Tải bản đầy đủ

Xác nhận nguồn gốc cát nê (nguyễn văn tuấn)

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày...... tháng........ năm .......

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
hộ ông Nguyễn Văn Tuấn đang sử dụng đất tại xã Cát Nê

Hộ ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Định địa chỉ thường tú tại thị
trấn Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, có thửa đất số 5, tờ bản đồ số 1 diện tích 2853,2m 2
nằm trong phạm vi thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131, xã Cát
Nê.
Trên cơ sở hồ sơ quản lý đất đai và tường trình nguồn gốc, quá trình sử
dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Tuấn.
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa
đất của hộ ông Tuấn, như sau:
Thửa đất có nguồn gốc do ông Trần Thời Đại tự khai phá trước ngày
15/10/1993 để làm nhà ở, công trình phụ và trồng cây lâu năm. Ông Trần Thời
Đại sử dụng ổn định đến năm 2008, chuyển nhượng cho bà Trần Thị Thắm, bà

Thắm tiếp tục sử dụng vào mục đích làm nhà ở đến tháng 01/2014, chuyển
nhượng cho ông Lâm Hồng Thái. Ông Thái sử dụng ổn định và mục đích làm nhà
ở đến tháng 01/2015 chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Tuấn. Ông Tuấn sử
dụng ổn định đến thời điểm thông báo thu hồi đất. Hiện trạng trên đất có nhà ở,
công trình phụ và cây lâu năm. Thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận QSD
đất.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ
xác nhận của UBND xã Cát Nê tại các văn bản trước đây về việc xác nhận nguồn
gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất số 5, tờ bản đồ số 1 diện tích
2853,2m2 của hộ ông Nguyễn Văn Tuấn đang sử dụng đất tại xã Cát Nê .
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm
căn cứ để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho hộ ông Nguyễn
Văn Tuấn./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày...... tháng........ năm .......

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
hộ ông Nguyễn Văn Tuấn đang sử dụng đất xã Cát Nê
Hộ ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Định địa chỉ thường tú tại thị
trấn Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, có thửa đất số 325, tờ bản đồ số 1 diện tích 2707m 2
nằm trong phạm vi thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131, xã Cát
Nê.
Trên cơ sở hồ sơ quản lý đất đai và tường trình nguồn gốc, quá trình sử
dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Tuấn.
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa
đất của hộ ông Tuấn, như sau:
Thửa đất có nguồn gốc do ông Nguyễn Văn Thành tự khai phá trước năm


1993 để trồng chè, sử dụng ổn định liên tục đến năm 2000, chuyển nhượng cho
ông Xuân. Ông Xuân tiếp tục sử dụng vào mục đích trồng chè, đến tháng 4/2004
ông Xuân chuyển sang trồng keo, đến năm 2011 ông Xuân chuyển nhượng cho
ông Lê Văn Yên. Ông Yên phá keo cải tạo lại chè hạt, sử dụng ổn định đến năm
2014 thì chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Tuấn chuyển sang trồng
cam, sử dụng ổn định đến thời điểm thông báo thu hồi đất. Hiện trạng trên thửa
đất có gốc keo và chè già rải rác khắp bãi và cam mới trồng năm 2015. Thửa đất
chưa được cấp Giấy chứng nhận QSD đất.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ
xác nhận của UBND xã Cát Nê tại các văn bản trước đây về việc xác nhận nguồn
gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất số 325, tờ bản đồ số 1 diện tích
2707m2 của hộ ông Nguyễn Văn Tuấn đang sử dụng đất tại xã Cát Nê .
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm
căn cứ để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ ông
Nguyễn Văn Tuấn.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày...... tháng........ năm .......

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
hộ ông Nguyễn Văn Tuấn đang sử dụng đất tại xã Cát Nê
Hộ ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Định địa chỉ thường tú tại thị
trấn Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, có thửa đất số 324, tờ bản đồ số 1 diện tích
2069,1m2 nằm trong phạm vi thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy
Z131, xã Cát Nê.
Trên cơ sở hồ sơ quản lý đất đai và tường trình nguồn gốc, quá trình sử
dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Tuấn.
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa
đất của hộ ông Tuấn, như sau:
Thửa đất có nguồn gốc do bà Đỗ Thị Thoa tự khai phá năm 1990 để trồng
chè, sử dụng ổn định đến năm 2002 bà Thoa chuyển sang trồng keo. Đến năm
năm 2004 đo bản đồ địa chính bà Thoa ký nhận là loại đất RTS. Đến năm 2011
bà Thoa chuyển nhượng cho ông Lê Văn Yên, ông Yên tiếp tục sử dụng đến
1/2015 chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Tuấn phát keo và chuyển
sang trồng cam, sử dụng ổn định đến thời điểm thông báo thu hồi đất. Thửa đất
không có tranh chấp, chưa được cấp GCNQSD đất. Hiện trạng trên đất có chè hạt
trồng trước 01/7/2004 rải rác khắp bãi, gốc keo và cam mới trồng năm 2015.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ
xác nhận của UBND xã Cát Nê tại các văn bản trước đây về việc xác nhận nguồn
gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất số 324, tờ bản đồ số 1 diện tích
2069,1m2 của hộ ông Nguyễn Văn Tuấn đang sử dụng đất tại xã Cát Nê .
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm
căn cứ để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ ông
Nguyễn Văn Tuấn.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày...... tháng........ năm .......

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
hộ ông Nguyễn Văn Tuấn đang sử dụng đất tại xã Cát Nê
Hộ ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Định địa chỉ thường tú tại thị
trấn Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, có thửa đất số 682, tờ bản đồ số 1 diện tích 980m 2
nằm trong phạm vi thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131, xã Cát
Nê.
Trên cơ sở hồ sơ quản lý đất đai và tường trình nguồn gốc, quá trình sử
dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Tuấn.
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa
đất của hộ ông Tuấn, như sau:
Thửa đất có nguồn gốc do ông Nguyễn Văn Thắng khai phá trước năm
1993 để trồng chè, sử dụng ổn định đến năm 2002 ông Thắng chuyển sang trồng
keo, đến năm 2004 đo bản đồ địa chính lâm nghiệp ông Thắng ký nhận là đất
RTS, đến năm 2014 ông Thắng chuyển nhượng cho ông Lê Văn Yên, ông Yên
phá keo đi cải tạo lại chè sử dụng đến 1/2015 thì chuyển nhượng cho ông Nguyễn
Văn Tuấn, ông Tuấn chuyển sang trồng quất, sử dụng ổn định từ đó đến nay,
không có tranh chấp, hiện trạng trên đất có chè trồng hạt và quất mới trồng năm
2015. Thửa đất chưa được cấp GCNQSD đất.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ
xác nhận của UBND xã Cát Nê tại các văn bản trước đây về việc xác nhận nguồn
gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất số 682, tờ bản đồ số 1 diện tích 980m 2
của hộ ông Nguyễn Văn Tuấn đang sử dụng đất tại xã Cát Nê .
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm
căn cứ để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ ông
Nguyễn Văn Tuấn.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×