Tải bản đầy đủ

bien ban hoa giai

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
Biên bản làm việc
Về việc hoà giảI tranh chấp đất đai
trong khu dự án: trờng thử công nghệ nhà máy z131 tại xóm lò
mật, xã cát nê
Hôm nay hồi 14 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2017.
Tại : Trụ sở UBND xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Thành phần gồm có:
I. Những ngời tiến hành hoà giải:
* Đại diện UBND xã Cát Nê.
1. Ông: Vũ Ngọc Chiều

- PCT-UBND xã Cát Nê Chủ tịch HĐHGTC đất

đai.
2. Ông: Dơng Văn Đồng - Chủ tịch UBMTTQ xã
3. Ông: Trần Nhật Thắng - Phó chủ tịch HĐND xã
4. Ông: Vũ Trọng Tú

- Công chức địa chính xã


5. Ông: Nguyễn Đức Thắng - Công chức t pháp xã
* Đại diện cơ sở xóm Lò Mật:
1. Ông: Nguyễn Minh Tân - Trởng xóm..
2. Ông:..........................................................................
* Đại diện hai hộ gia đình:
1. Ông: Nguyễn Văn Tuyên - Chủ hộ
2. Ông: Hoàng Văn Long

- Chủ hộ (vắng mặt)

II. Nội dung:
Nội dung buổi hoà giải (Diễn biến cuộc họp và ý kiến của các
bên):
Căn cứ Thông báo thu hồi đất số 254/TB-UBND ngày 02/11/2015
của UBND huyện Đại Từ để thực hiện dự án: Trờng thử công nghệ
Nhà máy Z131 tai xã Cát Nê, huyệnĐại Từ;
Thực hiện Công văn số 660/UBND-PTQĐ ngày 17/6/2016 của UBND


huyện Đại Từ về việc giải quyết tranh chấp đất đai thực hiện dự án:
Trờng thử công nghệ nhà máy Z131.
Căn cứ theo Biên bản làm việc ngày 14/4/2017 của Tổ công tác
giải quyết vớng mắc của UBND huyện Đại Từ.
Về diện tích đất tranh chấp giữa hộ gia đình ông Nguyễn Văn
Tuyên và gia đình ông Hoàng Văn Long theo đơn đề nghị của gia
đình ông Hoàng Văn Long thuộc thửa đất 723, diện tích 311m 2, thửa
đất 606, diện tích 4982,0m2 tờ bản đồ thu hồi đất số 2, trong khu dự
án: Trờng thử công nghệ - Nhà máy Z131.
Ngày 05/5/2017 UBND xã Cát Nê đã gửi giấy mời trực tiếp đến gia
đình ông(bà) Hoàng Văn Long, Nguyễn Thị Ngà xóm Lò Mật nhng gia
đình không nhận giấy mời, không có mặt tại buổi làm việc và không
có lý do.
Về ý kiến của gia đình ông Tuyên: Gia đình tôi đề nghị UBND
huyện Đại Từ phê duyệt diện tích 4982,0m 2 đất của gia đình theo
nh phơng án đã công khai.
Kết luận: Do gia đình ông Hoàng Văn Long không có mặt nên
buổi hòa giải không thành.
Vậy chúng tôi lập biên bản này làm cơ sở Báo cáo Hội đồng bồi thờng
GPMB huyện Đại từ để làm cơ sở để thực hiện các bớc tiếp theo


Biên bản kết thúc hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày và đợc đọc lại cho
mọi ngời có mặt cùng nghe nhất trí ký tên dới đây.
Đại diện các hộ tranh chấp
Công chức địa chính

ĐD cơ sở xóm Lò Mật
chức t pháp xã

ĐD MTTQ xã

Công


§D. HDND x·
TM.UBND X· C¸T N£Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×