Tải bản đầy đủ

To trinh 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Số: 04/TTr- UBND

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cát Nê, ngày 09 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
Đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018
Căn cứ Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ vào Đồ án quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Cát Nê đã được phê
duyệt;
Thực hiện Công văn số 1222/UBND-TNMT ngày 08/8/2017 của UBND
huyện Đại Từ về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018;
Sau khi tiến hành rà soát các các danh mục công trình, dự án và nhu cầu sử
dụng đất của các hộ gia đình trên địa bàn xã đã đăng ký Kế hoạch sử dụng đất cần

thực hiện năm 2018. UBND xã Cát Nê đề nghị đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng
đất năm 2018 cụ thể như sau:
1. Kế hoạch sử dụng đất trồng lúa chuyển mục đích sang đất ở nông thôn phù
hợp với quy hoạch sử dụng đất là 0,04ha.
2. Kế hoạch sử dụng đất trồng cây lâu năm chuyển mục đích sang đất ở nông
thôn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất là 0,044ha.
( Có đơn đăng ký của hộ gia đình và Có sơ đồ thửa đất kèm theo )
- Địa điểm: xóm Đình, Lò Mật, xã Cát Nê.
UBND xã Cát Nê kính trình UBND huyện Đại Từ, Phòng Tài nguyên & Môi
trường xem xét bổ sung Kế hoạch sử dụng đất của UBND xã Cát Nê năm 2018,
trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- UBND huyện Đại Từ (Đ/nghị);
- Phòng TN&MT(T/hợp);
- Lưu:VPUBND, ĐC.

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×