Tải bản đầy đủ

TB 88 UBNDNoBarCode20 04 201808241

Người ký: Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ
Email: ubnddaitu@thainguyen.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Thái Nguyên
Thời gian ký: 20.04.2018 08:24:34 +07:00

UY BAN NHAN DAN
HUY1N DiI T

CQNG HOA XA IIQI CHU NGHiA VIT NAM
DcIp-Trdo-Hinh phüc

S: 'X !TB-UBND

Dgi Tz'r, ngày O tháng 4 nám 2018

THÔNG BAO
Ve vice ban giao rnt bang de thtrc hiçn dy an 1 ruong thtr cong nghç - Nha
may Z131 - Tong ciic COng nghip Quc phông ti xã Cat Ne, huyn Di Tfr
A

•A


A

,

,

7

A

A

KInh gCri: Ong Nguyn VAn Nam và bà Büi Thj Hinh.
Dja chi: Xóm Dng Mucing, xA Cat N, huyn D?i TLr.
CAn cr Lut dt dai 2013;
CAn cü Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü v thi
hành Luât dt dai nAm 2013; Nghj djnh s 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa Thu
tuâng ChInh phü quy djnh v bi thithng, h trçl, tái djnh cii khi nhà nuâc thu hôi dat;
CAn ccr Quyt djnh s 31/QD-UBND ngày 22/8/20 14 cüa UBND tinh Thai
Nguyen v vic ban hành quy djnh v bM thuing, h trcl và tái djnh cii khi nba
ntthc thu hM dt trCn dja bàn tinh Thai Nguyen; Quy& djnh s 20/201 6/QD-UBND
ngày 06/7/2016 cUa UBND tinh Thai Nguyen v vic sra di, b sung mt s6 diu
ti Quy djnh v bi thu&ng, h trq và tái djnh cii khi Nhà nuóc thu hi dt trén dja
bàn tinh Thai Nguyen ban hành kern theo Quyt djnh s 31/201 4/QD-UBND ngày
22/8/20 14 cüa UBND Tinh;

CAn clr Quyt djnh s 3120/QD-UBND ngày 20/7/20 17, Quy& djnh s6
4647/QD-UBND ngày 22/8/2017 cüa UBND huyn Dti T& ye vic thu hôi dat ccia
các h gia dInh, cá nhân d thrc hin dr an: Tnuàrng thCr cong ngh - Nhà may Z 131 Tng ciic Cong nghip Quc phông ti xA Cat Ne, huyn Di Tir, tinh Thai Nguyen;
CAn cCr Quyt djnh s6 3 121/QD-UBND ngày 20/7/20 17, Quyêt djnh s
4648/QD-UBND ngày 22/8/2017 cüa UBND huyn Dai Tr ye vic phê duyt
phixang an bi thxng, h trçY dij an: Tnu?ng thcr cong ngh - Nba may Z 131 — Tng
ciic Cong nghip Quc phông ti xA Cat NC, huyn Di Tü, tinh Thai Nguyen;
Hi dng Bi thithng - GPMB dij an dA thông báo 3 1.n m?.ii h ông Nguyn
VAn Nam và bà Büi Thj Htnh nhn tin bi thL.r&ng, h trq giãi phóng mt b&ng Va
bàn giao mt b&ng d thi cong dir an nhung h gia dInh không dng ' nhn tin bi
thu&ng và chua bàn giao mt bang theo quy djnh.
D dam bão cong tác quãn I dAt dai theo dung quy djnh cüa pháp 1ut,
UBND huyn D?i T,r thông báo cho h ông Nguyn VAn Nam và bà Büi Thj Htnh


mt s ni dung sau:


Nam và bà Büi Thj Hanh, dja chi xóm Dông
1. Yêu cu h ông Nguyn
Mixctng, xA Cat Ne, huyn Dai Tü, tinh Thai Nguyen chip hành Quyt djnh thu hi
dt s 3120/QD-UBND ngày 20/7/2017, Quyt djnh s 4647/QD-UBND ngày
22/8/2017 cüa UBND huyn Di Tir và bàn giao dat, mt bang cho UBND huyn
Dii Tr, Cong ty c phn du tu phát trin Yen BInh thi công, gm các thira dt
sau:
.

2
- Thua dat so 96, tci ban do thu hot dat so 01, diçn tich thu hot 1.146,4m;
VanA

fl•

A

A

- Thra dt s 95, tY bàn d thu hi dt s 01, din tIch thu hi 277,5m2;
2. Th?yi gian bàn giao dt, mt bng xong truâc ngày 28 tháng 04 nàm 2018.
3. Nu sau ngày 28/4/2018, h ông Nguyn Van Nam và bà Büi Thj Htnh
không bàn giao mt bng, UBND huyn Dai Tr s tin hành các th tic theo quy
djnh cüa Pháp 1ut d t chüc crng ch thu hi dt.
UBND huyn Di Tr thông báo d h ông Nguyn Van Narn vã bà Biii Thj
Htnh &rcrc bitt và thirc hin./.
Noi nh?In:
- Nhtr kInh gCri (tIc hin);
- LAnh dao UBND huyn;
- Dang üy, UBND xã Cat N;
- Các c quan: Phông Tãi 9uyên & MT,
Trung tarn Phat trin qu5 dat;
- Cong ty CP du r phát trin Yn BInh;
- Ltru: VT-IJBND,

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU TJCHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×