Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI HỌC PHẦN LẬP TRÌNH C

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -Tự do- Hạnh Phúc

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần: Chuyên đề 1(Lập trình C#)
Thời gian: 90. Lớp: 08CDTH1A, 08CDTH2A
Học phần
Người ra đề (ký)
Chuyên đề 1 (Lập trình C#) Họ tên: Nguyễn Quốc Vương

Người duyệt đề (ký)
Họ tên: Huỳnh Đức Thuận

Hình thức thi: Thực hành

Chức danh: Trưởng khoa


Chức danh: Giảng viên

Được sử dụng tài liệu

Không được sử dụng tài liệu

x

Đề thi số: 01
Câu 1. Tạo Project cho ứng dụng Visual C# và chọn Console Application sau đó đặt tên
cho Project là oopNguoi để thực hiện các công việc sau: (5 điểm)
- Xây dựng lớp Người gồm các thuộc tính và phương thức sau: (2 điểm)
a. Thuộc tính (0.5 điểm)
1. Hoten
// Họ tên
2. Ngaysinh
// Ngày sinh
b. Các phương thức (1.5 điểm)
1. Hàm khởi tạo không đối
2. Hàm khởi tạo có đối
3. Xuất thông tin
- Xây dựng lớp Nhân viên kế thừa lớp Người gồm các thuộc tính và phương thức sau:
(2 điểm)
a. Thuộc tính (0.5 điểm)
1. Thamnien
// Thâm niên
2. Hesoluong // Hệ số lương
3. Luong
// Lương
b. Các phương thức (1.5 điểm)
1. Hàm khởi tạo không đối
2. Hàm khởi tạo có đối
3. Xuất thông tin (trong đó Lương = Hệ số lượng * 750000)
- Trong lớp Program cài đặt cho hàm Main để thực hiện các công việc sau: (1 điểm)
a. Truyền dữ liệu cho lớp Người và xuất thông tin ra màn hình.
b. Truyền dữ liệu cho lớp Nhân viên và xuất thông tin ra màn hình.


Câu 2. Thực hiện các yêu cầu dưới đây: (5 điểm)
- Tạo CSDL dưới đây trên SQL Server với tên là qlCanbo- Tạo Project cho ứng dụng Visual C# và chọn Windows Application sau đó đặt
tên cho Project là qlCanbo để thực hiện các công việc sau:
a. Tạo lớp connection.cs trong đó xây dựng các thuộc tính và phương thức sau :
- Khai báo chuỗi kết nối. (0.5 điểm)
- Xây dựng phương thức Execute_sql(string sql) dùng để thực thi câu lệnh hành
động sql. (1 điểm)
- Xây dựng phương thức FillDataSet(string sql) dùng để thực thi câu lệnh lựa chọn
sql và trả về đối tượng Dataset. (1 điểm)
b. Cài đặt giao diện như sau và thực hiện được các nút lệnh trên Form (2.5 điểm)

- Thực hiện nút Add (thêm mới)
- Thực hiện nút Save (lưu bản ghi)
- Thực hiện nút Close (đóng form)
- Hiển thị các chức vụ trên lưới

(0.5 điểm)
(1.5 điểm)
(0.5 điểm)
(0.5 điểm).

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)


BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -Tự do- Hạnh Phúc

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần: Chuyên đề 1(Lập trình C#)
Thời gian: 90. Lớp: 08CDTH1A, 08CDTH2A
Học phần
Người ra đề (ký)
Người duyệt đề (ký)
Chuyên đề 1 (Lập trình C#) Họ tên: Nguyễn Quốc Vương Họ tên: Huỳnh Đức Thuận
Hình thức thi: Thực hành

Chức danh: Giảng viên

Được sử dụng tài liệu

Chức danh: Trưởng khoa

Không được sử dụng tài liệu

x

Đề thi số: 02
Câu 1. Tạo Project cho ứng dụng Visual C# và chọn Console Application sau đó đặt tên
cho Project là oopHoadon để thực hiện các công việc sau: (5 điểm)
- Xây dựng lớp Hóa đơn gồm các thuộc tính và phương thức sau: (2 điểm)
a. Thuộc tính (0.5 điểm)
1. Mahd
// Mã hóa đơn
2. Ngaynhap // Ngày nhập
3. Hoten
// Họ tên
4. LoaiHD
// Loại hóa đơn
b. Các phương thức (1.5 điểm)
1. Hàm khởi tạo không đối
2. Hàm khởi tạo có đối
3. Xuất hóa đơn
- Xây dựng lớp Chi tiết hóa đơn kế thừa lớp hóa đơn gồm các thuộc tính và phương
thức sau: (2 điểm)
a. Thuộc tính (0.5 điểm)
1. MaVT
//Mã vật tư
2. TenVT
// Tên vật tư
3. DonVT
// Đơn vị tính
4. Dongia
// Đơn giá
5. Soluong
// Số lượng
6. Thanhtien
// Thành tiền
b. Các phương thức (1.5 điểm)
1. Hàm khởi tạo không đối
2. Hàm khởi tạo có đối
3. Xuất chi tiết hoá đơn (trong đó Thành tiền = Số lượng * Đơn giá)
- Trong lớp Program cài đặt cho hàm Main để thực hiện các công việc sau: (1 điểm)
a. Truyền dữ liệu cho lớp Hóa đơn và xuất hóa đơn.
b. Truyền dữ liệu cho lớp Chi tiết Hóa Đơn và xuất chi tiết hóa đơn ra màn hình.


Câu 2. Thực hiện các yêu cầu dưới đây: (5 điểm)
- Tạo CSDL dưới đây trên SQL với tên là qlNhansu

- Tạo Project cho ứng dụng Visual C# và chọn Windows Application sau đó đặt
tên cho Project là qlNhansu để thực hiện các công việc sau:
a. Tạo lớp connection.cs trong đó xây dựng các thuộc tính và phương thức sau :
- Khai báo chuỗi kết nối (0.5 điểm)
- Xây dựng phương thức Execute_sql(string sql) dùng để thực thi câu lệnh hành
động sql. (1 điểm)
- Xây dựng phương thức FillDataSet(string sql) dùng để thực thi câu lệnh lựa chọn
sql và trả về đối tượng Dataset. (1 điểm)
b. Cài đặt giao diện như sau và thực hiện được các nút lệnh trên Form (2.5 điểm)

- Thực hiện nút Add (thêm mới)
- Thực hiện nút Save (lưu bản ghi)
- Thực hiện nút Close (đóng form)
- Hiển thị các phòng ban trên lưới

(0.5 điểm)
(1.5 điểm)
(0.5 điểm)
(0.5 điểm).

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×