Tải bản đầy đủ

Kiểm thử phần mềm trên thiết bị di động và ứng dụng phần mềm Appium Studio cho ứng dụng trên IOS (Đồ án tốt nghiệp)

-------------------------------

ISO 9001:2015

NGÀNH:

Sinh viên :
hS.

- 2018


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

ng

-----------------------------------

À


TRÊN IOS

NGÀNH:

Sinh viên :
: ThS. N

ông

- 2018

Bùi Tr

L p CT1801

Ngành Công ngh thông tin

2


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

ng

--------------------------------------

Sinh viên:

Mã SV: 1412101135

801

Bùi Tr

L p CT1801

Ngành Công ngh thông tin3


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

ng

L
Dân
, và
, em hoàn thành

hS.
trên IOS
em
, nghi
in

chân thành

ThS.
em
hoàn

Song do
em
em
.
Em
y 31 tháng 3

Bùi Tr

L p CT1801

Ngành Công ngh thông tin

4


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

ng

M CL C
....................................................................................................................... 1

L

M C L C ............................................................................................................................5
DANH M C HÌNH V VÀ B NG BI U.........................................................................7
VI T T T VÀ THU T NG ..............................................................8

DANH M C T

U............................................................................................................................. 10

M

.....................................................................13
1. Ph n m m ................................................................................................................... 13
2. Ki m th ph n m m và m t s khái ni m liên quan ..............................................13
2.1. Ki m th ph n m m ............................................................................................. 13
..................................................................................14
3. Quy trình ki m th ph n m m ................................................................................. 16
4. Các c

ki m th ..................................................................................................17
............................................................................................18

4.1. Ki m th m

4.2. Ki m th tích h p .................................................................................................19
4.3. Ki m th h i quy ..................................................................................................19
4.4. Ki m th ch p nh n s n ph m ............................................................................20
4.5. Ki m th m c h th ng........................................................................................20
5. Các k thu t ki m th ph n m m ............................................................................20
n ki m th ph n m m ..............................................................21

5.1. Nguyên t

5.2. K thu t ki m th h p tr ng (White-Box Testing) ............................................. 23
-Box Testing)................................................. 25

5.3. K thu t ki m th h

6. K thu t thi t k Ca ki m th ..................................................................................26
6.1. C u trúc c a Ca ki m th ....................................................................................27
......................................................................................28
6.3. Phân tích giá tr biên ............................................................................................31
................................................................................................................. 33
7. T o Bug report ........................................................................................................... 34
7.1. Bug và Bug report.................................................................................................34
7.2. C u trúc m t Bug report ......................................................................................34
7.3. Severity và Priority................................................................................................36
M TH

TRÊN THI T B

ng ..................................................................................38

1. Ki m th trên thi t b
1.1. Các khái ni

Bùi Tr

NG ............................................... 38

nv

L p CT1801

ng d

ng ........................................................38

Ngành Công ngh thông tin

5


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

1.2.

m th trên thi t b

ng ....................................................... 41

ng ....................................................................................45

1.3. Các lo i ki m th

m c a ki m th
2. Ki m th t

ng

ng.....................................................................46

ng .......................................................................................................48
ng ................................................................................48

2.1. Khái ni m ki m th t
2.2. M c tiêu c a ki m th t

ng............................................................................48
ng............................................................................... 50

2.3. Nguyên t c ki m th t
2.4. Quy trình ki m th t

ng..................................................................................52

m c a ki m th t

ng ............................................................................53
........................................................................54

2.7. So sánh ki m th t

ng và ki m th th công ................................................55

D NG APPIUM STUDIO CHO KI M TH T
NG TRÊN IOS ............................................................................................................. 57
1. Gi i thi u ph n m m Appium Studio ......................................................................57
...................................................................................................57
................................................................................... 58
.....................................................................59
3. Th c nghi m v i Appium Studio tích h p trong Eclipse.......................................60
t Appium Studio ......................................................................................... 60
3.2. K t n i v i thi t b trên Cloud ..............................................................................61
ca ki m th

................................63

3.4. T o d án ki m th ..............................................................................................65
3.5. Báo cáo..................................................................................................................74
K T LU N......................................................................................................................... 78
TÀI LI U THAM KH O.................................................................................................79

Bùi Tr

L p CT1801

Ngành Công ngh thông tin

6


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

ng

DANH M C HÌNH V VÀ B NG BI U
Hình 1-1: Ví d v 1 K ch b n ki m th ............................................................................. 16
Hình 1-2:
n ki m th trong x lý ph n m m..........................................................16
Hình 1-3: Lu ng thông tin ki m th ....................................................................................22
Hình 1-4: Minh h a Ki m th h
................................................................................26
Hình 1-5: Minh h a c a m t ca ki m th ............................................................................28
........................................................................... 29
....................................................................................35
Hình 2-1: Quy trình Ki m th t
ng trong m i quan h v i Ki m th ph n m m..........53
B ng 2-2: So sánh ki m th t
ng và ki m th th công................................................. 56
Hình 3-1: K t qu tìm ki m Appium Studio........................................................................60
Hình 3-2: L
t Appium Studio....................................................................60
Hình 3-3: Dán URL vào c a s
ti
t ................................................61
Hình 3-4: Giao di n trang Cloud c a SeeTest .....................................................................61
Hình 3-5: Copy l i Access Key ........................................................................................... 62
Hình 3-6: Ki m tra k t n
n máy ch Cloud...................................................................62
Hình 3-7: Các thi t b
c hi n th trong Eclipse ................................................... 62
Hình 3-8: Màn hình thi t b
c hi n th sau khi k t n i................................................... 63
Hình 3-9
................................................... 63
Hình 3-10: B ca ki m th cho ng d ng máy tính ............................................................65
Hình 3-11
c sinh t
ng trong Project........................................66
Hình 3-12: K t qu tìm ki
..............................................................................66
Hình 3-13: K t qu
t ng d ng Basic Calculator........................................... 67
Hình 3-14:
t ng d
c thêm vào ph n setUp........................................... 68
Hình 3-15: Thêm câu l
rình không t
ng thoát khi th c hi n ki m th ..68
Hình 3-16: Ch n bi
ng Dump UI c a s Devices....................................................69
Hình 3-17:
............................................... 69
Hình 3-18:
ng nút AC c a màn hình máy tính............................................. 70
Hình 3-19:
n mã sinh s th p phân ng u nhiên t n 999 ..................................71
Hình 3-20:
n mã sinh s nguyên ng u nhiên t n 999 ......................................71
Hình 3-21:
n mã sinh d li u ki m th t
ng ............................................................73
Hình 3-22: Kh i ch y ki m th t
ng..............................................................................73
Hình 3-23: Quá trình ch y ki m th trên web .....................................................................74
Hình 3-24: K t qu sinh ca ki m th t
ng......................................................................74
Hình 3-25: Toàn b
c sinh t
ng trong ph n Reports...................................75
Hình 3-26: Chi ti t quá trình th c hi n ki m th t
ng ................................................... 75
Hình 3-27: Ca ki m th
t qu chính xác ......................................75
Hình 3-28: T ng h p k t qu ki m th ................................................................................76
Hình 3-29: Bug report l i c a nút (+/-)................................................................................77

Bùi Tr

L p CT1801

Ngành Công ngh thông tin

7


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

DANH M C T
STT
1

2

KÝ HI U

ng

VI T T T VÀ THU T NG

C MT

3G

Third-generation
technology

Công ngh truy n thông th h
th ba, cho phép truy n c d
li u tho i và d li u ngoài tho i

API

Application
Programming
Interface

Giao di n l p trình ng d ng - là
1 giao ti p ph n m
c dùng
b i các ng d ng khác nhau

3

BSD

Berkeley Software
Distribution

Tên c a m t h
u hành d n
xu t t
c phát hành
vào th p niên 1970 t
i
h c California t i Berkeley

4

CPU

Central Processing
Unit

B x lý trung tâm

5

Framework

Framework

Framework là m
n các
l
c xây d ng hoàn
ch nh, b
phát tri n các
Ph n m m ng d ng
D ch v vô tuy n gói t ng h p là m t d ch v d li
ng
d ng gói dành cho nh
i
dùng H th
ng
toàn c u

6

GPRS

General Packet
Radio Service

7

GPS

Global Positioning
System

H th

8

GSM

Global System for
Mobile
Communications

M t công ngh dùng cho m ng
ng

9

HTTP

HyperText Transfer
Protocol

10

Bùi Tr

ID

Identification
number

L p CT1801

nh v toàn c u

Giao th c truy n t

n

Mã s

Ngành Công ngh thông tin

8


án t t nghi p

11

IDE

12

IEEE

13

IT

Ki m th ph n m m trên thi t b

Integrated
Development
Environment

ng

Ph n m m bao g m nh ng gói
ph n m m khác giúp phát tri n
ng d ng ph n m
ng
phát tri n tích h p)

Institute of Electrical
and Electronics
Vi n k ngh
Engineers

nt

Information
Technology

Công ngh thông tin
Tên g i c a m t h
máy tính và
c ah
u hành.

14

Linux

Linux

15

QA

Quality Assurance

N
ch

u hành
t nhân

i ch u trách nhi
ng s n ph m

mb o

16

SDK

Software
Development Kit

Thu t ng
c Microsoft, Sun
Microsystems và m t s công ty
khác s d ng m t b công c
phát tri n ph n m m

17

SMS

Short Message
Services

Giao th c vi n thông cho phép
g
p d ng text ng n

18

SQA

Software Quality
Assurance

T p h p các ho
mb o
ch
ng trong quá trình gia
công ph n m m

19

UI

User Interface

20

URL

Uniform Resource
Locator

21

V&V

Verification and
Validation

WAP

Giao th c ng d ng không dây Wireless Application là m t tiêu chu n công ngh cho
Protocol
các h th ng truy nh p Internet t
các thi t b
ng

22

Bùi Tr

L p CT1801

Giao di

i dùng

nh v tài nguyên th ng nh t,
tham chi u t i tài
nguyên trên Internet
Xác minh và th

Ngành Công ngh thông tin

nh

9


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

M
Lý do ch

ng

U

tài:

V i s phát tri

a công ngh thông tin nói chung và công

ngh ph n m m nói riêng, vi c phát tri n ph n m

c h tr b i

nhi u công c tiên ti n, giúp cho vi c xây d ng ph n m
qu

m t nh c và hi u

ph c t p c a ph n m m và nh ng gi i h n v th i

gian và chi phí, cho dù các ho

m b o ch

ng ph n m m nói chung

và ki m th nói riêng ngày càng ch t ch và khoa h c, v
c r ng các s n ph m ph n m

mb o

c ng d ng không có l i. L i v n

luôn ti m n trong m i s n ph m ph n m

gây nh ng thi t h i

ng.
Ki m th ph n m m là m t quá trình liên t c, xuyên su t m
phát tri n ph n m
và các yêu c
ph n m

m b o r ng ph n m m tho mãn các yêu c u thi t k
ng các nhu c u cn

i dùng. Các k thu t ki m th

c nghiên c u, và vi c ki m th ph n m

thành quy trình b t bu c trong các d án phát tri n ph n m m trên th gi i.
Ki m th ph n m m là m t ho
hi

ng r t t n kém, m t th i gian, và khó phát

c h t l i. Vì v y, vi c ki m th ph n m

phù h p, m t k ho ch h p lý và vi c th c hi
Và v i vi c nh ng chi c
d ng nhi u
chi

nh

n tho

ng ch

cs
ng c

c cài

xu t thì nay v i các thi t b ch y các h

u hành nhúng (Android, iOS, v.v.)

c các nhu c u c

i dùng b ng cách cài thêm

hi n nhiên là ki m th các ph n m m ch
c các yêu c

hành s n ph m t
Bùi Tr

i dùng. T m t

t s n vài ba ng d ng c a nhà s n

các ph n m m bên th ba mà không gây ra tr ng i nào. T
v

c

c qu n lí ch t ch .

n tho

ng nhu c u gi

ta có th d

i ph i có chi

i

t ra m t
xem
c khi phát

i tiêu dùng.
L p CT1801

Ngành Công ngh thông tin

10


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b
m th ph n m m trên thi t b di

d ng ph n m m Appium Studio cho ng d
M

ng

ng và ng

án t t nghi p.

án:
tài tìm hi

lý thuy t v ki m th nói chung và ki m th trên
n khai công c ki m th ph n m m t

gi m nhân l c ki m th

m b o ch

ki m th b ng tay. M c tiêu chính c
thi t b

ng ph n m

ng

i công vi c

tài là nghiên c u v ki m th trên

ng.
ng và ph m vi nghiên c u
án nghiên c u lý thuy t ki m th ph n m m. Bên c

c u các v

v ki m th ph n m m trên thi t b di

m m Appium Studio cho ki m th t

, nghiên

ng và ng d ng ph n

ng trên IOS.

u
Nghiên c u t ng quan v ki m th ph n m m và các k thu t ki m th
t

ng vào ki m th ph n m m trên thi t b

ng, tìm hi u công c

ki m th ph n m m Appium Studio trên IOS.
V im
c a

án

y, nh ng n i dung và k t qu nghiên c u chính
c trình bày trong ba ch

m th trên thi t b

ng

d ng ph n m m Appium Studio cho ki m
th t

ng trên IOS
Ph n k t lu

nh ng k t qu

p ph i trong quá trình nghiên c u th c hi n

Bùi Tr

L p CT1801

c và nh ng
án.

Ngành Công ngh thông tin

11


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

Trong quá trình th c hi n
còn có nh ng h n ch nh
mong nh

án, do th

c s góp ý c a các th y, cô giáo và các b
ng d

i h c Dân l p H i Phòng ã giúp
trong quá tr

án hoàn thi n
t n tình c a th y giáo

, các th y cô trong khoa Công ngh

ThS. Nguy n Tr

c a em

nh nên không th tránh kh i nh ng sai sót. R t

xin chân thành c m

Bùi Tr

ình

ng

ng

em trong quá trình h c t

án.

L p CT1801

Ngành Công ngh thông tin

12


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

ng

:

Ki m th nh

ng ho c tính ch p nh
phát hi n l i ho c b t c v

Chúng ta c n ki m th vì bi t r
c bi

c c a s n ph m.
gì v s n ph m.

i luôn có th m c sai l

u

c phát tri n ph n m m và các h th

u

khi n b i ph n m
ki m th ph n m m.
1. Ph n m m
[1]:
-

-

v.v.).
2. Ki m th ph n m m và m t s khái ni m liên quan
2.1. Ki m th ph n m m
Ki m th ph n m m là m t cu c ki
cho các bên liên quan thông tin v ch

c ti

cung c p

ng c a s n ph m ho c d ch v

ki m th [2]. Ki m th có th cung c p cho doanh nghi p m
c l p v ph n m

t

c

m, m t
u hi

c

nh ng r i ro trong quá trình tri n khai ph n m m.
Trong k thu t ki m th không ch gi i h n vi c th c hi n m
trình ho c ng d ng v i m

Bùi Tr

L p CT1801

i ph n m m (bao g m các l i và

Ngành Công ngh thông tin

13


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

ng

các thi u sót) mà còn là m t quá trình phê chu n và xác minh m
máy tính / ng d ng / s n ph m nh m:
c m i yêu c

ng d n khi thi t k và phát tri n ph n m m.

Th c hi n công vi

v ng.

Có th tri

c v i nh

.

c m i nhu c u c a các bên liên quan.
Tùy thu c vào t

c ki m th có th

c th c hi n

b t c lúc nào trong quá trình phát tri n ph n m m. Theo truy n th ng thì các
n l c ki m th

c ti n hành sau khi các yêu c

c hoàn t

tt ph

tri n ph n m m linh ho t d a trên vi c l
ki m th

nh và vi c l p

pl

) thì vi c

c ti n hành liên t c trong su t quá trình xây d ng ph n m

v y, m i m

m th b chi ph i theo m t quy trình phát tri n

ph n m m nh

nh.

2.2.

liên quan
Ch

ng ph n m m (Software quality): là m

thành ph n hay
c

ng các yêu c u c

i c a khách hàng ho
m b o ch

mà m t h th ng,
c t ph n m m, các nhu

i s d ng [3].

ng ph n m m (Software quality assurance): là m t quy

trình có k ho ch và h th ng c a t t c

ng c n thi

cung c p

m b o các s n ph m có phù h p v i các yêu c u v
k thu t hay không. M

h s n xu t s n

ph m ph n m m [3].
Xác nh n (Validation):

t h th ng hay c u ph n

trong hay cu i c a quá trình phát tri

ng yêu c u quy

nh [3].
Bùi Tr

L p CT1801

Ngành Công ngh thông tin

14


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

Xác minh, ki m ch ng (Verification):
hay thành ph

ng là ho
yêu c

t h th ng

nh xem các s n ph m c a m
u ki

t t i lúc b

n phát tri n nh t

uc

ng có tính k thu

[3]. Xác minh
d ng nh ng tri th c v các

c t ph n m m. Xác nh
ng. C th là, tri th c v

ng

ng ph thu c vào tri th c v

ng d ng c a ph n m

c

c vi t. Ví d , xác

nh n c a ph n m m v máy bay yêu c u tri th c t k
công.
L i (Error): L i là nh ng v

i m c ph i trong quá trình

phát tri n các s n ph m ph n m m [4].
Sai (Fault): Sai là k t qu c a l

is d

Th t b i (Failure): Th t b i xu t hi n khi m t l

c th c thi [4].

n sai [4].

S c (Incident): Khi th t b i xu t hi n, nó có th hi n th ho c không,
t c là rõ ràng ho

iv

i dùng ho

i ki m th . S

c là tri u ch ng liên k t v i m t th t b i và th hi

i dùng ho c

i ki m th v s xu t hi n c a th t b i này [4].
Ca ki m th (Test case): Ca ki m th g m m t t p các d li
và m t xâu các giá tr

i v i ph n m m, m

ki m tra xem ph n m m có th a các yêu c

u vào
a vào

t ra hay không.

K ch b n ki m th (Test script): M t k ch b n ki m th là m t nhóm mã
l nh d

c t k ch b

t

tra, giúp cho vi c ki
b ng tay s r

Bùi Tr

ng hóa m t quy trình hay m t ca ki m
c cho nh

ng h p mà ki m tra

c không kh thi.

L p CT1801

Ngành Công ngh thông tin

15


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

ng

Hình 1-1: Ví d v 1 K ch b n ki m th
3. Quy trình ki m th ph n m m
M

a ki m th là thi t k m t chu

có kh

nl

ng h p ki m th mà

cho vi c ki m th

có s chu n b v k ho ch ki m th , thi t k
d li u ki m th

ng h p ki m th và các

ng h

th . Và s n ph m công vi c c
mà tài li u hóa t t c c

n ki m
n ki m th

m th

ng h p ki m th

u ra th c t và m
Phân tích

c k t qu t t c n

y, d li

a ki m th .
Ki m th

Mã hóa

Thi t k

K ho ch ki m th
ng h p ki m th
D li u ki m th

Hình 1-2:

Bàn giao SP

Các báo cáo ki m
th

n ki m th trong x lý ph n m m

Quy trình ki m th bao g m m t s
- L p k ho ch ki m th :
ng s

u ra

n:

u tiên là l p k ho ch cho t t c các ho t

c th c hi

c s d ng. Các chu n

IEEE bao g m các thông tin v tác gi chu n b k ho ch, danh sách li t
kê c a k ho ch ki m th . V

Bùi Tr

L p CT1801

quan tr ng nh

i v i k ho ch ki m th :

Ngành Công ngh thông tin

16


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

M

Quy

nh v ph

bi u c a các ho

ng
ch

ng ki m th .

Các tài li u tham kh o.

Khái quát v xác minh và th

nh (V&V): t ch c, tài nguyên,

trách nhi m, các công c , k thu

pháp lu n.

i c a V&V: các nhi m v , các d li u vào và các k t qu ra
trên m

i.

Báo cáo xác minh và th

nh(V&V) ph n m m: mô t n i dung,

nh d ng và th i gian cho t t c các báo cáo V&V.
Các th t c qu n lý V&V bao g m các chính sách, th t c, các chu n,
th c nghi m và các quy
-

c.

n b trí nhân viên ki m th : Vi c ki m th
m

cl

ng ph i ti n hành

c l p có trách nhi m ti n hành các h at

ng ki m th , g i là các nhóm ki m th .
- Thi t k các
t

ng h p ki m th :

ng h p ki m th

u vào cho ki m th

câu l

c

i c a h th ng cùng v i các

c ki m th .

Các k thu t ki m th h

ki m th d a trên ch

Các k thu t ki m th h p tr

ki m th d a vào c u trúc bên trong.

- X

ng ki m th b ng cách thu th p d li u.

-

n ph m ph n m

xác nh n s n ph m có th s n sàng

phát
4. Các c

ki m th

Các m c ki m th ph n m
- Unit Test

ng:

Ki m th m

- Integration Test

Ki m th tích h p

- System Test - Ki m th m c h th ng
Bùi Tr

L p CT1801

Ngành Công ngh thông tin

17


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

ng

- Acceptance Test - Ki m th ch p nh n s n ph m
- Regression Test - Ki m th h i quy
4.1. Ki m th m
M t

ki m th là m t thành ph n ph n m m nh nh t mà ta có th

ki m th

t c (Procedure),

l p (Class), ho

u có th

c xem là

ki m th .


ki m th

c ch

ki m th

c nh và

ch

c t ch c,

ki m th , ghi nh n và phân tích k t qu ki m th . N u phát hi n l i, vi c xác
nh nguyên nhân và kh c ph
trong m t

i d dàng vì ch khoanh vùng

m th . M

t n cho Ki m th

s

t t th c ti n: th i gian
n bù b ng vi c ti t ki m r t nhi u th i gian

và chi phí cho vi c ki m th và s a l i
Ki m th

các m c ki m th

ng do l p trình viên th c hi

c th c hi n càng s m càng t
k phát tri n ph n m

n này c n

n vi t code và xuyên su t chu
ng, Ki m th

i ki m th viên

có ki n th c v thi t k và mã ngu n c
là b

a Ki m th

c x lý và xu t ra là chính xác, trong m

quan v i d li u nh p và ch

a

h i t t c các nhánh bên trong

ki m th

hi n nhánh phát sinh l i. M
thi trong m t

ki m th
u ph

c ki

phát

ng là m t chu i các l

c th c

ki m th , ví d : chu i các l

gi

u ki n If và n m

t nhánh. Th c t vi c ch n l

hóa vi c ki m th và quét h t các
khi ph i dùng thu

ki m th

n
i ph i có k thu

ch n l a.
c ki m th khác, Ki m th

chu n b
Bùi Tr

c các ca ki m th ho c k ch b n ki m th
L p CT1801

Ngành Công ngh thông tin

i ph i
nh rõ d
18


án t t nghi p
li

Ki m th ph n m m trên thi t b

ng

c th c hi n và d li u mong ch s xu t ra. Các ca ki m th

và k ch b

c gi l

Ki m th

tái s d ng.

ng s d
c vi t s

h tr cho vi c

v ph n m m.
4.2. Ki m th tích h p
Ki m th tích h p k t h p các thành ph n c a m t ng d ng và ki m th
t ng d

Ki m th

thành ph

ki m th các

ph n m m riêng l thì ki m th tích h p k t h p chúng

l i v i nhau và ki m th s giao ti p gi a chúng. Ki m th tích h p có 2 m c
tiêu chính:
- Phát hi n l i giao ti p x y ra gi a các
- Tích h p các

ki m th

ki m th .

thành các h th ng nh (subsystem)

và cu i cùng là nguyên h th ng hoàn ch nh (system) chu n b cho ki m
th

m c h th ng.

4.3. Ki m th h i quy
Ki m th h i quy không ph i là m t m c ki m th

c khác

n ki m tra l i ph n m m sau khi có m t s
x

b

phiên b

i

m phiên b n ph n m m m i th c hi n t t các ch
i không gây ra l i m i trên nh ng ch

làm vi c t t. Ki m th h i quy có th th c hi n t i m i m c ki m th . Ví d :
m t ph n m

n khi ki m tra cho th y nó ch y t t các ch
i code c a ch

u ch ki m tra ch

, c n ph i ki m tra l i t t c các ch
ch

i, nó có th s

làm A và B không còn làm vi

Bùi Tr

n

L p CT1801

a.

Ngành Công ngh thông tin

19


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

ng

4.4. Ki m th ch p nh n s n ph m
n ki m th h th ng là ki m th ch p nh n,
c khách hàng th c hi n (ho c y quy n cho m t nhóm th ba th c hi n).
M

a ki m th ch p nh

ch ng minh ph n m m th a mãn t t c

yêu c u c a khách hàng và khách hàng ch p nh n s n ph m (và tr ti n thanh
toán h

ng). Ki m th ch p nh

trong h u h t m

t s c quan tr ng, m c dù

ng h p, các phép ki m th c a ki m th h th ng và

ki m th ch p nh n g

n ch t và cách th c th c hi n

l i r t khác bi t.
4.5. Ki m th m c h th ng
M

m th m c h th ng là ki m tra thi t k và toàn b h th ng

(sau khi tích h p) có th a mãn yêu c

m khác nhau then

ch t gi a ki m th tích h p và ki m th h th ng là ki m th h th ng chú
tr ng các hành vi và l i trên toàn h th ng, còn ki m th tích h p chú tr ng s
giao ti p gi

ho

ng khi chúng làm vi c cùng nhau. Thông

ng ta ph i th c hi n ki m th

và ki m th tích h

ph n m m và s

b

a chúng ho

mm i
c khi

th c hi n ki m th h th ng. Ki m th h th ng ki m tra c các hành vi ch c
a ph n m m l n các yêu c u v ch
khi s d ng, hi

o m t. M c ki m th

tin c y, tính ti n l i
c bi t thích h p cho

vi c phát hi n l i giao ti p v i ph n m m ho c ph n c ng bên ngoài, ch ng h n
các l

t

c chi m d ng b nh

th ng, ph n m
cùng ki m th

n ki m th h

n sàng cho khách hàng ho

i dùng cu i

ch p nh n ho c dùng th (Alpha/Beta Test).

5. Các k thu t ki m th ph n m m
Có th chia các k thu t ki m th ph n m m thành hai lo i: các k thu t
ki m th h

-box testing) và k thu t ki m th h p tr ng (white-

box testing). Các ki m th h
Bùi Tr

L p CT1801

tìm các l

u các ch

Ngành Công ngh thông tin

20


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

d ng và các yêu c u phi ch

ác k thu t ki m th

h p tr ng yêu c u hi u bi t v c
nh

ct

ng

m th

c t thi t k bên trong ho c t mã.

5.1. Nguyên t

n ki m th ph n m m

Trong lúc ki m th , công ngh ph n m m phát sinh m t chu
h p ki m th

cs d

ng ph

c trong quy trình ph n m m mà có th

n m m. Ki m th là m t
c xem xét b

b ng cách phá v thay vì xây d ng. Các k
xây d ng và ki m th yêu c u h

ng

n m m chính là nh

t qua các khái ni

xác và gi i quy t mâu thu n khi các l

n

cv

i
chính

nh.

5.1.1. M c tiêu ki m th
Các nguyên t

c tiêu ki m th là:

- Ki m th là m t quá trình th
- M

im

ng h p ki m th t

i.

ng h p ki m th mà có kh

vi c tìm th y các l

c phát hi n.

- M t ki m th thành công là ki m th mà phát hi n l

c

phát hi n.
5.1.2. Lu ng thông tin ki m th
Lu ng thông tin cho ki m th
Hai ki u c

c bi u di n b i mô hình trong Hình 1.4.

c truy n cho quá trình ki m th :

- C u hình ph n m m: g

c t yêu c

c t thi t k , và mã

ngu n.
- C u hình ki m th : g m có k ho ch ki m th , các th t c,

ng h p

ki m th , và các công c ki m th .

Bùi Tr

L p CT1801

Ngành Công ngh thông tin

21


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

ng

Hình 1-3: Lu ng thông tin ki m th
5.1.3. Thi t k tr

ng h p ki m th

Thi t k ki m th ph n m m có th là m t quá trình thu th p, phân tích
và th c hi n yêu c u. M c tiêu c a ki m th là ph i thi t k

ng h p

ki m th có kh

t trong vi c phát hi n nhi u l i nh t v i th i gian

và công s c t i thi

y, v

m m là thi t k và t

ng h p ki m th có hi u qu . Lý do v t m

quan tr ng c a vi c thi t k các t
th

quan tr ng nh t trong ki m th ph n

ng h p ki m th xu t phát t th c t : Ki m

u không th

y, ki m th m

nh là không th vét c n. V
vét c

i

quan tr ng là c g ng làm gi m s

u nh t có th .

Ki m th ph n m m còn có các ràng bu c v th i gian, chi phí, v.v. Chìa
khoá c a ki m th là tr l i c a câu h

p con c a t t c

ki m th có th có xác su t phát hi n l i cao nh
thi t k

ng h p
c nghiên c u các

ng h p ki m th s cung c p câu tr l i cho câu h i

này.
B t k s n ph m công ngh nào có th
- Bi t v các ch
- Bi t cách ho
hi n

Bùi Tr

th mà s n ph

c ki m th trong hai cách:
c thi t k

ng bên trong c a s n ph m, ki m th có th

mb or

t c các thành ph

L p CT1801

Ngành Công ngh thông tin

th c hi n.
c th c

22


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

Cách ti p c n ki m th

ng

c g i là ki m th h

th hai là ki m th h p tr ng.
5.2. K thu t ki m th h p tr ng (White-Box Testing)
Ki m th h p tr ng: Là k thu t ki m th d a
a vào mã ngu n, c

c t bên trong c a
Ki m th h p tr ng

ng phát hi n các l i l p trình. Lo i ki m th này khá khó th c hi n và chi
phí cao.
V i các module quan tr ng, th c thi vi c tính toán chính c a h th ng,
n thi t.
Có 2 k thu t ki m th h p tr ng ph bi n:
5.2.1. Ki m th lu ng d li u
m th lu ng d li u l a ch
c a

ng d n ki m th

a vào v trí khai báo và s d ng các bi

trình. V i ki m th lu ng d li u m i câu l
hi u l nh duy nh t và m

c gán s
i tham s c a nó và bi n toàn c c.

Cho m t l nh v i S là s hi u câu l
DEF(S) = là t p các bi

c khai báo trong S.

USE(S) = là t p các bi

c s d ng trong S.

M t chi
DU

c ki m th lu ng d li

c ph ít nh t m t l n. Chi

DU. Ki m th

n là chi
c g i là chi

c mà m i chu i
c ki m th

m b o ph h t t t c các nhánh c a m

trình. Tuy nhiên, m

mb

c ph b i ki m th DU ch

u trúc if-then-else

trong r t ít tình hu

n then không

có m t khai báo bi n nào và có d ng khuy t (không t n t i ph n else). Trong
tình hu

lse c a l nh if là không c n thi t ph i ph b ng ki m th

DU.
Bùi Tr

L p CT1801

Ngành Công ngh thông tin

23


án t t nghi p
Chi

Ki m th ph n m m trên thi t b

ng

c ki m th lu ng d li u là r t h u ích cho vi c l a ch n các
a các l nh if ho c vòng l p l ng

ng d n ki m th c
nhau.
5.2.2. Ki m th lu ng

u khi n

ng thi hành (Execution path): là 1 k ch b
m

ng: danh sách có th t các l

c th c

ph n m m, b

m k t thúc c

ut

c thi hành ng v i 1 l n ch y
m nh p c

ph n m

m th lu

ng thi hành c

u khi

ph n m m c n ki m th

trong th c t , công s c và th

mb om i

u ch

tm

n nh
c hi n th c.

R t ti c
t l n, ngay c

ph n m m nh . Mà cho dù có ki

mà k t qu

n

ph n m m.

M c tiêu c

trên nh

ph n

c toàn b các
ng thi hành c

m th s ca ki m th t i thi u

tin c y t

Ph ki m th (Coverage): là t l các thành ph n th c s
so v i t ng th

m th các ca ki m th

c ch n. Ph càng l n

tin c y càng cao. Thành ph n liên quan có th là l
u ki

c ki m th

m quy

nh,

ng thi hành hay là s k t h p c a chúng.

- Ph c p 0: ki m th nh ng gì có th ki m th
i dùng phát hi n và báo l

c, ph n còn l
ki m th không th c

s có trách nhi m.
- Ph c p 1: ki m th sao cho m i l
- Ph c p 2: ki m th sao cho m
nh t 1 l

c th c thi ít nh t 1 l n.
m quy

c th c hi n ít

ng h p TRUE l n FALSE. Ta g i m c ki m th này

là ph các nhánh (Branch coverage). Ph

m b o ph các

l nh.

Bùi Tr

L p CT1801

Ngành Công ngh thông tin

24


án t t nghi p

Ki m th ph n m m trên thi t b

- Ph c p 3: ki m th sao cho m
c at

m quy

ng

u ki n lu n lý con (subcondition)
c th c hi n ít nh t 1 l

ng

h p TRUE l n FALSE. Ta g i m c ki m th này là ph

u ki n

con (subcondition coverage). Ph

mb o

u ki

ph các nhánh.
- Ph c p 4: ki m th sao cho m
c at

m quy

u ki n lu n lý con (subcondition)
c th c hi n ít nh t 1 l

h p TRUE l

m quy

ng

c ki m th cho c 2

nhánh. Ta g i m c ki m th này là ph

u ki n con

(branch & subcondition coverage).
5.3. K thu t ki m th h p

(Black-Box Testing)

Ki m th h
hi n mà không bi

m th ph n m

c th c

c c u t o bên trong c a ph n m m, là cách mà các tester

ki m tra xem h th

t chi c h

nào nhìn th y

bên trong c a cái h p.
yb
m m, trong con m t c a các tester, gi

n

th

ta không th nhìn th

i

g ng tìm ra các l i trong các lo i

sau:
Ch

c thi u.

L i giao di n.
L i trong c u trúc d li u ho c truy c

d li u bên ngoài.

Hành vi ho c hi u su t l i.
Kh i t o và ch m d t các l i.

Bùi Tr

L p CT1801

Ngành Công ngh thông tin

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×