Tải bản đầy đủ

Bang doi chieu GCN

BẢNG ĐỐI CHIẾU GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN: TRƯỜNG THỬ CÔNG NGHỆ - NHÀ MÁY Z131 XÃ CÁT NÊ
Thông tin thửa đất theo bản đồ thu hồi
Loại
Diện tích
Tờ BĐ Số
đất
số
thửa
(m2)

TT

Họ và Tên

1

Nguyễn Văn Tuấn và
bà Nguyễn Thị Định

2


Lâm Hồng Thái

Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp
Diện
Số
Loại
tích
Tờ BĐ
thửa
đất
(m2)

Số vào
sổ cấp
GCNQ
SD đất

1

212

RSX

14.314

392

19(2a+
2b)

RTS

24.000

142

2

464RSX

21.435,7

392

27-IB

TR

19.500

98

2

612

RSX

17.145

392

59-IC

RTnS

19.600

98

3

Đỗ Hồng Đắc và bà
Triệu Thị Xuân

2

687

RSX

500

392

47-IB

TR

9.500

132

4

Nguyễn Văn Tú và
bà Đỗ Thị Hòa

2

209

RSX

15.907,8

392

24(6a)

RTS

23.200

133

2

565

RSX

7364

392

43-IB

TR

13.500

100

5

Lâm Thị Ba và ông
Lê Văn Long

2

568

RSX

4939

2

48-IB

TR

13.000

104

2

727

RSX

1000

2

45-IB

TR

7.200

148

6

Lâm Đức Hùng và bà
Lục Thị Hiền

Số sơri
R9217
74
R9217
63
R9217
63
R7904
06
R7904
07
R9217
65
R9217
69
R9217
79

Ngày cấp
GCN
15/10/2000
15/10/2000
15/10/2000
15/10/2000
15/10/2000
15/10/2000
15/10/2000
15/10/2000

CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH

TM. UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCH

Vũ Trọng Tú

Đỗ Thanh Tâm

Ghi
chú
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×