Tải bản đầy đủ

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT học kì II 2018

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II.NĂM HỌC 2016-2017
HUYỆN ĐẤT ĐỎ
MÔN : VẬT LÝ - LỚP 6
TRƯỜNG THCS PHƯỚC HẢI
Thời gian làm bài : 45 phút
ĐỀ :
Câu 1(2,5 điểm) Nêu cấu tạo của băng kép? Khi bị nung nóng hoặc làm lạnh băng kép bị biến đổi
như thế nào? Nêu ứng dụng của băng kép trong kĩ thuật và nêu 2 ví dụ?
Câu 2 (2,5 điểm)
a) Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ là gì? Dụng cụ đó hoạt động dựa trên hiện tượng nào?
b) Hãy cho biết công dụng của nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế y tế và nhiệt kế rượu?
Câu 3 (2 điểm) So sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí? Áp dụng : Sắp xếp sự nở vì nhiệt

theo thứ tự giảm dần của các chất sau đây : rượu, không khí, đồng
Câu 4 (1 điểm) Nếu một vật có trọng lượng 500N thì khi dùng ròng rọc động ta chỉ cần một lực
kéo là bao nhiêu là đủ?
Câu 5 (2 điểm) Tại sao giữa các tòa nhà lớn thường có khe hở?

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II.NĂM HỌC 2016-2017

HUYỆN ĐẤT ĐỎ
MÔN : VẬT LÝ - LỚP 6
TRƯỜNG THCS PHƯỚC HẢI
Thời gian làm bài : 45 phút
ĐỀ :
Câu 1(2,5 điểm) Nêu cấu tạo của băng kép? Khi bị nung nóng hoặc làm lạnh băng kép bị biến đổi
như thế nào? Nêu ứng dụng của băng kép trong kĩ thuật và nêu 2 ví dụ?
Câu 2 (2,5 điểm)
a) Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ là gì? Dụng cụ đó hoạt động dựa trên hiện tượng nào?
b) Hãy cho biết công dụng của nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế y tế và nhiệt kế rượu?
Câu 3 (2 điểm) So sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí? Áp dụng : Sắp xếp sự nở vì nhiệt

theo thứ tự giảm dần của các chất sau đây : rượu, không khí, đồng
Câu 4 (1 điểm) Nếu một vật có trọng lượng 500N thì khi dùng ròng rọc động ta chỉ cần một lực
kéo là bao nhiêu là đủ?
Câu 5 (2 điểm) Tại sao giữa các tòa nhà lớn thường có khe hở?

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II.NĂM HỌC 2016-2017
HUYỆN ĐẤT ĐỎ
MÔN : VẬT LÝ - LỚP 6
TRƯỜNG THCS PHƯỚC HẢI
Thời gian làm bài : 45 phút
ĐỀ :
Câu 1(2,5 điểm) Nêu cấu tạo của băng kép? Khi bị nung nóng hoặc làm lạnh băng kép bị biến đổi
như thế nào? Nêu ứng dụng của băng kép trong kĩ thuật và nêu 2 ví dụ?
Câu 2 (2,5 điểm)
a) Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ là gì? Dụng cụ đó hoạt động dựa trên hiện tượng nào?
b) Hãy cho biết công dụng của nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế y tế và nhiệt kế rượu?
Câu 3 (2 điểm) So sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí? Áp dụng : Sắp xếp sự nở vì nhiệt

theo thứ tự giảm dần của các chất sau đây : rượu, không khí, đồng
Câu 4 (1 điểm) Nếu một vật có trọng lượng 500N thì khi dùng ròng rọc động ta chỉ cần một lực
kéo là bao nhiêu là đủ?
Câu 5 (2 điểm) Tại sao giữa các tòa nhà lớn thường có khe hở?


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II
Môn : Vật lý 6 – Năm học 2011-2012
Tên chủ đềNhận biết

Thông hiểu

1. Sự nở vì
nhiệt của các
chất
Số câu
Số điểm
2. Một số ứng
dụng của sự
nở vì nhiệt
Số câu
Số điểm
3. Nhiệt kế Nhiệt giai

Số câu
Số điểm
Tổng số câu
Tổng số điểm

3.Tìm hiểu cấu
tạo, tính chất và
ứng dụng của
băng kép? Cho ví
dụ
2
2,5
5.Ứng dụng của
nhiệt kế y tế, nhiệt
kế rượu, nhiệt kế
thuỷ ngân?
6.Nêu nhiệt giai
Xenxiút?
2
2,5
4
5

Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1.Giải thích
2.Ứng dụng sự nở
hiện tượng nở
vì nhiệt của các
vì nhiệt của
chất để giải quyết
chất
tình huống
1
1
1
1
4. Giải thích
ứng dụng của
sự nở vì nhiệt
nếu bị ngăn cản
gây ra lực lớn
1
2

Cộng

2
2

3
4,5

7.Nhiệt kế dùng
để làm gì?Hoạt
động nhiệt kế
như thế nào?
1
1
1
1

2
3

1
1

3
3,5
8
10


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN ĐẤT ĐỎ
TRƯỜNG THCS PHƯỚC HẢI

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT .NĂM HỌC 2017-2018
MÔN : VẬT LÝ - LỚP 6
Thời gian làm bài:45 phút

Câu

Nội dung
- Băng kép : gồm hai thanh kim loại có bản chất khác nhau được tán chặt
vào nhau dọc theo chiều dài của thanh
Câu 1
- Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại
(2,5 điểm) - Ứng dụng : Băng kép được sử dụng vào việc đóng ngắt tự động mạch
điện
Ví dụ : bàn là, nồi cơm điện
a) - Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ.
- Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nỡ vì nhiệt của
các chất
Câu 2
b) Công dụng của các nhiệt kế :
(2,5 điểm) * Nhiệt kế rượu : Dùng để đo nhiệt độ khí quyển
* Nhiệt kế thuỷ ngân : Dùng để đo nhiệt độ trong các thí nghiệm
* Nhiệt kế y tế : Dùng để đo nhiệt độ cơ thể
Câu 3
(2 điểm)
Câu 4
(1 điểm)
Câu 5
(2 điểm)0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

- Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn 1đ
chất rắn.

- Sắp xếp : không khí, rượu, đồng
- Khi dùng ròng rọc động giúp làm lực kéo vật giảm một nửa so với trọng
lượng của vật, nên lực vừa đủ cần dùng : 500 : 2 = 250 N

Điểm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×