Tải bản đầy đủ

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT1 lớp 6x

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 6

I.

TRẮC NGHIỆM

*Hãy chọn ý đúng nhất trong mỗi câu au và ghi vào bài làm:
Câu1: Trong những nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nguyên
nhân nào là quan trọng nhất?
A.
B.
C.
D.

Vì Hai Bà Trưng tài giỏi
Vì Tô Định chủ quan
Vì Hai Bà Trưng được quân dân khắp nơi kéo về hưởng ứng
Vì lực lượng địch yếu

Câu2: Có những cuộc khởi nghĩa lớn nào nổ ra ở các thế kỉ VII-IX?

A.
B.
C.
D.

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu
Khởi nghĩa Lí Bí, Triệu Quang Phục
Khởi nghĩa Đinh Thiều, Phạm Tu
Khỏi nghĩa Mai Thúc Loan, Phùng Hưng

Câu3: Nhà Hán thực hiện các chính sách cai trị với nhân dân ta để
A.
B.
C.
D.

Đòng hóa nhân dân ta
Thề hiện uy quyền, tham vọng
Vơ vét của cải cho thật nhiều
Thể hiện quyền lực

Cau4: Nhà Hán đưa người Hán sang nước ta nhằm mục đích gì?
A.
B.
C.
D.

Giúp hân dân ta phát triển kinh tế
Buộc nhân dân ta phải theo luật và phong tục của nhà Hán
Xây dựng tình đoàn kế của nhân dân hai nước
Hỗ trợ nhân dân về kinh tế và văn hóa

Câu 5: Thời Bác thuộc, chính sách nào dưới đây chỉ có thời nhà Đường
A. đều dùng người người Trung quốc làm quan cai trị nước ta
B. Đưa người Trung quốc và nước ta nhằm ‘đồng hóa’nhân dân ta
C. Các châu huyện là nguoi Trung Quốc cai trị cò hương xa là do người viết ta tự cai
quản
D. Thâu tóm quyền hành và rong tay người Trung Quốc để cai trịCâu 6: NGhệ thuật đặc sắc nhất của người Chăm là
A.
B.
C.
D.

Kiến trúc đền, tháp
Kiến trúc chùa chiền
Kiến trúc nhà ở
Kiến trúc lăng tẩm
II.
TỰ LUẬN (7 đ)

Câu 1: trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả Hai Bà Trưng?
Câu 2: vì sao các thành tựu kinh tế văn hóa của người Chăm lại có điểm khác so với thành
tựu kinh tế văn hóa người viết?
Câu 3: sau khi đánh tan quân Lương Lí Bí dax là một số việc đối với đất nước
a. Một số việc mà Lí Bí đã làm đói với đất nước có ý nghĩa ntn ?
b. Việc đặt tên nước là Vạn Xuân thể hiện điều gì?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×