Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho trẻ MN 34 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở trường MN không gian tuổi thơ Hoàn Kiếm Hà Nội (tt)

1

Giáo dục đạo đức là nội dung rất quan trọng trong nhà trường hay
bất cứ môi trường nào. Ngày 21 tháng 10 năm 1964 khi về thăm trường
Đại học sư phạm Hà Nội, Bác Hồ đã nói “Công tác giáo dục đạo đức
trong nhà trường là một bộ phận quan trọng có tính chất nền tảng của
giáo dục nhà trường xã hội chủ nghĩa. Dạy cũng như Học phải biết chú
trọng cả đức lẫn tài. Đức là đạo đức cách mạng, đó là cái gốc rất quan
trọng”.
Điều 2 Luật Giáo dục Việt Nam 2009 quy định: “Mục tiêu giáo
dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri
thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách,
phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục
quốc dân, nó đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách
toàn diện của con người. Những bài học ở bậc mầm non là những nét bút
đầu tiên vẽ lên trang giấy trắng, nó có tác động quan trọng đến nhận
thức của trẻ mà ở đó, nội dung giáo dục đạo đức tác động mạnh mẽ nhất
đến trẻ. Hoạt động giáo dục đạo đức đã được gián tiếp thể hiện thông

qua những yêu cầu về nội dung giáo dục mầm non. Điều 23 Luật Giáo
dục Việt Nam 2009 quy định:“Nội dung giáo dục mầm non phải đảm
bảo phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ, hài hòa giữa nuôi
dưỡng, chăm sóc và giáo dục; giúp trẻ em phát triển cơ thể cân đối,
khỏe mạnh, nhanh nhẹn; biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với ông bà,
cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo và người trên; biết yêu quý anh, chị, em, bạn
bè…”
Để thực hiện đổi mới hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và
nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có
“Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 20152016”, trong đó nêu rõ:“Tổ chức môi trường giáo dục, tạo cơ hội cho trẻ


2

chủ động tham gia các hoạt động vui chơi, khám phá, trải nghiệm theo
phương châm “học mà chơi, chơi mà học” phù hợp với độ tuổi…, đẩy
mạnh tích hợp, chú trọng giáo dục đạo đức, hình thành và phát triển kỹ
năng sống, hiểu biết xã hội phù hợp với độ tuổi của trẻ”.
GDĐĐ cho trẻ mầm non có thể theo nhiều con đường khác nhau
như: thông qua các hoạt động dạy học, hoạt động đầu giờ, hoạt động trải
nghiệm sáng tạo…song, phương pháp giáo dục chủ yếu và hiệu quả nhất
là thông qua việc tổ chức các hoạt động vui chơi để trẻ phát triển toàn
diện. Qua đó, GDĐĐ cho trẻ thông qua trò chơi ĐVTCĐ là con đường
cơ bản và đạt hiệu quả tối ưu nhất bởi vì đây là loại trò chơi mô phỏng
lại cuộc sống của con người trong xã hội mà nổi bật lên là các mối quan
hệ xã hội biểu hiện các chuẩn mực đạo đức giữa con người và con
người.
Trò chơi ĐVTCĐ có ý nghĩa thực sự quan trọng đối với việc hình
thành đạo đức, nhân cách cho trẻ mầm non. Trong quá trình chơi, trẻ học
hỏi được cách ứng xử giao tiếp, thấu cảm được tình người của con người
với con người, con người với thiên nhiên và với thế giới đồ vật, góp
phần hình thành hành vi xã hội và phẩm chất đạo đức cho trẻ.
Trường Mầm non Không gian tuổi thơ đã thực hiện hoạt động
GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi theo nhiều phương pháp khác nhau,
lồng ghép thông qua các hoạt động học tập, hoạt động vui chơi theo chủ
đề. Tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan khác
nhau công tác quản lý hoạt động GDĐĐ thông qua trò chơi ĐVTCĐ tại
nhà trường chưa được thực hiện sâu sát và nghiêm túc, hoạt động
GDĐĐ cho trẻ chưa được xác định rõ, chú trọng đến việc xây dựng nền
nếp kỷ cương với những nội quy, bài học mang tính chất giáo huấn,


chưa chú ý đến các hành vi ứng xử thực tế, còn mất cân bằng giữa chăm
sóc và dạy. Bên cạnh đó, các biện pháp GDĐĐ cho trẻ dựa trên sự kết
hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội chưa thường xuyên, chặt chẽ.
Từ những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài “Quản lý hoạt ộng
giáo dụ ạ ức cho trẻ mầm non 3-4 tuổ
u


3

vai theo chủ
ở ường Mầm non Không gian tuổ
- Hoàn
Kiếm- Hà Nộ ” để nghiên cứu.

ứu
Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và khảo sát thực trạng quản lý hoạt
động GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐ
nhằm đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động GDĐĐ
cho trẻ mầm non 3-4 tuổi ở trường Mầm non Không gian tuổi thơ- Hoàn
Kiếm- Hà Nội.

ứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động GDĐĐ cho trẻ
mầm non 3-4 tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐ ở trường Mầm non.
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động GDĐĐ
cho trẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐở trường Mầm non
Không gian tuổi thơ- Hoàn Kiếm- Hà Nội.
- Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ cho trẻ mầm
non 3-4 tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐ ở trường Mầm non Không gian
tuổi thơ- Hoàn Kiếm- Hà Nội.
4 ố ượng và khách thể nghiên cứu
Biện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ cho trẻ mầm non mầm non 34 tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐ của trường Mầm non Không gian tuổi
thơ- Hoàn Kiếm- Hà Nội
Hoạt động GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua trò chơi
ĐVTCĐ.

ứu
- Địa bàn nghiên cứu: Trường Mầm non Không gian tuổi thơ.
- Khách thể khảo sát: Trẻ khối mẫu giáo 3-4 tuổi của trường Mầm
non Không gian tuổi thơ.
- Biện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi
thông qua trò chơi ĐVTCĐ.


4

ả u ế
Chất lượng hoạt động GDĐĐ của trường Mầm non Không gian
tuổi thơ còn có những hạn chế nhất định. Một trong những nguyên nhân
cơ bản dẫn đến những hạn chế đó là việc sử dụng các hình thức GDĐĐ
còn cứng nhắc, chưa linh hoạt, chưa thu hút được sự hứng thú của trẻ.
Nếu có những biện pháp quản lý đưa trò chơi ĐVTCĐ vào trong hoạt
động GDĐĐ cho trẻ nhằm giải quyết các nhiệm vụ GDĐĐ thì chất
lượng hoạt động GDĐĐ của trường Mầm non Không gian tuổi thơ sẽ
được nâng cao.
ư
ứu
Để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra, đề tài sử dụng các phương pháp
nghiên cứu sau:
7 P ơ p p p â í và ổng h p tài liệu
Được sử dụng thông qua việc tra cứu tài liệu, các chỉ thị, quyết
định của Đảng và Nhà nước về giáo dục, GDĐĐ trong các trường học
nói chung và trường Mầm non nói riêng và các tài liệu liên quan đến vấn
đề nghiên cứu để hệ thống hóa các kiến thức nhằm giải quyết nhiệm vụ
của đề tài.
7 P ơ p p q a s s p ạm
Nhằm thu thập thông tin về các vấn đề có liên quan đến đề tài
nghiên cứu:
 Thực trạng GDĐĐ thông qua trò chơi ĐVTCĐ.
 Thực trạng khả năng chuyên môn của giáo viên mầm non.
 Thực trạng cơ sở vật chất để thực hiện hoạt động GDĐĐ thông
qua trò chơiĐVTCĐ.
 Thực trạng những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện hoạt động
GDĐĐ thông qua trò chơi ĐVTCĐ.
7.3. P ơ p p
y
a.
Thu thập ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, quản
lý giáo dục đến vấn đề nghiên cứu.


5

7 P ơ p p đ ều tra bằng phiếu hỏi.
Giúp thu thập ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học
sinh từ đó có thể đánh giá được hiệu quả các biện pháp quản lý hoạt
động GDĐĐ.
7 5 P ơ p p p ỏng vấn.
Thông qua hình thức gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, đặt ra các câu hỏi
giúp nhà nghiên cứu tìm hiểu thêm về tâm lý, nhu cầu, khả năng của trẻ,
yêu cầu của giáo viên trong quá trình GDĐĐ cho trẻ, từ đó có thể đưa ra
những biện pháp quản lý sát thực và có hiệu quả hơn.
76 P ơ p p o
ọc th ng kê.
Dùng để phân tích, xử lý các số liệu trong quá trình nghiên cứu đề
tài.
8. Cấu
u
.
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo
và phần phụ lục, phần nội dung của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động GDĐĐ cho trẻ mầm
non 3-4 tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐ.
Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động GDĐĐ cho trẻ mầm non
3-4 tuổi thông quan trò chơi ĐVTCĐ ở trường Mầm non Không gian
tuổi thơ- Hoàn Kiếm- Hà Nội.
Chương 3: iện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ cho trẻ mầm non
3-4 tuổi thông quan trò chơi ĐVTCĐ ở trường Mầm non Không gian
tuổi thơ- Hoàn Kiếm- Hà Nội.


6

C ư
C
Ề QUẢN LÝ HOẠT ỘNG GIÁO DỤC
ẠO ỨC CHO TRẺ M M NON 3-4 TUỔI THÔNG QUA
T
C
T OC Ủ Ề
Chương 1 được tác giả trình bày trong 32 trang, từ trang 7 đến
trang 39, đề cập đến những nội dung sau:
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấ
1.1.1. Các nghiên c
ớc ngoài
Các nhà tâm lý học, giáo dục học Xô Viết như: L. Vưgôtski,
A.N.Lêônchiép, A.P.Uxôva cho rằng: trò chơi ĐVTCĐ là sản phẩm
sáng tạo của trẻ dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường xung quanh.
Tuy nhiên, tất cả những nghiên cứu này đều không thể phủ nhận rằng trò
chơi ĐVTCĐ mang bản chất xã hội rõ rệt. Đúng như nhà tâm lý học
người Pháp- Henri Wallon (1879-1962) trong khi nghiên cứu về trò chơi
ĐVTCĐ đã chỉ ra tính phức tạp và đầy mâu thuẫn trong hoạt động vui
chơi của trẻ. Trong trò chơi ĐVTCĐ, trẻ tác động lại thế giới bên ngoài
nhằm lĩnh hội cho được những năng lực của con người chứa trong thế
giới đó. Trẻ luyện tập được năng lực vận động, cảm giác và những năng
lực trí tuệ, luyện tập những chức năng và các mối quan hệ xã hội [20].
1.1.2. Các nghiên c
ro
ớc
PGS. TS Nguyễn Ánh Tuyết với cuốn “Giáo dục mầm non, những
vấn đề lý luận và thực tiễn”, tác giả đưa ra nhận định của mình về hoạt
động vui chơi, trò chơi đóng vai theo chủ đề, những đặc điểm, vai trò,
tầm quan trọng của trò chơi ĐVTCĐ đối với sự phát triển chung của
trẻ.Đồng thời, bà đã chứng minh vai trò của trò chơi ĐVTCĐ trong sự
phát triển toàn diện nhân cách trẻ.
Ở một số luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục, các tác giả đã đưa ra
những vấn đề lý luận và những định hướng cơ bản, quan trọng về trò
chơi ĐVTCĐ và về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Tuy nhiên,
các đề tài nghiên cứu khoa học trên của các tác giả đều quan tâm đến
vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động GDĐĐ hoặc cách thức tổ chức
hoạt động vui chơi cho trẻchứ chưa chú trọng đến việc phối hợp giữa trò


7

chơi ĐVTCĐ để GDĐĐ cho học sinh mầm non. Vì vậy, khi lựa chọn đề
tài “Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non 3-4 tuổi thông
qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở trường Mầm non Không gian tuổi
thơ- Hoàn Kiếm- Hà Nội”, tác giả hi vọng sẽ góp phần nhỏ bé của mình
trong việc nâng cao chất lượng GDĐĐ cho học sinh mầm non thông qua
ĐVTCĐ.
1.2. Một số khái ni
bản
1.2.1. Quản lý
Quản lý là sự tác động có mục đích của chủ thể quản lý đến khách
thể quản lý nhằm đạt mục tiêu đề ra thông qua việc thực hiện 4 chức
năng quản lý: lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra.
1.2.2. Ch
ă
ủa quản lý
Tác giả Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Thị Mỹ Lộc đã nêu rõ: “Để
thực hiện những mục tiêu quản lý, quản lý phải thực hiện bốn chức năng
cơ bản: Kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế
hoạch và kiểm tra đánh giá”
ạo đ
“Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tổng hợp những quy
tắc, nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ đó con người tự giác điều chỉnh
hành vi của mình sao cho phù hợp với hạnh phúc của con người và tiến
bộ xã hội giữa con người với con người, giữa cá nhân với xã hội”
[16,tr51]
o
đạo đ
GDĐĐ thực sự là vấn đề cần được mọi nhà trường, gia đình và xã
hội quan tâm. Theo chúng tôi, GDĐĐ là quá trình tác động của nhà
giáo dục tới người được giáo dục nhằm hình thành những phẩm chất
đạo đức, tình cảm đạo đức, ý thức đạo đức tốt nhằm đáp ứng những
chuẩn mực của xã hội.
1.2.5. Giáo d đạo đ c cho trẻ mầm non
Trong luận văn này, chúng tôi xin phép được sử dụng khái niệm
sau: “GDĐĐ cho trẻ mầm non là quá trình tác động sư phạm có mục
đích, có kế hoạch của người dạy đến trẻ nhằm hình thành và phát triển


8

cho trẻ những cảm xúc tình cảm lành mạnh và có thái độ đúng mực
trong mối quan hệ với môi trường xung quanh cũng như trong ứng xử
với mọi người, với thiên nhiên và với bản thân mình. Trên cơ sở đó hình
thành cho trẻ khả năng thích ứng xã hội, thiết lập mối quan hệ và giao
tiếp với người khác đồng thời phát triển tính tự lực của trẻ”. [20, tr76]
6 r
ơ đ
va
o ủ đề
Trò chơi ĐVTCĐ là loại trò chơi trong đó trẻ đóng một vai chơi cụ
thể để tái hiện lại những ấn tượng, cảm xúc mà trẻ thu nhận được từ môi
trường xã hội của người lớn nhờ sự tham gia tích cực của trí tưởng
tượng.
1.2.7. Trẻ em mầm non
Trẻ em mầm non là trẻ độ tuổi 3 tháng tuổi đến 6 tuổi, là trẻ ở độ
tuổi trước tuổi đến trường phổ thông. Trẻ mầm non được chia làm hai
lứa tuổi: lứa tuổi nhà trẻ (3-36 tháng) và trẻ mẫu giáo (3 tuổi- 6 tuổi).
Trẻ mầm non vừa là đối tượng chịu sự tác động giáo dục của nhà giáo
dục, vừa là chủ thể hoạt động, chủ thể tự giáo dục.
ụ ạ ứ
ẻ ầ
3-4 tuổi.
ặ đ m tâm lý trẻ mầm non 3-4 tuổi.
Đặc điểm nổi bật ở trẻ giai đoạn này là sự xuất hiện mâu thuẫn
giữa một bên là tính độc lập đang được phát triển mạnh, muốn tự mình
làm tất cả mọi việc như người lớn và một bên là khả năng còn quá non
yếu của trẻ, không thể làm nổi những việc đó. Lúc này, hoạt động vui
chơi mà nổi bật là trò chơi ĐVTCĐ là biện pháp quan trọng để giải
quyết vấn đề này.
1.3.2. M
D
o rẻ mầm non 3-4 tuổi.
Mục tiêu của GDĐĐ nói chung là nhằm chuyển hóa những yêu cầu
cần thiết về đạo đức xã hội thành nhu cầu của trẻ, khiến trẻ có thái độ,
hành vi phù hợp với những yêu cầu đạo đức của xã hội. Đối với trẻ mẫu
giáo, GDĐĐ có nhiệm vụ xây dựng cơ sở đạo đức ban đầu cho trẻ thông
qua việc thực hiện những nội dung của GDĐĐ.
1.3.3. Nộ
D
o rẻ mầm non 3-4 tuổi.
1.3.3.1. Hình thành những tình cảm đạo đức ban đầu.


9

1.3.3.2. Rèn các kỹ năng kỹ xảo, thói quen hành vi đạo đức.
1.3.3.2. Hình thành những biểu tượng đạo đức sơ đẳng.
P ơ p p D
o rẻ mầm non 3-4 tuổi.
1.3.4.1. Nhóm các phương pháp rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, thói quen
hành vi đạo đức và tích lũy những kinh nghiệm đạo đức
1.3.4.2. Nhóm các phương pháp hình thành khái niệm, niềm tin đạo đức.
1.3.4.3. Nhóm phương pháp đánh giá.
1.4. Giáo dụ ạ ức cho trẻ mầm non 3-4 tuổ
u
TC
1.4.1. M
D
o rẻ mầm non 3-4 tuổ ô q a r
ơ
V C
Được tham gia vào trò chơi ĐVTCĐ, trẻ được trải nghiệm những
thái độ đạo đức và tập dượt những hành vi ứng xử đối với xã hội xung
quanh bằng việc nhập vai để thực hiện chức năng xã hội trong các mối
quan hệ đó (mẹ- con, bác sĩ- bệnh nhân…) qua đó trẻ học cách làm
người.
ặ đ
ủa r
ơ V C .
- Trò chơi ĐVTCĐ do trẻ tự nghĩ ra: tự nghĩ ra chủ đề chơi, tự tìm
bạn cùng chơi, tìm bạn cùng chơi, tự phân vai, tự tìm đồ chơi,…
- Trẻ luôn đứng vị trí của chủ thể để hành động. Trò chơi này
mang tính tự nguyện, sáng tạo và tự giác cao.
- Trò chơi ĐVTCĐ có cấu trúc bao gồm: chủ đề chơi, vai chơi, nội
dung chơi, luật chơi.
- Trò chơi ĐVTCĐ chứa đựng hai mối quan hệ: quan hệ chơi và
quan hệ thực.
1.4.3. Cấ r
ủa r
ơ V C .
1.4.3.1. Chủ đề và nội dung chơi.
1.4.3.2. Vai chơi và hành động chơi.
1.4.3.3. Các quan hệ trong trò chơi.
1.4.3.4. Đồ chơi và hoàn cảnh chơi.


10

a D
ủa r
ơ V C .
Trò chơi ĐVTCĐ giúp trẻ hiểu và thực hiện những quy tắc chuẩn
mực của cuộc sống xã hội. Bên cạnh đó, trong quá trình chơi trẻ học hỏi
được cách ứng xử khi giao tiếp, thấu cảm được tình người của con người
với con người, con người với thiên nhiên và với thế giới đồ vật,…góp
phần hình thành hành vi xã hội cho trẻ. Từ đó trẻ vận dụng nó vào cuộc
sống thực, trẻ biết đối xử nhẹ nhàng, yêu thương, che chở, biết lịch sự
khi khách đến nhà, trẻ biết chăm sóc, lo lắng khi người thân bị
ốm…nghĩa là các quy tắc đạo đức ứng xử “bên ngoài” do động cơ chơi
đã trở thành các quy tắc ứng xử “bên trong” của trẻ.
1.4.5. Nộ
D
o rẻ mầm non 3-4 tuổ ô q a r
ơ
V C
Thông qua trò chơi ĐVTCĐ thì những nội dung GDĐĐ được hình
thành ở trẻ như sau:
 Trẻ hình thành những tình cảm đạo đức ban đầu.
 Rèn các kỹ năng, kỹ xảo, thói quen, hành vi đạo đức.
 Hình thành những biểu tượng đạo đức sơ đẳng.
6 P ơ p p D
o rẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua trò
ơ V C
 Nhóm các phương pháp rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, thói quen hành vi
đạo đức và tích lũy những kinh nghiệm đạo đức
 Nhóm các phương pháp hình thành khái niệm, niềm tin đạo đức.
 Nhóm phương pháp đánh giá.
1.4.7. Yêu cầu cầ đạ k
D
o rẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua
r
ơ V C
- Trẻ biết sử dụng đồ dùng, đồ chơi đúng ý nghĩa của nó, không
quăng ném, tranh giành đồ chơi với bạn.
- Trẻ biết nhận vai chơi và thể hiện một vài hành động đặc trưng
của vai mà trẻ đóng. Thể hiện được nội dung GDĐĐ mà cô giáo lồng
ghép vào trò chơi.
- ước đầu trẻ biết chơi với nhau trong nhóm nhỏ (2-3 trẻ).


11

1.5. Quản lý hoạ ộng giáo dụ ạ ức cho trẻ mầm non 3-4 tuổi
u
TC
1.5.1.Lập kế hoạch hoạ độ
D
o rẻ mầm non 3-4 tuổithông
q a r
ơ V C
1.5.2. Tổ ch c thực hiện kế hoạch hoạ độ
D
o rẻ mầm non
3-4 tuổ ô q a r
ơ V C
1.5.3. Chỉ đạo việc tổ ch c hoạ độ
D
o rẻ mầm non 3-4 tuổi
ô q a r
ơ V C
1.5.4. Ki
ra, đ
kết quả việc tổ ch c hoạ độ
D
o
trẻ mầm non 3-4 tuổ ô q a r
ơ V C
1.6. Một s yếu t ả
ở đến hoạ độ
D
o rẻ mầm non
mầm non 3-4 tuổ ô q a r
ơ V C
6 C ơ

o c.
6
a đì
1.6.3. Giáo viên.
6 Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
1.6.4. Cộ đồng.
T ểu ế
ư
1
Đối với công tác quản lý hoạt động GDĐĐ cho trẻ mầm non thông
qua trò chơi ĐVTCĐ, chủ thể quản lý cần xác định rõ những nội dung
thực hiện GDĐĐ cho trẻ mầm non, hiểu bản chất của trò chơi ĐVTCĐ,
cách lồng ghép nội dung GDĐĐ vào trò chơi với mục đích giáo dục trẻ;
xét theo khía cạnh chức năng của quản lý, cần nắm rõ nội dung các chức
năng: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra và
đánh giá. Từ những cơ sở lý luận trên, tác giả sẽ tiến hành khảo sát đối
chiếu, so sánh với thực tế hoạt động GDĐĐ và quản lý hoạt động
GDĐĐ thông qua trò chơi ĐVTCĐ ở trường Mầm non Không gian tuổi
thơ. Nội dung chủ yếu của vấn đề này sẽ được trình bày ở chương 2.


12

C ư
T
CT Ạ
Q ẢN LÝ HOẠT ỘNG GIÁO DỤC ẠO ỨC
CHO TRẺ M M NON 3-4 TUỔ T Ô
Q
T
C
VAI THEO CHỦ Ề T ƯỜNG M M NON KHÔNG
GIAN TUỔ T
-HOÀN KIẾM- HÀ NỘI
Chương 2 gồm 30 trang, được trình bày từ trang 40 đến trang 70
như sau:
2.1. Vài nét v ường Mầm non Không gian tuổ
Trường Mầm non Không gian tuổi thơ được thành lập vào ngày
1/6/2011 nằm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hiện nay nhà trường có 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 120 trẻ.
Trong đó lãnh đạo nhà trường có 1 đồng chí Hiệu trưởng, 2 đồng chí
Phó hiệu trưởng. Năm học 2015- 2016 cán bộ, giáo viên đủ số lượng và
100% giáo viên nhà trường đạt trình độ chuẩn. Số giáo viên và trẻ trung
bình trên lớp đạt 3 giáo viên/15 trẻ nên đảm bảo tốt về số lượng và chất
lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
2.2. Thực trạ
D
ẻ mầm non 3-4 tuổ
u
TC ở t ường Mầm non Không gian tuổ
- Hoàn Kiếm- Hà
Nội.
2.2.1. Thực trạng nhận th c về vai trò và vị trí của D
o rẻ mầm
non 3-4 tuổ ô q a r
ơ V C
Để tìm hiểu nhận thức về vai trò và vị trí của GDĐĐ đối với trẻ
mầm non, tác giả đã đưa ra câu hỏi: “Cô giáo hãy cho biết ý kiến của
mình về vai trò, vị trí của GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua
trò chơi ĐVTCĐ?”.
Qua khảo sát cho thấy: hầu hết giáo viên và cán bộ quản lý nhận
thức đúng về vai trò và tầm quan trọng của GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4
tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐ trong cuộc sống và hoạt động học tập
thường ngày.


13

2.2.2. Thực trạ đạo đ c của trẻ mầm non 3-4 tuổ r ờng Mầm non
Không gian tuổi ơ
Qua đánh giá tổng quát ở cả 3 nội dung chính về thái độ, hành vi
ứng xử của trẻ mầm non 3-4 tuổi đối với con người và cuộc sống xung
quanh cho thấy trẻ đã đạt mức độ đánh giá tốt và rất tốt khá cao. Vẫn
còn tồn tại ít nhất đánh giá 10% cho trẻ thực hiện chưa tốt nội dung này.
Điều đó đòi hỏi các giáo viên cùng với nhà trường, gia đình, xã hội cần
phối hợp thực hiện tốt hơn các nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ.
2.2.3. Thực trạng hoạ độ
D
o rẻ mầm non 3-4 tuổi thông
q a r
ơ V C
2.2.3.1. Thực trạng thực hiện mục tiêu GDĐĐ thông qua trò chơi
ĐVTCĐ
2.2.3.2. Thực trạng thực hiện nội dung GDĐĐ thông qua trò chơi
ĐVTCĐ.
2.2.3.3. Thực trạng phương pháp GDĐĐ thông qua trò chơi ĐVTCĐ.
2.3. Thực trạng quản lý hoạ ộ
D
ẻ mầm non 3-4 tuổi
u
TC ở ường Mầm non Không gian tuổi
- Hoàn Kiếm- Hà Nội.
2.3.1.Thực trạng lập kế hoạch hoạ độ
D
o rẻ mầm non 3-4
tuổ
ô q a r
ơ V C
Để nắm rõ thực trạng công tác lập kế hoạch hoạt động GDĐĐ cho
trẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐ, tác giả tiến hành khảo
sát giáo viên và cán bộ quản lý trường Mầm non Không gian tuổi thơ về
việc thực hiện xây dựng các kế hoạch GDĐĐ cho trẻ.
Qua khảo sát cho thấy công tác lập kế hoạch hoạt động GDĐĐ cho
trẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐ tại trường Mầm non
Không gian tuổi thơ chưa được thực hiện tốt, cán bộ quản lý chưa thực
sự coi trọng công tác này trong kế hoạch hoạt động chung của nhà
trường. Đòi hỏi cần có sự thay đổi trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý
của hiệu trưởng nhà trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp để nâng cao
hơn nữa hiệu quả hoạt động GDĐĐ của nhà trường.


14

2.3.2. Thực trạng tổ ch c thực hiện kế hoạch hoạ độ
D
o
trẻ mầm non 3-4 tuổ ô q a r
ơ V C
Để làm rõ hơn thực trạng, tác giả thực hiện khảo sát dựa trên câu
hỏi: “Xin cô giáo cho biết, việc tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động
GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐ được các
lực lượng trong nhà trường thực hiện đạt kết quả ở mức độ nào?”.
Công tác tổ chức thực hiện kế hoạch GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi
thông qua trò chơi ĐVTCĐ chưa được nhà trường thực hiện tốt, đòi hỏi
các cán bộ quản lý cũng như các giáo viên chú trọng hơn nữa đến công
tác này để đảm bảo chất lượng GDĐĐ nói chung của nhà trường.
2.3.3. Thực trạng chỉ đạo việc tổ ch c các hoạ độ
D
o rẻ
mầm non 3-4 tuổ ô q a r
ơ V C
Hiệu trưởng thường xuyên thực hiện tốt công tác đôn đốc, động
viên, khuyến khích giáo viên tích cực thực hiện GDĐĐ cho trẻ thông
qua trò chơi ĐVTCĐ hoạt động GDĐĐ cho trẻ thông qua trò chơi
ĐVTCĐ tuy nhiên, nội dung chỉ đạo lồng ghép nội dung GDĐĐ trong
các bước, các giai đoạn của trò chơi ĐVTCĐ và nội dung chỉ đạo thực
hiện đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức trò chơi
ĐVTCĐ, phù hợp với đặc điểm từng trẻ là 2 nội dung quan trọng trong
quá trình thực hiên kế hoạch nhưng chưa được hiệu trưởng nhà trường
thực hiện thường xuyên.
2.3.4. Thực trạng ki
ra, đ
v ệc tổ ch c hoạ độ
D
cho trẻ mầm non 3-4 tuổ ô q a r
ơ V C
Để tìm hiểu vấn đề này, tác giả lấy ý kiến của cán bộ quản lý và
giáo viên về mức độ thực hiện kiểm tra, đánh giá thông qua câu hỏi:
“Theo cô giáo, công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt
động GDĐĐ cho trẻ MN 3-4 tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐ được các
lực lượng thực hiện như thế nào?”.
Kết quả khảo sát cho thấy, công tác kiểm tra chưa thực hiện thường
xuyên, sâu sát. Điều đó cho thấy nhà trường còn xem nhẹ việc thực hiện
hoạt động này. Đòi hỏi cán bộ quản lý nhà trường cần tích cực và nâng


15

cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kiểm tra, đánh giá trong việc thực hiện
GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐ
2.4. Thực trạng các yếu tố ả
ưở
ến hoạ ộ
D

mầm non mầm non 3-4 tuổ
u
TC ở ường
Mầm non Không gian tuổ
- Hoàn Kiếm- Hà Nội.
Kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết đội ngũ giáo viên và cán bộ
quản lý đều nhận thức rằng giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc
thực hiện GDĐĐ thông qua trò chơi ĐVTCĐ cho trẻ mầm non. Ý kiến
đánh giá 83,3% ở mức rất quan trọng.
Sau giáo viên là gia đình và cộng đồng có tác động ảnh hưởng trực
tiếp đến việc GDĐĐ cho trẻ khi đạt 80% và 33,3% ý kiến đánh giá ở
mức độ rất quan trọng.
Chương trình giáo dục và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học có tác
động không nhỏ đến hoạt động GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi thông
qua trò chơi ĐVTCĐ khi có 66,7% đánh giá cho mức độ quan trọng.
2.5. Nh n xét chung
Ư đ m.
Ban giám hiệu trường Mầm non Không gian tuổi thơ và đội ngũ giáo
viên đã có nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng cũng như trách
nhiệm của công tác quản lý hoạt động GDĐĐ cho trẻ. Giáo viên chủ
nhiệm cùng các giáo viên trong lớp đã bố trí, phân chia công việc cụ thể để
đảm bảo hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được thực hiện tốt nhất.
Phụ huynh học sinh đã có sự quan tâm đến việc chăm sóc, giáo dục
trẻ tại trường cũng như công tác GDĐĐ cho trẻ.
2.4.2. Hạn chế.
Công tác quản lý hoạt động GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi
thông qua trò chơi ĐVTCĐ còn tồn tại một số hạn chế:
- Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung, chương trình hoạt động
GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐ không
thường xuyên, chưa sát thực tế, còn chung chung. Nội dung GDĐĐ còn
nghèo nàn, chương trình hoạt động GDĐĐ thông qua trò chơi ĐVTCĐ
chưa thực sự phong phú.


16

- Việc kiểm tra, đánh giá giáo viên trong việc thực hiện hoạt động
GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐ chưa tốt.
Các hoạt động kiểm tra, đánh giá chưa mang tính thường xuyên, chỉ thực
hiện khi có vấn đề.
- Các phương pháp tổ chức giáo dục đạo đức chưa phát huy tính
tích cực của trẻ. Giáo viên chưa thực sự có kỹ năng tốt trong việc tổ
chức trò chơi ĐVTCĐ, chưa biết lồng ghép hoặc lồng ghép quá nhiều
nội dung GDĐĐ trong các tình huống đóng vai cho trẻ, đem lại hiệu quả
không tốt.
2.4.3. Nguyên nhân.
Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên đã làm ảnh hưởng rất lớn
đến công tác quản lý GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua trò
chơi ĐVTCĐ.Việc tìm ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý
trong công tác này là một vấn đề hết sức cấp thiết trong giai đoạn hiện
nay ở các trường Mầm non nói chung và trường Mầm non Không gian
tuổi thơ nói riêng. Vì nó là một phần trong hoạt động quản lý GDĐĐ nói
chung của tất cả các lớp, khối lớp và của toàn trường.
T ểu ế
ư g2
Thực trạng công tác quản lý GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi
thông qua trò chơi ĐVTCĐ của nhà trường còn nhiều hạn chế. Việc lập
kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá ở một số nội dung chưa
triệt để và chưa mang lại hiệu quả cao dẫn đến tình trạng giáo viên thực
hiện hoạt động GDĐĐ thông qua trò chơi ĐVTCĐ chưa đến nơi đến
chốn, làm qua loa, đối phó khi kiểm tra. Hình thức tổ chức hoạt động
GDĐĐ thông qua trò chơi ĐVTCĐ chưa phong phú, thiếu các giải pháp
quản lý phù hợp.
Để khắc phục tình trạng này, nhà quản lý cần có sự chuyển biến
thực sự về nhận thức công tác quản lý của mình, đổi mới về thực hiện
nhiệm vụ quản lý GDĐĐ nói chung và quản lý GDĐĐ thông qua trò
chơi ĐVTCĐ. Coi hoạt động GDĐĐ thông qua trò chơi ĐVTCĐ như
một nhiệm vụ quan trọng cần phát triển như những lĩnh vực hoạt động
khác của trẻ.


17

C ư
Q ẢN LÝ HOẠT ỘNG GIÁO DỤC ẠO ỨC
CHO TRẺ M M NON 3-4 TUỔ T Ô
Q
T
C
T O C Ủ Ề T ƯỜNG M M NON
KHÔNG GIAN TUỔ T
- HOÀN KIẾM- HÀ NỘI
Chương 3 được tác giả trình bày trong 21 trang, từ trang 71 đến
trang 92 như sau:
3.1. Những nguyên tắ
xuất bi n pháp.
ảm bảo tính khoa học.
ảm bảo tính khả thi.
ảm bảo tính kế thừa.
ảm bảo tính hiệu quả.
ảm bảo tính thực tiễn.
3.2. Bi n pháp quản lý hoạ ộ
D
ẻ mầm non 3-4 tuổi
u
TC ở ường Mầm non Không gian tuổi
- Hoàn Kiếm- Hà Nội.
3.2.1. Xây dự
ô r ờ s p ạm mẫu mự ro
à r ờng, tạo
đ ều kiện, hoàn cảnh cho trẻ đ c bộc lộ và luyện tập những hành vi
và tình cảm t đẹp với mọ
ờ và ô r ờng xung quanh trong trò
ơ V C
3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp.
Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong nhà trường
để xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực- nhân tố quan trọng, ảnh
hưởng trực tiếp, thường xuyên đến hoạt động GDĐĐ cho trẻ.
3.2.1.2. Nội dungvà cách thức thực hiện biện pháp.
- Về tinh thần:
- Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:
3.2.1.3. Điều kiện thực hiện
Hiệu trưởng tập trung chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên trong trường thành một tập thể đoàn kết, vững
mạnh. Cán bộ giáo viên, nhân viên luôn gương mẫu về mọi mặt, là tấm
gương đạo đức tốt cho trẻ noi theo.


18

Lập kế oạ
oạ độ
D
o rẻ ầ
o ổ ô
qua r
ơ V C
3.2.2.1. Mục tiêu của biện pháp.
Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động GDĐĐ
chung của nhà trường và cùng với tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ
nhiệm các lớp xây dựng kế hoạch hoạt động GDĐĐ cho trẻ mầm non 34 tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐ theo từng tuần, từng tháng, từng học
kỳ phù hợp với lứa tuổi và đặc điểm của trẻ; phù hợp với điều kiện của
nhà trường.
3.2.2.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp.
Trước khi vào đầu năm học, Hiệu trưởng nhà trường phối hợp
cùng với tổ trưởng chuyên môn và các giáo viên chủ nhiệm có trách
nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi
thông qua trò chơi ĐVTCĐ. Kế hoạch được xây dựng dựa trên cơ sở
những nội dung giáo dục chính trong chương trình giáo dục, bám sát các
văn bản chỉ đạo của ngành, các quy định, nhiệm vụ trọng tâm của ngành
trong năm học đó và dựa trên kế hoạch giáo dục tổng thể của nhà
trường, đặc biệt phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, đặc điểm
thực tiễn của nhà trường và thực trạng đạo đức của trẻ.
3.2.2.3. Điều kiện thực hiện biện pháp.
Hiệu trưởng nhà trường, tổ trưởng chuyên môn, các giáo viên phải
hiểu rõ đặc điểm của nhà trường, của từng lứa tuổi trẻ để lập kế hoạch
tốt nhất.
C ỉ đạo
ov

r
ơ V C vớ ộ
, ì
p o p , đa ạ , â
ao
ọ ập, v
ơ
o
rẻ
3.2.3.1. Mục tiêu của biện pháp
Tăng cường tìm hiểu, khai thác các trò chơi ĐVTCĐ với nội dung
giáo dục mới mẻ, phù hợp với cuộc sống hàng ngày của trẻ để vận dụng
vào hoạt động GDĐĐ một cách hiệu quả nhất.
3.2.3.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp.
- Xây dựng môi trường để tổ chức các trò chơi ĐVTCĐ cho trẻ.


19

- Chỉ đạo giáo viên hướng dẫn trẻ chơi trò chơi ĐVTCĐ.
- Chỉ đạo giáo viên tích cực nghiên cứu học hỏi các hình thức tổ
chức trò chơi ĐVTCĐ đáp ứng mục tiêu và nội dung GDĐĐ.
- Chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng dạy học, tăng cường vận dụng các
công cụ học tập trực quan.
- Tổ chức các hoạt động GDĐĐ thông quan thông qua trò chơi
ĐVTCĐ cho trẻ theo nội dung chung phù hợp với đặc điểm thực tiễn
nhà trường.
- Thường xuyên kiểm tra tình hình đạo đức của trẻ, các hành vi
ứng xử của trẻ.
3.2.3.3. Điều kiện thực hiện
Nhà trường chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch tổ chức trò chơi
ĐVTCĐ cho trẻ trong chương trình dạy học hàng tháng.
Bồ
ỡ kỹ ă ổ
oạ độ
D
ô q a r
ơ
V C
o độ
ũ
o v n.
3.2.4.1. Mục tiêu của biện pháp.
Nếu kỹ năng của giáo viên kém, giáo viên không có “nghệ thuật”
chắc chắn sẽ không thể truyền tải được mục đích GDĐĐ cho trẻ thông
qua thông qua trò chơi ĐVTCĐ. Qua đây cho thấy việc bồi dưỡng kỹ
năng tổ chức hoạt động GDĐĐ thông qua trò chơi ĐVTCĐ cho đội ngũ
giáo viên là rất cần thiết, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động GDĐĐ cho
trẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐ.
3.2.4.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp
- Xây dựng kế hoạch rèn luyện kỹ năng GDĐĐ thông qua thông
qua trò chơi ĐVTCĐ cho đội ngũ giáo viên.
- Xác định nội dung rèn luyện kỹ năng GDĐĐ thông qua trò chơi
ĐVTCĐ cho đội ngũ giáo viên.
- Tổ chức rèn luyện kỹ năng GDĐĐ thông qua thông qua trò chơi
ĐVTCĐ cho đội ngũ giáo viên.
- Hiệu trưởng xây dựng tiêu chí đánh giá việc thực hiện kỹ năng
GDĐĐ thông qua thông qua trò chơi ĐVTCĐ của đội ngũ giáo viên
trong trường.


20

3.2.4.3. Điều kiện thực hiện
+ Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch rèn luyện từ đầu năm học, quán
triệt đến toàn thể nhà trường.
+ Huy động nguồn tài chính hỗ trợ.
+ Cần có sự quan tâm đóng góp ý kiến xây dựng và sự tham gia
nhiệt tình của đội ngũ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.
5
ra, đ
vệ


oạ độ
D
o rẻ

o ổ ô q a r
ơ V C ủa
ov
3.2.5.1. Mục tiêu của biện pháp
Thanh tra, kiểm tra nhằm mục đích đánh giá kết quả đạt được của
hoạt động giáo dục của nhà trường theo những nội dung, kế hoạch đã đề
ra để từ đó có những sự điều chỉnh, đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa
những kết quả của hoạt động giáo dục.
3.2.5.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp.
- Kiểm tra, đánh giá theo năm học, học kỳ, tháng, tuần, kiểm tra
thông qua dự giờ đột xuất, dự giờ có báo trước việcthực hiện hoạt động
GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐ của giáo
viên.
- Yêu cầu giáo viên lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá đối với việc tổ
chức hoạt động GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua trò chơi
ĐVTCĐ.
- Chỉ đạo giáo viên xây dựng chuẩn đánh giá đạo đức của trẻ phục
vụ công tác kiểm tra, đánh giá.
- Hiệu trưởng sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh
phương pháp dạy học của giáo viên.
3.2.5.3. Điều kiện thực hiện.
- Kiểm tra, đánh giá phải thực chất, không chạy theo thành tích,
phải đúng người, đúng việc, phải lựa chọn cân nhắc chính xác.
- Người thực hiện kiểm tra đánh giá phải nhiệt tình, công tâm.
Công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động GDĐĐ thông
quan thông qua trò chơi ĐVTCĐ cho trẻ phải dựa trên thực tiễn việc
quản lý hoạt động GDĐĐ cho trẻ.


21

6 P

p ệ q ả ữa à r ờ – a đì – xã ội trong
D
ô q a r
ơ V C
o rẻ
3.2.6.1. Mục tiêu của biện pháp
iện pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của nhà trường- gia
đình- xã hội trong việc thực hiện GDĐĐ cho trẻ mầm non.
3.2.6.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp.
- Xây dựng môi trường nhà trường:
- Xây dựng môi trường gia đình:
- Xây dựng môi trường xã hội tích cực:
3.2.6.3. Điều kiện thực hiện
- Xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó giữa nhà trường,
gia đình và xã hội.
- Các lực lượng tham gia phối hợp GDĐĐ cho trẻ phải nhiệt tình,
tâm huyết với trẻ.
3.3. Mối quan h giữa các bi n pháp.
Các biện pháp có quan hệ mật thiết, bổ sung và hỗ trợ cho nhau,
tạo thành hệ thống các biện pháp cơ bản giúp cho các hiệu trưởng thực
hiện tốt công tác quản lý hoạt động GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi
thông qua trò chơi ĐVTCĐ.
4
ứ ộ cần thiết và tính khả thi của các bi n pháp
Đa số người được hỏi đều nhất trí cao tính cần thiết và tính khả thi
của cả 6 biện pháp đã đề xuất. Nếu các nhà quản lý cùng các giáo viên
thực hiện tốt sẽ khắc phục được những hạn chế trong việc thực hiện
GDĐĐ hàng ngày nói chung của nhà trường, chất lượng GDĐĐ sẽ được
nâng lên rõ rệt, giúp nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu
giáo dục.
T ểu ế
ư
3
Dựa trên cơ sở lý luận của hoạt động quản lý GDĐĐ thông qua trò
chơi ĐVTCĐ; từ thực trạng GDĐĐ, hoạt động GDĐĐ và quản lý hoạt
động GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐ ở
trường Mầm non Không gian tuổi thơ, tác giả đã đề xuất một số biện
pháp quản lý hoạt động GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua trò
chơi ĐVTCĐ. Những biện pháp này dựa trên những nguyên tắc nhất
định: đảm bảo mục tiêu giáo dục, đảm bảo tính kế thừa, đảm bảo tính
hiệu quả, đảm bảo tính khả thi.


22

ẾT1. Kết lu n
Qua thực tế khảo sát thực trạng và nghiên cứu những vấn đề lý
luận có liên quan đến đề tài, tác giả rút ra được một số kết luận sau:
Hoạt động GDĐĐ cho trẻ mầm non là một nhiệm vụ quan trọng
không chỉ riêng đối với ngành giáo dục đào tạo mà của toàn xã hội. Học
sinh lứa tuổi mầm non như những trang giấy trắng, những bài học đầu
đời luôn có tác động quan trọng đến nhận thức và ảnh hưởng đến hành
vi sau này của trẻ. Trong các văn kiện của Đảng, các văn bản quy phạm
pháp luật của Nhà nước có đề cập đến GDĐĐ về việc thực hiện giáo dục
toàn diện cho học sinh trong giai đoạn hiện nay.
Hiện nay, công tác quản lý GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi ở
trường MN Không gian tuổi thơ đã nhận được sự quan tâm của các cấp
ủy, đảng, chính quyền địa phương, các cán bộ quản lý giáo dục đã có
những nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của hoạt động GDĐĐ, đặc
biệt là hoạt động GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua trò chơi
ĐVTCĐ. Nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện GDĐĐ
cho trẻ, tuy nhiên việc quản lý hoạt động này còn một số tồn tại cần sớm
khắc phục: việc lập kế hoạch thực hiện chưa sâu sát, cụ thể; việc chỉ đạo,
tổ chức, kiểm tra đánh giá chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên và hình
thức tổ chức chưa phong phú, thiếu các giải pháp quản lý phù hợp; giữa
các lực lượng giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường còn thiếu
sự phối hợp đồng bộ. Do vậy, cần thiết phải có những giải pháp quản lý
khả thi để nâng cao chất lượng GDĐĐ cho trẻ.
2. Kiến nghị
i với Bộ Giáo d và ào ạo.
- Có quy định cụ thể về việc thực hiện hoạt động GDĐĐ cho trẻ
mầm non nói chung.
- Bổ sung các biện pháp hướng dẫn tổ chức trò chơi cho trẻ mẫu
giáo nhỡ 3-4 tuổi vào tài liệu “Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương
trình giáo dục mầm non mẫu giáo”.


23

i với Sở Giáo d và ào ạo Hà Nội.
- Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định cụ thể về hoạt
động GDĐĐ cho trẻ mầm non cho các tổ chức xã hội.
- Biên soạn tài liệu dùng cho cán bộ quan lý và giáo viên về nội
dung, biện pháp GDĐĐ cho trẻ mầm non phù hợp với giai đoạn hiện
nay.
- Thường xuyên bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm và nâng cao
phẩm chất đạo đức cho giáo viên.
i với Phòng Giáo d và ào ạo quận Hoàn Kiếm.
- Có kế hoạch thường kỳ chỉ đạo công tác quản lý hoạt động
GDĐĐ thông qua trò chơi ĐVTCĐ.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động GDĐĐ tại các trường
Mầm non trên địa bàn.
- Tạo điều kiện cho các trường Mầm non trên địa bàn được gặp gỡ,
trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. Thường xuyên tổ chức các buổi tập
huấn về kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động GDĐĐ phù hợp với đặc
điểm trẻ. Đối với giáo viên chủ nhiệm cần bồi dưỡng kỹ năng lập kế
hoạch cho công tác chủ nhiệm lớp, trong đó có việc thực hiện quản lý
hoạt động GDĐĐ trong lớp phụ trách.
- Chỉ đạo điểm một số mô hình phù hợp, hiệu quả về công tác quản
lý hoạt động GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua trò chơi
ĐVTCĐ để rút kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi.
i vớ r ờng Mầm non Không gian tuổ ơ
2.4.4. Đối với cán bộ quản lý.
- Lập kế hoạch cụ thể về GDĐĐ và quản lý hoạt động GDĐĐ cho
trẻ, nâng cao nhận thức và giao rõ trách nhiệm đến từng thành viên trong
việc thực hiện nhiệm vụ.
- Định kỳ tổ chức các buổi tập huấn có sự tham gia của các chuyên
gia giáo dục về kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động GDĐĐ thông qua
trò chơi ĐVTCĐ.


24

- Phối hợp tốt với lực lượng trong và ngoài nhà trường để nâng cao
hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục nói chung và hoạt động GDĐĐ nói
riêng trong nhà trường.
- Kiểm tra, đánh giá kịp thời kết quả hoạt động quản lý GDĐĐ cho
trẻ mầm non 3-4 tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐ. Đảm bảo dân chủ,
công bằng, công khai.
2.4.2. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp.
- Chịu trách nhiệm chính cùng với các giáo viên trong lớp thực
hiện việc triển khai kế hoạch GDĐĐ cho trẻ mầm non 3-4 tuổi thông
qua trò chơi ĐVTCĐ tới từng giáo viên phụ trong lớp.
- Trực tiếp báo cáo với Tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng về kết
quả của hoạt động GDĐĐ thông qua trò chơi ĐVTCĐ trong lớp phụ
trách.
- Thường xuyên tự học hỏi, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về
việc GDĐĐ cho trẻ.
2.4.3. Đối với phụ huynh học sinh.
- Thường xuyên liên hệ với nhà trường để nắm bắt tình hình học
tập, sức khỏe, rèn luyện của trẻ từ đó có biện pháp phối hợp với nhà
trường trong việc GDĐĐ cho trẻ nói riêng và trong giáo dục trẻ nói
chung.
- Luôn là tấm gương gương mẫu với trẻ, quan tâm đến giáo dục
con cái.
- Tham dự đầy đủ các buổi họp phụ huynh mà nhà trường tổ chức.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×