Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI HỌC PHẦN LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRỰC QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
NĂM: 2013
Học phần: Lập trình ứng dụng trực quan

Số tín chỉ: 4

Hình thức thi: Thực hành

Thời gian làm bài: 120 phút

Bậc: Cao đẳng

Áp dụng cho ngành: Tin học ứng dụng


Khoá: 2011-2014
Đề thi số: 01
Được sử dụng tài liệuKhông được sử dụng tài liệu

Người ra đềNgười duyệt đề

(Chữ ký)………………………………….. (Chữ ký)………………………………………..
- Họ và tên : Bạch Ngọc Dương

- Họ và tên : Huỳnh Đức Thuận

- Chức danh : Giảng viên

- Chức danh : Trưởng khoa

Yêu cầu: Hãy tạo một thư mục trên đĩa H:\ (hoặc ổ đĩa do cán bộ coi thi quy định) có
tên dạng Hovaten_Lop_MaSV (Ví dụ: NguyenVanA_08CDTH1A_1234). Thực hiện
các yêu cầu sau:
Câu 1: (0.5 điểm) Tạo tập tin Access tên QLSach.MDB. Trong đó tạo Table tên Sach
gồm các trường: MaSach, TenSach, NgayNhap, TacGia, NamXB, SoLuong với khóa
của table là MaSach. Trong Visual Basic tạo một Project có tên QLSach.vbp
Câu 2: (1.5 điểm) Trong project ở câu 1 hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a. Tạo Module và trong đó xây dựng thủ tục kết nối đến CSDL Access ở câu 1.
b. Tạo Form dạng MDI để làm Form chính cho project với hệ thống menu gồm
các mục: He thong có menu con gồm Tim kiem và Thoat; Du lieu có menu con Nhap
sach; Bao cao có menu con In sach.
c. Thiết lập sao cho form ở câu b được mở đầu tiên khi chạy chương trình và
đồng thời gọi thủ tục ở câu a để thực hiện kết nối CSDL.

1Câu 3: (3.5 điểm) Tạo form để cập nhật dữ liệu cho table Sach ở câu 1 như sau:
- Thiết kế đầy đủ các điều khiển tương ứng với các trường có trong table.
- Thiết kế và viết lệnh cho các nút thao tác dữ liệu: Them, Luu, Sua, Xoa, Huy.
- Thiết kế DataGrid để hiển thị nội dung của table sau mỗi thao tác thay đổi dữ liệu.
- Viết lệnh để form được gọi từ mục Nhap sach ở câu 2b.
Câu 4: (1.5 điểm) Thiết kế Report để in toàn bộ dữ liệu trong table Sach thông qua
DataEnvironment. Viết lệnh gọi Report từ menu In sach ở câu 2b.
Câu 5: (2 điểm) Tạo form cho phép tìm kiếm sách theo 1 trong 2 tiêu chí: Tác giả hoặc
Ngày nhập. Kết quả tìm được sẽ hiển thị lên lưới (khi nhấn nút Tim) hoặc cho phép in
ra (khi nhấn nút In - gọi report ở câu 4). Viết lệnh để form được gọi từ mục Tim kiem ở
câu 2b.
 Lưu ý: Viết lệnh xử lý sự kiện cho mọi tính huống có thể xảy ra khi người dùng thực
hiện ứng dụng. (1 điểm)
----- HẾT -----

2


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
NĂM: 2013
Học phần: Lập trình ứng dụng trực quan

Số tín chỉ: 4

Hình thức thi: Thực hành

Thời gian làm bài: 120 phút

Bậc: Cao đẳng

Áp dụng cho ngành: Tin học ứng dụng

Khoá: 2011-2014
Đề thi số: 01
Được sử dụng tài liệuKhông được sử dụng tài liệu

Người làm đáp ánNgười duyệt đáp án

(Chữ ký)………………………………….. (Chữ ký)………………………………………..
- Họ và tên : Bạch Ngọc Dương

- Họ và tên : Huỳnh Đức Thuận

- Chức danh : Giảng viên

- Chức danh : Trưởng khoa

Câu 1: 0.5 điểm
- Có table Sach và đủ các trường theo đề: 0.25 điểm
- Kiểu dữ liệu cho từng trường đúng và tạo khóa: 0.25 điểm
Câu 2: 1.5 điểm
a. Khai báo thư viện và khai báo biến Connection: 0.25 điểm; viết thủ tục 0.5 điểm
b. Tạo form dạng MDI: 0.25 điểm; Thiết kế menu: 0.25 điểm;
c. Thiết lập form khởi động đầu tiên và viết lệnh gọi thủ tục kết nối ở câu a: 0.25 điểm
Câu 3: 3.5 điểm
- Thiết kế đầy đủ các điều khiển tương ứng với các trường có trong table và lưới: 0.25 điểm
- Thiết kế và viết lệnh cho các nút thao tác dữ liệu: 2.25 điểm
+ Nút Lưu: 1 điểm
+ Nút Xóa: 0.5 điểm
+ Nút Thêm: 0.25 điểm, nút Sửa: 0.25 điểm, nút Hủy: 0.25 điểm.
- Viết thủ tục hiển thị lưới và gọi thực hiện: 1 điểm

3


Câu 4: 1.5 điểm
- Thiết kế DataEnvironment: 0.5 điểm
- Thiết kế report: 1 điểm
Câu 5: 2 điểm
- Thiết kế giao diện: 0.5 điểm
- Viết lệnh cho nút Tìm: 1 điểm
- Viết lệnh cho nút In: 0.5 điểm
 Viết lệnh đáp ứng sự kiện cho mọi tình huống có thể xảy ra khi người sử dụng thực hiện
ứng dụng: 1 điểm
------- HẾT -------

4


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
NĂM: 2013
Học phần: Lập trình ứng dụng trực quan

Số tín chỉ: 4

Hình thức thi: Thực hành

Thời gian làm bài: 120 phút

Bậc: Cao đẳng

Áp dụng cho ngành: Tin học ứng dụng

Khoá: 2011-2014
Đề thi số: 02
Được sử dụng tài liệuKhông được sử dụng tài liệu

Người ra đềNgười duyệt đề

(Chữ ký)………………………………….. (Chữ ký)………………………………………..
- Họ và tên : Bạch Ngọc Dương

- Họ và tên : Huỳnh Đức Thuận

- Chức danh : Giảng viên

- Chức danh : Trưởng khoa

Yêu cầu: Hãy tạo một thư mục trên đĩa H:\ (hoặc ổ đĩa do cán bộ coi thi quy định) có
tên dạng Hovaten_Lop_MaSV (Ví dụ: NguyenVanA_08CDTH1A_1234). Thực hiện
các yêu cầu sau:
Câu 1: (0.5 điểm) Tạo tập tin Access tên QLBanHang.MDB. Trong đó tạo Table tên
BanHang gồm các trường: SoPhieu, NgayBan, TenHH, DVT, SoLuong, DonGia với
khóa của table là SoPhieu. Trong Visual Basic tạo một Project có tên QLBanHang.vbp
Câu 2: (1.5 điểm) Trong project ở câu 1 hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a. Tạo Module và trong đó xây dựng thủ tục kết nối đến CSDL Access ở câu 1.
b. Tạo Form dạng MDI để làm Form chính cho project với hệ thống menu gồm
các mục: He thong có menu con gồm Tim kiem và Thoat; Du lieu có menu con Ban
hang; Bao cao có menu con In hang hoa.
c. Thiết lập sao cho form ở câu b được mở đầu tiên khi chạy chương trình và
đồng thời gọi thủ tục ở câu a để thực hiện kết nối CSDL.
Câu 3: (3.5 điểm) Tạo form để cập nhật dữ liệu cho table BanHang ở câu 1 như sau:
- Thiết kế đầy đủ các điều khiển tương ứng với các trường có trong table.
1


- Thiết kế và viết lệnh cho các nút thao tác dữ liệu: Them, Luu, Sua, Xoa, Huy.
- Thiết kế DataGrid để hiển thị nội dung của table sau mỗi thao tác thay đổi dữ liệu.
- Viết lệnh để form được gọi từ mục Ban hang ở câu 2b.
Câu 4: (1.5 điểm) Thiết kế Report để in toàn bộ dữ liệu trong table BanHang thông qua
DataEnvironment. Viết lệnh gọi Report từ menu In hang hoa ở câu 2b.
Câu 5: (2 điểm) Tạo form cho phép tìm kiếm sách theo 1 trong 2 tiêu chí: Tên hang
hóa hoặc Ngày bán. Kết quả tìm được sẽ hiển thị lên lưới (khi nhấn nút Tim) hoặc cho
phép in ra (khi nhấn nút In - gọi report ở câu 4). Viết lệnh để form được gọi từ mục
Tim kiem ở câu 2b.
 Lưu ý: Viết lệnh xử lý sự kiện cho mọi tính huống có thể xảy ra khi người dùng thực
hiện ứng dụng. (1 điểm)
----- HẾT -----

2


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
NĂM: 2013
Học phần: Lập trình ứng dụng trực quan

Số tín chỉ: 4

Hình thức thi: Thực hành

Thời gian làm bài: 120 phút

Bậc: Cao đẳng

Áp dụng cho ngành: Tin học ứng dụng

Khoá: 2011-2014
Đề thi số: 02
Được sử dụng tài liệuKhông được sử dụng tài liệu

Người làm đáp ánNgười duyệt đáp án

(Chữ ký)………………………………….. (Chữ ký)………………………………………..
- Họ và tên : Bạch Ngọc Dương

- Họ và tên : Huỳnh Đức Thuận

- Chức danh : Giảng viên

- Chức danh : Trưởng khoa

Câu 1: 0.5 điểm
- Có table BanHang và đủ các trường theo đề: 0.25 điểm
- Kiểu dữ liệu cho từng trường đúng và tạo khóa: 0.25 điểm
Câu 2: 1.5 điểm
a. Khai báo thư viện và khai báo biến Connection: 0.25 điểm; viết thủ tục 0.5
điểm
b. Tạo form dạng MDI: 0.25 điểm; Thiết kế menu: 0.25 điểm;
c. Thiết lập form khởi động đầu tiên và viết lệnh gọi thủ tục kết nối ở câu a: 0.25
điểm
Câu 3: 3.5 điểm
- Thiết kế đầy đủ các điều khiển tương ứng với các trường có trong table và lưới: 0.25
điểm
- Thiết kế và viết lệnh cho các nút thao tác dữ liệu: 2.25 điểm
+ Nút Lưu: 1 điểm
+ Nút Xóa: 0.5 điểm
3


+ Nút Thêm: 0.25 điểm, nút Sửa: 0.25 điểm, nút Hủy: 0.25 điểm.
- Viết thủ tục hiển thị lưới và gọi thực hiện: 1 điểm
Câu 4: 1.5 điểm
- Thiết kế DataEnvironment: 0.5 điểm
- Thiết kế report: 1 điểm
Câu 5: 2 điểm
- Thiết kế giao diện: 0.5 điểm
- Viết lệnh cho nút Tìm: 1 điểm
- Viết lệnh cho nút In: 0.5 điểm
 Viết lệnh đáp ứng sự kiện cho mọi tình huống có thể xảy ra khi người sử dụng
thực hiện ứng dụng: 1 điểm

------- HẾT -------

4


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
NĂM: 2013
Học phần: Lập trình ứng dụng trực quan

Số tín chỉ: 4

Hình thức thi: Thực hành

Thời gian làm bài: 120 phút

Bậc: Cao đẳng

Áp dụng cho ngành: Tin học ứng dụng

Khoá: 2011-2014
Đề thi số: 03
Được sử dụng tài liệuKhông được sử dụng tài liệu

Người ra đềNgười duyệt đề

(Chữ ký)………………………………….. (Chữ ký)………………………………………..
- Họ và tên : Bạch Ngọc Dương

- Họ và tên : Huỳnh Đức Thuận

- Chức danh : Giảng viên

- Chức danh : Trưởng khoa

Yêu cầu: Hãy tạo một thư mục trên đĩa H:\ (hoặc ổ đĩa do cán bộ coi thi quy định) có
tên dạng Hovaten_Lop_MaSV (Ví dụ: NguyenVanA_08CDTH1A_1234). Thực hiện
các yêu cầu sau:
Câu 1: (0.5 điểm) Tạo tập tin Access tên QLSinhVien.MDB. Trong đó tạo Table tên
SinhVien gồm các trường: MaSV, Lop, HoLot, Ten, NgaySinh, GioiTinh, DienThoai,
QueQuan với khóa của table là MaSV. Trong Visual Basic tạo một Project có tên
QLSinhVien.vbp
Câu 2: (1.5 điểm) Trong project ở câu 1 hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a. Tạo Module và trong đó xây dựng thủ tục kết nối đến CSDL Access ở câu 1.
b. Tạo Form dạng MDI để làm Form chính cho project với hệ thống menu gồm
các mục: He thong có menu con gồm Tim kiem và Thoat; Du lieu có menu con Ho so
sinh vien; Bao cao có menu con In danh sach sinh vien.
c. Thiết lập sao cho form ở câu b được mở đầu tiên khi chạy chương trình và
đồng thời gọi thủ tục ở câu a để thực hiện kết nối CSDL.
1


Câu 3: (3.5 điểm) Tạo form để cập nhật dữ liệu cho table SinhVien ở câu 1 như sau:
- Thiết kế đầy đủ các điều khiển tương ứng với các trường có trong table.
- Thiết kế và viết lệnh cho các nút thao tác dữ liệu: Them, Luu, Sua, Xoa, Huy.
- Thiết kế DataGrid để hiển thị nội dung của table sau mỗi thao tác thay đổi dữ liệu.
- Viết lệnh để form được gọi từ mục Ho so sinh vien ở câu 2b.
Câu 4: (1.5 điểm) Thiết kế Report để in toàn bộ dữ liệu trong table SinhVien thông qua
DataEnvironment. Viết lệnh gọi Report từ menu In danh sach sinh vien ở câu 2b.
Câu 5: (2 điểm) Tạo form cho phép tìm kiếm sách theo 1 trong 2 tiêu chí: Tên hoặc
MaSV. Kết quả tìm được sẽ hiển thị lên lưới (khi nhấn nút Tim) hoặc cho phép in ra
(khi nhấn nút In - gọi report ở câu 4). Viết lệnh để form được gọi từ mục Tim kiem ở
câu 2b.
 Lưu ý: Viết lệnh xử lý sự kiện cho mọi tính huống có thể xảy ra khi người dùng thực
hiện ứng dụng. (1 điểm)

----- HẾT -----

2


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
NĂM: 2013
Học phần: Lập trình ứng dụng trực quan

Số tín chỉ: 4

Hình thức thi: Thực hành

Thời gian làm bài: 120 phút

Bậc: Cao đẳng

Áp dụng cho ngành: Tin học ứng dụng

Khoá: 2011-2014
Đề thi số: 03
Được sử dụng tài liệuKhông được sử dụng tài liệu

Người làm đáp ánNgười duyệt đáp án

(Chữ ký)………………………………….. (Chữ ký)………………………………………..
- Họ và tên : Bạch Ngọc Dương

- Họ và tên : Huỳnh Đức Thuận

- Chức danh : Giảng viên

- Chức danh : Trưởng khoa

Câu 1: 0.5 điểm
- Có table SinhVien và đủ các trường theo đề: 0.25 điểm
- Kiểu dữ liệu cho từng trường đúng và tạo khóa: 0.25 điểm
Câu 2: 1.5 điểm
a. Khai báo thư viện và khai báo biến Connection: 0.25 điểm; viết thủ tục 0.5
điểm
b. Tạo form dạng MDI: 0.25 điểm; Thiết kế menu: 0.25 điểm;
c. Thiết lập form khởi động đầu tiên và viết lệnh gọi thủ tục kết nối ở câu a: 0.25
điểm
Câu 3: 3.5 điểm
- Thiết kế đầy đủ các điều khiển tương ứng với các trường có trong table và lưới: 0.25
điểm
- Thiết kế và viết lệnh cho các nút thao tác dữ liệu: 2.25 điểm
+ Nút Lưu: 1 điểm
3


+ Nút Xóa: 0.5 điểm
+ Nút Thêm: 0.25 điểm, nút Sửa: 0.25 điểm, nút Hủy: 0.25 điểm.
- Viết thủ tục hiển thị lưới và gọi thực hiện: 1 điểm
Câu 4: 1.5 điểm
- Thiết kế DataEnvironment: 0.5 điểm
- Thiết kế report: 1 điểm
Câu 5: 2 điểm
- Thiết kế giao diện: 0.5 điểm
- Viết lệnh cho nút Tìm: 1 điểm
- Viết lệnh cho nút In: 0.5 điểm
 Viết lệnh đáp ứng sự kiện cho mọi tình huống có thể xảy ra khi người sử dụng
thực hiện ứng dụng: 1 điểm
------- HẾT -------

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×