Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (45)

MỤC LỤC
MỤC LỤC............................................................................................................................................................1
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU.........................................................................................................................3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT...................................................................................................................................3
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KDTH
VĂN TRUNG 36...................................................................................................................................................4
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36.........................................4
1.2. Linh vưc kinh doanh và quy trình công ngh ê san xuât san phâm .........................................................5
1.2.1. Linh vưc kinh doanh........................................................................................................................5
1.2.2. Quy trình công nghê san xuât .........................................................................................................5
1.3. Đăc điểm tô chưc quan ly và tô chưc kinh doanh của Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36. ................7
1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty một số năm gần đây......................................................9
CHƯƠNG II: HÌNH THỨC KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KDTH VĂN TRUNG
36.....................................................................................................................................................................11
2.1. Tô chưc bộ máy kế toán tại Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36..........................................................11
2.1.1. Tô chưc bộ máy kế toán................................................................................................................11
2.1.2. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36...................................................13
2.1.3. Hình thưc kế toán áp dụng tại Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36..............................................13
2.1.4. Tình hình sử dụng máy tính trong Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36........................................14
2.2. Các phần hành kế toán.........................................................................................................................14
2.2.1. Tô chưc hạch toán kế toán Vốn bằng tiền....................................................................................14

2.2.1.1. Chưng từ................................................................................................................................14
2.2.1.2. Tài khoan................................................................................................................................15
2.2.1.3. Hạch toán chi tiết...................................................................................................................16
.............................................................................................................................................................19
2.2.1.4. Hạch toán tông hợp...............................................................................................................20
2.2.2. Tô chưc hạch toán kế toán Tài san cố định...................................................................................20
2.2.2.1. Chưng từ................................................................................................................................20

1


2.2.2.2. Tài khoan................................................................................................................................20
TK 2138: TSCĐ vô hình khác................................................................................................................21
2.2.2.3. Hạch toán chi tiết tiết............................................................................................................21
2.2.2.4. Hạch toán tông hợp...............................................................................................................22
2.2.3. Tô chưc hạch toán Kế toán Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ................................................24
2.2.3.1. Chưng từ................................................................................................................................24
2.2.3.2. Tài khoan................................................................................................................................24
2.2.3.3. Hạch toán chi tiết...................................................................................................................25
2.2.3.4. Hạch toán tông hợp...............................................................................................................27
2.2.4. Tô chưc hạch toán kế toán Tập hợp chi phí và tính giá thành san phâm....................................28
2.2.4.1. Chưng từ................................................................................................................................28
2.2.4.2. Tài khoan................................................................................................................................28
TK 622 không có số dư cuối kỳ...........................................................................................................29
2.2.4.3. Hạch toán chi tiết...................................................................................................................30
Cuối kỳ, căn cư vào chi phí NVL trưc tiếp, chi phí NCTT, chi phí SXC,thưc tế PS trong kỳ................30
2.2.4.4. Hạch toán tông hợp...............................................................................................................31
2.2.5. Tô chưc hạch toán kế toán xác định két qửa SXKD......................................................................31
2.2.5.1. Tài khoan................................................................................................................................32
2.2.5.2. Hạch toán chi tiết...................................................................................................................33
2.2.5.3. Hạch toán tông hợp...............................................................................................................33
CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KDTH VĂN
TRUNG 36........................................................................................................................................................35
3.1. Ưu điểm................................................................................................................................................35
3.2. Nhược điểm..........................................................................................................................................35
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty........................................................36
KẾT LUẬN.........................................................................................................................................................37

2DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
Sơ đồ 1.1. Sơ đồ quy trình chuân bị thi công...................................................................................................6
Sơ đồ 1.2. Sơ đồ quy trình tô chưc thi công.....................................................................................................6
Sơ đồ 1.3. Cơ câu tô chưc bộ máy công ty.......................................................................................................8
Sơ đồ 1.3. Sơ đồ tô chưc bộ máy kế toán......................................................................................................11
Sơ đồ 2.2. Sơ đồ luân chuyển chưng từ kế toán tại công ty..........................................................................14
Sơ đồ 2.3. Kế toán tông hợp tiền mặt.............................................................................................................18
Sơ đồ 2.4. Kế toán tông hợp tiền gửi ngân hàng............................................................................................19
Sơ đồ 2.5. Sơ đồ hạch toán tài san cố định....................................................................................................23
Sơ đồ 2.5. Sơ đồ hạch toán nguyên vật liệu...................................................................................................27
Sơ đồ 2.6. Sơ đồ hạch toán chi phí giá thành san phâm................................................................................31
Sơ đồ 2.7. Sơ đồ kế toán tông hợp xác định kết qua kinh doanh..................................................................34

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Nội dung

TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

TSCĐ

Tài sản cố định

NVL

Nguyên vật liệu

BHXH

Bảo hiểm xã hội
3


UBND

Uỷ ban nhân dân

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

BHYT

Bảo hiểm y tế

KPCĐ

Kinh phí công đoàn

DN

Doanh nghiệp

CTGS

Chứng từ ghi sổ

GTGT

Giá trị gia tăng

NVL

Nguyên vật liệu

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ KINH
DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KDTH VĂN TRUNG 36
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36.
-

Tên công ty: Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36
Loại hình DN: Công ty TNHH
Điện thoại: 0333856115
Fax: 0333815815
Mã số thuế: 5700704025
Địa chỉ : Số 36 Nguyễn Văn Ngọc, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
Ngày 04/10/2000 tách chuyển từ Công ty công trình và thiết bị vật tư thành lập ngày

28/02/1994 theo Quyết định số 774/GP-UB của UBND Thành phố Quảng Ninh thành
Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
010201227 của Sở kế hoạch & Đầu tư Hà Nội do bà Phạm Thị Hương làm Giám đốc và
ông: Phạm Ngọc Vân làm phó Giám đốc.

4


- Ngày 15/6/2005 chuyển đổi thành Công ty cổ phần Tư vấn & Xây dựng Hà Trang theo
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103008216 của Sở kế hoạch & Đầu tư Hà Nội
do ông: Nguyễn Ngọc Trung làm Giám đốc và ông: Phạm Ngọc Vân làm phó Giám đốc.
- Ngày 19/01/2007 tách thành lập Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 theo giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh số: 0104049803 của Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội do ông Nguyễn
Ngọc Trung làm giám đốc
*Vốn và số lượng lao động
- Tổng số vốn kinh doanh hiện có: 20 tỷ đồng
- Vốn điều lệ của công ty là 12 tỷ đồng
- Lao động của công ty: Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 là đơn vị hạch toán kinh
tế độc lập. Công ty có đội ngũ kĩ sư, kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm tổ chức thi công và
lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghề, sẵn sàng tổ chức, chỉ đạo thi công các hạng mục
công trình trên mọi địa bàn và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.
- Với 315 cán bộ công nhân viên biên chế chính thức bao gồm:
+ Trình độ sau đại học: 5 người
+ Trình độ đại học: 35 người
+ Trình độ cao đẳng - trung cấp: 62 người
+ Công nhân kỹ thuật: 213 người.
- Và trên 350 người công nhân hợp đồng.
1.2. Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
1.2.1. Lĩnh vực kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là xây dựng công trình giao thông, kết
hợp với kinh doanh bất động sản và các sản phẩm dịch vụ. Với cơ cấu tỷ lệ như sau:
- Thi công cầu, sản lượng chiếm tỷ lệ khoảng: 35%
- Thi công đường, sản lượng chiếm tỷ lệ khoảng: 25%
- Kinh doanh dịch vụ và hạ tầng, chiếm tỷ lệ khoảng: 40%
Là một công ty xây dựng nên hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty là:
thi công xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, hoàn thiện, lắp đặt hệ thống điện nước, trang trí
nội ngoại thất ... các công trình dân dụng và công nghiệp.
1.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất
Hiện nay quy trình sản xuất của công ty là quá trình liên tục khép kín từ quá trình
chuẩn bị thi công đến quá trình tổ chức thi công công trình, công trình của công ty được
tiến hành tuần tự theo các bước sau :

5


Sơ đồ quá trình chuẩn bị thi công:

1

2

3

4

Hợp
đồng
được ký

Hoàn
chỉnh hồ
sơ (nhận
từ A)

Lập hồ sơ
thi công

Lập bộ
máy thi
công

5
Khảo
sát thực
tế

6

7

Thể hiện

Ký duyệt
Trình
Thiết
Hoàn
lần thứ
bản
vẽ
duyệt lần
kế thi
chỉnh
hai (phê
6
thứ nhất
công hồ sơ
chuẩn)
thuyết
công
Kết thúc
nghệ minh
thời kỳ
tổ
chuẩn bị
chức
SơKế
đồ 1.1. Sơ đồ quy trình chuẩn bị thi công
Hoàn
Kế hoạch
Kế
kế hoạch
Quá trình tổ chức thi công :
chỉnh bộ
hoạch
nhân lựchoạch
máy XDmáy thi
7
mua sắm
kỹ thuật
về vốn
thiết bị
công
nguyên Giai đoạn
XD
Giai
đoạn
Giai đoạn
Giai đoạn
Giai đoạn
Giai đoạn
vật liệu
3: Thi
4: Thi
6: Nghiệm
1: Mở hiện
2: Dọn mặt
5: Hoàn
trường thi
bằng nền
công nền
công phần
thu và bàn
thiện
công
móng
móng
thô
giao
Sơ đồ 1.2. Sơ đồ quy trình tổ chức thi công
- Giai đoạn 1: Đơn vị tiến hành mở công trường thi công sau khi đã lựa chọn được
phương án thi công phù hợp.

6


- Giai đoạn 2: San lấp mặt bằng cho công trình và chuẩn bị thi công phần móng
công trình.
- Giai đoạn 3:Thi công phần móng theo đúng thiết kế đã được duyệt.
- Giai đoạn 4: Thi công phần thô, đổ khung, sàn, xây tường ngăn...
- Giai đoạn 5: Hoàn thiện công trình bao gồm lắp đặt điện, nước, sơn, vôi ve, bả
ma tít, trang trí lắp đặt nội thất....
- Giai đoạn 6: Tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào hoạt động, tổ chức
hoàn công công trình, tổ chức thanh quyết toán công trình, tổ chức bảo hành công
trình theo đúng yêu cầu thiết kế và yêu cầu của chủ đầu tư căn cứ vào những thoả
thuận mang tính nguyên tắc và quy phạm kỹ thuật.
Để thực hiện tốt các giai đoạn này Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 chia ra
làm nhiều tổ, đội công trình xây dựng trực thuộc:
Mỗi đội công trình xây dựng có đội trưởng, đội phó, cán bộ kỹ thuật, nhân viên kế toán
thống kê của đội và có thể có một hoặc nhiều người thực hiện chức năng trên.
Mỗi đội xây dựng lại có các tổ sản xuất, tuỳ theo quy mô tổ chức sản xuất của mỗi
đội, mà mỗi đội có từ 3 đến 6 tổ.
Với những công trình ở xa trụ sở chính của công ty, công ty khó có thể tự kiểm
soát được thì tùy từng đặc điểm của công trình mà công ty thực hiện khoán gọn hay khoán
khoản mục phí cho các đội để tăng tính linh động cho các đội trực thuộc đồng thời dễ quy
trách nhiệm khi có sự cố xảy ra. Còn đối với các công trình ở gần trụ sở công ty như
cônng trình Hào kỹ thuật khu công nghệ cao Hòa Lạc thì công ty tự quản lý để đảm bảo
được tốt nhất chất lượng công trình.
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của Công ty TNHH KDTH Văn
Trung 36.
Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 là đơn vị hạch toán kinh tế tương đối độc lập.
Căn cứ vào đặc điểm sản xuất, quy mô sản xuất mà công ty đã tổ chức quản lý theo một
cấp như sau :

7


GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG
TY

PHÒNG TC-HC

CHỦ NHIÊM
CT1

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PHÒNG KTTT

PHÒNG KTTC

PHÒNG TCKT

CHỦ NHIÊM
CT2

CHỦ NHIÊM
CT n

XƯỞNG GC

KỸ THUẬT CT
KẾ TOÁN CT

THỦ KHO

BẢO VÊ CT

Sơ đồ 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty
o Giám đốc
Đứng đầu là Giám đốc công ty giữ vai trò lãnh đạo chung toàn công ty, chỉ đạo trực
tiếp đến từng đội sản xuất, chịu thực hiện trước Nhà nước và cấp trên về mọi hoạt động
sản xuất kinh doanh của công ty. Giúp việc cho Giám đốc là Phó Giám đốc và các Phòng
ban chức năng :
o Phòng tổ chức hành chính
Tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực. Nghiên cứu
sắp xếp cán bộ, bố trí lao động thích hợp để đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của
công ty đạt hiệu quả cao.
+ Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị lập hồ sơ tuyển dụng lao động ngắn hạn.
+ Tổ chức đảm bảo thực hiện đày đủ các chế độ, tiêu chuẩn, chính sách tiền lương đối
với cán bộ, công nhân phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước .
+ Kiểm soát tài liệu đến, tài liệu đi của công ty.
+ Quản lý công tác bảo vệ trạt tự an ninh cơ quan.
8


+ Tổ chức thực hiện công tác y tế , chăm sóc sức khỏe cho CBCNV của công ty
o Phòng kỹ thuật thi công
Tham mưu cho cho giám đốc trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật và các vấn đề có liên quan để
đảm bảo cho các công trình được hoàn thành có chất lượng cao, đáp ứng các quy định hiện hành
của nhà nước về công tác hồ sơ chất lượng công trình đảm bảo an toàn lao động.
+ Đầu mối thực hiện việc xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
+ Tham gia các hoạt động thuộc lĩnh vực KHKT ứng dụng công nghệ mới vào thực
tế sản xuất.
+ Tổ chức công tác biên soạn các tài liệu phổ biến KHKT như quy chuẩn, tiêu
chuẩn chất lượng nhằm thống nhất và nâng cao chất lượng, thỏa mãn những yêu cầu của
khách hàng
+ Lưu trữ các hồ sơ kỹ thuật của công ty theo đúng các quy định đã ban hành.
o Phòng kinh tế thị trường
Tham mưu cho giám đốc công ty trong lĩnh vực kế hoạch sản xuất kinh doanh. Xây
dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn. Tổng hợp, lập báo cáo định kỳ
hàng tháng, hàng quý, hàng năm về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công
ty .
+ Đầu mối việc xem xét hợp đồng trước khi ký kết, bao gồm cả việc lập hồ sơ dự
thầu, dự thảo hợp đồng giao nhận thầu.
+ Theo dõi việc thực hiện các hợp đồng kinh tế trong toàn công ty.
+ Đầu mối quan hệ với khách hàng,nắm bắt đầy đủ các thông tin của khách hàng.
Cán bộ chất lượng của của phòng kế hoạch ghi chép đầy đủ những thông tin phản hồi từ
khách hàng.
+ Lập kế hoạch đầu tư và quyết toán đầu tư.

1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty một số năm gần đây
Để báo cáo khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH KDTH
Văn Trung 36 qua 2 năm 2011, 2012 và năm 2013 ta dựa vào báo cáo kết quả kinh doanh
của công ty.
Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu

Năm 2011
9

Năm 2012

Năm 2013


Doanh thu bán hàng và cung

94 779 764 673 86 472 918 838 82 615 063 334

cấp dịch vụ
Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần về bán hàng

94 779 764 673 86 472 918 838 82 615 063 334

và cung cấp dịch vụ
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp về bán hàng và

84 181 761 658 77 951 822 521 74 218 766 927
10 598 003 015 8 521 096 317 8 396 296 407

cung cấp dịch vụ
Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí tài chính
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận thuần từ hoạt động

2 350 308
7 211 181 797
1 470 282 865
1 918 888 661

7 246 682
1 801 709 866
1 602 535 366
5 124 097 767

2 202 305 235
3 271 605 329
2 922 385 843

kinh doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác
Lợi nhuận khác
Tổng lợi nhuận kế toán trước

1 918 888 661

5 124 097 767

50 000 000
55 000 000
-5 000 000
2 917 385 843

thuế
Chi phí thuế thu nhập doanh

479 722 165

866 192 828

465 001 383

nghiệp
Lợi nhuận sau thuế TNDN
1 439 166 496 4 257 904 939 2 452 384 460
Bảng 1.1. Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty một số năm gần đây
Qua số liệu Bảng cho ta thấy Công ty đã quản lý khá tốt công tác quản lý hoạt
động kinh doanh.
- Lợi nhuận sau thế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 so với năm 2011 tăng 2 818 738
443 đồng tương ứng 295,9% và nửa năm đầu 2013 so với năm 2012 đã tăng 1 013 217
964 đồng tương ứng gần 70,4%.
- Các chỉ tiêu doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài
chính, lợi nhuận gộp đều tăng.
- Năm 2012 lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đã tăng 4 932 209 106 đồng tương
ứng tăng 267% so với năm 2011 và có xu thế tiếp tục tăng sang năm 2013. Điều này cho
thấy công ty hoạt động ngày một hiệu quả hơn.

10


CHƯƠNG II: HÌNH THỨC KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI
CÔNG TY TNHH KDTH VĂN TRUNG 36
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36
2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán
Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung vì toàn bộ công tác kế
toán của công ty đều tiến hành tập trung tại phòng tài chính kế toán. Ở các bộ phận khác
không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên làm nhiệm vụ hướng dẫn
kiểm tra công tác kế toán ban đầu, thu nhập, kiểm tra chứng từ, ghi chép sổ sách, hạch
toán nghiệp vụ phục vụ cho nhu cầu quản lý sản xuất kinh doanh của từng bộ phận đó, lập
báo cáo nghiệp vụ và chuyển chứng từ cùng báo cáo về phòng tài chính kế toán của công
ty để xử lý và tiến hành công tác kế toán.

Sơ đồ 1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
*Chức năng:

11


Tổ chức thực hiện toàn bộ công tác tài chính kế toán và hạch toán kinh tế đồng
thời kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động kinh tế tài chính của Công ty theo điều lệ, nghị
quyết đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đã được thông qua, quy chế quản lý tài chính của
Công ty và pháp luật.
*Nhiệm vụ:
Tham mưu cho Giám đốc công ty các biện pháp quản lý, sử dụng các nguồn vốn
và tài sản của Công ty; Tham mưu cho Giám đốc về mặt tài chính, bảo lãnh, phân phối lợi
nhuận, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của Công
ty.
Kiểm soát việc sử dụng vốn và các quỹ của Công ty phục vụ cho nhu cầu sản xuất
kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn và có hiệu quả. Tham mưu cho Giám đốc trong việc
huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định của Nhà nước. Ghi chép, tính
toán phản ánh số liệu hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư tiền vốn,
quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng kinh phí của Công ty.
Cung cấp các số liệu, tài liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm
tra, phân tích hoạt động kinh tế, tài chính phục vụ cho việc lập kế hoạch và theo dõi thực
hiện kế hoạch.
Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản nộp ngân sách, nộp Công ty mẹ,
trích lập các quỹ theo điều lệ hoạt động kinh doanh của Công ty. Thanh toán các khoản
tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả.
Tổ chức hội đồng xác định và phản ánh chính xác kết quả kiểm kê tài sản, tham
mưu cho Giám đốc các biện pháp giải quyết, xử lý kết quả kiểm kê. Lập và gửi báo cáo kế
toán, quyết toán của Công ty đúng thời hạn quy định, phổ biến, hướng dẫn thi hành kịp
thời các chế độ, thể lệ tài chính - kế toán của Nhà nước và các quy định của Công ty.
*Quyền hạn: Kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.
Có quyền chỉ đạo trực tiếp nhân viên thuộc phòng quản lý; Từ chối việc thực hiện việc
thanh quyết toán đối với các bộ phận khi tài liệu, chứng từ không phù hợp với quy định
của Nhà nước và của Công ty; Từ chối hoặc ngừng cấp vốn đối với các bộ phận không
chấp hành đúng chế độ tài chính.
*Nhiệm vụ của kế toán các bộ phận:
Phòng kế toán được tổ chức gồm 4 người, tất cả đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế
toán, mỗi kế toán kiêm nhiệm nhiều phần hành khác nhau:

12


- Kế toán trưởng (trưởng phòng kế toán): Là người phụ trách chung chịu trách nhiệm
trước Giám đốc và cấp trên về công tác kế toán của công ty.
- Kế toán vốn bằng tiền và đối chiếu công nợ: Có nhiệm vụ phản ánh số hiện có tình
hình tăng giảm các loại quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản vay nợ, tình hình
thanh toán với khách hàng, đối chiếu xác nhận với cấp trên.
- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: Tính toán theo dõi tình hình thanh
toán với cán bộ công nhân viên về tiền lương tạm ứng, BHXH, BHYT, KPCĐ... - Kế toán
vật tư tài sản , kiêm thủ quỹ: Có nhiệm vụ phản ánh số hiện có và tình hình tăng giảm về
số lượng, chất lượng, tình hình sử dụng tài sản cố định, phản ánh số lượng chất lượng vật
tư hàng hoá… Đảm bảo nhận và bảo quản quỹ tiền mặt, thu chi tiền mặt…
- Kế toán công trình: Có nhiệm vụ hạch toán ban đầu, thu nhận, kiểm tra sơ bộ chứng
từ, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở từng công trình, tổ, đội công trình và gửi
những chứng từ kế toán đó về phòng kế toán của công ty.
2.1.2. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36
Hiện nay Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 áp dụng hình thức kế toán Chứng
từ ghi sổ và thực hiện theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006.
- Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12
- Hạch toán hàng tồn kho công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên.
- Phương pháp tính giá hàng xuất kho theo phương pháp giá đích danh
- Phương pháp khấu hao tài sản cố định được thực hiện theo phương pháp khấu hao
đường thẳng.
- Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- Hệ thống sổ sách kế toán hiện công ty sử dụng là Chứng từ ghi sổ với các Chứng từ ghi
sổ, sổ chi tiết, sổ cái…
2.1.3. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36
Công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

13


Chứng từ kế toán
Sổ quỹ

Bảng TH chứng từ
KT cùng loại

Sổ, thẻ kế toán chi tiết
(621,622,623,627,154)

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Bảng TH
chi tiết

Sổ Cái
(621,622,623,627,154)

Bảng cân đối số
Sơ đồ 2.2. Sơ đồ phát
luân sinh
chuyển chứng từ kế toán tại công ty
số phát
Tại công ty, hàng ngày hoặc
địnhsinh
kỳ, kế toán tập hợp, phân loại chứng từ theo từng
loại nghiệp vụ kinh tế. Lập chứng từ ghi sổ của các chứng từ cùng loại. Chừng từ ghi sổ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
lập xong được ghi vào sổ đăng kí chứng từ ghi sổ. Số hiệu của chứng từ ghi sổ chính là số
thứ tự trong sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Sau khi đăng kí xong, số liệu tổng cộng trên
chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ cái các tài khoản liên quan. Cuối tháng, kế toán
cộng sổ cái để tính số phát sinh và số dư cuối kỳ các tài khoản. Căn cứ vào số liệu cuối
tháng kế toán lập bảng cân đối tài khoản và các báo cáo kế toán.
2.1.4. Tình hình sử dụng máy tính trong Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36
Công ty vẫn thực hiện kế toán thủ công, chưa sử dụng phần mềm kế toán. Tuy
nhiên, công ty đã sử dụng excel và mạng LAN trong nội bộ công ty để phục vụ cho công
tác kế toán của mình
2.2. Các phần hành kế toán
2.2.1. Tổ chức hạch toán kế toán Vốn bằng tiền
2.2.1.1. Chứng từ
Phiếu thu
Phiếu chi
Giấy đề nghị tạm ứng
Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mẫu số 01-TT
Mẫu số 02-TT
Mẫu số 03-TT
Mẫu số 04-TT
14


Giấy đề nghị thanh toán
Biên lai thu tiền
Bảng kê chi tiền

Mẫu số 05-TT
Mẫu số 06-TT
Mẫu số 07-TT

• Giấy báo Nợ, giấy báo Có của Ngân hàng
• Bản sao kê của Ngân hang (kèm theo các chứng từ gốc có lien quan như: séc
chuyển khoản, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi…)
2.2.1.2. Tài khoản
Tài khoản 111 – Tiền mặt, có 3 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 1111 – Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền
Việt Nam tại quỹ tiền mặt

- Tài khoản 1112 – Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, tăng, giảm tỷ giá và
tồn quỹ ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo giá trị quy đổi ra đồng Việt Nam.

- Tài khoản 1113 – Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý: Phản ánh giá trị vàng, bạc.
kim khí quý, đá quý nhập, xuất, tồn quỹ.
-

TK111- Tiền mặt

SDĐK: xxx
-Các khoản tiền mặt ngoại tệ,
vàng, kim khi quý, đá quý nhập
quỹ.

- Các khoản tiền mặt, ngoại
tệ, vàng, bạc, kim khi quý , đá
quý xuất quỹ

-Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc,
kim khí quý , đá quý phát hiện
thừa khi kiểm kê

- Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng ,
bạc, kim khi quý, đá quý phát
hiện thiếu khi kiểm kê

- chênh lệch tý giá hối đoái tăng
do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối
kỳ (đối với tiền mặt bằng ngoại tệ)

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
giảm do đánh giá lại số dư
ngoại tệ cuối kỳ (đối với tiên
mặt bằng ngoại tệ)

SDCK: Các khoản tiền mặt, ngoại
tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
tồn quỹ vào cuối kỳ.

Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng. Có 3 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 1121 – Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện
đang gửi tại ngân hang bằng đồng Việt Nam.
15


- Tài khoản 1122 – Ngoại tệ: Phản ánh gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại
ngân hang bằng ngoại tệ các loại đã quy đổi ra đồng Việt Nam

- Tài khoản 1123 – Vàng bạc, kim khí quý, đá quý: Phản ánh giá trị vàng, bạc,
kim khí quý, đá quý gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại ngân hàng.
-

TK112-Tiền gửi ngân hàng

SDĐK: xxx
-Các khoản tiền Việt Nam,
ngoại tệ , vàng, bạc, kim khí
quý ,đá quý gửi vào ngân hàng

-các khoản tiền Việt Nam ,ngoại tệ,
vàng, kim khí quý. đá quý rút ra tại
ngân hàng

-Chênh lệch tỷ giá hối đoái do
đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối
kỳ (đối với tiền gửi bằng ngoại
tệ)

-Chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm do
đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ
(đối với tiền gửi bằng ngoại tệ)

SDCK: Số tiền Việt Nam, ngoại
tệ ,vàng , bạc ,kim khí quý, đá
quý hiện đang giữ tại ngân hàng

2.2.1.3. Hạch toán chi tiết
Khi phát sinh các nghiệp vụ thu tiền, căn cứ vào các hoá đơn thu tiền, các giấy
thanh toán tiền tạm ứng, kế toán lập phiếu thu tiền mặt, phiếu thu được lập thành 3 liên.
Một liên lưu lại nơi lập, hai liên còn lại chuyển cho kế toán trưởng duyệt. Sau
khi được kế toán trưởng duyệt, phiếu thu được chuyển cho thủ quỹ để ghi tiền, thủ
quỹ sau khi thu tiền tiến hành ghi số tiền thực nhận vào phiếu thu, đóng dấu đã thu và ký
vào phiếu thu. Phiếu thu được trả một liên cho người nộp tiền, một liên được giữ lại để
ghi vào sổ quỹ và cuối ngày thì chuyển cho kế toán tiền mặt ghi sổ vào sổ chi tiết tiền mặt
và sổ quỹ tiền mặt.
1) Phiếu thu số 01, ngày 04/12/2014, thu tiền bán hàng từ chị Lê Thị Huyền, số tiền là:
111.000.000 đồng
Kế toán định khoản:
Nợ TK 111: 111.000.000 đồng
16


Có TK 511: 99.900.000 đồng.
Có TK 333: 11.100.000 đồng
2) Phiếu thu 02, ngày 12/12/2014, Chị Nguyễn Thị Nga rút tiền gửi Ngân hàng về nhập
quỹ Tiền mặt với số tiền là 50.000.000 đồng.
Kế toán định khoản:
Nợ TK 111: 50.000.000 đồng
Có TK 112: 50.000.000 đồng
- Trong kỳ kế toán, công ty có theo dõi tài khoản 1121. Trong tháng 1/2014, có rất
nhiều nghiệp vụ phát sinh trong tháng, em chỉ xin nêu ra một số nghiệp vụ chủ yếu như
sau:
1) Ngày 08/12/2014 công ty trả tiền mua hàng cho công ty TNHH Thái Hà qua Ngân
hàng cho Công ty Cổ phần với số tiền 200.000.000 đồng.
Kế toán định khoản:
Nợ TK 112: 200.000.000 đồng
Có TK 331:200.000.000 đồng
2) Ngày 15/12/2014 Chị Bùi Thanh Hương – Nhân viên đại diện Công ty TNHH Âu Lạc
thanh toán tiền nợ Tháng 9/2013 cho Công ty Cổ phần với số tiền là 100.000.000 đồng.
Kế toán định khoản:
Nợ TK 111: 100.000.000 đồng
Có TK 112: 100.000.000 đồng

17


TK511,512

TK111(1111)

Thu tiền cung câp lao vụ

TK112

Nộp tiền vào ngân hàng

dịch vụ

TK152,153.,156,211,213

TK3331
Mua sắm vật tư, tài san,
hàng hóa bằng tiền mặt

Thuế GTGT
TK515,711

TK133
Thuế GTGT

Thu từ HĐTC và HĐ khác

TK311,315,331,333,336,338

TK131,136,138,141
Thu hồi các khoan nợ phai thu

Thanh toán các khoan nợ

TK121,128,221,222,228
Thu hồi lại vốn đầu tư dài hạn,
ngắn hạn

TK621,622,627,635,641,642,811

Chi cho HĐSXKD, đầu tư
XDCB và các HĐ khác

TK144,244

TK 141,142,144,242,244

Thu hồi các khoan ky cược, ky
quỹ
TK3381

Tạm ưng, chi phí tra trước ky
quỹ, ky cược bằng tiền mặt

Thừa chưa rõ nguyên nhân
TK512,531,532
TK311,341,112
Vay ngắn hạn, vay dài hạn, rút
TGNH về nhập quỹ

Chi tra các khoan CKTM giam giá
hàng bán
TK1381

TK411,415,461

Thiếu chưa rõ nguyên nhân

Nhận vốn góp liên doanh, vốn
ngân sách, câp dưới câp
Chi cho các quỹ

Sơ đồ 2.3. Kế toán tổng hợp tiền mặt
18


TK511,512,515,711
DTBH, DTHDTC, thu nhập
khác bằng TGNH

Đầu tư chưng khoán, đầu tư
ngắn hạn, dài hạn
TK152,153,156,211,213,611

TK3331
Thuế GTGT

Mua sắm vật tư, tài san,
hàng hóa bằng tiền mặt
TK133
Thuế GTGT

Thu hồi các khoan phai thu

TK311,334,331,333,336,338
TK338,344
Nhận ky cược, ky quỹ

Thanh toán các khoan nợ

TK121,128,221,222,228
Thu hồi lại vốn đầu tư dài hạn,
ngắn hạn

TK621,622,627,635,641,642,811

Chi cho HĐSXKD, đầu tư
XDCB và các HĐ khác

TK144,244

TK 144,242,244,111

Thu hồi các khoan ky cược, ky
quỹ
TK3381

Chi thế châp ky cược ky quỹ, rút
tiền gửi về nhập quỹ

Thừa chưa rõ nguyên nhân

TK512,531,532

TK311,341,111
Vay ngắn hạn, vay dài hạn, gửi
tiền vào ngân hàng

Chi tra các khoan CKTM giam giá
hàng bán, hàng bị tra lại
TK1381

TK411,415,461
Nhận vốn góp liên doanh vốn
ngân sách, câp dưới câp

Thiếu chưa rõ nguyên nhân

Chi cho các quỹ

Sơ đồ 2.4. Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng

19


2.2.1.4. Hạch toán tổng hợp
 Hàng ngày, khi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán căn cứ vào các chứng từ
như: uỷ nhiệm thu, lệnh chuyển có, uỷ nhiệm chi, giấy nộp tiền mặt,...Kế toán vào sổ cái
tiền mặt và tiền gửi Đến cuối tháng căn cứ vào sổ chứng từ ghi sổ và sổ đăng ký chứng từ
để lên sổ cái, tổng số phát sinh trên sổ cái được dùng để đối chiếu với số tiền thu, chi
trong tháng trong sổ chi tiết TK111. Để đảm bảo tính chính xác, cuối kỳ kế toán tiền m ặt
đối chiếu với số dư ngân hàng để phát hiện và điều chỉnh những sai xót nếu có.
2.2.2. Tổ chức hạch toán kế toán Tài sản cố định
2.2.2.1. Chứng từ
Biên bản giao nhận TSCĐ

01-TSCĐ

Biên bản thanh lý TSCĐ

02-TSCĐ

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

03-TSCĐ

Biên bản đánh giá lại TSCĐ

04-TSCĐ

Biên bản kiểm kê TSCĐ

05-TSCĐ

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

06-TSCĐ

2.2.2.2. Tài khoản
- TK 211 “Tài sản cố định hữu hình”, chi tiết:
+ 2112 “Nhà cửa vật kiến trúc”.
+ 2113 “Máy móc, thiết bị”.
+ 2114 “Phương tiện vật tải truyền dẫn”.
+ 2115 “Thiết bị dụng cụ quản lý”.
TK 212 “TSCĐ thuê tài chính” dùng để theo dõi tình hình đi thuê TSCĐ
TK 213 được chi tiết thành các tài khoản cấp 2:
TK 2131: Quyền sử dụng đất.
TK 2132: Chi phí thành lập doanh nghiệp.
TK 2133: Bằng phát minh sáng chế.

20


TK 2134: Chi phí nghiên cứu, phát triển.
TK 2135: Chi phí về lợi thế thương mại.
TK 2138: TSCĐ vô hình khác
2.2.2.3. Hạch toán chi tiết tiết
Với các TSCĐ có giá trị nhỏ dưới 100 trđ thì giám đốc có quyền xét duyệt mua,
còn đối với TSCĐ có giá trị lớn hơn thì phải trình lên tổng công ty. Các chứng từ có liên
quan đến việc mua sắm TSCĐ gồm: công văn xin mua, duyệt mua, hợp đồng kinh tế, hoá
đơn GTGT, biên bản bàn giao TSCĐ…
Sau khi nhận được bộ hồ sơ gồm các chứng từ kế toán tiến hành việc hạch toán
TSCĐ đánh số hiệu, mở sổ chi tiết phù hợp. Đồng thời với việc ghi Nợ TK 211, kế toán
ghi Có các TK 111, TK112, TK331, TK341
Khi tài sản cố định đưa vào CÔng ty thì Công ty sẽ lập hội đồng bàn TSCĐ
(gồm đại diện bên giao, giám đốc đại diện bên bán và giám đốc đại diện bên mua).Địa
điểm nhận tại Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36. Bên nhận có nhiệm vụ thu và lập
biên bản giao nhận TSCĐ. Biên bản giao nhận TSCĐ được lập thành 2 bản, bên bán
giữ 1 bản và Công ty TNHH KDTH Văn Trung 36 sẽ giữ.
Khi giao nhận hoàn thành, kế toán căn cứ vào các thủ tục chứng từ tiến hành ghi vào
sổ sách kế toán.
Giảm do thanh lý:
Căn cứ hợp đồng đã ký, phòng kinh doanh lập hoán đơn GTGT, biên bản giao nhận
TSCĐ. Kế tóa căn cứ vào các chứng từ có liên quan ghi giảm TSCĐ trên thẻ TSCĐ, sổ
theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng, ghi vào nhật ký chung và sổ cái TK 211.
Hạch toán khấu hao TSCĐ
Hiện nay Công ty đang áp dụng theo phương pháp đường thẳng
Mức khấu hao và tỷ lệ khấu hao được xác định ở mức không đổi hàng năm
Chứng từ sử dụng: Bảng tính và phân bổ khấu hao, nhật ký chung
Hạch toán sửa chữa TSCĐ

21


Hàng năm TSCĐ bị hỏng ít do đó cần phải sửa chữa tùy theo tính chất mà kế toán
phản ánh vào các tài khoản thích hợp
Hàng năm, Công ty có một số tài sản sửa chữa với quy mô nhỏ.
Ngày 20/12/2014 Doanh nghiệp mua một chiếc xe ô tô sử dụng cho Công ty với giá
chưa thuế VAT 10% là 500.700.000 đồng. Doanh nghiệp chưa thanh toán tiền cho
người
bán.
TK 111,
112,
131
TK 111, 112, 131
TK211,213
TSCĐ tăng do mua sắm, trao đổi không tương tự
Định
khoản: Nợ TK 211: 500.700.000

TK 133
Thuế GTGT Nợ
(P/pTK1332:
khấu trừ)

TSCĐ giảm do thanh lý, nhượng
bán, trao đổi không tương tự

TK 214

50.070.000

TK 635
TK 142, 242
Có TK 33111: 550.770.000
Lãi trả
Phân bổ lãi trả chậm
chậm

GTHM
GTHM

TK 1381

2.2.2.4. Hạch toán tổng hợp

TK 2412, 2413
TSCĐ
Căn cứ vào
hoá đơn GTGT kế toán tiến hành lập
biênthiếu
bảntrong
giaokiểm
nhậnkêTSCĐ
331 cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ và giấy tờ liên quan, kế toán lập thẻ TSCĐ.
- TKCăn
TK 627, 641, 642
TK 222, 128
Sửa chữa, xây dựng thuê

TSCĐ
đem góp
vốn liêntừdoanh
Đến cuối
tháng căn cứ Không
vào sổđược
chứng từ ghi sổ và
sổ đăng
ký chứng
để lên sổ cái,
TK 133
ghi tăng NG

331tăng giảm trong
tổng số phát sinh trên sổ cái
được dùng để đối chiếu với số tiền tàiTKsản
TSCĐ xây dựng, sửa chữa nâng
TK 152, 334
GTHM
cấp hoàn
giaotính chính xác, cuối
tháng trong sổ chi tiết TK211
Đểthành
đảmbàn
bảo
kỳ kế toán tài sản đối
Sửa chữa tự làm

TK 412

chiếu với số dư để phát hiện và điều chỉnh những sai xót nếu có
TK 512

GTHM
TK 412

Ghi tăng nguyên giá TSCĐ hữu hình tự chế
TK 211, 213
Trao đổi hai TSCĐ tương tự
TK 214

Trả lại vốn góp, điều chuyển
TK 627, 641, 642

GTCL nhỏ

TK 711

TK 214

TSCĐ tăng do được tặng, biếu, viện trợ
TK 411
TSCĐ tăng do được cấp vốn, nhận điều chuyển,
nhận góp vốn
TK 3381
Tài sản cố định thừa trong kiểm kê
TK 214
TK 152, 1421
TSCĐ do công cụ, dụng cụ chuyển thành
TK 412
TK 412
GTHM
22
Chênh lệch đánh giá tăng TSCĐ

GTHM

TSCĐ chuyển
thành CC-DC

TK 242
GTCL lớn
TK 214

GTHM
Chênh lệch đánh giá
giảm TSCĐ

TK 142


Sơ đồ 2.5. Sơ đồ hạch toán tài sản cố định

23


2.2.3. Tổ chức hạch toán Kế toán Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ
2.2.3.1. Chứng từ
-

Phiếu nhập kho – Mẫu 01-VT

-

Phiếu xuất kho – Mẫu 02-VT

-

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa – Mẫu 03-VT

-

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ - Mẫu 04-VT

-

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa-Mẫu 05-VT

-

Bảng kê mua hàng – Mẫu 06-VT

-

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ - Mẫu 07-VT

2.2.3.2. Tài khoản
Để tiến hành kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên có
áp dụng luật thuế giá trị gia tăng, kế toán sử dụng các tài khoản sau:
- Tài khoản 152 “ Nguyên liệu, vật liệu ”
. Nội dung: Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình tăng giảm nguyên vật
liệu trong kho của doanh nghiệp theo trị giá vốn thực tế.
. Kết cấu:
Bên nợ:
+ Trị giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho do mua ngoài, tự chế biến, thuê
ngoài gia công, nhận vốn góp liên doanh, được cấp trên trên cấp hoặc từ các nguồn
khác.
+ Trị giá nguyên vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê.
Bên có:
+ Trị giá thực tế của nguyên vật liệu xuất kho dùng cho sản xuất, thuê ngoài gia
công, góp vốn liên doanh hoặc nhượng bán.
+ Chiết khấu, giảm giá hàng mua được hưởng hoặc giá trị hàng mua trả lại cho
người bán.
+ Trị giá nguyên vật liệu phát hiện thiếu khi kiểm kê.
Số dư nợ: Trị giá thực tế của nguyên vật liệu tồn kho.
. Tài khoản 152 “ Nguyên liệu vật liệu ” có 6 tài khoản cấp 2:
TK 1521- Nguyên vật liệu chính
24


TK 1522- Nguyên vật liệu phụ
TK 1523- Nhiên liệu
TK 1524- Phụ tùng thay thế
TK 1526- Thiết bị xây dựng cơ bản
TK 1528- Vật liệu khác
- Tài khoản 151 “ Hàng mua đang đi đường ”
. Nội dung: Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá nguyên vật liệu đã thuộc quyền
sở hữu của doanh nghiệp nhưng chưa về nhập kho.
. Kết cấu của tài khoản 151 như sau:
Bên nợ:
+ Giá trị hàng đang đi đường.
+ Kết chuyển giá trị thực tế hàng đang đi đường đầu kỳ (Phương pháp kiểm kê
định kỳ)
Bên có:
+ Giá trị hàng đi đường đã về nhập kho hoặc chuyển giao cho các đối tượng sử
dụng hay khách hàng.
+ Kết chuyển giá trị hàng đi đường đầu kỳ (Phương pháp kiểm kê định kỳ).
Số dư nợ: Giá trị hàng đang đi đường chưa về nhập kho.
Ngoài các tài khoản chủ yếu ở trên, kế toán nguyên vật liệu còn sử dụng một số
tài khoản khác như: TK 331,111,112,133,141,128,411...
2.2.3.3. Hạch toán chi tiết
+ Nếu vật liệu mua về được dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
chọn thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì thuế giá trị gia tăng của vật liệu
được khấu trừ , kế toán ghi:
Nợ TK 133 (1331) : Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
Có TK 333(33312): Thuế giá trị gia tăng phải nộp của hàng nhập khẩu.
+ Nếu vật liệu nhập về được dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hay dịch vụ
không chịu thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng phải nộp của hàng nhập khẩu được
tính vào giá trị hàng mua. Kế toán ghi:
Nợ TK 152 : Nguyên vật liệu
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x