Tải bản đầy đủ

Xác nhận hộ bà hải

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Cát Nê, ngày...... tháng........ năm 2017

BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
hộ bà Nguyễn Thi Hải đang sử dụng đất tại xã Cát Nê
Hộ bà Nguyễn Thị Hải địa chỉ thường trú tại xóm Nương Dâu, xã Cát Nê,
có thửa đất số 39, 40, 41, 42, 43, 703, 704, 706, 686, tờ bản đồ số 2 tổng diện tích
4035,7m2 nằm trong phạm vi thực hiện dự án Trường thử công nghệ Nhà máy
Z131, xã Cát Nê.
Trên cơ sở xác minh nguồn gốc pháp lý và quá trình sử dụng đất của hộ bà
Nguyễn Thị Hải.
UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa
đất của hộ bà Hải, như sau:
- Các thửa đất số 39, 40, 41, 42, , tổng diện tích 390,5m 2 có nguồn gốc do
bà Nguyễn Thị Hải tự khai phá trước năm 1990 sử dụng để trồng lúa ổn định đến
thời điểm thông báo thu hồi. Các thửa đất không tranh chấp, chưa được cấp
GCNQSD đất. Hiện trạng trên thửa đất là đất trống.

- Các thửa đất số 43, 703, 704, 706, tổng diện tích 786,8m 2 có nguồn gốc
do bà Nguyễn Thị Hải tự khai phá trước năm 1990 sử dụng để trồng màu (khoai,
lạc …) ổn định đến thời điểm thông báo thu hồi. Các thửa đất không tranh chấp,
chưa được cấp GCNQSD đất. Hiện trạng trên thửa đất là đất trống.
- Thửa đất số 686, tờ bản đồ thu hồi đất số 2, diện tích 2858,4m 2. có nguồn
gốc do bà Nguyễn Thị Hải tự khai phá trước năm 1990 sử dụng để trồng cây lâm
nghiệp ổn định đến đầu năm 2015 bà Hải thuê Máy múc sới lên để đất trống đến
thời điểm thông báo thu hồi. Các thửa đất không tranh chấp, chưa được cấp
GCNQSD đất. Hiện trạng trên thửa đất là đất trống.
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này thay thế cho toàn bộ
xác nhận của UBND xã Cát Nê tại các Văn bản trước đây về việc xác nhận nguồn
gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất số 39, 40, 41, 42, 43, 703, 704, 706,
686 tờ bản đồ số 2 diện tích 4035,7m 2 của hộ bà Nguyễn Thị Hải đang sử dụng
đất tại xã Cát Nê .
Bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất này được sử dụng làm
căn cứ để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ bà Nguyễn
Thi Hải./.
Nơi nhận:

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ

- UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài nguyên&MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu VT UBND, ĐC.

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×