Tải bản đầy đủ

QD tổ công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11QĐ-UBND

Cát Nê, ngày 02 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất
của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Cát Nê
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai;
Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 của UBND
huyện Đại Từ về việc thực hiện Đề án quản lý đất đai huyện Đại Từ năm 2016;
Thực hiện công văn 84/UBND-TNMT ngày 24 tháng 01 năm 2018 của UBND
huyện Đại Từ về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý và ngăn chặn các hành

vi xây dựng trái phép, tự ý san gạt, đổ đất, chuyển mục đích trái phép;
Thực hiện công văn số 91/TNMT, ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Phòng Tài
nguyên và môi trường huyện Đại Từ về việc xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai,
xây dựng trên địa bàn;
Xét đề nghị của Công chức Địa chính –NN-XD-MT xã Cát Nê,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Tổ công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của các tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Cát Nê gồm các ông (bà) có tên sau:
1

Ông: Vũ Ngọc Chiều

- Phó Chủ tịch UBND xã

- Tổ trưởng

2

Ông: Vũ Trọng Tú

- Công chức Địa chính- NN-XD-MT

- Tổ phó

3

Bà: Nguyễn Thị Hoa Hồng - Công chức Địa chính- NN-XD-MT

- Tổ Phó

4

Ông: Dương Văn Đồng

- Chủ tịch MTTQ xã

- Tổ viên

5


Bà: Nguyễn Thị Bình

- Chủ tịch HPN xã

- Tổ viên

6

Ông: Nguyễn Duy Trường

- Chủ tịch HND xã

- Tổ viên

7

Ông: Vũ Minh Việt

- Chủ tịch HCCB xã

- Tổ viên

8

Bà:

- Bí thư Đoàn TN xã

- Tổ viên

Nguyễn Thị Thảo


9

Ông: Nguyễn Văn Quân

- Trưởng Công an xã

- Tổ viên

10

Ông: Nguyễn Văn Thành

- Chỉ huy trưởng QS xã

- Tổ viên

11

Ông: Nguyễn Đức Thắng

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Tổ viên

12

Ông: Dương Văn Đức

- Công chức Văn phòng - Thống kê

- Tổ viên

13

Bà: Đào Thị Nguyệt

- CB Văn hoá –xã hội

- Tổ viên

14

Các ông (bà) Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm và Công an viên của 16 xóm trên địa bàn
xã làm tổ viên
Điêu 2. Tổ công tác có nhiệm vụ:

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chính sách pháp luật về đất
đai, xây dựng; sử dụng đất đúng mục đích được giao, nghiêm cấm các hành vi tự ý san ủi
đào đất, đổ đất san lấp, tự ý chuyển mục đích, xây dựng công trình trái phép;
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát nắm tình hình quản lý sử dụng đất của
các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý, kịp thời phát hiện và có biện pháp
ngăn chặn;
- Lập hồ sơ đề nghị UBND xã xử lý ngay các hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng
theo quy định của pháp luật;
- Giao ông bà Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm và Công an viên chịu trách nhiệm trước
Chủ tịch UBND xã trong việc theo dõi, giám sát việc quản lý sử dụng đất, xây dựng trên
địa bàn xóm quản lý.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- UBND huyện Đại Từ (B/cáo);
- Phòng TNMT (B/cáo);
- TT Đảng uỷ -HĐND (B/cáo);
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu Vp UBND, ĐC.

CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Tâm


DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND xã Cát Nê)
Stt
Họ và tên
1
Ông: Vũ Ngọc Chiều

Chức vụ:
- Phó Chủ
UBND xã

Phụ trách
tịch - Tổ trưởng Chỉ đạo chung

2

Ông: Vũ Trọng Tú

3

Bà: Nguyễn Thị Hoa Hồng - Công chức Địa - Tổ Phó
chính- NN-XD-MT

4

Ông: Dương Văn Đồng

- Chủ tịch MTTQ - Tổ viên


5

Bà: Nguyễn Thị Bình

- Chủ tịch HPN xã

- Tổ viên

6

Ông: Nguyễn Duy Trường

- Chủ tịch HND xã

- Tổ viên

7

Ông: Vũ Minh Việt

- Chủ tịch HCCB xã - Tổ viên

Xóm Tân Lập

8

Bà:

Nguyễn Thị Thảo

- Bí thư Đoàn TN - Tổ viên


Xóm Trung Nhang, Đồng
Nghè

9

Ông: Nguyễn Văn Quân

- Trưởng Công an - Tổ viên


Xóm Đình, Lò Mật

10

Ông: Nguyễn Văn Thành

- Chỉ huy trưởng - Tổ viên
QS xã

Xóm Tân Phú, Đồng
Mương

11

Ông: Nguyễn Đức Thắng

- Công chức Tư - Tổ viên
pháp - Hộ tịch

Xóm La Vĩnh, Đồng Gốc

12

Ông: Dương Văn Đức

- Công chức Văn - Tổ viên
phòng - Thống kê

Xóm Đầu Cầu

13

Bà: Đào Thị Nguyệt

- CB Văn hoá –xã - Tổ viên
hội

Xóm Nương Cao

- Công chức Địa - Tổ phó
chính- NN-XD-MT

Xóm: Lò Mật, Đồng
Mương, Tân Phú, Đồng
Gốc, La Vĩnh, Gò Trẩu,
Nông Trường, Đình.(Phía
bên trên đường ĐT-261)
Xóm: Trung Nhang, Đồng
Nghè, La Lang, Nương
Cao, Đầu Cầu, Nương
Dâu, Thậm Thình, Tân
Lập (phía bên dưới đường
ĐT-261)
Xóm Thậm Thình
Xóm Nương Dâu, Nông
Trường
Xóm La Lang, Gò Trẩu
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×