Tải bản đầy đủ

Xác nhận nguồn gốc ông trường

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày...... tháng........ năm 2017

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
hộ bà Nguyễn Văn Trường đang sử dụng đất tại xã Cát Nê
Hộ ông Nguyễn Văn Trường, địa chỉ thường trú xóm Nông Trường, xã Cát
Nê, huyện Đại Từ có thửa đất số 13, tờ bản đồ số 1 diện tích 2.432,2,0m 2 nằm
trong phạm vi thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại xã Cát
Nê.
Trên cơ sở hồ sơ quản lý đất đai và tường trình nguồn gốc, quá trình sử
dụng đất của ông Nguyễn Văn Trường.
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa
đất của hộ ông Trường, như sau:
Thửa đất có nguồn gốc do ông Nguyễn Văn Trường khai phá năm 1992 sử
dụng để trồng lúa, sử dụng ổn định vào mục đích trồng lúa đến năm 2006 ông
Trường chuyển sang trồng cây hàng năm (lạc, đỗ) ổn định đến thời điểm thông
báo thu hồi đất, không có tranh chấp.

Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ
xác nhận trước đây của UBND xã Cát Nê tại xác nhận nguồn gốc quá trình sử
dụng đất đối với thửa đất số 13, tờ bản đồ số 1 diện tích 2.432,2m 2 của hộ ông
Nguyễn Văn Trường đang sử dụng đất tại xã Cát Nê.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm căn cứ
để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ ông Nguyễn Văn Trường
theo quy định.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×