Tải bản đầy đủ

mau giay bien nhan tien

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

BIÊN NHẬN TIỀN
Tôi là:..............................................................................................
Địa chỉ:................................................................................
Có nhận của Ông/bà .........................................................................
Số CMND:.......................................................................................
Số tiền là: ........................................................................................
Bằng chữ:.........................................................................................
Lý do:...............................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

…….. , ngày

tháng

năm 20...


Người giao tiền

Người nhận tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×