Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI HỌC PHẦN coreldraw

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – ĐỀ THI SỐ: 01
NĂM: 2014
Tên học phần: CorelDraw

Số tín chỉ: 04

Ngành học: Tin học ứng dụng

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Thời gian làm bài: 90 phút

Hình thức thi: Thực hành

Được sử dụng tài liệu:

X

Không được sử dụng tài liệu:


Họ và tên giảng viên ra đề: ThS.Trần Vũ Anh Thư

Chữ ký:…………

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
NỘI DUNG CỦA ĐỀ THI
(1) Sinh viên lưu bài vào H: \Tên File (Với Tên File là Họ và tên_ Lớp_User
Name. Ví dụ: NguyenThiAn_10TH_126) (1 điểm)
(2) Yêu cầu mẫu thiết kế: Hãy sử dụng công cụ CorelDraw vẽ chai Dove
giống với hình dưới (File mẫu lấy từ ổ Z:\Hinhthi với tên: De1.Jpg). (9 điểm)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – ĐỀ THI SỐ: 02
NĂM: 2014
Tên học phần: CorelDraw

Số tín chỉ: 04

Ngành học: Tin học ứng dụng

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Thời gian làm bài: 90 phút

Hình thức thi: Thực hành

Được sử dụng tài liệu:

X

Không được sử dụng tài liệu:

Họ và tên giảng viên ra đề: ThS.Trần Vũ Anh Thư

Chữ ký:…………

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)


NỘI DUNG CỦA ĐỀ THI
(1) Sinh viên lưu bài vào H: \Tên File (Với Tên File là Họ và tên_ Lớp_User
Name. Ví dụ: NguyenThiAn_10TH_126) (1 điểm)
(2) Yêu cầu mẫu thiết kế: Hãy sử dụng công cụ CorelDraw vẽ hình quảng cáo
lipton giống với hình dưới (File mẫu lấy từ ổ Z:\Hinhthi với tên: De2.Jpg). (9
điểm)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – ĐỀ THI SỐ: 03
NĂM: 2014
Tên học phần: CorelDraw

Số tín chỉ: 04

Ngành học: Tin học ứng dụng

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Thời gian làm bài: 90 phút

Hình thức thi: Thực hành

Được sử dụng tài liệu:

X

Không được sử dụng tài liệu:

Họ và tên giảng viên ra đề: ThS.Trần Vũ Anh Thư

Chữ ký:…………

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
NỘI DUNG CỦA ĐỀ THI
(1) Sinh viên lưu bài vào H: \Tên File (Với Tên File là Họ và tên_ Lớp_User
Name. Ví dụ: NguyenThiAn_10TH_126) (1 điểm)
(2) Yêu cầu mẫu thiết kế: Hãy sử dụng công cụ CorelDraw vẽ hình dưới đây
(File mẫu lấy từ ổ Z:\Hinhthi với tên: De3.Jpg). (9 điểm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×