ trì cuộc
họp


2. Ông: Thanh Tõm

- Đại diện UBND xã

3. Ông: Dng Vn ng

- Ch tch UBMTTQ xó

3. Ông: V Trng Tỳ

- Công chức Địa chính xã

4. ễng: Nguyn c Thng

- Cụng chc T phỏp H tch

Và những ngời (có tên dới đây) đã từng c trú cùng thời điểm
bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay của thửa đất nói
trên)
Cuộc họp đã thống nhất xác định:
1. Nguồn gốc sử dụng thửa đất:
- Thửa đất số 686 tờ bản đồ thu hồi đất số 2, diện tích
2858,4m2 có nguồn gốc do ông Nguyễn Văn Vụ và bà Trần Thị
Hòa tự khai phá năm 1997 để sử dụng vào mục đích trồng
rừng sản xuất ổn định đến năm 2004 ông Vụ đo bản đồ địa
chính sử dụng ổn định đến năm 2015 gia đình ông Vụ
chuyển nhợng cho ông Lâm Hồng Thái xã Văn Hán, huyện Đồng
Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đến khi có dự án: Trờng thử công nghệ
Nhà máy Z131 vào thì bà Nguyễn Thị Hải thuê máy múc vào
múc lại ranh giới và sảy ra tranh chấp giữa bà Nguyễn Thị Hải


và ông Lâm Hồng Thái. Theo bản đồ địa chính lâm nghiệp tờ
số 3 thì diện tích của gia đình bà Hải đã đợc gia đình đo
tách riêng là thửa số 495, diện tích 1057m 2, 496, diện tích
1039,6m2.
- Các thửa đất 39, 40, 41, 42, 43, 703, 704, 706; Tờ bản đồ
thu hồi đất số: 2; có tổng diện tích: 1177,3m2 có nguồn gốc do
ông Nguyễn Khang Sơn và bà Trần Thị Nho tự khai phá trớc năm
1990 để sử dụng vào mục đích trồng lúa và trồng màu ổn


định đến năm 1997 cho vợ trồng ông Nguyễn Văn Vụ mợn để
cấy lúa và trồng màu ổn định đến năm 2004 ông Vụ đo bản
đồ địa chính đo gộp vào thửa đất số 464, tờ bản đồ địa
chính lâm nghiệp số 3 với tổng diện tích 51.335m 2 sử dụng
ổn định đến 2015 ông vụ chuyển nhợng cho ông Lâm Hồng
Thái xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đến khi có dự
án: Trờng thử công nghệ Nhà máy Z131 vào thì bà Nguyễn
Thị Hải thuê máy múc vào múc lại ranh giới và sảy ra tranh chấp
giữa bà Nguyễn Thị Hải và ông Lâm Hồng Thái.
2. Thời điểm bắt đầu sử dng t: Trc nm 1990 v nm
1997.
3. Tình trạng tranh chấp đất đai: Các thửa đất đang có
tranh chấp
Những ngời tham gia cuộc họp thống nhất ký tên dới
đây:
tt
1
2
3
4
5

Họ và tên
Phạm Quang Huy
Nguyễn Minh Tân
Trần Thời Đại
Nguyễn Văn Khoa
Dơng Văn Đồng

Địa chỉ thờng trú
xóm Lò Mật
xóm Lò Mật
xóm Nơng Dâu
xóm Lò Mật
xóm Đầu Cầu

Ngày ... tháng ... năm 2017
Xác nhận của UBND
(Ký tên, đóng dấu)

Ký tên

Chủ trì cuộc họp

(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh
của ngời chủ trì cuộc họp)
Đại diện xóm

Công chức đia chính


C«ng Chøc T ph¸p-Hé tÞchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×