Tải bản đầy đủ

Xác nhận nguồn gốc cát nê (nguyễn văn túi) copy

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày...... tháng........ năm .......

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
hộ ông Nguyễn Văn Tú đang sử dụng đất tại xã Cát Nê

Hộ ông Nguyễn Văn Tú và bà Đỗ Thị Hòa địa chỉ thường tú tại thị trấn
Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, có thửa đất số 326, tờ bản đồ số 1 diện tích 808,5m 2
nằm trong phạm vi thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131, xã Cát
Nê.
Trên cơ sở hồ sơ quản lý đất đai và tường trình nguồn gốc, quá trình sử
dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Tú.
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa
đất của hộ ông Tú, như sau:
Thửa đất có nguồn gốc do ông Nguyễn Minh Văn tự khai phá năm 1992 sử
dụng để trồng chè ổn định đến năm 2002, ông Văn không canh tác chè nữa. Đến
năm 2011 ông Văn chuyển nhượng cho ông Lê Văn Yên, ông Yên sử dụng đến

năm 2014 chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Văn Tú sử dụng. Đến tháng
3/2015 ông Tú trồng cam trên thửa đất. Hiện trạng trên thửa đất có chè già rải
rác, cam mới trồng và cây dại mọc tự nhiên. Thửa đất không có tranh chấp, chưa
được cấp GCNQSD đất.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ
xác nhận của UBND xã Cát Nê tại các văn bản trước đây về việc xác nhận nguồn
gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất số 326, tờ bản đồ số 1 diện tích
808,5m2 của hộ ông Nguyễn Văn Tú đang sử dụng đất tại xã Cát Nê.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm
căn cứ để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ ông
Nguyễn Văn Tú.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×