Tải bản đầy đủ

Tiểu luận trung cấp chính trị

MỤC LỤC
Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ6
Sinh hoạt chi bộ thường kỳ là hoạt động tập thể của toàn thể đảng viên
trong chi bộ được tổ chức mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ
Đảng với các hình thức thích hợp dưới sự điều hành của chi ủy, mà
trực tiếp là bí thư hoặc phó bí thư chi bộ, để thảo luận đánh giá hoạt
động của chi bộ tháng trước, quyết định nhiệm vụ trong tháng và
những giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó, thực hiện các chỉ thị,
nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của Đảng.............................................6
1.2. Quan điểm của Mác – Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng ta về tầm
quan trọng của chi bộ..................................................................................6
1.3. Tính chất của sinh hoạt chi bộ.............................................................8
1.4. Nội dung của sinh hoạt chi bộ ............................................................9
1.4.1. Mục đích, yêu cầu..........................................................................9
1.4.2. Nội dung và các bước tiến hành sinh hoạt hàng tháng.............10
1.4.3. Nội dung sinh hoạt chuyên đề.....................................................12
1.4.4. Đối với chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp...............13
1.4.5. Tổ chức thực hiện........................................................................13
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC
CHIẾN ĐẤU CỦA CHI BỘ GIÁO VIÊN...................................................14
2.1. Đặc điểm của Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị y tế...........14

2.2. Hệ thống tổ chức hành chính trong nhà Trường.............................16
2.3. Thực trạng chất lượng sinh hoạt tại chi bộ Giáo viên.....................16
2.3.1.Thực trạng.....................................................................................16
CHƯƠNG III. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH
HOẠT CỦA CHI BỘ GIÁO VIÊN..............................................................20
3.1. Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi ủy............................................21
3.2. Duy trì thành nền nếp sinh hoạt chi bộ............................................21
3.3. Chọn nội dung sinh hoạt đúng đắn, thiết thực, hình thức thích
hợp, thời gian hợp lý..................................................................................22


3.4. Nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ.............................23
3.5. Đề cao trách nhiệm tham gia sinh hoạt chi bộ của đảng viên.......25
3.6. Tăng cường sự chỉ đạo kiểm tra của cấp uỷ cấp trên.....................28
KẾT LUẬN....................................................................................................30
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................32
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng từ
Trung ương đến cơ sở có liên quan chặt chẽ với nhau, chi phối lẫn nhau, cấu
thành một thể thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong hệ thống
tổ chức đó, tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng và có tầm quan trọng đặc
biệt. Không chỉ trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân mà cả trong giai
đoạn cách mạng hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân đang tiến hành đẩy mạnh
công nghiệp hoá - hiện đại hoá; phát huy vai trò chủ động sáng tạo của đơn vị
cơ sở, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa thì các tổ chức cơ sở đảng lại có tầm
quan trọng hơn lúc nào hết.
Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ
sở thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước;
tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công
tác của chi bộ và của cấp ủy cấp trên. Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất,
tinh thần cho người lao động trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ. Thông qua
sinh hoạt chi bộ hằng tháng đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm
quan trọng của chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong sự nghiệp đổi
mới hiện nay, việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, phát huy
quyền làm chủ của quần chúng, tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của
Đảng đều tuỳ thuộc vào năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở
đảng. Do vậy, việc thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh đáp ứng
nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới là một đòi hỏi khách quan, có tính


cấp thiết trong tình hình hiện nay.
2


Tổ chức cơ sở đảng là nơi tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ
Đảng như: giáo dục, rèn luyện đảng viên, phân công công việc cho đảng viên,
kiểm tra và quản lý đảng viên, kết nạp đảng viên, xem xét và kỷ luật đảng
viên và đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng; là nơi đào tạo,
rèn luyện cán bộ của Đảng. Chi bộ, đảng bộ cơ sở là nơi trực tiếp nắm bắt tâm
tư, nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng để Đảng đề ra đường lối,
chính sách đúng đắn hợp lòng dân, định hướng hoạt động và uốn nắn những
lệch lạc của các tổ chức, đoàn thể cơ sở.
Đối với Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị y tế, việc
quan tâm chỉ đạo, xây dựng, duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ là việc làm cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong công tác lãnh đạo và
thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho ngành y tế và xã hội.
Trên cơ sở nhận thức lý luận về xây dựng Đảng, xuất phát từ thực tiễn
công tác xây dựng Đảng hiện nay, từ những đòi hỏi khách quan, cấp thiết của
việc thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Do vậy, tôi
đã chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của
chi bộ Giáo viên - Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị y tế ” làm đề tài
tiểu luận tốt nghiệp.
Đề tài được nghiên cứu dựa trên những cơ sở lý luận khoa học của chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện Đảng các cấp, khảo
sát thu thập thông tin thực tế và kết quả hoạt động từ 2010- 2015 của Đảng bộ
và chi bộ Giáo viên.
Vận dụng quan điểm lý luận về công tác xây dựng Đảng vào việc khảo
sát thực tế ở cơ sở giúp mỗi chúng ta có điều kiện kiểm nghiệm vận dụng
những tri thức đã được trang bị; đánh giá thực trạng công tác xây dựng Đảng
ở cơ sở tìm ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.
Từ đó góp phần tìm ra những giải pháp, đề xuất, những kiến nghị có tính khả
thi để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, từng bước nâng cao năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
2. Tình hình nghiên cứu.
3


Đây không phải một đề tài mới, đã có rất nhiều cá nhân, tập thể và các
tạp chí xây dựng Đảng...nghiên cứu ở những loại hình, lĩnh vực khác nhau. Vì
tổ chức cơ sở đảng đưa đường lối, chính sách của đảng vào nhân dân, tuyên
truyền giáo dục cho nhân dân hiểu và lãnh đạo nhân dân thực hiện. Tổ chức
cơ sở đảng còn là nơi kiểm nghiệm, khẳng định sự đúng đắn của đường lối,
chính sách của Đảng, đóng góp cho đảng những sáng kiến, những kinh
nghiệm để đảng bổ sung, hoàn chỉnh, đường lối chính sách và đề ra chủ
trương chính sách mới. Song việc đi sâu nghiên cứu tại chi bộ Giáo viên tại
Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị y tế thì chưa có cá nhân, tổ chức đơn
vị nào nghiên cứu.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
- Chủ đề tài đã chọn “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh
hoạt của chi bộ Giáo viên - Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị y tế ”.
Vì vậy phạm vi nghiên cứu của đề tài là các chi bộ Giáo viên trực thuộc Đảng
bộ Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị y tế.
- Thời gian nghiên cứu: từ năm 2010 đến 2017.
4. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.
- Thông qua nghiên cứu, làm rõ về thực trạng về năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu hiện nay của chi bộ Giáo viên.
- Từ việc làm rõ thực trạng, nguyên nhân, đề xuất những giải pháp, kiến nghị
nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu và đổi mới phương thức lãnh đạo tại
chi bộ Giáo viên.
5. Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. Các phương pháp hỗ trợ: so
sánh, thông kê, phân tích, đặt vấn đề...
6. Nguồn tài liệu.
- Văn kiện đại hội Đảng cộng sản Việt Nam khóa IX, XI, XII.
- Văn kiện đại hội Đảng bộ Thành Phố Hà Nội lần thứ XVI.
- Báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật thiết bị y
tế lần thứ I, II
4


- Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính môn nghiệp vụ công tác
Đảng ở cơ sở, công tác dân vận, tạp chí xây dựng Đảng, Internet...
7. Nội dung chính và kết cấu đề tài.
Đề tài gồm 3 phần:
- Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn
- Chương II: Thực trạng về năng lực và sức chiến đấu của chi bộ Giáo viên.
- Chương III: Những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ Giáo
viên.

5


Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
1.1. Khái niệm về chi bộ, sinh hoạt chi bộ ở cơ sở
Tổ chức cơ sở đảng là tổ chức cơ sở của Đảng được lập ở đơn vị cơ sở.
Ở xã, phường, thị trấn có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức
cơ sở đảng (trực thuộc cấp huyện). Ở cơ quan doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn
vị sự nghiệp, đơn vị quân đội, công an và các đơn vị khác có từ ba đảng viên
chính thức trở lên, lập tổ chức đảng (tổ chức cơ sở đảng hoặc chi bộ trực
thuộc đảng ủy cơ sở); cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc tổ
chức đảng đó trực thuộc cấp ủy cấp trên nào cho phù hợp; nếu chưa đủ ba
đảng viên chính thức thì cấp ủy cấp trên trực tiếp giới thiệu đảng viên sinh
hoạt ở tổ chức cơ sở đảng thích hợp.
Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên, lập chi bộ cơ sở, có các tổ
đảng trực thuộc.
Sinh hoạt chi bộ thường kỳ là hoạt động tập thể của toàn thể đảng viên
trong chi bộ được tổ chức mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng
với các hình thức thích hợp dưới sự điều hành của chi ủy, mà trực tiếp là bí
thư hoặc phó bí thư chi bộ, để thảo luận đánh giá hoạt động của chi bộ tháng
trước, quyết định nhiệm vụ trong tháng và những giải pháp thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ đó, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của
Đảng.
1.2. Quan điểm của Mác – Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng ta về tầm quan
trọng của chi bộ
Ngay những ngày đầu của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế,
C.Mác và Ph.Ăng-ghen đã khẳng định giai cấp công nhân phải xây dựng một
chính đảng có tổ chức thống nhất, độc lập và phải “biến mỗi chi bộ của mình
thành trung tâm và hạt nhân của các hiệp hội công nhân”. Chủ tịch Hồ Chí
Minh chỉ rõ, các chi bộ là nền móng của Đảng, là sợi dây chuyền để Đảng liên
hệ với quần chúng. Người nhấn mạnh: “Chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”.

6


Chi bộ là tế bào của Đảng, là nơi trực tiếp đưa đường lối, chính sách
của Đảng đến với quần chúng, nhằm tuyên truyền, vận động, tập hợp, giáo
dục, thuyết phục quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng. Chủ
tịch Hồ Chí Minh khẳng định “chi bộ là gốc rễ của Đảng”, “là đồn luỹ chiến
đấu của Đảng ở trong quần chúng”, “là cầu nối giữa Đảng và quần chúng”,
“chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh”.
Sinh hoạt chi bộ là một chế độ đã được quy định trong Điều lệ Đảng,
chi bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần hoặc sinh hoạt đột xuất khi cần.
Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng
cao chất lượng chi bộ và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến
đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư
tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Thông qua sinh
hoạt chi bộ, chi uỷ kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của từng đảng
viên, trên cơ sở đó giúp đảng viên khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm
vụ được giao. Tổ chức tốt sinh hoạt chi bộ còn giúp đảng viên nắm và quán
triệt tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nội dung sinh hoạt chi bộ rất đa dạng và phong phú: kiểm điểm thực
hiện chương trình công tác hàng tháng và đề ra chương trình công tác tháng
tới; thảo luận văn kiện, báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp; bầu đại biểu
đi dự đại hội đảng bộ cấp trên; đại hội chi bộ kiểm điểm công tác nhiệm kỳ,
thảo luận phương hướng, nhiệm vụ và bầu cấp uỷ nhiệm kỳ tới; công tác phát
triển đảng viên; xét kỷ luật hoặc đề nghị cấp trên xem xét kỷ luật đảng viên
sai phạm.
Sinh hoạt chi bộ có một số hình thức chủ yếu sau:
- Sinh hoạt chính trị: là sinh hoạt mang tính chất lãnh đạo, chỉ đạo. Đó là
những kỳ đại hội, những hội nghị bàn bạc thảo luận dự thảo nghị quyết cấp uỷ
cấp trên, đề ra chủ trương, kế hoạch thực hiện nghị quyết.
- Sinh hoạt chuyên đề: chỉ đi sâu thảo luận một nội dung sinh hoạt nào đó
trong chi bộ như các chuyên đề về phát triển đảng viên, về công tác tư tưởng,
về chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.
7


- Sinh hoạt học tập: nghiên cứu, trao đổi, quán triệt một chỉ thị, nghị quyết
hoặc để thông tin, thông báo tình hình thời sự, chính sách mới. Sinh hoạt học
tập hết sức cần thiết trong sinh hoạt đảng. Chi uỷ phải có kế hoạch học tập
trong cả một nhiệm kỳ, đón trước những đợt sinh hoạt chính trị, những ngày
kỷ niệm quan trọng để tổ chức học tập sao cho phù hợp.
- Sinh hoạt chi bộ có thể bằng một loại hình hoặc kết hợp nhiều loại hình khác
nhau, làm cho nội dung sinh hoạt phong phú, hấp dẫn có hiệu quả.
1.3. Tính chất của sinh hoạt chi bộ
Trong sinh hoạt chi bộ từ đồng chí chủ trì đến đảng viên cần nắm vững
ba tính chất sau:
Một là tính lãnh đạo: Nhiệm vụ số một của chi bộ là đề ra nghị quyết,
đồng thời lãnh đạo chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên thực hiện nghị
quyết. Sinh hoạt đảng chính là nhằm thực hiện nhiệm vụ đó. Phải làm cho
toàn thể đảng viên trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của
Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và nắm vững hoàn cảnh thực tế của đơn
vị mình mà ra được những nghị quyết chính xác. Trên cơ sở đó có biện pháp
thực hiện hiệu quả để hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
Ngoài ra, chi bộ còn phải lãnh đạo thực hiện tốt việc xây dựng và củng
cố tổ chức, đổi mới phương thức làm việc của mình cũng như của chính
quyền và các đoàn thể quần chúng, nhằm vừa nâng cao chất lượng lãnh đạo
của chi bộ, vừa phát huy được vai trò của chính quyền và các tổ chức đoàn thể
quần chúng, tránh bao biện làm thay hoặc buông lỏng, làm giảm vai trò lãnh
đạo của chi bộ.
Hai là tính giáo dục: Phải làm cho chi bộ thực sự trở thành trường học
giáo dục, rèn luyện đảng viên. Sinh hoạt chi bộ như thế nào để mỗi đảng viên
qua các kỳ sinh hoạt đều biết thêm được thông tin mới, bổ ích, vững vàng
trong nhận thức và trong hành động.
Muốn vậy, phải thông qua việc nghiên cứu thảo luận các nghị quyết, chỉ
thị văn kiện của Đảng, sơ, tổng kết công tác tự phê bình và phê bình, bàn chủ
trương, biện pháp công tác mới, làm cho đảng viên thấu suốt đường lối, chính
8


sách, lập trường quan điểm của Đảng, nâng cao phẩm chất, năng lực, đổi mới
tác phong của đảng viên. Cần hết sức tránh tình trạng họp chi bộ, tổ đảng chỉ
để giao nhiệm vụ, phân công công việc cho đảng viên hoặc chỉ làm những
công việc đảng vụ mà không có bàn bạc, thảo luận, như vậy vừa trái với
nguyên tắc lãnh đạo tập thể của Đảng, vừa không phát huy được tính tích cực,
chủ động của đảng viên, làm tầm thường hóa sinh hoạt của chi bộ
Ba là tính chiến đấu: Sinh hoạt chi bộ phải có tác dụng thiết thực, phát
huy được ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, nhược điểm của tập thể chi bộ và
của đảng viên, đưa chi bộ và đảng viên vào hành động có tính mục đích. Để
nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ phải phát huy dân chủ trong
sinh hoạt, xây dựng ý thức, nền nếp tự phê bình và phê bình với tinh thần
đồng chí, thẳng thắn, đúng mức, làm rõ đúng sai, phân biệt rõ ràng giữa ưu
điểm và khuyết điểm, tích cực và tiêu cực, tránh kiểu đoàn kết một chiều, e
dè, nể nang, xuê xoa cho qua chuyện. Phải thông qua thảo luận trong cho bộ,
chi uỷ, tổ đảng để phân công trách nhiệm rõ ràng, hợp lý cho mỗi tổ chức
đảng và đảng viên, đồng thời phải kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện công tác
đã được phân công.
Ba tính chất của sinh hoạt chi bộ có nội dung yêu cầu, phạm vi khác
nhau, nhưng liên quan chặt chẽ với nhau và bổ sung cho nhau, làm cho chi bộ
thật sự là hạt nhân lãnh đạo và chiến đấu của Đảng ở cơ sở.
1.4. Nội dung của sinh hoạt chi bộ
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị số
03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày
01-7-2011 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn
nội dung sinh hoạt chi bộ như sau:
1.4.1. Mục đích, yêu cầu
Làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về
vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; ý nghĩa quan
9


trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội
ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng;
Các chi bộ trong tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện nghiêm
túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc đổi mới
nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy
mạnh thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh; làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện
tốt nghị quyết của chi bộ và cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo
dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn
luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên;
Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức
trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của
người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân
công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng
cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; cấp ủy
nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có
biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong
sạch vững mạnh.
1.4.2. Nội dung và các bước tiến hành sinh hoạt hàng tháng
Chi bộ tập trung thảo luận, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực
theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Trình tự và nội dung như sau:
a) Công tác chuẩn bị của chi ủy
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên,
đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công) dự kiến
nội dung, chương trình, thời gian sinh hoạt đưa ra họp chi ủy;
- Chi ủy thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng
trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới; phân công chuẩn bị các nội dung, quyết định

10


thời gian họp chi bộ và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp (sinh hoạt nhiều
nội dung hay một số nội dung hoặc sinh hoạt chuyên đề);
- Chi ủy thông báo cho đảng viên biết nội dung, thời gian, địa điểm sinh hoạt
chi bộ (nếu chưa quy định ngày họp định kỳ hàng tháng).
b) Sinh hoạt chi bộ
*Phần mở đầu
- Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí hàng tháng của đảng viên;
- Đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công chủ trì)
tiến hành các nội dung sau:
+ Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ (chính thức, dự bị); số đảng viên
được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng
mặt và lý do vắng;
+ Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng
tâm cần tập trung thảo luận;
+ Cử thư ký cuộc họp (chú ý chọn đồng chí có năng lực và kinh nghiệm tổng
hợp để ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của đảng viên,
kết luận của đồng chí chủ trì hoặc nghị quyết của chi bộ).
* Phần nội dung
- Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương,
cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của
Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên (nội dung thông tin cần
chọn lọc phù hợp, thiết thực). Nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên,
quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề tư tưởng chi bộ
cần quan tâm;
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước (nêu rõ những
việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân); tình hình đảng viên thực hiện
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị
của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công;
- Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và
vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ có biện pháp
11


phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với
những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;
- Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiện
trong tháng tới theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy
cấp trên; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện;
- Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội đung trên. Trong quá
trình thảo luận, đồng chí chủ trì cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của
đảng viên và gợi ý những nội dung quan trọng để đảng viên tham gia thảo
luận, thể hiện chính kiến của mình. Khi có những vấn đề cần biểu quyết mà
đang có ý kiến khác nhau, chi bộ cần trao đổi kỹ trước khi biểu quyết.
* Phần kết thúc
- Đồng chí chủ trì tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những
vấn đề lớn, quan trọng mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất;
- Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (nghị quyết) của chi bộ. Đồng chí thư
ký ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác;
- Đồng chí chủ trì và thư ký ký vào biên bản cuộc họp. Sổ ghi biên bản họp
chi bộ phải được quản lý và lưu trữ theo quy định.
1.4.3. Nội dung sinh hoạt chuyên đề
Ngoài các buổi sinh hoạt với nội dung nêu trên, ít nhất mỗi quý một
lần, chi bộ chọn một trong những vấn đề sau để sinh hoạt chuyên đề:
- Các chuyên đề về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên;
- Giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh hoặc củng cố,
khắc phục cơ sở yếu kém;
- Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã
hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị;
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên;
- Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên;
- Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu và quy trình xây dựng
một đề án, đề tài có chất lượng;
12


- Phương pháp tự nghiên cứu, học tập để không ngừng nâng cao trình độ kiến
thức cho cán bộ, đảng viên ...
1.4.4. Đối với chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
- Sự lãnh đạo của chi bộ và tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm
của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn
của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao;
- Việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn
vị; tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao (nghiên cứu, tham
mưu; giảng dạy, học tập; khám chữa bệnh; thực hiện các đề tài, đề án nghiên
cứu khoa học...);
- Việc phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí, tiêu cực (trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; trong giảng
dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; trong khám, chữa bệnh...);
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc tự nghiên cứu, học tập nâng cao
trình độ, kiến thức của cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng viên...
1.4.5. Tổ chức thực hiện
Các cấp ủy cấp trên của chi bộ tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra,
hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện; coi trọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinh
nghiệm để phát huy ưu điểm, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời biểu dương, phổ biến và nhân rộng
kinh nghiệm của những nơi làm tốt, phê bình những nơi có sai sót, lệch lạc và
thông báo trong toàn đảng bộ.

13


CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC
CHIẾN ĐẤU CỦA CHI BỘ GIÁO VIÊN
2.1. Đặc điểm của Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị y tế
- Trường Kỹ thuật thiết bị y tế được thành lập căn cứ Quyết định
320/BYT-QĐ ngày 14/8/1973 và Quyết định số 1009/BYT-QĐ ngày
08/11/1991 của Bộ y tế quy định chức năng, nhiệm vụ Trường Kỹ thuật thiết
bị y tế.
- Ngày 15/02/2007, Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội đã
ký Quyết định số 265/QĐ-BLĐTBXH về việc thành lập Trường cao đẳng
nghề Kỹ thuật thiết bị y tế trên cơ sở nâng cấp Trường Kỹ thuật thiết bị y tế.
Đây là Trường dạy nghề duy nhất của ngành y tế đào tạo cán bộ vận hành –
bảo dưỡng – sửa chữa thiết bị y tế.
- Trường có trụ sở tại: Số 1 ngõ 89 Đường Lương Định Của, Phường
Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
* Thành tựu đã đạt được
Trong 44 năm xây dựng và phát triển, Trường đào tạo được gần 6000
học sinh tốt nghiệp ra trường: đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo các
chương trình dự án, ngắn hạn được trên 10000 học viên.
- Trường được tặng thưởng:
+ Huân chương lao động hạng 3 năm 2003; Huân chương lao động hạng 2
năm 2008;
+ Cờ thi đưa xuất sắc của Chính Phủ, Bộ Y Tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam, Công đoàn ngành y tế Việt Nam;
+ Nhiều bằng khen của Chính Phủ, Bộ Y Tế, Bộ Lao Động Thương Binh và
Xã Hội, UBND thành phố Hà Nội, Tổng cục dạy nghề, Công đoàn ngành y tế
Việt Nam.
*Chức năng nhiệm vụ
Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: Cao Đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ
cấp nghề;

14


Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu
cầu cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ;
Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ; tổ chức sản xuất kinh
doanh dịch vụ thiết bị Y Tế.
* Quy mô và ngành nghề đào tạo
- Hệ cao đẳng:
+ Thời gian 36 tháng Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp PTTH, Trung cấp nghề
- Trung cấp:
+ Thời gian 24 tháng
+ Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp PTTH
- Sơ cấp nghề:
+ Thời gian dưới 12 tháng.
- Lưu lượng bình quân: 1800 học sinh/năm.
- Ngành nghề đào tạo:
+ Kỹ thuật Thiết bị Hình ảnh y tế;
+ kỹ thuật thiết bị Cơ điện y tế;
+ Kỹ thuật Thiết bị Xét nghiệm y tế;
+ Kỹ thuật Thiết bị Điện tử y tế;
+ Công nghệ thông tin;
+ Kỹ thuật Thiết bị dược;
+ Các chuyên nghành khác theo nhu cầu của xã hội.
* Các khoa, bộ môn:
- Khoa Kỹ thuật Thiết bị Hình ảnh y tế;
- Khoa Kỹ thuật Thiết bị Cơ điện y tế;
- Khoa Kỹ thuật Thiết bị Điện tử y tế;
- Khoa Kỹ thuật Thiết bị Xét nghiệm y tế;
- Khoa Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược;
- Khoa Khoa học cơ bản và Giáo dục thể chất.
* Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể
- Đảng bộ;
15


- Công đoàn;
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Hội Cựu chiến binh;
- Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Trường có tổng số CBCNVC và giáo viên là 81người. Trong đó có 37 đảng
viên, được chia thành 6 chi bộ:
+ Chi bộ Khối nghiệp vụ: Chi bộ 1, chi bộ 5, chi bộ 6 (14 đảng viên);
+ Chi bộ Giáo viên: Chi bộ 2, chi bộ 3, chi bộ 4 (23 đảng viên);
2.2. Hệ thống tổ chức hành chính trong nhà Trường
2.3. Thực trạng chất lượng sinh hoạt tại chi bộ Giáo viên
2.3.1.Thực trạng
* Về chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ:
Chi bộ đã làm tốt việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt: Các đồng chí chi uỷ
viên chuẩn bị nội dung cuộc họp. Sau khi nội dung cuộc họp được chuẩn bị
xong thì đưa ra chi uỷ thảo luận, bổ sung, hoàn thiện và thông báo trước nội
dung này cho đảng viên, để đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị các ý kiến phát
biểu trong cuộc họp, như vậy sinh hoạt chi bộ mới có chất lượng. Bên cạnh đó
vẫn còn một số buổi sinh hoạt chưa chuẩn bị được nội dung, hoặc chuẩn bị
nội dung chưa kỹ nên chưa chủ động bàn bạc trong chi uỷ để thống nhất nội
dung sinh hoạt, thậm chí còn không thông báo nội dung cho đảng viên.
* Cách tổ chức sinh hoạt chi bộ:
Thông tin kịp thời tình hình thời sự, tình hình kinh tế, xã hội, nghị
quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên và của cấp mình, kiểm tra việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị tháng trước, ra nghị quyết và biện pháp thực hiện nghị
quyết tháng tới, giải quyết tâm tư và những khó khăn vướng mắc của đảng
viên để tạo sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, vượt qua mọi khó khăn, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số buổi chi bộ chưa
thực hiện tốt vấn đề này, sinh hoạt qua loa, đại khái, không bảo đảm tính
nguyên tắc và tính chất của sinh hoạt chi bộ, do vậy chất lượng sinh hoạt chi
bộ không cao, nghị quyết đề ra thực hiện kém hiệu quả.
16


* Về duy trì và nội dung sinh hoạt chi bộ:
Chất lượng sinh hoạt chi bộ không những phụ thuộc vào sự chuẩn bị
nội dung sinh hoạt mà còn phụ thuộc vào việc duy trì sinh hoạt có đều không?
đảng viên tham gia có đủ không? Theo quy định của Điều lệ Đảng thì chi bộ
mỗi tháng sinh hoạt một lần. Thực tế đa số các chi bộ sinh hoạt đều vào ngày
mồng 3 hàng tháng, nội dung sinh hoạt đã được cấp uỷ chuẩn bị chu đáo,
song chưa phải là cụ thể, bởi vì có những nội dung cấp uỷ chuẩn bị còn chung
chung, chưa rõ và sát với thực tế của khối giáo viên. Do đó, chất lượng sinh
hoạt chi bộ không cao.
Nhận xét chung:
* Ưu điểm:
Chi bộ thường xuyên duy trì sinh hoạt đều, nội dung sinh hoạt thiết
thực, phù hợp với điều kiện, tính chất công tác của cơ quan. Thông qua sinh
hoạt chi bộ đã tổ chức kịp thời cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu,
quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên, đồng thời giáo dục cho đảng
viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất,
đạo đức, lối sống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong các hoạt động của chi bộ luôn tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh
đạo, cá nhân phụ trách. Quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ,
Nghị quyết cấp uỷ Đảng các cấp, tập thể cấp uỷ chịu trách nhiệm lãnh đạo. Bí
thư chi bộ chịu trách nhiệm trước chi bộ (chi uỷ) về kết quả hoạt động của chi
bộ.
Trong sinh hoạt chi bộ luôn quán triệt và thực hiện đúng nguyên tắc tập
trung dân chủ. Mọi vấn đề trước khi ra quyết định đều được các đảng viên
tham gia thảo luận, phân tích đúng sai, tính phù hợp của nhiệm vụ đề ra. Các
vấn đề đặt ra trong sinh hoạt các đảng viên đều thể hiện rõ quan điểm của
mình. Có thái độ rõ ràng đối với các việc làm đúng, sai trong lãnh đạo cũng
như của mỗi đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ đã thể hiện rõ tính lãnh đạo,
tính chiến đấu và tính giáo dục. Nội dung sinh hoạt, các vấn đề đặt ra và quyết
định vấn đề nào đều hướng đến phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ trong
17


việc tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cũng như của
chính quyền giao cho.
Thông qua sinh hoạt chi bộ, nhận thức của đảng viên về các vấn đề
chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, trong nước và quốc tế được nâng
lên.
Trình độ giác ngộ của đảng viên được nâng cao giúp họ hiểu đầy đủ, toàn
diện một cách khoa học về các quan điểm, đường lối của Đảng trong từng giai
đoạn cụ thể. Trên cơ sở đó xây dựng lòng tin vào thắng lợi của việc xây dựng
và phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy đã giúp cán
bộ, đảng viên của chi bộ vượt mọi khó khăn để tham mưu đề xuất những chủ
trương, biện pháp lãnh đạo việc nâng cao chất lượng đào tạo cho ngành y tế
và xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị trong thời gian vừa qua. Tự giác thực
hiện đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và nghị quyết của chi bộ.
Một trong những vấn đề cần nêu ở chi bộ là: Chi uỷ - chi bộ có trách
nhiệm trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chu đáo. Nội dung sinh hoạt
không bàn nhiều vấn đề tràn lan mà tập trung thảo luận những nhiệm vụ cụ
thể cấp thiết để lãnh đạo khối giáo viên thực hiện nhiệm vụ chính trị được
giao. Đồng thời có chủ trương, định hướng cho một số nhiệm vụ có tính lâu
dài. Chính vì vậy, mà chi bộ lãnh đạo các Khoa luôn chủ động trong công tác,
đảm bảo ổn định tư tưởng trong khối giáo viên.
Có được kết quả lãnh đạo đó là do việc thực hiện tốt một số nội dung:
Chi bộ Giáo viên hoạt động tuân thủ theo quy chế hoạt động của Đảng bộ, của
Đảng ủy khối các trường Đại học và cao đẳng Hà Nội, bám sát thực tiễn, vận
dụng đúng đắn các quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà Nước. Đó là việc duy trì đúng chế độ nề nếp sinh hoạt chi bộ với việc
không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Giáo viên. Từng bước
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thực
hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy tinh thần đấu tranh phê và
tự phê bình trong sinh hoạt cũng như trong công tác hàng ngày.

18


Phân công đảng viên đảm nhận nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn đã
tạo thành một guồng máy phối hợp hoạt động nhịp nhàng, tạo điều kiên cho
từng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn
được giao.
* Hạn chế, nguyên nhân tồn tại
Năng lực lãnh đạo của chi ủy còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm dẫn đến
việc nắm thực tiễn theo nhiệm vụ chính trị còn có nhiều khó khăn. Vì vậy chi
bộ chưa thực sự là nơi sinh hoạt tư tưởng để cấp uỷ nắm và hiểu tâm tư,
nguyện vọng của đảng viên; chi bộ chưa thể hiện tốt vai trò là nơi lãnh đạo,
giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên.
Chưa thực sự duy trì được nề nếp sinh hoạt chi bộ, đôi khi sinh hoạt
không đúng ngày quy định; trong các buổi sinh hoạt đảng, ít khi đảng viên
triệu tập đầy đủ vì còn phải lên lớp theo lịch đã được phân công.
Nội dung sinh hoạt chi bộ còn chung chung, nghèo nàn, thiếu nội dung
chính trị, tư tưởng cụ thể; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh
thần tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức, kỷ luật chưa cao, hình thức chưa
phong phú. Chất lượng trong các buổi sinh hoạt chi bộ chưa cao thể hiện rõ
trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình,
một nguyên tắc đảm bảo quy luật phát triển của Đảng. Một số đảng viên trẻ
chưa làm đầy đủ nhiệm vụ, ngại phát biểu, né tránh trong sinh hoạt.
Đảng viên chưa nhận thức hết được vai trò trách nhiệm tham gia sinh
hoạt chi bộ. Việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ vẫn chưa được thực
hiện đầy đủ. Sinh hoạt chi bộ chỉ có ý kiến của đồng chí lãnh đạo trong chi ủy,
còn các đảng viên không giữ chức vụ thì thường lắng nghe, nhất trí theo ý
kiến của người chủ trì cuộc họp. Đôi khi có chi bộ khi có những ý kiến trái
chiều hoặc phản biện lại ý kiến của lãnh đạo thì bị định kiến, lãnh đạo cơ
quan, đơn vị thiếu tin tưởng hoặc không giao việc cho những đảng viên đó,
làm ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Nhà trường.
Sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi uỷ chưa sâu sát, thường xuyên, các đồng
chí cấp uỷ cấp trên được phân công theo dõi chi bộ chưa sâu sát. Một số đảng
19


viên vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị không nói thẳng, nói thật
trong cuộc họp, còn thiếu lòng tin hoặc định kiến với đồng chí mình. Cấp uỷ
còn buông lỏng trong công tác kiểm tra việc duy trì sinh hoạt và nội dung
hình thức, chậm đổi mới phương thức lãnh đạo cho phù hợp với hoàn cảnh và
điều kiện của đơn vị mình.
Chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ còn nhiều hạn chế. Trước khi
sinh hoạt chi bộ, chi ủy phải họp để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ. Tuy
nhiên, chi ủy không họp trước khi sinh hoạt chi bộ, chuẩn bị nội dung sinh
hoạt chi bộ còn sơ sài, dàn trải. Việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề chưa
được quan tâm đúng mức. Chi bộ không tổ chức được sinh hoạt chuyên đề,
mặc dù đã có hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, do chi ủy không chuẩn bị được
nội dung. Vì vậy nội dung sinh hoạt chi bộ chưa cuốn hút được Đảng viên.
Những hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân
khách quan là do chi ủy, nhất là bí thư chi bộ năng lực yếu hoặc do kiêm
nhiệm nhiều việc nên thời gian dành cho công tác đảng hạn chế. Nguyên nhân
chủ quan là do nhiều bí thư chi bộ còn đơn giản trong sinh hoạt chi bộ, nặng
về công tác chuyên môn hơn công tác đảng; chưa nghiên cứu sâu về nguyên
tắc của Đảng và chưa dành thời gian tìm các biện pháp để đổi mới nội dung,
nâng cao chất lượng sinh hoạt. Công tác kiểm tra, giám sát, định hướng nội
dung sinh hoạt của cấp ủy cấp trên trực tiếp đối với chi bộ chưa thường xuyên
nên chi bộ sinh hoạt có tính chất chiếu lệ. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ, bảo đảm cho sinh hoạt của chi bộ đạt được tính lãnh đạo, tính
giáo dục và tính chiến đấu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến
đấu của các tổ chức cơ sở Đảng là một đòi hỏi cấp bách.
CHƯƠNG III. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH
HOẠT CỦA CHI BỘ GIÁO VIÊN
Các hoạt động của tổ chức cơ sở đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ. Chất
lượng của tổ chức cơ sở đảng chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng các chi bộ, vì
chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt.

20


Do vậy, Đảng ta luôn coi trọng việc xây dựng và củng cố chi bộ,
thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan
trọng, là khâu đột phá trong quá trình chỉnh đốn và đổi mới phương thức lãnh
đạo của chi bộ hiện nay. Bởi vì, sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp
tổ chức tư tưởng rất cơ bản, chi phối trực tiếp đến quá trình hoạt động của tổ
chức Đảng và từng đảng viên. Do vậy, việc đề ra những giải pháp đúng, phù
hợp thực tiễn từng cơ sở để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa
quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Trước hết cần quan tâm
thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:
3.1. Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi ủy
Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi ủy, nhất là đồng chí bí thư chi bộ.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “cán bộ
nào, phong trào ấy”. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt làm công tác
đảng có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt sẽ là nhân tố quyết định
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như trong lãnh đạo của tổ chức
đảng ở cơ sở.
Đối với chi ủy, nhất là bí thư chi bộ cần được chọn lọc từ những đảng
viên có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, bản lĩnh, nhiệt tình với công tác xây
dựng đảng; có khả năng tập hợp, quy tụ được cán bộ, đảng viên ở địa phương.
Cấp ủy cấp trên trực tiếp cần đặc biệt quan tâm tới công tác quy hoạch,
đào tạo bồi dưỡng cho các chi ủy, bí thư chi bộ nhằm nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ làm công tác đảng; chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng đội
ngũ bí thư chi bộ nhất là chi bộ giáo viên.
3.2. Duy trì thành nền nếp sinh hoạt chi bộ.
Đây là việc làm cần thiết để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bởi
muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trước hết phải tổ chức thành nếp
sinh hoạt chi bộ. Trên thực tế, chi bộ đã duy trì nền nếp sinh hoạt và đề cao
trách nhiệm chi uỷ, của từng đảng viên đối với sinh hoạt chi bộ và dần dần
chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Đảng ủy nhà Trường đã quy định
sinh hoạt chi bộ vào một ngày trong tuần đầu của tháng (được đưa vào lịch
21


tuần của nhà Trường). Nếu vào ngày đó trùng vào ngày lễ, chi bộ không thể tổ
chức sinh hoạt được thì có thể chậm lại một hoặc hai ngày. Chuẩn bị đến ngày
sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên chủ động sắp xếp công việc và tự kiểm điểm
lại việc thực hiện nhiệm vụ được chi bộ giao cho trong tháng đó để báo cáo
trước chi bộ và nhận nhiệm vụ khác, đồng thời chuẩn bị ý kiến phát biểu
trong sinh hoạt chi bộ. Cấp uỷ cũng chủ động chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi
bộ.
3.3. Chọn nội dung sinh hoạt đúng đắn, thiết thực, hình thức thích hợp,
thời gian hợp lý
Phải thực hiện thật tốt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2008 của Ban
Bí thư (khóa X) và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ
chức Trung ương về hướng dẫn sinh hoạt chi bộ. Hướng dẫn đã chỉ rõ nội
dung sinh hoạt theo từng loại hình, công việc, các bước tiến hành sinh hoạt
chi bộ. Việc chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt chi bộ là yếu tố quan trọng quyết
định chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi ủy phải bám sát tình hình thực tế của chi
bộ để xây dựng nội dung sinh hoạt, trong đó cần tập trung vào những vấn đề
trọng tâm; thông tin kịp thời về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; phổ
biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị,
nghị quyết của cấp ủy cấp trên; tổng hợp đánh giá việc lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ công tác của chi bộ tháng trước theo nghị quyết chi bộ đã đề ra và
thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho tháng tiếp theo. Nghị quyết
của chi bộ phải thiết thực, có tính khả thi và quá trình thực hiện phải được
kiểm tra kịp thời.
Chọn đúng nội dung sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa quan trọng trong việc
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Để có nội dung đúng đắn, thiết thực
trong sinh hoạt chi bộ cần chú ý đến những căn cứ sau:
- Thứ nhất, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chuyên môn và quy định
của Trung ương, Đảng uỷ và Ban giám hiệu Nhà Trường để chi bộ xác định
nội dung, phạm vi trách nhiệm lãnh đạo của chi bộ, nhất là quy định về chi
bộ, đảng bộ cơ sở lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc
22


phòng và lãnh đạo công tác tổ chức - cán bộ đơn vị. Tránh tình trạng sinh hoạt
chi bộ bàn bạc và quyết nghị những nội dung không thuộc chức năng, nhiệm
vụ của chi bộ, dẫn tới tình trạng khó có khả năng thực hiện, thậm chí can
thiệp quá sâu vào công việc chuyên môn, làm giảm tính tích cực, sáng tạo của
cán bộ đảng viên;
- Thứ hai, bám sát nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nắm chắc đặc điểm
cụ thể của chi bộ, của đơn vị mà vấn đề đang đặt ra thuộc phạm vi lãnh đạo
của chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ cần phải nắm được tình hình tư tưởng của
đảng viên và quần chúng, công tác vận động quần chúng của đơn vị vào thời
điểm đó để chọn vấn đề cụ thể đưa vào nội dung sinh hoạt cho thật phù hợp,
biết lắng nghe, khích lệ và đáp ứng được đòi hỏi chính đáng của đảng viên và
quần chúng trong đơn vị mình;
- Thứ ba, triển khai tốt kế hoạch của cấp trên về tổ chức hoạt động học
tập các chỉ thị, nghị quyết, chính sách; sinh hoạt chính trị tập trung; thông tin,
thông báo, thời sự;
- Thứ tư, chương trình công tác của cấp uỷ trong nhiệm kỳ đại hội chi
bộ để chủ động lựa chọn và chuẩn bị nội dung cho các buổi sinh hoạt chi bộ.
Trên cơ sở những căn cứ nêu trên, chi uỷ lựa chọn nội dung sinh hoạt
chi bộ. Trong cùng một thời điểm thường nổi lên nhiều vấn đề cần giải quyết,
do vậy chi uỷ cần chọn một hoặc hai vấn đề bức xúc nhất để bàn bạc, giải
quyết trong một kỳ họp chi bộ.
3.4. Nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ.
Phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng. Để thực sự phát huy dân chủ
trong sinh hoạt chi bộ thì bí thư chi bộ phải rất linh hoạt trong chỉ đạo, điều
hành; chủ trì các cuộc họp cần có tác phong cởi mở, chân thành, dân chủ,
nhưng cần phải quyết đoán, có chính kiến rõ ràng. Trong thảo luận phải thật
sự phát huy dân chủ, tạo được không khí đoàn kết, thẳng thắn để các đảng
viên thể hiện hết ý kiến của mình, trước khi biểu quyết chung của chi bộ. Từ
dự kiến công việc đến phân công công tác cho đảng viên phải được phân tích
kỹ lưỡng, có lý, có tình và phải được thảo luận một cách dân chủ. Những ý
23


kiến xây dựng, thẳng thắn, trung thực phải được tôn trọng và động viên,
khuyến khích, tiếp thu một cách cầu thị. Cần bình tĩnh lắng nghe những ý
kiến trái chiều và phải được thảo luận rất kỹ trong chi bộ theo nguyên tắc tập
trung dân chủ nhưng phải bảo đảm quyền được bảo lưu của cá nhân. Kịp thời
chấn chỉnh, phê phán những cá nhân vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ,
hoặc có ý kiến thiếu tính xây dựng, bảo thủ trong trao đổi, thảo luận. Chi ủy
và đồng chí bí thư chi bộ lắng nghe, tôn trọng mọi ý kiến của đảng viên, trả
lời những chất vấn của đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên giám
sát hoạt động của chi bộ, chi ủy. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền
thì phải báo cáo cấp ủy cấp trên và trả lời đảng viên trong lần sinh hoạt tiếp
theo.
Mỗi buổi sinh hoạt chi bộ có nội dung khác nhau và hình thức sinh hoạt
phù hợp với nội dung đó, song tổ chức điều hành sinh hoạt chi bộ đều phải
theo quy định chung sau:
- Kiểm điểm số đảng viên dự sinh hoạt; số đảng viên vắng mặt, lý do
vắng mặt của từng đồng chí; số đại biểu đến dự (nếu có); cử đồng chí chủ tọa
và thư ký hội nghị;
- Đồng chí chủ tọa nói rõ mục đích, yêu cầu của cuộc sinh hoạt;
- Đồng chí được phân công chuẩn bị nội dung sinh hoạt báo cáo nội
dung đã được chuẩn bị trước chi bộ: yêu cầu báo cáo ngắn gọn, rõ ràng, nhất
là đối với những nội dung chủ yếu, để dành nhiều thời gian cho chi bộ thảo
luận;
- Quá trình tiến hành sinh hoạt phải bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh
nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng chí chủ tọa nêu những vấn đề cần thảo
luận và mọi đảng viên đều phát biểu ý kiến của mình, kể cả ý kiến khác với
những điểm trong nội dung đã được chuẩn bị trong cấp uỷ, khác với ý kiến
của đồng chí khác. Qua thảo luận dân chủ, cuối cùng những vấn đề đó phải
được biểu quyết và làm thành nghị quyết của chi bộ;
- Đồng chí chủ tọa kết luận hội nghị, cần nhận xét tinh thần, thái độ
của các thành viên trong hội nghị, nêu rõ những vấn đề đã nhất trí, được biểu
24


quyết thông qua và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần tiếp tục nghiên
cứu, chuẩn bị ý kiến để hội nghị lần sau trao đổi, thảo luận hoặc báo cáo lên
cấp trên. Tránh tình trạng kết thúc sinh hoạt chi bộ mỗi người hiểu và nói theo
cách riêng của họ;
Toàn bộ diễn biến của cuộc sinh hoạt chi bộ được ghi chép đầy đủ,
chính xác trong sổ biên bản họp thường kỳ của chi bộ.
Tổ chức sinh hoạt chi bộ một cách nghiêm túc có tác dụng to lớn đến
chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tính nghiêm túc trong sinh hoạt chi bộ thể hiện
ở: nghiêm túc trong chuẩn bị nội dung, phân công người phụ trách từng công
việc, chọn địa điểm, thời gian sinh hoạt, điều hành sinh hoạt chi bộ và ghi
chép biên bản sinh hoạt chi bộ.
3.5. Đề cao trách nhiệm tham gia sinh hoạt chi bộ của đảng viên.
Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung
ương về nội dung sinh hoạt chi bộ tuy không đặt ra yêu cầu về nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ cho các đảng viên nhưng trên thực tế tất cả các đảng
viên, dù là đảng viên có chức vụ hay không, đều đóng một vai trò trong các
cuộc sinh hoạt chi bộ. Vai trò đó thể hiện ở các mặt sau:
Thứ nhất, dự họp đầy đủ và đúng giờ. Mỗi đảng viên nên xem sinh hoạt
chi bộ là một nhiệm vụ quan trọng, không phải để đảm bảo các kỳ trong năm,
đóng đảng phí đầy đủ, hay thậm chí có mặt để không bị phê bình… mà chính
là một trong những điều kiện đầu tiên để thể hiện tư cách đảng viên. Có dự
sinh hoạt, công việc mới nắm được đầy đủ tình hình hoạt động của chi bộ, của
cơ quan, đơn vị, mới tham gia xây dựng nghị quyết và phương hướng hoạt
động của chi bộ, mới thực hiện yêu cầu tự phê bình và phê bình… Có dự sinh
hoạt, đảng viên mới có điều kiện đầy đủ để thể hiện năng lực lãnh đạo, tính
chiến đấu của cá nhân đảng viên và tổ chức đảng. Do đó, phải tránh viện cớ
công tác hay lý do cá nhân để vắng họp, rời buổi họp nửa chừng hoặc đến trễ.
Thứ hai, tích cực phát biểu. Phát biểu không phải chỉ để bày tỏ quan
điểm, chính kiến đối với các vấn đề của Đảng, của chi bộ, của cơ quan, đơn vị
mà còn đóng góp, hiến kế, phê bình… các vấn đề và các cá nhân của chi bộ.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×