Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (47)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
-----o0o-----

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
ĐƠN VỊ THỰC TẬP: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - ĐẦU TƯ – XÂY
DỰNG THÀNH PHÁT
Giáo viên hướng dẫn

: Th.S

Bộ môn
Họ và tên sinh viên
Mó sinh viên
Líp

:
:
:
:
Hà Nội - 2015CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----------------NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên: …………………………………………….
MSSV

: ………………………………………………

Lớp

: ………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………
……………………………………………………………………………...
Điểm
Bằng số:……………………………..………
Bằng chữ:………………………………………………………………
Ngày ….. tháng…… năm 2015
Đơn vị thực tập


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----------------NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên: …………………………………………….
MSSV

: ………………………………………………


Lớp

: ………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………
……………………………………………………………………………...
Điểm
Bằng số:……………………………..………
Bằng chữ:………………………………………………………………
Ngày ….. tháng…… năm 2015
Giảng viên


MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP.....................................................................................2
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP.....................................................................................2
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.........................................................................3
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.........................................................................3
MỤC LỤC...................................................................................................................................4
MỤC LỤC...................................................................................................................................4
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU...........................................................................................7
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU...........................................................................................7
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ
HÀ LINH.....................................................................................................................................7
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ
HÀ LINH.....................................................................................................................................7
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty..................................................................7
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty..................................................................7
1.1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ Hà
Linh.......................................................................................................................................9
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất của công ty TNHH đầu tư phát triển dịch
vụ Hà Linh..............................................................................................................................10
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất của công ty TNHH đầu tư phát triển dịch
vụ Hà Linh..............................................................................................................................10
1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất tại công ty..........................................................................14
1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất tại công ty..........................................................................14
1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty.............................................................16
1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty.............................................................16
1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán..........................................................................16
1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại đơn vị............................................................18
1.4.3. Hình thức kế toán....................................................................................................19

2.1. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập..............19
2.1. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập..............19
2.1.1. Đặc điểm chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.................19
2.1.2. Các hình thức tiền lương........................................................................................20
2.1.3. Phương pháp tính lương và các khoản trích theo lương.......................................20


Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương...........................................................33
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương...........................................................33
2.2. Thực trạng kế toán dịch vụ tại công ty..........................................................................43
2.2. Thực trạng kế toán dịch vụ tại công ty..........................................................................43
2.2.1. Đặc điểm phần hành kế toán dịch vụ.....................................................................43
2.2.3. Kế toán chi tiết về dịch vụ.......................................................................................44
2.2.4. Kế toán tổng hợp dịch vụ........................................................................................49

Diễn giải.....................................................................................................................................51
TK đối ứng.................................................................................................................................51
Nợ...............................................................................................................................................51
Có...............................................................................................................................................51
Số dư..........................................................................................................................................51
5111 Doanh thu bán hàng hoá...................................................................................................51
Dư đầu kỳ...................................................................................................................................51
0..................................................................................................................................................51
Quỹ kế toán................................................................................................................................51
11111..........................................................................................................................................51
606,652,800................................................................................................................................51
Thẻ Visa.....................................................................................................................................51
11321..........................................................................................................................................51
337,810,765................................................................................................................................51
Thẻ Master.................................................................................................................................51
11322..........................................................................................................................................51
405,517,210................................................................................................................................51
Thẻ Amex...................................................................................................................................51
11324..........................................................................................................................................51
305,166,234................................................................................................................................51
Phải thu của khách hàng............................................................................................................51
1311............................................................................................................................................51
290,264,710................................................................................................................................51
Doanh thu chưa hoá đơn............................................................................................................51
1382............................................................................................................................................51
-570,158,603..............................................................................................................................51
Kết quả kinh doanh....................................................................................................................51
911..............................................................................................................................................51
1,375,253,116.............................................................................................................................51
Cộng: 1,375,253,116 1,375,253,116..........................................................................................51
2.3. Thực trạng kế toán tài sản cố định tại đơn vị thực tập.................................................52
2.3. Thực trạng kế toán tài sản cố định tại đơn vị thực tập.................................................52
2.3.1. Đặc điểm tài sản cố định tại Công ty......................................................................52


2.3.2. Phương pháp tính nguyên giá tài sản cố định, phương pháp trích khấu hao tài
sản cố định.........................................................................................................................52
2.3.3. Quy trình kế toán tài sản cố định............................................................................53
2.3.4. Tổ chức sổ kế toán chi tiết tài sản cố định.............................................................54
2.4.Thực trạng kế toán thanh toán vốn bằng tiền tại công ty...............................................20
2.4.Thực trạng kế toán thanh toán vốn bằng tiền tại công ty...............................................20
2.4.1 Kế toán tiền mặt.......................................................................................................20
2.4.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng.....................................................................................21
2.4.3 Kế toán chi tiết vốn bằng tiền...................................................................................22
2.4.4 Kế toán tổng hợp vốn bằng tiền...............................................................................22
2.5.Thực trạng công tác kê khai, quyết toán thuế và kế toán thuế tại công ty....................32
2.5.Thực trạng công tác kê khai, quyết toán thuế và kế toán thuế tại công ty....................32
2.5.1 Phương pháp kế toán..............................................................................................32
2.5.2 Quy trình kế toán thuế GTGT..................................................................................32

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DịCH VỤ HÀ LINH..........................................................................34
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DịCH VỤ HÀ LINH..........................................................................34
3.1 Nhận xét về công tác kế toán tại Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ Hà Linh.....34
3.1 Nhận xét về công tác kế toán tại Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ Hà Linh.....34
3.1.1 Ưu điểm....................................................................................................................35
3.1.2 Nhược điểm..............................................................................................................36
3.2 Ý kiến đề xuất về công tác kế toán tại Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ Hà Linh
................................................................................................................................................37
3.2 Ý kiến đề xuất về công tác kế toán tại Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ Hà Linh
................................................................................................................................................37
3.2.1 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán.....................................................37
3.2.2 Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ...............................................................38


DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức công ty...............................................................................................10
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty................................................................17
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ Tổ chức sổ kế toán tổng hợp tài sản cố định..................................................53

BẢNG BIỂU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ
DỊCH VỤ HÀ LINH
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
Tên doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ HÀ LINH


Tên giao dịch

HL SDI CO.,LTD

Mã số thuế (mã doanh

0102683789

nghiệp)
Ngày cấp

20/03/2008

Tình trạng hoạt động

Người nộp thuế đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Nơi đăng ký quản lý

Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm

Địa chỉ trụ sở

Phòng 1008, nhà CT5, ĐN3, Khu đô thị Mỹ Đình II, Phường Mỹ Đình
2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại

0935158888

*Công ty TNHH MTV thiết kế và chế tạo thiết bị điện được thành lập nhằm mục tiêu:
- Không ngừng nâng cao lợi ích của các thành viên, người lao động và nhà nước.
- Tăng tích luỹ, phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty
- Góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
của Hà Nội và đất nước.
*Ngành nghề kinh doanh của công ty.

Các loại hình dịch vụ chính của khách sạn bao gồm:
- Kinh doanh dịch vụ lưu trú
- Kinh doanh ăn uống
- Các dịch vụ bổ sung khác như xông hơi, massage, cắt tóc, caffee,
Karaoke, đặt vé máy bay, bán quà lưu niệm, cho thuê hội trường...
*Dịch vụ kỹ thuật

1 Kinh doanh dịch vụ lưu trú
Hiện nay công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ Hà Linh có 180
phòng ngủ với đầy đủ tiện nghi, nhưng đưa vào sử dụng chỉ có 86 phòng các
phòng đều đạt tiêu chuẩn quốc tế.
BẢNG 5:
BẢNG CƠ CẤU GIÁ PHÒNG CỦA KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG


TT
1
2
3
4
5

Loại phòng
Số lượng
Mức giá
Phòng nguyên thủ
1
3.000.000 đồng/phòng
Phòng suit
8
600.000 đồng/phòng
Phòng 1 giường Supperier
8
300.000 đồng/phòng
Phòng 2 giường Supperier
13
360.000 đồng/phòng
Phòng 3 giường Supperier
56
400.000 đồng/phòng
( Nguồn: phòng Tổ chức – Hành chính công ty TNHH đầu tư phát triển

dịch vụ Hà Linh )
Ta có thể nhận thấy cơ cấu phòng của công ty TNHH đầu tư phát triển
dịch vụ Hà Linh khá phong phú và đa dạng với giá cả hợp lý. Công ty TNHH
đầu tư phát triển dịch vụ Hà Linh là khách sạn 3 sao vì thế giá cả mà công ty
TNHH đầu tư phát triển dịch vụ Hà Linh đề ra phù hợp với quy mô và ưu thế
của khách sạn. Sau hai năm Việt Nam gia nhập WTO, du lịch Nghệ An nhờ đó
cũng đạt được những kết quả khả quan và thuận lợi cơ bản để đẩy nhanh tốc độ
phát triển du lịch. Với lợi thế nằm trên tuyến đường sắt, đường bộ xuyên Việt,
trên các tuyến đường bộ quốc tế: đường số 7, đường số 8 nối Việt Nam - Lào Thái Lan, Nghệ An đang trở thành điểm dừng hợp lý cho các tour du lịch nội địa
và quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền quảng bá, thu hút
khách. Lượng khách đến các điểm du lịch đang tăng nhanh và ổn định. Cũng
nhờ đó lượng khách đến khách sạn ngày càng tăng chủ yếu là các đoàn tham
quan, đoàn du lịch.
1.1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ
Hà Linh

Công ty Du lịch Dầu khí Phương Đông Công ty TNHH đầu tư phát
triển dịch vụ Hà Linh tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, Khách sạn
Phượng Hoàng, được thành lập theo quyết định số 2057 QĐ/UB ngày
26/12/1994 của TP. Hà Nội nay là Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ Hà
Linh .


Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ Hà Linh đạt tiêu chuẩn quốc tế 3
sao, với diện tích gần 20 ngàn m 2 cao 12 tầng với 180 phòng ngủ, cùng với các
dịch vụ khác như Massage, xông hơi,...
Ngày 4/2/2006 công ty du lịch công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ Hà
Linh trở thành thành viên chính thức của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam,
khách sạn được bàn giao nguyên trạng theo báo cáo tài chính tại thời điểm ngày
31/12/2006 với đầy đủ tổ chức bộ máy, nhân sự. đất đai và công trình kiến trúc
của khách sạn.
Từ khi thành lập, công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ Hà Linh không
ngừng phát triển và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đối tượng khách chủ
yếu của khách sạn kà khách du lịch do đó khách sạn luôn đổi mới cơ sở vật chất
kỹ thuật và phong cách phục vụ để làm thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của du
khách. Đặc biệt năm 2005 là năm Tổng cục du lịch Việt Nam chọn trọng điểm
Nghệ An là năm du lịch và thu hút được rất nhiều khách thập phương về thăm, từ
đó danh tiếng của công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ Hà Linh ngày càng
được biết đến nhiều hơn.
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất của công ty TNHH đầu tư phát
triển dịch vụ Hà Linh
Để đảm bảo cho việc tổ chức và quản lý sản xuất có hiệu quả, bộ máy quản lý
của công ty đựơc tổ chức dưới dạng trực tuyến, bộ máy quản lý gọn nhẹ thể hiện qua
sơ đồ tổ chức:
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức công ty

Phòng TC-KT: Phòng Tài chính
– Kếđốc
toán
Ban Giám
Dv: Dịch vụ
Qua sơ đồ ta thấy, mô hình tổ chức của khách sạn là mô hình tổ chức trực
Phòng Nhân sự

Phòng TC-KT

Phòng thị trường

tuyến. Mô hình tổ chức này cho phép người quản lý ra quyết định và giám sát
trực tiếp đối với cấp dưới.
Lễ Tân

Bảo vệ

Kỹ thuật

Buồng

DV ăn
uống

DV khác


Dưới ban giám đốc là các là các phòng ban và các tổ phục vụ. Các bộ phận
và phòng ban có mối liên hệ mật thiết, phụ thuộc tương hỗ với nhau. Tổ buồng
có các bộ phận nhỏ như bộ phận phòng, bộ phận giặt là; dịch vụ ăn uống có các
bộ phận là tổ bàn – bar, tổ bếp...
Phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Tài chính – Kế toán, phòng Thị trường có
mối quan hệ trực tiếp với nhau và với các tổ lao động trưc tiếp. Để quản lý một
cách có hiệu quả trong trường hợp có những mối quan hệ phụ thuộc trên, đòi hỏi
kế hoạch, thủ tục, chương trình hành động phải được tiêu chuẩn hoá và thời gian
được quy định rõ ràng. Việc phối hợp giữa các đơn vị ấy phải thường xuyên liên
hệ trực tiếp với nhau
*Chức năng các bộ phận trong bộ máy tổ chức quản lý của công ty:

Mỗi bộ phận trong khách sạn đều có chức năng và nhiệm vụ riêng tuỳ theo
sự phân công của ban lãnh đạo. Mặc dù các bộ phận trong khách sạn hoạt động
độc lập song nó lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bộ phận này bổ sung cho
bộ phận kia để cùng tồn tại và phát triển.
• Ban giám đốc:
Đây là bộ phận có chức năng hành chính cao nhất về quản lý khách sạn.
Dưới sự lãnh đại và chỉ dẫn của Giám đốc để lập kế hoạch công tác, các quy tắc,
quy định để đạt được các mục tiêu kinh doanh đặt ra của ban giám đốc, thực
hiện đôn đốc kiểm tra chỉ đạo các bộ phận hoàn thành công việc được giao, phối
hợp quan hệ và công việc giữa các bộ phận trong khách sạn, thay mặt khách sạn
liên hệ với các tổ chức cơ quan bên ngoài giải quyết các công việc hành chính
hàng ngày để đảm bảo cho công việc kinh doanh của khách sạn diễn ra bình
thường.
• Phòng nhân sự
Bộ phận này không phụ thuộc vào khách hàng, không dính dáng gì đến
kinh doanh nhưng nó đóng một vai trò quan trọng để khách sạn hoạt động có
hiệu quả. Bộ phận nhân sự được chia thành ba bộ phận chức năng nhỏ hơn: khâu


tuyển mộ nhân viên, khâu đào tạo và khâu quản lý phúc lợi. Yếu tố quan trọng để
tạo ra dịch vụ khách sạn là con người. Chất lượng người lao động quyết định
chất lượng dịch vụ mà khách sạn cung cấp cho khách hàng và quyết định sự
thành công của khách sạn trên thị trường vì thế đòi hỏi bộ phận này cần tuyển
mộ và đào tạo được những lao động giỏi, lành nghề để phục vụ tốt các dịch vụ
khách sạn và làm hài lòng nhu cầu của khách.
• Phòng Tài chính – Kế toán: bộ phận này vừa thực hiện chức năng tham
mưu vừa thực hiện chức năng điều hành. Nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán
được phân công cho từng nhân viên chuẩn bị bảng lương, kế toán thu chi, kế
toán giá thành, kiểm soát các chi phí của toàn bộ hoạt động khách sạn, thu ngân
theo dõi chặt chẽ tất cả các việc thu tiền và tính tiền vào tài khoản của khách.
Mỗi ngày nhân viên kiểm toán ca đêm phải kiểm tra, vào sổ tất cả các hoá đơn
chi tiêu và mua hàng của khách ở các bộ phận khác nhau của khách sạn.
• Phòng thị trường:
Bộ phận này thường ít quan hệ với hoạt động hàng ngày của các bộ phận
khác. Nhiệm vụ của phòng thị trường là: Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp,
hình thức tuyên truyền quảng cáo, marketing, khuyến mại... phù hợp nhằm mở
rộng thị trường khách; nghiên cứu thị hiếu khách hàng, mở rộng mối quan hệ với
bạn hàng trên phương diện đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ và đa phương hoá
các mối quan hệ kinh tế với khách hàng; xác định môi trường kinh doanh, thị
trường khách, đối thủ cạnh tranh, xu thế phát triển để có kế hoạch cung cấp dịch
vụ và sản phẩm mới phù hợp với xu thế cạnh tranh. Tổ chức theo dõi số liệu,
tổng hợp để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên thị
trường.
• Tổ lễ tân
Đây là đầu mối liên kết giữa khách hàng với khách sạn, là tổ phục vụ
khách hàng trong suốt quá trình từ khi khách hàng tới khách sạn đến khi khách
hàng rời khách sạn, hàng ngày nắm bắt kịp thời các thông tin về nguồn khách,


tình hình khách và nhu cầu của khách. Lễ tân có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các
bước của công việc liên quan đến tiễn nhận khách, phục vụ khách và quản lý
khách từ khâu đăng ký đến khâu thanh toán với khách sạn đảm bảo đáp ứng lợi
ích là phục vụ khách và quản lý kinh doanh thật tốt. Tiếp nhận và cung cấp các
bộ phận những thông tin về nhu cầu của khách để đảm bảo phục vụ kịp thời và
hiệu quả tốt, chất lượng tốt.
• Tổ bảo vệ: Căn cứ vào tình hình an ninh trật tự của khu vực đặc điểm
mặt bằng và quy hoạch của khách sạn, tổ bảo vệ phải bảo vệ an toàn tài sản cho
khách đến khách sạn và toàn bộ khách sạn, giúp khách mang hành lý lên phòng,
mở cửa thang máy cho khách,... Tổ bảo vệ phải lập kế hoạch và phương án bảo
vệ kế hoạch phân công lao động, bố trí ca kíp và vị trí làm việc cho từng nhân
viên bảo vệ. Tổ bảo vệ phải làm việc 24/24.
• Kỹ thuật
Công việc của bộ phận kỹ thuật là tổ chức thực hiện mọi công tác vận
hành, sửa chữa, bảo dưỡng, cải tạo... cơ sở vật chất trong khách sạn để đảm bảo
tốt nhất cho vệc thực hiện chiến lược kinh doanh và thực hiện kế hoạch kinh
doanh của khách sạn, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội
của khách sạn.
• Tổ buồng:
Thực hiện chức năng kinh doanh dịch vụ buồng ngủ. Khách đăng ký
buồng phải được tiếp nhận chu đáo lịch sự, khi khách đến phải được đón tiếp
nồng hậu, ân cần và chu đáo, được bố trí vào đúng loại buồng mà khách đã đăng
ký từ trước và buồng đó đã được chuẩn bị sẵn mọi tiện nghi để phục vụ khách.
Buồng phải được làm vệ sinh hàng ngày, thay và bổ sung những đồ dùng cần
thiết theo tiêu chuẩn của khách sạn và loại buồng mà khách đang thuê. Khi nhận
được thông tin từ phía khách thì khách sạn phải trả lời ngay. Bộ phận buồng có
thể chia thành các bộ phận như bộ phận nhận đặt buồng, bộ phận giặt là, bộ phận


phòng,... Công việc của các tổ này phụ thuộc lẫn nhau vì thế cần sự điều phồi
chặt các hoạt động giữa các tổ.
• Bộ phận kinh doanh ăn uống
Đây là một trong những khu vực chính của khách sạn, phục vụ cho nhu
cầu ăn uống của khách ở trong cũng như ở ngoài khách sạn.
Bộ phận kinh doanh ăn uống bao gồm cả tổ bàn, tổ bar va tổ bếp.
- Tổ bàn-bar: Chủ yếu phục vụ khách ăn bữa, gọi mán, toạ đàm, hội họp,
hội thoả và tổ chức phục vụ lưu động, phục vụ ăn uống tại phòng cho khách. Có
nhiệm vụ trang trí phòng ăn, phòng tiệc, hội thảo, hội nghị; tổ chức các quầy bar,
đa dnạg hoá trong việc cung cấp các mặt hàng nước uống.
- Tổ bếp: Chế biến các loại thức ăn phong phú với chất lượng cao, đúng
quy trình kỹ thuật, hình thức đẹp. Tổ bếp phải thường xuyên thay đổi thực đơn
đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách, thường xuyên lắng nghe, thu thập và tiếp
thu thông tin của khách hàng.
• Các dịch vụ khác:
Ngoài các dịch vụ chính còn có các dịch vụ vui chơi giải trí đáp ứng nhu
cầu ngày càng cao của khách hàng như bể bơi, xông hơi, massage, tennis... Các
dịch vụ này nhằm hỗ trợ cho các bộ phận chính, giúp khách cảm thấy thư giãn,
thoải mái khi nghỉ tại khách sạn. Tuy là dịch vụ bổ sung nhưng nó cũng góp
phần quan trọng đến doanh thu của khách sạn.
.
1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất tại công ty
Lễ tân

Thanh

Bất kể một doanh nghiệp khách sạn nào khi kinh doanh dịch vụ lưu
trú thì đều
toán
có một quy trình cung ứng chung, giống nhau còn chỉ khác là tổ chức hoạt động để có
hiệu quả nhất. Sau đây là quy trình cung ứng dịch vụ phòng của khách sạn:
Quá trình đặt
phòng

Nhận phòng

Dịch vụ tại
phòng

Phục vụ
phòng

Tiện
nghi

Quá trình
tiếp theo

Trả phòng

HT điện
thoại


KH quay lại

Hình 1.2 Quy trình cung ứng dịch vụ phòng khách sạn
- Bước 1: Đặt phòng
Giai đoạn này phòng kinh doanh của khách sạn lên kế hoạch, sau đó bộ phận lễ
tân sẽ giới thiệu với khách đang có nhu cầu đặt phòng về loại phòng của khách sạn, cơ
cấu giá chất lượng từng loại phòng của khách sạn… Và hướng dẫn khách thực hiện
quy trình đặt phòng khách sạn. khi nhận được yêu cầu đặt phòng ( trực tiếp hoặc gián
tiếp) nhân viên đặt phòng ghi nhận đầy đủ những thông tin về khách hàng, thông tin về
loại phòng cần đặt, sau đó nhân viên đặt phòng xác định khả năng cung ứng của khách
sạn, từ đó thỏa thuận, thuyết phục khách đặt phòng, khi khách chấp nhận nhân viên đặt
phòng xác nhận và khẳng định lại thông tin với khách.
- Bước 2: Nhận phòng
Tại đây, khách sẽ được nhân viên lễ tân hướng dẫn làm thủ tục nhận phòng, sau
khi làm xong các thủ tục cần thiết thì khách sẽ nhận chìa khóa và được nhân viên bộ
phận phòng dẫn lên phòng ở đó nhân viên bộ phận phòng sẽ hướng dẫn khách cách sử
dụng các thiết bị cũng như xác minh với khách về tình trạng của các thiết bị trong
phòng…
- Bước 3:Dịch vụ tại phòng
Tại đây, khách hàng được sử dụng toàn bộ tiện nghi có trong phòng, khách hàng
dễ dàng có đươc giấc ngủ sâu với những đồ đạc, trang thiết bị ngăn nắp tiện nghi.


Khách hàng còn nhận được sự phục vụ tận tình của nhân viên phục vụ phòng trong
khách sạn.
- Bước 4: Trả phòng
Để rời khỏi khách sạn kết thúc một kỳ nghỉ khách hàng phải làm thủ tục trả
phòng lại cho khách sạn. Nhân viên bộ phận phòng phải làm các thủ tục kiểm tra chất
lượng các thiết bị trong phòng. Nhân viên bộ phận lễ tân sẽ làm các thủ tục nhận lại
phòng, đồng thời thanh toán tiền với khách.
1.5.1.2. Khái niệm chất lượng dịch vụ phòng
Có nhiều khái niệm về chất lượng dịch vụ phòng nhưng khái niệm theo tiêu
chuẩn ISO-9000 được sử dụng phổ biến nhất: Chất lượng dịch vụ phòng là mức độ phù
hợp của sản phẩm thỏa mãn yêu cầu đề ra hoặc định trước của người mua.
Vì vậy, ta có thể hiểu chất lượng dịch vụ phòng mà khách sạn cung ứng nhằm
thỏa mãn yêu cầu đặt ra của khách trong quá trình lưu trú. Hay chất lượng dịch vụ
phòng trong khách sạn là chất lượng mà khách sạn đưa ra nhằm thỏa mãn yêu cầu cơ
bản của khách thông qua các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ phòng trong khách
sạn.

1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
Để phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ, công ty tổ
chức công tác kế toán theo hình thức tập trung. Theo đó, công tác kế toán được thực
hiện chung cho toàn công ty, các phân xưởng không có bộ phận kế toán riêng nhằm
đảm bảo cho sự lãnh đạo tập trung, thống nhất.
Bộ máy kế toán của công ty bao gồm 5 người, đứng đầu là kế toán trưởng, đặt
dưới sự lãnh đạo của Ban giám đốc công ty, được tổ chức phù hợp với đặc điểm quản
lý và trình độ của từng người.
*Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty:


Kế toán trưởng
TÀI CHÍNH KẾ
TOÁN

Kế toán tài sản cố
định, xây dựng cơ
bản, ngân hàng, kế
toán thanh toán

Kế toán nguyên
vật liệu, chi phí,
giá thành

Kế toán bán
hàng, thành
phẩm, tiêu thụ

Thủ quỹ
kiêm kế
toán lương

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
Nhiệm vụ của công tác kế toán là ghi chép, thu thập thông tin về kế toán chính
xã, trung thực, đầy đủ và kịp thời…Trình bày các thông tin kinh tế tài chính, căn cứ
vào đó lên báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán theo quy định.
Kế toán trưởng: là người trực tiếp phụ trỏch phòng kế toán của công ty, có nhiệm
vụ tổ chức công tác kế toán, ký duyệt chứng từ, báo cáo, tài liệu có liên quan, đồng thời là
kế toán tổng hợp, tập hợp số liệu trong kỳ để lập và phân tích các báo cáo kế toán. Kế toán
trưởng còng là người chịu trách nhiệm theo dõi và hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chuẩn
mực kế toán mới theo đúng quy định của nhà nước.
Kế toán tài sản cố định, xây dựng cơ bản, ngân hàng, kế toán thanh toán: có
nhiệm vụ tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ ở phòng kế toán và tổ chức kế toán chi tiết ở
các đơn vị sử dụng tài sản cố định; thực hiện kế toán nguồn vốn đầu tư, kế toán sử
dụng vốn đầu tư mà trọng tâm là kế toán chi phí thực hiện đầu tư (kế toán chi phí đầu
tư xây dựng cơ bản), lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán vốn đầu tư; theo dõi
tình hình thu chi tiền, tình hình thanh toán của công ty với các đối tượng có liên quan
như khách hàng, nhà cung cấp,…
Kế toán bán hàng, thành phẩm, tiêu thụ: có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập,
xuất, tồn kho thành phẩm, tình hình tiêu thụ, cùng kế toán trưởng lập các phương án
giá thành, giá bán,…


Kế toán nguyên vật liệu, chi phí, giá thành: có nhiệm vụ chính là căn cứ vào
bảng phân bổ NVL - CCDC, bảng phân bổ lương, BHXH, bảng phân bổ khấu hao,…để
tập hợp các khoản chi phí phát sinh trong kỳ và tính giá thành thành phẩm.
Thủ quỹ kiêm kế toán lương: có nhiệm vụ thu, chi tiền mặt trên cơ sở các chứng từ
hợp lệ, theo dõi số tiền mặt tại quỹ; cuối tháng, căn cứ vào bảng chấm công, đơn giá tiền
lương, đơn giá sản phẩm do các phân xưởng gửi lên, kế toán tiến hành tính và lập bảng phân
bổ lương, các khoản trích theo lương, bảng tính BHXH,…
1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại đơn vị
Công tác kế toán tại Công ty đó được tổ chức và hoạt động theo đúng quy định
kế toán của Nhà nước:
- Luật Kế Toán 2003
- Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các thông tư hướng dẫn kèm theo.
- Chế độ kế toán: Công ty thực hiện theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo
QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và các thông
tư hướng dẫn, sủa đổi, bổ sung chế độ kế toán của Bộ Tài Chính, phù hợp với yêu cầu
quản lý, đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên công ty không sử dụng
toàn bộ các tài khoản trong bảng và các tài khoản ngoài bảng. Để thuận tiện, các khoản
công nợ, phòng kế toán còn sử dụng hệ thống sổ chi tiết theo dõi việc thanh toán với
khách hàng …
- Niên độ kế toán: 1/1/N đến 31/12/N
- Kỳ kế toán: tháng
- Đơn vị tiền tế sử dụng: VNĐ
- Ngoại tệ sử dụng là USD (nếu có).
- Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Công ty hạch toán hàng tồn kho theo
phương pháp kê khai thường xuyên.
- Trị giá hàng xuất kho được tính theo phương phỏp bình quân gia quyền cố
định.
- Tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp khấu hao đường thẳng.
- Công ty thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.


1.4.3. Hình thức kế toán
Hình thức kế toán đang áp dụng tại Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ Hà
Linh là hình thức Nhật ký chung. Công ty sử dụng phần mềm kế toán để hạch toán kế
toán.
Phần mềm mà Công ty áp dụng là Fast Accounting của công ty phần mềm tài
chính kế toán Fast, cho phép lựa chọn giao diện bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh
tuỳ theo yêu cầu của người sử dụng. Fast Accounting có tính bảo mật cao do có mật
khẩu cho từng người dùng và cho phép phân quyền cho người sử dụng đến từng chức
năng của chương trình. Phần mềm này tổ chức các phân hệ nghiệp vụ sau: Phân hệ kế
toán tổng hợp, phân hệ kế toán tiền mặt và tiền ngân hàng, phân hệ bán hàng và công
nợ phải thu, phân hệ mua hàng và công nợ phải trả, phân hệ kế toán hàng tồn kho, phân
hệ kế toán chi phí và giá thành, phân hệ quản lý TSCĐ, phân hệ báo cáo thuế, phân hệ
báo cáo tài chính. Số liệu được cập nhật ở các phân hệ được lưu ở phân hệ của mỡnh,
ngoài ra còn chuyển các thông tin cần thiết sang các phân hệ khác và chuyển sang phân
hệ kế toán tổng hợp để lên các sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, chi
phí và giá thành. Đây là phần mềm hiện nay đang được rất nhiều công ty sử dụng, với
phần mềm này giúp cho công ty khai thác được các thông tin kế toán và quản trị kinh
doanh hiệu quả cao. Ngoài ra, Công ty còn sử dụng chương trình Microsoft Word và
Microsoft Excel.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH TẠI CÔNG TY TNHH

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ HÀ LINH
2.1. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực
tập
2.1.1. Đặc điểm chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Tiền lương là yếu tố đầu vào của Quá trình sản xuất kinh doanh, là vốn ứng
trước và đây là một khoản chi phí trong giá thành sản phẩm. Tiền lương chính là biểu
hiện bằng tiền của giá cả sức lao động, do đó tiền lương là một phạm trù kinh tế gắn
liền với lao động, tiền tệ và nền sản xuất hàng hóa. Ngoài ra, tiền lương còn là đũn bảy
kinh tế quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động,


có tác dụng động viên khuyến khích lao động, tạo mối quan tâm của người lao động
đến kết quả công việc của họ. Nói cách khác, tiền lương chính là một nhân tố thúc đẩy
năng suất lao động.
Hiểu được tầm quan trọng của tiền lương, bộ phận kế toán tiền lương và các
khoản trích theo lương đó theo dõi, ghi chộp, phản ánh, tổng hợp chính xác, đầy đủ,
kịp thời về số lượng, chất lượng, thời gian và kết quả lao động. Tính toán các khoản
tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp cho người lao động. Lập báo cáo về lao
động, tiền lương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, phân tích tình
hình sử dụng lao động, đề xuất biện pháp để khai thác có hiệu quả, tăng năng suất lao
động, ngăn ngừa vi phạm chính sách chế độ về lao động, tiền lương và các khoản trích
theo lương.
2.1.2. Các hình thức tiền lương
- Hiện tại, Công ty áp dụng hình thức trả lương theo thời gian và lương làm thêm
giờ.
+Tiền lương theo tháng là tiền lương trả cố định trả theo tháng cho người làm
cố định trên cơ sở hợp đồng tháng lương, bậc lương cơ bản do nhà nước quy định.
+ Tiền lương theo ngày là tiền lương trả cho một ngày làm việc và được xác
định bằng cách lấy tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo chế độ.
+ Tiền lương theo giờ là tiền lương trả cho một người làm việc và tính bằng
cách lấy tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc trong ngày.
Ngoài ra, Công ty còn xây dựng những quy định về chính sách thưởng cho cán
bộ công nhân viên như tiền thưởng quý, thưởng tết và thưởng theo danh hiệu thi đua
được căn cứ vào kết quả hoạt động và làm việc cụ thể của từng nhân viên trong Công
ty. Những mức thưởng này đều do Ban lãnh đạo của Công ty quyết định.
2.1.3. Phương pháp tính lương và các khoản trích theo lương
Áp dụng cho bộ phận kế toán, nhân viên văn phòng, bộ phận quản lý căn cứ vào
bảng chấm công (mẫu số: C01a-LĐTL).
Công thức tính lương thời gian như sau:
Lương thời gian

=

Đơn giá ngay công

X

Số ngày làm việc thực tế


Lương
thực nhận=
Tổng lương

Ví dụ:

= Tổng
lương
Lương
thời gian

+

- Các
khoản
trừ và
Các
khoản
phụ khấu
cấp (nếu
có)
trích theo lương

Ví dụ: Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN vào chi phí và lương

tháng 11 năm 2015 cho bà Trần Lệ Xuân- trưởng phòng kế toán của công ty (tổng trích
34.5%, trong đó trích vào chi phí 24%, trích vào lương 10.5%) như sau:
- Tổng số lương phải trả = Lương thực tế + Phụ cấp = 4.134.615,384 đồng.
- Tỷ lệ trích 34.5%, trong đó trích vào chi phí 24%, trích vào lương 10.5%.
- Số tiền trích vào chi phí = Tổng số lương phải trả x 23%.
= 4.134.615,384 x 24% = 950.961,538 đồng.
+ Số tiền trích BHXH = 4.134.615,384 x 18% = 702.784,615 đồng.
+ Số tiền trích BHYT = 4.134.615,384 x 3% = 124.038,461 đồng.
+ Số tiền trích KPCĐ = 4.134.615,384 x 2% = 82.591,924 đồng.
+ Số tiền trích BHTN = 4.134.615,384 x 1% = 41.346,538 đồng.
+ Số tiền trích vào lương = 4.134.615,384 x 10.5% =392.688.461 đồng.
+ Số tiền trích BHXH = 4.134.615,384 x 8% =289.423.077 đồng.
+ Số tiền trích BHYT = 4.134.615,384 x 1.5% =62.019,231 đồng.
+ Số tiền trích BHTN = 4.134.615,384 x 1% = 41.346,153s đồng.
Sau khi tính ra tỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vào chi phí và lương
CBCNV của từng phòng, kế toán tập hợp chi phí cho từng đối tương sử dụng, kế toán
tính toán số liệu để ghi vào bảng phân bổ tiền lương.


Ví dụ: Kế toán tính toán số liệu để ghi vào bảng phân bổ tiền lương tháng 11
năm 2015 như sau:
- Tổng số tiền lương là: 116.173.500 đồng, trong đó:
+ Chi phí bán hàng là: 52.278.075 đồng
+ Chi phí QLDN là: 63.895.425 đồng
- Tỷ lệ trích vào chi phí là 24%, trong đó: BHXH (18%), BHYT (3%), KPCĐ
(2%), BHTN (1%).
+ Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN vào chi phí bán hàng cụ thể:
. Số tiền trích BHXH = 52.278.075 x 18% = 8.887.272,75 đồng.
. Số tiền trích BHYT = 52.278.075 x3% = 1.568.342,25đồng.
. Số tiền trích KPCĐ = 52.278.075 x 2% = 1.045.561,5đồng.
. Số tiền trích BHTN = 52.278.075 x 1% = 522.680,75 đồng.
+ Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN vào chi phí QLDN cụ thể:
. Số tiền trích BHXH =63.895.425 x 18% = 10.862.222,25đồng.
. Số tiền trích BHYT =63.895.425 x 3% = 1.916.862,75 đồng.
. Số tiền trích KPCĐ =63.895.425 x 2% = 1.277.908,5 đồng.
. Số tiền trích BHTN = 63.895.425 x 1% = 638.954,25 đồng.
Căn cứ vào bảng phân bổ tiền lương và bảng thanh toán tiền lương kế toán tính
ra số tiền BHXH phải nộp cho cơ quan quản lý.
Theo dõi và tính lương cho bộ phận kế toán của công ty.
Hàng ngày người chấm công theo dõi và phản ánh tình hình đi làm của phòng
mình vào bảng chấm công.


Cuối tháng, bảng chấm công sau khi đã được sau khi đã được trưởng phòng kế
toán và người chấm công ký sẽ chuyển sang kiểm tra, đối chiếu. Căn cứ vào bảng chấm
công và quy chế chi lương của công ty, kế toán chi tiết tính ra lương của từng người.
Cụ thể sau:


Biểu số 18: Bảng chấm công
Mẫu số: 01a – LDTL

Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ Hà Linh
BẢNG CHẤM CÔNG

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ BTC

Bộ phận: Tài chính - kế toán.

ngày 20/3/2006 của bộ trưởng BTC

Ngày trong tháng

Quy ra công
Số

Ngạch bậc
TT

Họ và tên

công

lương hoặc
cấp bậc

1

2 3

..... 30

31

chức vụ

hưởng
lương
sản
phẩm
32

hưởng
lương
thời
gian

Số công

Số công

nghỉ việc,

nghỉ việc,

ngừng việc

Số công

ngừng việc

hưởng

hưởng

hưởng....

BHXH

100%
lương

% lương

33

34

35

A

B

C

1

2 3

..... 30

1

Trần Lệ Xuân

KT trưởng

+

+ ++

26

4

2

Quách Chiến

KT TSCĐ

+

+ ++

27

4

3

Phạm Văn An

KT VBT

+

+ ++

25

4

4

Lê Thu Anh

KT lương

+

+ ++

26

4

5

Hà Thị Quỳnh

Thủ quỹ

+

+ ++

27

4

132

20

Cộng

31

Số công

36


Ngày..30 .tháng..11..năm..2015
Người chấm công

Phụ trách bộ phận

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x