Tải bản đầy đủ

Xác nhận nguồn gốc cát nê (đặng văn hải)

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày...... tháng........ năm .......

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
hộ ông Đặng Văn Hải đang sử dụng đất tại xã Cát Nê
Hộ ông Đặng Văn Hải và bà Hoàng Thị Nga địa chỉ thường tú tại thị trấn
Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, có thửa đất số 2, tờ bản đồ số 1 diện tích 2.453,5m 2
nằm trong phạm vi thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131, xã Cát
Nê.
Trên cơ sở hồ sơ quản lý đất đai và tường trình nguồn gốc, quá trình sử
dụng đất của hộ ông Đặng Văn Hải.
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa
đất của hộ ông Hải, như sau:
Thửa đất có nguồn gốc do ông Trần Thời Đại khai phá trước năm 1993 sử
dụng để trồng cây lâu năm, sử dụng ổn định vào mục đích trồng cây lâu năm đến
năm 2011 chuyển nhượng cho ông Trần Văn Giang. Ông Giang chuyển sang làm
nhà ở năm 2011 và trồng cây lâu năm, sử dụng ổn định, đến tháng 1/2014 ông

Giang chuyển nhượng cho ông Lâm Hồng Thái, ông Thái sử dụng đến tháng
5/2014 chuyển nhượng cho ông Đặng Văn Hải tiếp tục sử dụng ổn định đến thời
điểm thông báo thu hồi. Thửa đất không tranh chấp, chưa được cấp GCNQSD
đất. Hiện trạng trên thửa đất có nhà ở và công trình phụ, diện tích xây dựng là
120m2.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ
xác nhận của UBND xã Cát Nê tại các văn bản trước đây về việc xác nhận nguồn
gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất số 2, tờ bản đồ số 1 diện tích
2.453,5m2 của hộ ông Đặng Văn Hải đang sử dụng đất tại xã Cát Nê .
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm
căn cứ để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ ông Đặng
Văn Hải.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×