Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI HỌC PHẦN AN TOÀN MẠNG RIÊNG ẢO VPN

Đề thi môn "An Toàn Mạng Riêng Ảo VPN"
ĐỀ THI
MÔN : AN TOÀN MẠNG RIÊNG ẢO
Đề sô 1:
Thời gian làm bài : 90’ ( Không kể thời gian chép đề)
Sinh viên được phép sử dụng tài liệu
Câu 1:
Nêu những lợi ích do mạng riêng ảo đem lại
Câu 2:
Để thực hiện một giao dịch trong giao thức PPTP ,ta cần các thành phần cơ bản nào?
Trình bày về các thành phần đó
Câu 3:
Trình bày về quá trình thiết lập đường hầm trong giao thức L2TP.
Câu 4
Trong trường hợp nào , khi triển khai mạng riêng ảo, ta bắt buộc phải triển khai cơ sở hạ
tầng chứng chỉ số? Vì sao?
Giáo viên ra đề
Nguyễn Chung Tiến
Đề số 2
Câu 1: Nêu những mô hình kết nối mạng riêng ảo thông dụng và các ưu nhược điểm của
chúng.

Câu 2: Để thực hiện một giao dịch trong giao thức L2TP, ta cần các thành phần cơ bản nào?
Trình bày về các thành phần đó.
Câu 3: Trình bày về quá trình thiết lập đường hầm trong giao thức PPTP.
Câu 4: Trình bày về vấn đề quan hệ tin cậy xây dựng mạng riêng ảo.
Câu hỏi ôn tập môn An toàn mạng riêng ảo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Định nghĩa mạng riêng ảo và nêu những lợi ích của mạng riêng ảo.
Nêu những yêu cầu đối với mạng riêng ảo.
Trình bày về các mô hình kết nối VPN thông dụng.
Trình bày về giao thức PPTP
Trình bày giao thức L2F
Trình bày về giao thức L2TP.
So sánh sự khác nhau giữa các giao thức đường hầm truy cập từ xa.


8. Trình bày về giao thức xác thực tiêu đề AH trong IPSec
9. Trình bày về giao thức đóng gói tải bảo mật ÉP trong IPSec.
10. Trình bày các pha trong giao thức trao đổi khóa Internet IKE
11. Trình bày các chế độ IKE và sự khác nhau giữa chúng.
12. Trình bày sự giống và khác nhau giữa IPSec và SSL.
13. Trình bày về vấn đề bảo mật khi thiết kế mạng riêng ảo
14. Trình bày về vấn đề đánh địa chỉ và định tuyến khi thiết kế mạng riêng ảo
15. Trình bày các vấn đề lien quan đến Client và Server VPN trong thiết kế VPN.
16. Trình bày các vấn đề có thể nảy sinh với môi trường mạng riêng ảo truy cập từ xa
17. Trình bày các vấn đề có thể nảy sinh với môi trường mạng riêng ảo chi nhánh
18. Trình bày các vấn đề có thể nảy sinh với môi trường mạng riêng ảo đối tác.
19. Nêu các bước triển khai mạng riêng ảo truy cập từ xa.
BÀI TẬP LỚN MÔN AN TOÀN MẠNG RIÊNG ẢO
Đề 1: Tìm hiểu chương trình Virtual Privater Network Deamon khả năng ứng dụng để xây
dựng một mạng riêng ảo.
Đề 2: Tìm hiểu chương trình VTUN và khả năng ứng dụng để xây dựng một mạng riêng ảo.
Đề 3: Tìm hiểu chương trình TINC và khả năng ứng dụng để xây dựng một mạng riêng ảo.
Đề 4: Tìm hiểu chương trình OpenVPN và khả năng ứng dụng để xây dựng một mạng riêng


ảo.
Đề 5: Tìm hiểu chương trình FreeS/WAN và khả năng ứng dụng để xây dựng một mạng riêng
ảo.
Đề 6: Tìm hiểu chương trình AmritaVPN và khả năng ứng dụng để xây dựng một mạng riêng
ảo.
Đề 7: Tìm hiểu về Mobile VPN và các giải pháp GSM/GPRS and UMTS VPN.
Đề 8: Tìm hiểu về Mobile VPN và các giải pháp CDMA2000 VPN.
Đề 9: Tìm hiểu về MPLS VPN và so sánh với mạng VPN truyền thống.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×