Tải bản đầy đủ

TB 89 UBNDNoBarCode20 04 201808291

Người ký: Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ
Email: ubnddaitu@thainguyen.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Thái Nguyên
Thời gian ký: 20.04.2018 08:30:33
+07:00

CQNG HOA XA iLI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Tty do - Hnh phüc

UY BAN NHAN DAN
IIUYN BA! T1S
S:

Dgi Tt, ngày JO tháng 4 nárn 2018

9 /TB-UBND

THÔNG BAO
V vic bàn giao mt bang d thtic hin dr an Tru'ông thu cong ngh - Nba
may Z131 - Tng cyc Cong nghiçp Quc phông ti xã Cat NC, huyn Di Tü'
KInh gCri: Ba Nguyn Thj Hâi.

Dja chi: Xóm Nuang Dâu, xã Cat Ne, huyn Dai Tir.
Can cü Lust dt dai 2013;
Can cü Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phi v thi
hành Lut dt dai nAm 2013; Nghj djnh s 47/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa Thu
t1xrng ChInh phü quy djnh v bi thträng, h trçl, tái djnh Cu khi nhà ni.râc thu hi dt;
Can cü Quy& djth s 3 1/QD-UBND ngày 22/8/20 14 cüa UBND tinh Thai
Nguyen v vic ban hành quy djnh v bi thu&ng, h trçi và tái djnh cu khi nhà
nuóc thu hi dt trên dja bàn tinh Thai Nguyen; Quy& djnh s 20/201 6/QD-UBND
ngày 06/7/2016 ccia UBND tinh Thai Nguyen v vic süa di, b sung mt s diêu
tai Quy djnh v bi thi.thng, h trçl và tái djnh cu khi Nhà nithc thu hi dt trCn dja
bàn tinh Thai Nguyen ban hành kern theo Quyt djnh s 31/2014/QD-UBND ngày
22/8/2014 cüa UBND Tinh;
Can cr Quyt djnh s 381/QD-UBND ngày 10/03/20 16, Quyt djnh s
464 1/QD-UBND ngày 21/8/2017 cüa UBND huyn Dji Tr v vic thu hi dt cüa
các h gia dlnh, cá nhân d thrc hin dr an: Truing thir Cong ngh - Nhà may Z131 —
Tng ciic Cong nghip Quc phàng ti xã Cat Ne, huyn Di Tr, tinh Thai Nguyen;
Can cCr Quyt djnh s 382/QD-UBND ngày 10/03/2016, Quyt djnh so
4642/QD-UBND ngày 21/8/2017 cüa UBND huyn Di Tr v vic phC duyt
phucing an bi thu&ng, h trçl dir an: Trix?ing thu cong ngh - Nhà may Z13 1 — Tong
civic Cong nghip Quc phông ti xâ Cat N, huyn Dai Tr, tinh Thai Nguyen;
Hi ding Bi thithng - GPMB dâ thông báo 3 1n mäi h bà Nguyn Thj Hãi
nhn tin bi thi.thng, h trçl giâi phóng mt b&ng và bàn giao mt b&ng d thi cong
di,r an nhung h bà Nguyn Thj Hái không ding nh.n ti&n bi thixng và chu'a
bàn giao mt bng theo quy djnh.


D dam bão cong tác quãn 1 dt dai theo dung quy djnh cüa pháp 1ut,
UBND huyn Di Tir thông báo cho h bà Nguyn Thj Hài mt s ni dung sau:
1. Yêu cu h bà Nguyn Thj Hãi, dja chi xóm Nuang Dâu, xã Cat Ne,
huyn Di Tr, tinh Thai Nguyen chap hành Quyêt djnh thu hôi dat sO 381/QDUBND ngày 10/03/2016, Quyêt djnh sO 4641/QD-UBND ngày 21/8/2017 cüa
UBND huyn Dai Tir và bàn giao dat, mt bang cho UBND huyn Dai Tr, Cong
ty cô phân dau tix phát triên Yen BInh thi công, gOm các thCra dat sau:
- Thira d& s 495, t& bàn d thu hi dt s6 02, din tIch thu hi 1.057,0m2;
- Thtra dt s 496, tä bàn d thu hi dt s6 02, din tIch thu hi 1 .039,4m2;
- ThCra dt s6 42, ti bàn d thu hM dt s6 02, din tIch thu hi 108,2m2;
- Thra dt s6 41, tY bàn d thu hi dt s 02, din tIch thu h.M 83,3m2;
- Thira dt s 40, t bàn d thu hi dt s 02, din tIch thu hM 111,5m2;
- ThCra dAt s6 39, t bàn d thu hi dAt s 02, din tIch thu hi 87,5m2
h


A..h

h

..

,

..

2

- Thi.ra dat so 43, ta ban do thu hoi dat so 02, diçn tich thu hoi 250,5m;
- Thira dAt s 703, ti bàn d thu hi dAt s 02, din tIch thu hi 40,2m2;
- ThCra dAt s 704, t bàn d thu hi dAt s 02, din tIch thu hi 347,6m2;
- Thra dAt s6 706, ti bàn d thu hi dAt s 02, din tIch thu hi 148,5m2;
- ThCra dAt s 686, to bàn d thu hi dAt s6 02, din tIch thu hi 2.85 8,4m2;
2. Th?i gian bàn giao dAt, mt bAng xong truâc ngày 28 tháng 04 näm 2018.
3. Nu sau ngày 28/4/2018, bà Nguyn Thj Hài không bàn giao mt bAng,
UBND huyn ?i tir sê tién hành các thu tiic theo quy djnh cüa Pháp 1ut dé to
churc cuôrng chê thu hôi dat.
UBND huyn Dai Tr thông báo d bà Nguyn Thj Hal dixcic bitt và
thrc hin./.
NoinIzIn:
- Nhti kInh gri (thrc hin);
- LAnh do UBND huyn;
- Dãng üy, UBND xA Cat Ne;
- Các ca quan: Phàng Tài nuyên & MI,
Trung tam Phat trién qu9 dat;
- Cong ty CP dâu tLr phát trien Yen Binh;
-Luu:VT-UBND

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU TJCHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×