Tải bản đầy đủ

Xác nhận thửa đất ông dương văn xuân

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày 20 tháng 11 năm 2015

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
Thửa đất 717 tờ bản đồ thu hồi đất số 2, diện tích 581,4m2 thuộc dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 xã Cát Nê.

Căn cứ cơ sở hồ sơ quản lý đất đai của UBND xã Cát Nê.
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa
đất 717 tờ bản đồ thu hồi đất số 2, diện tích 581,4m 2 thuộc dự án:Trường thử
công nghệ - Nhà máy Z131 xã Cát Nê như sau:
Thửa đất 717, tờ bản đồ thu hồi đất số 2, diện tích 581,4m 2 nằm trong tổng
diện tích 7861m2 tại số thửa 565, tờ bản đồ địa chính lâm nghiệp số 3, mang tên
ông Nguyễn Văn Tài và bà Lý Thị Thùy. Thửa đất có nguồn gốc do ông gia đình
ông Nguyễn Văn Tài và bà Lý thị Thùy tự khai phá trước năm 1990 sử dụng để
trồng cây lâm nghiệp ổn định đến tháng 8/2014 được UBND huyện Đại Từ cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại đất rừng. Đến khoảng tháng 01/2015 gia

đình ông Nguyễn Văn Tài và bà Lý Thị Thùy chuyển nhượng toàn bộ diện tích
7861m2 tại số thửa 565 cho ông Lê Văn Yên, tiếp tục sử dụng, đến tháng 03/2015
gia đình ông Yên chuyển nhượng lại cho ông Lê Văn Long và bà Lâm Thị Ba sử
dụng. Nay thửa đất đang phát sinh tranh chấp giữa hộ gia đình ông Hoàng Đình
Tuấn và gia đình ông(bà) Lê Văn Long, Lâm Thị Ba.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ
xác nhận của UBND xã Cát Nê tại các Văn bản trước đây về việc xác nhận nguồn
gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất số 717, tờ bản đồ số 2 diện tích
581,4m2 và các giấy tờ khác liên quan đến thửa đất.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm
căn cứ để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt thực hiện dự án./.
Nơi nhận:

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ

- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

Đỗ Thanh Tâm


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày 20 tháng 11 năm 2015

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
Thửa đất 718 tờ bản đồ thu hồi đất số 2, diện tích 748,4m2 thuộc dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 xã Cát Nê.

Căn cứ cơ sở hồ sơ quản lý đất đai của UBND xã Cát Nê.
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa
đất 718 tờ bản đồ thu hồi đất số 2, diện tích 748,4m 2 thuộc dự án:Trường thử
công nghệ - Nhà máy Z131 xã Cát Nê như sau:
Thửa đất 718, tờ bản đồ thu hồi đất số 2, diện tích 748,4m 2 nằm trong tổng
diện tích 7861m2 tại số thửa 565, tờ bản đồ địa chính lâm nghiệp số 3, mang tên


ông Nguyễn Văn Tài và bà Lý Thị Thùy. Thửa đất có nguồn gốc do ông gia đình
ông Nguyễn Văn Tài và bà Lý thị Thùy tự khai phá trước năm 1990 sử dụng để
trồng cây lâm nghiệp ổn định đến tháng 8/2014 được UBND huyện Đại Từ cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại đất rừng. Đến khoảng tháng 01/2015 gia
đình ông Nguyễn Văn Tài và bà Lý Thị Thùy chuyển nhượng toàn bộ diện tích
7861m2 tại số thửa 565 cho ông Lê Văn Yên, tiếp tục sử dụng, đến tháng 03/2015
gia đình ông Yên chuyển nhượng lại cho ông Lê Văn Long và bà Lâm Thị Ba sử
dụng. Nay thửa đất đang phát sinh tranh chấp giữa hộ gia đình ông Hoàng Văn
Long và gia đình ông(bà) Lê Văn Long, Lâm Thị Ba.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ
xác nhận của UBND xã Cát Nê tại các Văn bản trước đây về việc xác nhận nguồn
gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất số 718, tờ bản đồ số 2 diện tích
748,4m2 và các giấy tờ khác liên quan đến thửa đất.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm
căn cứ để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt thực hiện dự án./.
Nơi nhận:

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ

- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

Đỗ Thanh Tâm


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày … tháng … năm 201..

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
Thửa đất 717 tờ bản đồ thu hồi đất số 2, diện tích 581,4m2 thuộc dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 xã Cát Nê.

Căn cứ cơ sở hồ sơ quản lý đất đai của UBND xã Cát Nê.
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa
đất 717 tờ bản đồ thu hồi đất số 2, diện tích 581,4m 2 thuộc dự án:Trường thử
công nghệ - Nhà máy Z131 xã Cát Nê như sau:
Thửa đất 717, tờ bản đồ thu hồi đất số 2, diện tích 581,4m 2 nằm trong tổng
diện tích 7861m2 tại số thửa 565, tờ bản đồ địa chính lâm nghiệp số 3, mang tên
ông Nguyễn Văn Tài và bà Lý Thị Thùy. Thửa đất có nguồn gốc do ông gia đình
ông Nguyễn Văn Tài và bà Lý thị Thùy tự khai phá trước năm 1990 sử dụng để
trồng cây lâm nghiệp ổn định đến tháng 8/2014 được UBND huyện Đại Từ cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại đất rừng. Đến khoảng tháng 01/2015 gia
đình ông Nguyễn Văn Tài và bà Lý Thị Thùy chuyển nhượng toàn bộ diện tích
7861m2 tại số thửa 565 cho ông Lê Văn Yên, tiếp tục sử dụng, đến tháng 03/2015
gia đình ông Yên chuyển nhượng lại cho ông Lê Văn Long và bà Lâm Thị Ba sử
dụng. Nay thửa đất đang phát sinh tranh chấp giữa hộ gia đình ông Hoàng Đình
Tuấn và gia đình ông(bà) Lê Văn Long, Lâm Thị Ba.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ
xác nhận của UBND xã Cát Nê tại các Văn bản trước đây về việc xác nhận nguồn
gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất số 717, tờ bản đồ số 2 diện tích
581,4m2 và các giấy tờ khác liên quan đến thửa đất.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm
căn cứ để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt thực hiện dự án./.
Nơi nhận:

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ

- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

Đỗ Thanh Tâm


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày …. tháng … năm 20….

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
Thửa đất 718 tờ bản đồ thu hồi đất số 2, diện tích 748,4m2 thuộc dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 xã Cát Nê.

Căn cứ cơ sở hồ sơ quản lý đất đai của UBND xã Cát Nê.
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa
đất 718 tờ bản đồ thu hồi đất số 2, diện tích 748,4m 2 thuộc dự án:Trường thử
công nghệ - Nhà máy Z131 xã Cát Nê như sau:
Thửa đất 718, tờ bản đồ thu hồi đất số 2, diện tích 748,4m 2 nằm trong tổng
diện tích 7861m2 tại số thửa 565, tờ bản đồ địa chính lâm nghiệp số 3, mang tên
ông Nguyễn Văn Tài và bà Lý Thị Thùy. Thửa đất có nguồn gốc do ông gia đình
ông Nguyễn Văn Tài và bà Lý thị Thùy tự khai phá trước năm 1990 sử dụng để
trồng cây lâm nghiệp ổn định đến tháng 8/2014 được UBND huyện Đại Từ cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại đất rừng. Đến khoảng tháng 01/2015 gia
đình ông Nguyễn Văn Tài và bà Lý Thị Thùy chuyển nhượng toàn bộ diện tích
7861m2 tại số thửa 565 cho ông Lê Văn Yên, tiếp tục sử dụng, đến tháng 03/2015
gia đình ông Yên chuyển nhượng lại cho ông Lê Văn Long và bà Lâm Thị Ba sử
dụng. Nay thửa đất đang phát sinh tranh chấp giữa hộ gia đình ông Hoàng Văn
Long và gia đình ông(bà) Lê Văn Long, Lâm Thị Ba.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ
xác nhận của UBND xã Cát Nê tại các Văn bản trước đây về việc xác nhận nguồn
gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất số 718, tờ bản đồ số 2 diện tích
748,4m2 và các giấy tờ khác liên quan đến thửa đất.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm
căn cứ để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt thực hiện dự án./.
Nơi nhận:

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ

- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

Đỗ Thanh Tâm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×