Tải bản đầy đủ

Biên bản làm việc tuyến nho cử đại diện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
Hôm nay, hồi giờ phút ngày / /
, tại gia đình bà Trần Thị Nho,
xóm Nương Dâu, xã Cát Nê, huyện Đại Từ chúng tôi gồm có:
1. Ông (bà) : Trần Thị Nho
Chủ hộ
2. Ông (bà) : Nguyễn Việt Hưng
Con bà Nho
3. Ông (bà) : Nguyễn Thị Hải
Con bà Nho.
4. Ông (bà) : Nguyễn Thị Thái
Con bà Nho
5. Ông (bà) : Nguyễn Văn Thịnh
Con bà Nho
Gia đình chúng tôi có các thửa đất sau:……
Số tờ


Số thửa

Loại đất

Diện tích

1

11

BHK

2019,2

1

30

LUK

229,1

1

25

LUK

31,2

1

26

LUK

34,8

1


17

BHK

163,8

1

18

BHK

131,1

1

19

LUK

204,8

1

28

LUK

265,8

1

27

LUK

441,9

1

32

LUK

258,3

1

13

LUK

472,5

1

12

BHK

92,6

1

7

BHK

35

1

6

BHK

141,6

1

728

BHK

37,5

2

37

BHK

1121,9

1

36

LUK

139,8

1

37

LUK

239,4


1

38

LUK

330,1

2

46

BHK

60,0

Nằm trong chỉ giới thu hồi đất để thực hiện dự án Di chuyển trường thử công
nghệ - Nhà máy Z131, do gia đình chưa thống nhất phân chia tài sản thừa kế của
ông…………………..…….để lại. Để đam bảo quyền lợi và hoàn thiện hồ sơ pháp lý
của hộ bà liên quan đến các thửa đất trên, các thành viên trong gia đình như trên thống
nhất cử ông Nguyễn Việt Hưng là người đại diện ký xác nhận hồ sơ biên bản kiểm kê
đất đai, tài sản cây cối hoa mầu các thửa đất trên và thực hiện các thủ tục về bồi
thường giải phóng mặt bằng, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các thửa đất, chịu
trách nhiệm trước các thành viên trong gia đình và trước pháp luật về các quyết định
của mình.
Vậy chúng tôi thống nhất làm biên bản đề nghị UBND huyện phê duyệt
phương án cho gia đình tôi theo đúng quy định.
Biên bản kết thúc vào hồi
phút cùng ngày, đã đọc thông qua cho mọi người
cùng nghe nhất trí ký tên./.
Ngày

tháng

năm 2017

Các thành viên trong gia đình bà Trần Thị Nho

TM.UBND xã Cát Nê

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Hôm nay, hồi giờ phút ngày / /2017, tại UBND xã Cát Nê, huyện
Đại Từ, thành phần gồm có:
I. THÀNH PHẦN THAM GIA:
1. Ông (bà): Đỗ Thanh Tâm
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
2. Ông (bà): Vũ Trọng Tú
Chức vụ: Công chức địa chính xã
3. Ông (bà): Nguyễn Đức Thắng
Chức vụ: Công chức tư pháp xã
4. Ông (bà) : Trần Thị Nho
Chủ hộ
5. Ông (bà) : Dương Thị Tuyến
Chủ hộ
6. Ông (bà) : Nguyễn Thị Hải
Con bà Nho.
7. Ông (bà) :…………………………………………………………..……….………
8. Ông (bà) :…………………………………………………………..……….………
II. NỘI DUNG:
Để hoàn thiện hồ sơ pháp lý của hộ bà Trần Thị Nho và bà Dương Thị Tuyến Xóm Nương Dâu, Xã Cát Nê ảnh hưởng bởi dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy
Z131 tại xã Cát Nê, về việc đề nghị 2 hộ gia đình và các thành viên trong gia đình làm
Văn bản phân chia tài sản thừa kế có chứng thực của địa phương.
Sau khi nghe ông Nguyễn Đức Thắng - Công chức tư pháp xã Cát Nê triển
khai nội dung về văn bản phân chia tài sản thừa kế. Đại diện các hộ gia đình không
phối hợp thực hiện phân chia tài sản thừa kế. Vì vậy tổ công tác thống nhất làm biên
bản đề nghị UBND huyện phê duyệt phương án đồng quyền sử dụng đất đối với 02 hộ
trên.
Biên bản kết thúc vào hồi
phút cùng ngày, đã đọc thông qua cho mọi người
cùng nghe nhất trí ký tên./.
Cán bộ địa chính xã

Công chức địa chính

UBND xã Cát Nê

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Hôm nay, hồi 14 giờ 00 phút ngày 06 / 5 /2017, tại Trụ sở UBND xã Cát
Nê, huyện Đại Từ, thành phần gồm có:
I. Đại diện UBND xã Cát Nê
1. Ông (bà): Vũ Ngọc Chiều
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã
2. Ông(bà): Dương Văn Đồng
- Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã
3. Ông(bà): Trần Nhật Thăng
- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã
4. Ông (bà): Vũ Trọng Tú
- Chức vụ: Công chức địa chính xã
5. Ông (bà): Nguyễn Đức Thắng - Chức vụ: Công chức tư pháp xã
I. Đại diện các thành viên trong hộ gia đình bà Trần Thị Nho.
1. Ông (bà) : Trần Thị Nho
- Chủ hộ (vắng mặt)
2. Ông (bà) : Dương Thị Tuyến - Con dâu (vắng mặt)
3. Ông (bà) : Nguyễn Thị Hải
- Con bà Nho (vắng mặt)
4. Ông (bà) : Nguyễn Việt Hưng - Con bà Nho (vắng mặt)
5. Ông (bà) : Nguyễn Thị Thái
- Con bà Nho(vắng mặt)
6. Ông (bà) : Nguyễn Văn Thịnh - Con bà Nho(vắng mặt)
II. NỘI DUNG LÀM VIỆC:
Để hoàn thiện hồ sơ pháp lý của hộ gia đình bà Trần Thị Nho - Xóm Nương
Dâu, Xã Cát Nê ảnh hưởng bởi dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xóm
Lò Mật, xã Cát Nê, và mời các thành viên trong gia đình ra tại UBND để làm Văn bản
phân chia tài sản thừa kế có chứng thực của địa phương.
Ngày 05/5/2017 UBND xã Cát Nê đã gửi giấy mời trực tiếp và điện thoại trực
tiếp cho các thành viên trong gia đình về thống nhất phân chia tài sản thừa kế diện
tích đất như sau:
Số tờ

Số thửa

Loại đất

Diện tích

1

11

BHK

2019,2

1

30

LUK

229,1

1

25

LUK

31,2

1

26

LUK

34,8

1

17

BHK

163,8

1

18

BHK

131,1

1

19

LUK

204,8


1

28

LUK

265,8

1

27

LUK

441,9

1

32

LUK

258,3

1

13

LUK

472,5

1

12

BHK

92,6

1

7

BHK

35

1

6

BHK

141,6

1

728

BHK

37,5

2

37

BHK

1121,9

1

36

LUK

139,8

1

37

LUK

239,4

1

38

LUK

330,1

2

46

BHK

60,0

Nhưng các thành viên trong gia đình bà Trần Thị Nho đều vắng mặt, không có
lý do.
UBND xã Cát Nê đề nghị Hội đồng bồi thường GPMB huyện Đại Từ phê duyệt
phương án đồng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình bà Trần Thị Nho theo quy
định.
Vậy chúng tôi lập Biên bản này làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo.
Biên bản kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc thông qua cho mọi
người có mặt cùng nghe nhất trí ký tên./.
Công chức tư pháp

Công chức địa chính

ĐD. UBMTTQ XÃ

TM. UBND XÃ CÁT NÊ

ĐD. HĐND XÃ


UBND xã Cát NêTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×