Tải bản đầy đủ

Xác nhận nguồn gốc cát nê (hạnh nam)

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày 13 tháng 6 năm 2017

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
hộ bà Bùi Thị Hạnh đang sử dụng đất tại xã Cát Nê
Hộ bà Bùi Thị Hạnh, địa chỉ thường trú xóm Đồng Mương, xã Cát Nê,
huyện Đại Từ có thửa đất số 96, tờ bản đồ số 1 diện tích 1.086,0m 2 nằm trong
phạm vi thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê.
Trên cơ sở hồ sơ quản lý đất đai và tường trình nguồn gốc, quá trình sử
dụng đất của bà Bùi Thị Hạnh.
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa
đất của hộ bà Hạnh, như sau:
Thửa đất có nguồn gốc do ông Đỗ Văn Tưởng tự khai phá trước năm 1990
sử dụng để trồng rừng, sử dụng ổn định vào mục đích trồng rừng đến năm 2014.
Năm 2014 ông Tưởng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Nam và bà Bùi Thị
Hạnh, ông Nam và bà Hạnh chuyển sang trồng chè cành ổn định đến thời điểm
Thông báo thu hồi đất. Thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất, ranh giới rõ ràng, không có tranh chấp.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ
xác nhận của UBND xã Cát Nê tại các bản xác nhận nguồn gốc quá trình sử dụng
đất đối với thửa đất số 96, tờ bản đồ số 1 diện tích 1.086,0m 2 của hộ bà Bùi Thị
Hạnh đang sử dụng đất tại xã Cát Nê.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm căn
cứ để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ bà Bùi Thị Hạnh
theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày...... tháng........ năm 2017

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
hộ bà Bùi Thị Hạnh đang sử dụng đất tại xã Cát Nê
Hộ bà Bùi Thị Hạnh, địa chỉ thường trú xóm Đồng Mương, xã Cát Nê,
huyện Đại Từ có thửa đất số 95, tờ bản đồ số 1 diện tích 277,5m 2 nằm trong
phạm vi thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê.
Trên cơ sở hồ sơ quản lý đất đai và tường trình nguồn gốc, quá trình sử
dụng đất của bà Bùi Thị Hạnh.
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa
đất của hộ bà Hạnh, như sau:
Thửa đất có nguồn gốc do ông Nguyễn Văn Tước tự khai phá năm 1986 sử
dụng để trồng chè, sử dụng ổn định vào mục đích trồng chè đến năm 2002 ông
Tước chuyển một phần diện tích sang trồng keo, diện tích 277,5m 2 vẫn giữ
nguyên trồng chè. Năm 2014 ông Tước chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn
Nam và bà Bùi Thị Hạnh, ông Nam và bà Hạnh chuyển diện tích đất trồng keo
sang trồng chè cành ổn định đến thời điểm Thông báo thu hồi đất. Thửa đất chưa
được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ranh giới rõ ràng, không có tranh


chấp. Diện tích 277,5m2 đất trồng chè hạt được trồng thời điểm năm 1986.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ
xác nhận của UBND xã Cát Nê tại các bản xác nhận nguồn gốc quá trình sử dụng
đất đối với thửa đất số 95, tờ bản đồ số 1 diện tích 277,5m 2 của hộ bà Bùi Thị
Hạnh đang sử dụng đất tại xã Cát Nê.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm căn
cứ để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ bà Bùi Thị Hạnh
theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày 14 tháng 8 năm 2017

BẢN XÁC NHẬN BỔ SUNG TÀI SẢN
Trên thửa đất số 96 tờ bản đồ thu hồi đất số 1 của hộ gia đình ông Nguyễn
Văn Nam và bà Bùi Thị Hạnh đang sử dụng đất tại xã Cát Nê
thuộc dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 xã Cát Nê
Hộ ông Nguyễn Văn Nam và bà Bùi Thị Hạnh, địa chỉ thường trú xóm
Đồng Mương, xã Cát Nê, huyện Đại Từ có thửa đất số 96, tờ bản đồ số 1 diện
tích 1146,4m2 nằm trong phạm vi thực hiện dự án: Trường thử công nghệ - Nhà
máy Z131 tại xã Cát Nê.
Căn cứ Biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 11/8/2017 của Tổ công tác giải
quyết vướng mắc dự án Z131;
UBND xã Cát Nê, xác nhận bổ sung đối với phần tài sản trên thửa đất của
hộ Nguyễn Văn Nam và bà Bùi Thị Hạnh như sau:
Theo Biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 11/8/2017 của Tổ công tác giải
quyết vướng mắc dự án Z131:
UBND xã Cát Nê xác định trên thửa đất số 96, tờ bản đồ thu hồi đất số 1,
diện tích 1.146,4m2, hộ ông Nguyễn Văn Nam và bà Bùi Thị Hạnh đang sử dụng
có:
- Chè già trồng hạt tổng số 122 cây, tán lá 0,3 – 0,4m 2 /cây, được trồng
trước năm 1990.
- Cây keo: - Đường kính gốc từ 5-10cm tổng số 108 cây.
- Đường kính gốc từ 2-3cm, tổng số 246 cây.
- Chè trồng cành đã được kiểm kê tại biên bản kiểm kê ngày 10/11/2015,
đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tổng số là 2065 cây.
Thửa đất có nguồn gốc do ông Đỗ Văn Tưởng tự khai phá trước năm 1990
sử dụng để trồng rừng, sử dụng ổn định vào mục đích trồng rừng đến năm 2014.
ông Tưởng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Nam và bà Bùi Thị Hạnh, ông
Nam và bà Hạnh chuyển sang trồng chè cành ổn định đến thời điểm Thông báo
thu hồi đất. Thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ranh
giới rõ ràng, không có tranh chấp. Trên bản đồ địa chính lâm nghiệp đo năm 2004
thể hiện là đất trồng rừng sản xuất.


Vậy UBND xã Cát Nê báo cáo UBND huyện Đại Từ xem xét giải quyết cho gia đình
theo quy định./.
Nơi nhận:

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ

- UBND huyện (B/cáo);
- Tổ công tác GQVM huyện
(B/ cáo);
- Lưu VT.UBND, ĐC.

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×