Tải bản đầy đủ

Xác nhận hộ ông tòng

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày...... tháng........ năm 2017

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
hộ ông Nguyễn Văn Tòng đang sử dụng đất tại xã Cát Nê
Hộ ông Nguyễn Văn Tòng địa chỉ thường trú tại xóm Đình, xã Cát Nê, có thửa
đất số 616, tờ bản đồ số 2 tổng diện tích 2160m2 nằm trong phạm vi thực hiện dự án
Trường thử công nghệ Nhà máy Z131, xã Cát Nê.
Trên cơ sở xác minh nguồn gốc pháp lý và quá trình sử dụng đất của hộ ông
Nguyễn Văn Tòng
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất
của hộ ông Tòng, như sau:
Thửa đất số 616, tờ bản đồ thu hồi đất số 2, tổng diện tích 2160m 2, thửa đất có
nguồn gốc: Do ông Nguyễn Minh Hòe và bà Hoàng Thị Biên tự khai phá năm 1976 để
sử dụng vào mục đích trồng chè, đến năm 1998 cho vợ chồng ông Tòng tiếp tục sử
dụng trồng chè đến năm 2003 ông Tòng trồng keo để vào diện tích trồng chè. Đến năm
2014 gia đình ông Tòng cải tạo lại chè hạt và trồng thêm chè cành. Thửa đất chưa được

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện trạng trên thửa đất có chè, gốc keo, mua
sim, cây bụi mọc tự nhiên.
Theo Biên bản kiểm kê chi tiết đất đai, tài sản, cây cối hoa màu ngày 18/11/2015
được hộ dân, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Cát Nê, Công ty cổ phần đầu tư
phát triển Yên Bình xác lập:
UBND xã Cát Nê xác định trên thửa đất số 616, tờ bản đồ thu hồi đất số 2, diện
tích 2160m2, hộ ông Nguyễn Văn Tòng đang sử dụng có 1250m2 chè trồng hạt được
trồng trước năm 1990.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ xác
nhận của UBND xã Cát Nê tại các Văn bản trước đây về việc xác nhận nguồn gốc, quá
trình sử dụng đất đối với thửa đất số 616 tờ bản đồ số 2 diện tích 2160m 2 của hộ ông
Nguyễn Văn Tòng đang sử dụng đất tại xã Cát Nê .
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm căn cứ
để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ ông Nguyễn Văn Tòng
theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Tâm


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày...... tháng........ năm 2017

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
hộ ông Nguyễn Văn Tòng đang sử dụng đất tại xã Cát Nê
Hộ ông Nguyễn Văn Tòng địa chỉ thường trú tại xóm Đình, xã Cát Nê, có thửa
đất số 697, tờ bản đồ số 2 tổng diện tích 662,2m 2 nằm trong phạm vi thực hiện dự án
Trường thử công nghệ Nhà máy Z131, xã Cát Nê.
Trên cơ sở xác minh nguồn gốc pháp lý và quá trình sử dụng đất của hộ ông


Nguyễn Văn Tòng
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất
của hộ bà Hải, như sau:
Do ông Lương Văn Huân khai phá năm 1990 để trồng chè, sử dụng ổn định liên
tục đến khoảng tháng 3/2004 ông Huân bỏ chè không thu hoạch đến năm 2010 chuyển
nhượng cho gia đình ông Tòng, gia đình ông Tòng sử dụng trồng keo ổn định từ đó
đến năm 2014 ông Tòng thu hoạch keo cải tạo lại chè hạt, thửa đất không có tranh
chấp, chưa được cấp GCNQSD đất. Hiện trạng trên thửa đất có chè, gốc keo, mua sim,
cây bụi, cây tạp mọc tự nhiên.
Theo Biên bản kiểm kê chi tiết đất đai, tài sản, cây cối hoa màu ngày 18/11/2015
được hộ dân, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Cát Nê, Công ty cổ phần đầu tư
phát triển Yên Bình xác lập:
UBND xã Cát Nê xác định trên thửa đất số 697, tờ bản đồ thu hồi đất số 2, diện
tích 662,2m2, hộ ông Nguyễn Văn Tòng đang sử dụng có 350m 2 chè hạt thời kỳ kinh
doanh tán lá 0,3-0,4m2 được trồng năm 1990.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ xác
nhận của UBND xã Cát Nê tại các Văn bản trước đây về việc xác nhận nguồn gốc, quá
trình sử dụng đất đối với thửa đất số 697 tờ bản đồ số 2 diện tích 662,2m 2 của hộ ông
Nguyễn Văn Tòng đang sử dụng đất tại xã Cát Nê .
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm căn cứ
để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ ông Nguyễn Văn Tòng
theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Tâm


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày...... tháng........ năm 2017

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
hộ ông Nguyễn Văn Tòng đang sử dụng đất tại xã Cát Nê
Hộ ông Nguyễn Văn Tòng địa chỉ thường trú tại xóm Đình, xã Cát Nê, có thửa
đất số 614, tờ bản đồ số 2 tổng diện tích 2872,8m2 nằm trong phạm vi thực hiện dự án
Trường thử công nghệ Nhà máy Z131, xã Cát Nê.
Trên cơ sở xác minh nguồn gốc pháp lý và quá trình sử dụng đất của hộ ông
Nguyễn Văn Tòng
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất
của hộ ông Tòng, như sau:
Do bố của ông Tòng là ông Nguyễn Minh Hòe khai phá năm 1976 để trồng chè,
sử dụng ổn định đến năm 1998 cho ông Tòng, ông Tòng chuyển sang trồng cây lâm
nghiệp ổn định từ đó đến nay, không có tranh chấp. Thửa đất có ranh giới rõ rang,
không có tranh chấp, chưa được cấp GCNQSD đất. Hiện trạng trên đất có gốc keo,
mua, sim, cây tạp mọc tự nhiên.
Theo Biên bản kiểm kê chi tiết đất đai, tài sản, cây cối hoa màu ngày 18/11/2015
được hộ dân, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Cát Nê, Công ty cổ phần đầu tư
phát triển Yên Bình xác lập:
UBND xã Cát Nê xác định trên thửa đất số 614, tờ bản đồ thu hồi đất số 2, diện
tích 2872,8m2, hộ ông Nguyễn Văn Tòng đang sử dụng có chè trồng cành mới trồng
cao >20cm có 7861 cây; Keo cao >50cm 174 cây.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ xác
nhận của UBND xã Cát Nê tại các Văn bản trước đây về việc xác nhận nguồn gốc, quá
trình sử dụng đất đối với thửa đất số 614 tờ bản đồ số 2 diện tích 2872,8m2 của hộ ông
Nguyễn Văn Tòng đang sử dụng đất tại xã Cát Nê .
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm căn cứ
để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ ông Nguyễn Văn Tòng
theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×