Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI HỌC PHẦN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -Tự do- Hạnh Phúc

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần: Hệ Quản trị CSDL 2 (SQL Server)
Thời gian: 90. Lớp: 07TH1A, 07TH2A
Học phần
Hệ QT CSDL 2

Người ra đề (ký)
Người duyệt đề (ký)
Họ tên: Nguyễn Quốc Vương Họ tên: Huỳnh Đức Thuận

Hình thức thi: Thực hành Chức danh: Giảng viên
Được sử dụng tài liệu

Chức danh: Trưởng khoa


Không được sử dụng tài liệu

x

Đề thi số: 01
Cho cơ sở dữ liệu ql_thuvien gồm các bảng dữ liệu sau:
- t_docgia gồm các thuộc tính: madg nvarchar(5), holot nvarchar(30), ten
nvarchar(10), gioitinh bit, ngaysinh datetime.
Trong đó: madg là khóa chính.
- t_sach gồm các thuộc tính: masach nvarchar(5), tensach nvarchar(40), tentg
nvarchar(50), soluong int
Trong đó: masach là khóa chính; soluong >=0.
- t_muon gồm các thuộc tính: madg nvarchar(5), masach nvarchar(5), ngaymuon
datetime, soluong int, ngayhentra datetime.
Trong đó: + madg, masach là khóa chính
+ madg, masach là hai khóa ngoại được tham chiếu từ hai bảng tương
ứng t_docgia và t_sach.
Yêu cầu :
1. Sử dụng Create table để tạo cấu trúc cho 3 bảng dữ liệu trên.
2. Tạo 3 thủ tục tương ứng để cập nhật dữ liệu cho 3 bảng dữ liệu trên, mỗi thủ tục
phải có tham số tương ứng với các thuộc tính của bảng.
3. Tạo trigger kiểm tra tính hợp lệ về việc chèn dữ liệu vào cho bảng t_muon. Tính
hợp lệ được quy ước: ngày hẹn trả – ngày mượn <= 7.
4. Sử dụng câu lệnh select đưa ra danh sách các độc giả mượn sách gồm: Họ tên, Số
lần mượn sách.
Lưu ý: Nội dung của các procedure và trigger khuyến khích nên lồng vào các câu
lệnh về giao tác.

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)


BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -Tự do- Hạnh Phúc

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN


Học phần: Hệ Quản trị CSDL 2 (SQL Server)
Thời gian: 90. Lớp: 07TH1A, 07TH2A
Học phần
Hệ QT CSDL 2

Người ra đề (ký)
Người duyệt đề (ký)
Họ tên: Nguyễn Quốc Vương Họ tên: Huỳnh Đức Thuận

Hình thức thi: Thực hành

Chức danh: Giảng viên

Được sử dụng tài liệu

Chức danh: Trưởng khoa

Không được sử dụng tài liệu

x

Đề thi số: 02
Cho cơ sở dữ liệu ql_daotao gồm các bảng dữ liệu sau:
- t_giangvien gồm các thuộc tính: magv nvarchar(5), holot nvarchar(30), ten
nvarchar(10), gioitinh bit, ngaysinh datetime.
Trong đó: magv là khóa chính.
- t_monhoc gồm các thuộc tính: mamh nvarchar(5), tenmh nvarchar(30), sotiet int.
Trong đó: mamh là khóa chính; sotiet > 0.
- t_giangday gồm các thuộc tính: magv nvarchar(5), mamh nvarchar(10),
sotietgiang int, hocky int, namhoc int.
Trong đó: + magv, mamh là khóa chính
+ magv, mamh là hai khóa ngoại được tham chiếu từ hai bảng tương ứng
t_giangvien và t_monhoc.
Yêu cầu :
1. Sử dụng Create table để tạo cấu trúc cho 3 bảng dữ liệu trên.
2. Tạo 3 thủ tục tương ứng để cập nhật dữ liệu cho 3 bảng dữ liệu trên, mỗi thủ tục
phải có tham số tương ứng với các thuộc tính của bảng.
3. Tạo trigger kiểm tra tính hợp lệ về việc chèn dữ liệu vào cho bảng t_giangday.
Tính hợp lệ được quy ước: sotiet – sotietgiang <=5 mới cho phép chèn dữ liệu.
4. Sử dụng câu lệnh select để đưa ra bảng tổng hợp số tiết giảng của giảng viên
gồm : Mã giảng viên, họ và tên, năm học, tổng số tiết giảng trong năm.
Lưu ý: Nội dung của các procedure và trigger khuyến khích nên lồng các câu lệnh
về giao tác vào.

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)


BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -Tự do- Hạnh Phúc

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần: Hệ Quản trị CSDL 2 (SQL Server)
Thời gian: 90. Lớp: 07TH1A, 07TH2A
Học phần
Hệ QT CSDL 2
Hình thức thi: Thực hành

Người ra đề (ký)
Người duyệt đề (ký)
Họ tên: Nguyễn Quốc Vương Họ tên: Huỳnh Đức Thuận
Chức danh: Giảng viên

Được sử dụng tài liệu

Chức danh: Trưởng khoa

Không được sử dụng tài liệu

x

Đề thi số: 03
Cho cơ sở dữ liệu ql_diem gồm các bảng dữ liệu sau:
- t_sinhvien gồm các thuộc tính: masv nvarchar(5), holot nvarchar(30), ten
nvarchar(10), gioitinh bit, ngaysinh datetime.
Trong đó: masv là khóa chính.
- t_monhoc gồm các thuộc tính: mamh nvarchar(5), tenmh nvarchar(30), sotiet int
Trong đó: mamh là khóa chính; sotiet > 0.
- t_diemthi gồm các thuộc tính: masv nvarchar(5), mamh nvarchar(10), diemlan1
float, diemlan2 float.
Trong đó: + masv, mamh là khóa chính
+ masv, mamh là hai khóa ngoại được tham chiếu từ hai bảng tương ứng
t_sinhvien và t_monhoc.
+ 0 <= diemlan1, diemlan2 <=10
Yêu cầu :
1. Sử dụng Create table để tạo cấu trúc cho 3 bảng dữ liệu trên.
2. Tạo 3 thủ tục tương ứng để cập nhật dữ liệu cho 3 bảng dữ liệu trên, mỗi thủ tục
phải có tham số tương ứng với các thuộc tính của bảng.
3. Tạo trigger kiểm tra tính hợp lệ về việc nhập điểm lần 2 cho các sinh viên. Tính
hợp lệ được quy ước: nếu diemlan1 < 5 mới cho phép nhập diemlan2
4. Sử dụng câu lệnh Select đưa ra danh sách kết quả học tập của sinh viên gồm : Họ
và tên, Tên môn học, điểm thi cao nhất trong hai lần thi.
Lưu ý: Nội dung của các procedure và trigger khuyến khích nên lồng vào các câu
lệnh về giao tác.

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×