Tải bản đầy đủ

TB 83 UBND07118 04 201809041

Người ký: Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ
Email: ubnddaitu@thainguyen.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Thái Nguyên
Thời gian ký: 18.04.2018 09:04:45 +07:00

U'BANNHAN DAN
HUYN IMI TU
S: S

/TB-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ty' do - Hnh phüc
Dai7ir,ngày,,44 tháng4nám 2018

THÔNG BAO
Cong b cong khai hüy bô kê hoch sir dyng dt näm 2015
Can cir Lut Dt dai näm 2013; Nghj djnh so 43/2014/ND-CP ngày 15
tháng 5 narn 2014 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi hành rnt si diu cüa Lut
Dat dai;
Thuc hiên Quyt djnh s 877/QD-UBND ngày 03 tháng 4 nãm 2018 cüa

UBND tinh Thai Nguyen v vic hüy bô k hoch sir diing dt näm 2015 ti cac
huyn, thành pM, thj xã trên dja bàn tinh Thai Nguyen;
Uy ban nhân dan huyn Di Tr cong M cong khai vic hüy bó k hoach
sr ding dt näm 2015 dM vi các cong trInh, dr an trén dja bàn huyn Dai Tr
theo Quyt djnh s 877/QD-UBND ngày 03 tháng 4 näm 2015 cüa UBND tinh
Thai Nguyen ti Bô phn tiêp nhn và trã két qua cüa UBND huyn, dja chi:
PM DInh, thj trn Hung San, huyn Di Tü, tinh Thai Nguyen và trên Website
cüa huyn Di Tr là: http://Daitu.thainguyen.gov.vn.
- Phông Tài nguyen & Môi trung có trách nhim: Giri Quy& djnh so
877/QD-UBND ngày 03 tháng 4 näm 2018 cüa UBND tinh Thai Nguyen ye
vic hüy bó k hoch si diing dt nãm 2015 tai các huyn, thành ph& thj xA trên
dja bàn tinh Thai Nguyen dn tt các các xâ, thj trn trên dja bàn huyn; phôi
hçip vci ban quãn trj ming huyn Di Tir, các Ca quan dan vj có lien quan thirc
hin dãng tái toàn b ni dung Quyt djnh.
- Uy ban nhân dan các xa, thj tr.n có trách nhim cong M cong khai
Quyêt djnh s 877/QD-UBND ngày 03 tháng 4 nãm 2018 cüa UBND tinh ti
da phuang; thirc hin niêrn yt các cong trInh, dir an trên dja bàn dA hUy bO
theo Quyt djnh so 877/QD-UBND ngày 03 tháng 4 nãm 2018 cüa UBND
tinh Thai Nguyen.
Uy ban nhân dan huyn Dai Tr thông báo den các to chi:rc, dan vj, cá
nhân có lien quan drçic bik/.1j_
Noi nhân:
- Sà Tài nguyen và MT (B/c):
- Lãnh dao UBND huyn:
- Van phông HDND&LJBND huvn:
- PhOng Tài nguyen vã MT;
- UBND các xã. thi trân:
- Lixu: VT, ThMT.

KT. CHU TICH
I'
U TJCH


Nguôi ks': Vin phong Oy ban nhin din
Email: vanthu.ubnd@thainguyen.gov.vn
Ca quan: Tinh Thu Nguyen
Thi gian ks': 03.04.2018 14:43:27 +07:00

UY BAN NHAI'J DAN


TINH THAI NGUYEN
S6:tcw /QD-UBND

CQNG HOA XA HQI CHiJ NGHIA VIT NAM
DcIp- Trdo - Hanh phüc
Thai Nguyen, ngày(23 tháng 4 nám 2018
QUYET DLNH

V vic hüy bô k hoch sfr dyng dt nãm 2015
t41 các huyn, thành ph& thj xã trên dja bàn tinh Thai Nguyen
UY BAN NHAN DAN TII4H THAI NGUYEN
C. • Cu L4t To chuc chinh quyn dja phircing ngày 19/6/20 15;
Can cir Lut Dt dai ngày 29 tháng 11 nám 2013;
Can cr Nghj dnh s 43/201 4/ND-CF ngây 15 tháng 5 näm 2014 cüa
Chmnh ph quy djnh chi tit thi hànb mt s diu cüa Luât Dt dai;
Xét d& nghj cüa So Tài nguyen và Môi truà'ng ti Cong vAn s
721/STNMT-QLDD ngày 26/3/2018 v vic dè nghj hiiy bO k hoch sü d,ing
dátnAin 2015 cp huyn,
QUYET DThU:
Diu 1. Hüy hO k hoach sü dimg dt nAm 2015 di vOi các cong trinh, dr an
t3i các huyn, thành ph6, thj xA trén dia ban tinh Thai Nguyen (co phu luc chi tilt
lcèm theo).
I.)iu 2. Giao UBND các huyn. thành ph6, thj xA cong b6 cong khai vic
ht'iy bO k hoch sCr dçing dt nAm 2015 d& vOi các cOng trinh, d1 an ti dia bàn.
Diu 3. Chánh Van phOng UBND tirth, Giám dc SO Tài nguyen và
Môi inrOng, Chü tich Uy ban nhãn dan các huyn, thành ph& thj xA va các t
chüc, cá nhân lien quan chlu trách nhim thi hành Quyt djnh này./.
Noinhn:
- Nhu Diêu 3;
- IT HDND tinh;
• Chü tjch vi các PCT UBND tinh;
-Luu:VT,CNN.
DAT. QD. 30/3.20

TM. U BAN NEAN DAN
iiU T4CH
THU5NG TRVC

Nhfr Van Tm


Dlen tich
di daçc
phê duyt
(ha)

Din tkh di
thij'c hin dn
ugiy 31/12,2017
(ha)

Di4n tich
boy bô
(ha)

Xi Phuong Giaa,
huyn V6 N1ai

0,50

-

0.50

XluThitcmg,
huyn V Nhai

0,45

0,43

0,02

2,60

-

2,60

0,40

-

0,40

219,68

11,48

202,20

Ta c6ng trkih, d n di duc pbë deyt
k ho!cb s* dyng dAt aim 2014

Dja diEm (Xi,
plur&ng, thj trAn,
buyn)

104

Chq xóm Mm

105

ChqLaM

106

B8i ch0a rác thAi sinh hot xi La hiitt

107

Diana thu gom nc thu xôm Lang Ph$i

Ill

HUYN DAt 11D

Xi La Hin, huyn
VONha
- Xl PtiA Thuqng.
huyn VO Nhal

I

CMDSDDsangdAtche

xarbHoi,l{Daj
TO

0,20

0,01

0,19

2

CMD SDF) sang dAt LNC

Xi La Bing,Dai TO

2,08

0,50

1,58

3

CMDSDDsangdAich

XiPhUCtrm&H.
0i Tu

0,99

0,10

0,89

4

CMDDSD sang dAt LNC

0,61

0,07

0,54

5

C?.

6

Xi VAn Yen, FL
Xi Phic Liab, FL
Di TO

o,

CMf SDD sang CLN

Xl M Yth, H.
Ti'

0,25

0,21

0,04

7

CME) SDF) sang dAt CLN

Xi Blnh Thun, H.
DiTO

0,81

0,10

0,71

8

CMDSDdAtsangCLN

XACM Ni, H. F)i
TO

0,07

-

0,07

9

CMD SDf) sang dli LNC

3,60

0,19

3,41

10

CMDSDE) sang dAt Crng cAy Iiu

0,98

-

0,98

II

CMDSDDsngtr6ngchi

0,20

2.17

12

CMDSDDsangdAttr6ngLNC

0,05

-

0.05

13

CMF)S1)f) ngCLN

0,11

-

0,11

14

CMDSDDsangCLN

3,40

2,76

0,64

15

CMDSDD sang dAt TSN

0,20

-

0,20

16

CMDSDD sang dli nông nghip khác (dli xd
trangtrAi)

Xi Cat Ni, H.
TO

4,00

-

4,00

17

CMD SDF) sang dli nong nghip khic

XiNa Mao, H. Di
TO

0,30

-

0,30

18

CMDSDD sang dAt kinh doanh trang tri

Xi Blnh Thuen, H.
Di Ti'

0,14

-

0,14

19

QH KDC Ding Di

iT Hung Son, H
Di Tu

0,73

-

0,73

20

huy

thj trin Hung Søn,
j.a
Ti'

8,46

21

CMD SDI) sang dli i'

iT Hung Sun. H.
Di TO

0,55

0,02

0,53

fl

CMI) SDD sang dli

IT Quin Chu, H.
Dai liz

0,07

0,02

0,05

SDD sang dli CLN

XAKhOi Ky, H. Dai
,

Dv An QH khu dAn ctr sin vOn dng trung tim
D Tir

Xi PItO Lac, H. Di
Tir
XABinNgoi,H.
Doi TO
Xi Tin Lirth, H. Di
Xi Tin mu, FL Di
Xi Th6 Thinh. H.
DiTi'
Xi TAn Thu. H. Dai

-

8,46

6


' •%


.

phaduyCt
. . 2014

Tênc

,

Dja 6iIm (XA,
phunig,tbjtdn,
huyn)

Diem

tich dl

Din tich

Ui

hay bO
()

pbduyt
(ha)

ngày3lul2t2011
(ha)

2,42

1,35

1,07

XAHoángNôn&}L

3,35

2,00

1,35

Xl CO Vb, H. Di

0,24

0,07

0,l7

0,50

-

0,50

Xl VnTho, H.

23

Kim Ta, .'

24

Khudlncx.

25

Quy hooch khu dAn cu xôm 2.3,6

Ta

26

QI-1 khu dAncucácxOm KiAu Giang. PhO11

Xl BAn Ngoai, H.
DT

27

QHKCBliPhag

28

Md rGng Kim TDC Nam SOng COng

29

C1iuyn myc dtch sang dit 6 Di chuyn the hO
sitItixdinCn;x6mDn3

Ta

30

CMD SDD sang dt

Ta

31

CMDSDDsangdA1cT

32

CME) SDD sang

33

CMDDSD sang d&t ?i

34

CMf) SDD

35

CME) SDD sang

36

CMDSDD sang dAt a

37

CMDSDD sang dAt a

38

CMD SDD sang

39

CMD SDD sang dAt d

40

CMDSDD sang dAt

41

CMDSDDsangdAto

42

CMI) SL)I) sang dAt

43

CMDst)E) sang dAt

44

CMDSDE) sang dAt

Xl llui Cudng. 11
Di lIt

45

CMDSDI) sang dAt o

Xl Titn 1101, H.
TCr

46

CMDSDDsangdAtd

47

CMD SDE) sang dAt o

48

CMD SDE) sang dAt 0

F1' '/

DIn tfch
dl dimc

Ta

-..-.•

Xl Khôi K, H. Dji

14,23

14,23

XlTin 11*1, H. Du

10,80

10,80

Xl Ky Phu, H. Di
Xl M YAn, U Dai

a

g
a

xlvinYen,a

li ia
Xl CO MAn, H
Ta
Xl DOt Ltwng. H.

0,28

0,05

1,22
0,05

0,21

0,01

0,19

0,09

0.03

0,06

0,04

0i Tir

0.04

Xl YIn LAng. Ii
Dai lit

0,20

-

0,20

Xl Kh6i Ky, H. Dai
ICr

0,29

0,02

0,27

0,02

-

0,02

0,10

0,01

0,09

Xl Quln Chu, H.

D1 T
Xl Cal NI H.

Xl Binh Thun, H.
Di hr

0,11

Xl La BAng,Di Tir

0,16

-

0,16

036

-

0,16

0,16

-

0,16

038

0,04

0,34

0,19

-

0,19

Xl Na Mao, H. Dai

Ta

a

1,50

XABAnNgoi,H.
Di lix
Xl An KhAnh, It
Di ICr
Xl TAn Linh, H.

Ta

'

XATAnThAi.H.DJ
Ta

Xl PhO Thjnh, H.

Di Ta
Xl PhiK Linh, H.
Di Ta

0,11

0,19

0,19

0,31

0,31

0,38

-

0,38

03l

0.06

0,05

0,250,25

7


Ten c6ng lrthh, dy In d duç'c phê duyt
k.& hoich 3â dyng dt nim 2014

Da dlin2
,
phu*ng, thj trn,
huyn)
xi Ph6 Xuyn, H.

49

CMD SDD sang dAt

50

CMD

xi Vn Tho H. w
Tr

51

MôrGngtrsUBNDXaPhuLc

XAPh0Lc, H. Dai
Tr

52

Xiydtmglrvs1JBNDXi

53

Ma rng tru sO IJBND Xi
QH XD Uv sO "hi lam viec Ding Uy-HDND.

D31 Tt

Xi EXtc Luang. H.

DT
Xi Bin Ngoi, H.

DieD tich
di
pbIduyt
(ha)

DICn tich di
ng1y31112t2017
(ha)

0,08

Di*n dcli
bOybó
(ha)

0,08
0,08

0,10

-

0,57

0.10
0,57

0,09

-

o,o9

UBND

Xi Khôi KS'. H. Dii
T

0,64

0,36

0,28

55

Thing tim ',iAn htSii ck din tc huyn fli TO

IT HOng San. H.
Dii T

0,61

0.20

0.41

56

QHXDNVHxom2

0,15

-

0,15

57

QHXDNVHxôm17

TrllCmgScn,H.
Dii TO

-

0,15

58

QHXDNV}1Xóm7

1ThgSan,H
Dii TO

0,12

-

0,12

59

XAy dmg Nhi vAn hôa xóm LOng I

Xi P1I0 L4c, H. Dii

0,12

60

QHNVHxómRaGiing

61

QHNVI-1xOmLaMGn

62

QH NVH xOm DAm Bing

63

QH NVH xôrn Dng NgO

64

Xiy diTng NVH xSm 2

65

Khu vAn h6a the than tii cic xôm

66

X&yd,mgnhivAnhôa

67

QH mO rng tm y t xi

68

DinTramycAXaPhOThnh

69

SAn 15p truOng THCS Xi KhOi Ky

70

llHOngSan,H.

Di T

Xi Bàn Ngoai, H.

DiiTO
Xi Bàn Ngoai, ft
DaiTtr
Xi Bàn Ngoai, H.
XABinNoi,H.
D
Xi Hi Thung.

XiTAnThii, H. Dai
TO
xi Tim HOe, huyn

0,20

0,12

-

0,27
0,07

0,20
0,27

-

0,07

0,15

0,15

0,05

0,05

0,86

-

0,86

0,32

-

0.32

0.13

-

0,13

Xi KhOi Ky, H.
TO

0,20

-

0,20

XAy dmg phin khu iê Inrang mAin non

Xi Phu Lic, H. E)gi
TO

0,17

.

0,17

71

M&r6ngtruOngTiAuh9c

Xi PhO Xuytn, H.
DaiTO

0,12

72

MO tOng tnrOng tiCu hQc

Xi Tii H*i, H. Dii

0,06

-

0,06

73

Xiy dung sin 4n dOng

Xi Duc Luang, H.
Dii T

0.94

0.50

0.44

74

QHtrungtiinvinh6athAdicthAthao

XiBinNgoii,H.
D3iTO

1,90

-

1,90

75

XAy dtrng khu bAn tin du Ijch Hi NOI C&

19,22

-

19,22

DirO

Xi K' Pho, H. Dii
TO
XAPh0Thjnh,H.
Dii TO

1w

X Tin Thil, H. f)ai

TO

0,30

0,12

8


Dieu tfch
dl duc
ph8 duyt
(h)

Din 1kb d*
thc bun dn
ngày 31/12/2017
(ha)

xiptamin,i,a

0,14

-

Chuyn myc dich aLt tr tiLt bang chum sO dung
sang dLt san xuLt, klnh doanh phi nOng nghip

xi Tith HOi, huyen
Di TO

0,25

78

MôthanKMnhHôa

XaAnKhanh,H.
DTu

8,63

0,18

8,45

79

Mo

Xi An Khésth, H.

21,01

-

21,01

80

Mrrhng hAl thai s63-CNCTCPGangthpThái
Nguyen-Mo than PhAn m

16,15

-

16,15

81

Merrngvành daianloàn sAnxuLtcuam6than
N6iH&ig

15,50

0,55

14,95

a

76

82

Cci sai'g&44..

pi'e duy
un 2014

ang Chm

g

Mo thic DOng NOi Phio

dibn QC,
phuông, tb trii,
huya)

XiPtiitcLthb,Xi
llaThwing,H. DJ
TO
XiYenLn&H.
DlTO

D1çTh t1
hOybö
(ha)
0,14
0,25

xi Tin Thai, H.

4,00

4,00

XICO VAn, H. Dal
TO

3,00

3,00

16,03

16,03

83

XuUng ruyn dông, thi&c, bismul Thy NOi PhAo

Xi HA Thuqn& H.
Dai TO

R4

MOsàtKyPhO

XI Ky P1w, H.
Tit

2,00

-

2,00

85

Mo sAt - Man gan Darn Bang

Xi Bàn Ngoi, H.
D.i TO

2,00

-

2,00

86

MO thin m xOni 11

Xi ThU
Dal TO

6,82

0,82

6,00

87

Dr in khai thAn mO di Ciz Ká

Xi CO VAii, H. Di
TO

1,72

88

Dting su61 cii

xi Tin Thai, huyn
Di TO

0,30

-

0.30

89

Xaydi,tngli6CayVi

XATanThii,H.Dai
TO

18,25

3,14

15,11

90

XAy drng DAp nuOc (DA Niji PhAo)

thi a4n Hung San,
H. Dal TO

1,17

0,71

0,46

91

XAy dmg dumg din thuc di,r in NOi PhAo

xi HA Thutmg, II.
Di TO

0,019

0,02

XAPhcLinh,

0,012

0,01

0,05

0,05

92

Xulysal 1adAIticAcvjtr1251-254dithngdiy
Il0KVl172E6.11- 172E6.l2XirnAngQuan
Triêu - NUI PhAo

11

huyen Dal TO
xi Tin Thai, huyen
Dal TO
Xi Hoang NOng,
huyn Dai TO

0,08

-

0,08

1,10

-

1,10

I,SQ

1,81

93

Quy hoach chg xi HoAng NOng

94

Mo nng bai chOa vi kliu xO Iy nc thAi

XiBlnhThuin,
Lc ,

3,40

95

BAI tp kéi rAc thAi

Tin ThAi, H. Di TO

0,10

96
97

COng trinh xO 1 rAn thAi Ilin Xi K' Ph(i, V,n

Xi Ky PhO. H. Dai

ThQ

TO
Xi Phu Lac. H. Di
TO

Mci rOng ngMa tija xOm Van Giang

1,72

0,10

0,30

0.63

0,63

9


Tn c(ng trinh, dir an 5 (flrç)c ph duyt
k hoch sir dyng dt nm 2014

Da dim (XA,
thj trin,
huyn)

Din tich
d thrç'c
phê duyt
(ha)

Dien fich d
thi,rc hin dEn
ngAy 31112(2017
(ha)

Dpn tich
hOy bô
(ha)

98

D an: QII nghra dja tp trung

X Ban Ngoai, H.
£)ai Tir

0,100,10

99

Xaydi,rngngMatrangdoizthhuangNOiPbao

thingScn,
H. Di TC

2,63

1,37

1,26

IV

T}U XA PHO YEN

770,99

160,29

610,70

I

Chuyn sang dAt tr8ng cay Iau nm

X8ThkihCóng.
.

0,20

0,10

0,10

2

Chuyn sang dAt trng cay

XAThunThành,
. Ph6 Y

0,26

0,15

0,11

3

Chuyèn sang dAt trng cay Lu nAm

P Bi Bong, TX.
Ph Yen

0.20

0,08

0,12

4

Chuyn sang dAt tr/ng cAy lAu n8.m

0,84

0,30

0,54

5

Dr an chAn nuOi 1cm

1.75

-

1,75

6

Khu nOng nghiip 1c thut can Agropark Yth
BIrth

245,00

-

245,00

7

CMI) sang dAt ô cia hQ gia iinh, c

2,19

0,50

1,69

S

CMD sang dAt ô cOa hO gia dinh, cá rihAn

0,29

-

0,29

9

CMI) sang dAt ô ca hO gin dlnh, c rthän

0,60

0,l3

0,47

10

Khu d

0,70

-

0,70

II

CMI) sang dAt ci c0a hO gin dlnh, cA nhán

1,00

0,15

0,85

12

CMI) sang dAt & c0a ht gia dinh, c.A nhan

1,41

0,23

1,18

13

CMI) sang dAiàcOa hGgiadinh,canhan

XAThànJiCOng,
TX. Phó YCn

1,91

0,22

1,69

14

CMI) sang dAt 6 cüa h gin dinh, cA nh&n

XaI)AcScin,TX
,,.

0,22

C,07

0,15

1,00

0,04

0,96

1,42

0,08

1,34

1,06

0,55

0,51

2,44

0,90

1,54

n"m

XA Nam Tin, TX
Xa Than1 COng.
Ph6 Y
XA Phiic Tan, TX.
Ph Yen
P Bi BOng,
Phô Yth
PB&c Scm, TX. Fh6
PBaHãng,TX. Ph8
P Ba Hang, TX. PhO

cu tnthng tiu hQc P Ba HOng

XA Vn Phai. TX.
Ph6 Yen

xa Tieri Phong, TX

PhëYCn

_

X Pbc&c Thun. TX.

15

CMI) sang dAt 6 c1a h gia dinh, cá nhân

16

CMI) sang dAt 6 cia hO gin dlrih, cO nh&n

17

CMI) sang dAt 6 c0a hQ gin dinb,

18

CMI) sangdAtôci:ia hQgiadinh,

19

CMI) sang dAt 6 c0a hQ gin dirth, cA nhin

X Ph(c TAn, TX.
rTh6

0,21

0,08

0,13

20

CMI) sang dAt 6 cOa hO gia dlnh, ca nhAn

XMmhD0c.,TX.
Ph r'

0,55

0,06

0,49

21

CMI) sang dAt 6 cia hO gia dinh, cá nhAn

X Hong Tin, TX.
Ph Yn

2,17

1,87

0.30

22

CMI) sang dAt 6 cUa hO gin dinh, cA nhAn

Xe TAn Phi), TX.
Phô YEn

0,33

0,10

0,23

23

CMDsangdAt&ci)a hgiadinh,canhAn

0.95

0,40

24

CMI) sang dAt 6 cUa h gia dlnh, c nhAn

0,55

0,25

Pho
Xä Bong Can, TX.
Ph Yth
X Nam Tin. TX.
PhO Yth
PDngTirs,TX.
Phö YEn

XA Tnmg ThAnh,
TX. Ph6 YCn

I

0,30

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×