Tải bản đầy đủ

Xác nhận nguồn gốc cát nê (đỗ hồng đắc)

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày...... tháng........ năm .......

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
hộ ông Đỗ Hồng Đắc đang sử dụng đất tại xã Cát Nê

Hộ ông Đỗ Hồng Đắc và bà Triệu Thị Nguyên thường trú tại xóm Vang, xã
Quân Chu, huyện Đại Từ, có thửa đất số 613, tờ bản đồ số 2 diện tích 2.225m 2
nằm trong phạm vi thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131, xã Cát
Nê.
Trên cơ sở hồ sơ quản lý đất đai và tường trình nguồn gốc, quá trình sử
dụng đất của hộ ông Đỗ Hồng Đắc.
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa
đất của hộ ông Đắc, như sau:
Thửa đất trên có nguồn gốc do bà Hoàng Thị Huệ tự khai phá năm 1992 để
trồng chè đến khoảng năm 2000 bà Huệ bỏ hoang không canh tác chè nữa. Đến
năm 2011, bà Huệ chuyển nhượng cho ông Lê Văn Yên, ông Yên tiếp tục bỏ

hoang đến 1/2015 ông Yên chuyển sang trồng cam và chuyển nhượng cho ông
Đắc sử dụng đến thời điểm thông báo thu hồi. Thửa đất không có tranh chấp,
chưa được cấp GCNQSD đất. Hiện trạng trên đất có cây dại (sim, mua…) mọc tự
nhiên.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ
xác nhận của UBND xã Cát Nê tại các văn bản trước đây về việc xác nhận nguồn
gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất số 613, tờ bản đồ số 2 diện tích
2.225m2 của hộ ông Đỗ Hồng Đắc đang sử dụng đất tại xã Cát Nê.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm
căn cứ để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ ông Đỗ
Hồng Đắc.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày...... tháng........ năm .......

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
hộ ông Đỗ Hồng Đắc đang sử dụng đất tại xã Cát Nê

Hộ ông Đỗ Hồng Đắc và bà Triệu Thị Nguyên thường trú tại xóm Vang, xã
Quân Chu, huyện Đại Từ, có thửa đất số 638, tờ bản đồ số 2 diện tích 4.089m 2
nằm trong phạm vi thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131, xã Cát
Nê.
Trên cơ sở hồ sơ quản lý đất đai và tường trình nguồn gốc, quá trình sử
dụng đất của hộ ông Đỗ Hồng Đắc.
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa
đất của hộ ông Đắc, như sau:
Thửa đất trên có nguồn gốc do bà Nguyễn Thị An tự khái phá khoảng năm
1992 để trồng chè đến khoảng năm 2000 bỏ hoang không canh tác chè nữa. Đến


năm 2014 bà An chuyển nhượng cho ông Lê Văn Yên sử dụng, sau đó đến
01/2015 ông Yên chuyển nhượng cho ông Đỗ Hồng Đắc. Ông Đắc chuyển sang
trồng nhãn, vải từ đó đến thời điểm thông báo thu hồi đất. Thửa đất không tranh
chấp, chưa được cấp GCNQSD đất. Hiện trạng trên đất có cây dại (sim, mua…)
mọc tự nhiên và chè trồng hạt trước 1/7/2004.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ
xác nhận của UBND xã Cát Nê tại các văn bản trước đây về việc xác nhận nguồn
gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất số 638, tờ bản đồ số 2 diện tích
4089m2 của hộ ông Đỗ Hồng Đắc đang sử dụng đất tại xã Cát Nê .
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm
căn cứ để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ ông Đỗ
Hồng Đắc.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày...... tháng........ năm .......

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
hộ ông Đỗ Hồng Đắc đang sử dụng đất tại xã Cát Nê
Hộ ông Đỗ Hồng Đắc và bà Triệu Thị Nguyên thường trú tại xóm Vang, xã
Quân Chu, huyện Đại Từ, có thửa đất số 687, tờ bản đồ số 2 diện tích 500m 2
nằm trong phạm vi thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131, xã Cát
Nê.
Trên cơ sở hồ sơ quản lý đất đai và tường trình nguồn gốc, quá trình sử
dụng đất của hộ ông Đỗ Hồng Đắc.
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa
đất của hộ ông Đắc, như sau:
Thửa đất trên do bà Trần Thị Nguyên và ông Dương Văn Đồng tự khai phá
năm 1992 để trồng chè, đến năm 1996 chuyển sang trồng cây lâm nghiệp. Đến
năm 2000 được cấp GCNQSD đất số sơri:790406 số vào sổ 132 cấp ngày
15/10/2000 là loại đất rừng. Đến 1/2015 gia đình bà Nguyên chuyển nhượng cho
ông Lê Văn Yên, ông Yên tiếp tục sử dụng trồng rừng đến khoảng 2/2015 chuyển
nhượng lại cho ông Đỗ Hồng Đắc, ông Đắc chuyển sang trồng nhãn lồng sử dụng
ổn định đến thời điểm thông báo thu hồi. Thửa đất không có tranh chấp, chưa
được cấp GCNQSD đất. Hiện trạng trên đất có cây dại mọc tự nhiên và nhãn
trồng năm 2015.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ
xác nhận của UBND xã Cát Nê tại các văn bản trước đây về việc xác nhận nguồn
gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất số 687, tờ bản đồ số 2 diện tích 500m 2
của hộ ông Đỗ Hồng Đắc đang sử dụng đất xã Cát Nê .
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm
căn cứ để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ ông Đỗ
Hồng Đắc.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày...... tháng........ năm .......

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
hộ ông Đỗ Hồng Đắc đang sử dụng đất tại xã Cát Nê

Hộ ông Đỗ Hồng Đắc và bà Triệu Thị Nguyên thường trú tại xóm Vang, xã
Quân Chu, huyện Đại Từ, có thửa đất số 630, tờ bản đồ số 2 diện tích 5894,3m 2
nằm trong phạm vi thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131, xã Cát
Nê.
Trên cơ sở hồ sơ quản lý đất đai và tường trình nguồn gốc, quá trình sử
dụng đất của hộ ông Đỗ Hồng Đắc.
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa
đất của hộ ông Đắc, như sau:
Thửa đất có nguồn gốc do ông Nguyễn Văn Quế khai phá khoảng năm
1982 sử dụng làm đất trồng mố đến khoảng năm 1996 chuyển sang trồng cây lâm
nghiệp, sử dụng ổn định đến năm 2011 chuyển nhượng cho ông Thơm. Ông
Thơm tiếp tục sử dụng đến tháng 9/2011 chuyển nhượng lại cho ông Lê Văn Yên
tiếp sử dụng đến năm 2014, ông Yên chuyển nhượng cho ông Đỗ Hồng Đắc, ông
Đắc chuyển sang trồng nhãn cho đến thừi điểm thông báo thu hồi. Thửa đất
không có tranh chấp, chưa được cấp GCNQSD đất.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ
xác nhận của UBND xã Cát Nê tại các văn bản trước đây về việc xác nhận nguồn
gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất số 630, tờ bản đồ số 2 diện tích
5894,3m2 của hộ ông (bà) ông Đỗ Hồng Đắc đang sử dụng đất tại xã Cát Nê .
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm
căn cứ để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ ông Đỗ
Hồng Đắc.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×