Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM LONG

MỤC LỤC
MỤC LỤC................................................................................................................................................1
MỤC LỤC................................................................................................................................................1
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT..............................................................................................................5
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT..............................................................................................................5
DANH MỤC BẢNG BIỂU.........................................................................................................................7
DANH MỤC BẢNG BIỂU.........................................................................................................................7
DANH MỤC SƠ ĐỒ.................................................................................................................................9
DANH MỤC SƠ ĐỒ.................................................................................................................................9
LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................................................................10
LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................................................................10
PHẦN 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM LONG............................12
PHẦN 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM LONG............................12
1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty.................................................................................12
1.2. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty.......................................................................................12
1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty............................................................................13
1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty...............................................................14

1.4.1. Sơ đồ quy trình cung ứng dịch vụ...................................................14
1.4.2. Các bước trong quy trình quy trình cung ứng dịch vụ...................15
1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ba năm gần đây........................18

Biểu 1.1: Một số chỉ tiêu kinh tế..........................................................................................................18
1.6. Công tác kế toán của công ty...................................................................................................19

1.6.1. Tổ chức bộ máy kế toán..................................................................19
1.6.2. Chế độ kế toán áp dụng..................................................................21
1.6.3. Hệ thống chứng từ tại công ty........................................................22
1.6.4. Hệ thống tài khoản tại công ty.......................................................23
1.6.5. Hệ thống sổ sách sử dụng tại công ty.............................................23
1.6.6. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán..................................................24
PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM
LONG....................................................................................................................................................25

1


PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM
LONG....................................................................................................................................................25
2.1. Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ................................................................................25

2.1.1. Phân loại và đánh giá NVL............................................................25
2.1.2. Chứng từ kế toán và tài khoản.......................................................26
2.1.3. Quy trình luân chuyển chứng từ, quy trình ghi sổ chi phí NVLTT
26
2.1.4. Phương pháp kế toán......................................................................27
Biểu 2.1: Hóa đơn mua hàng số 0009646...........................................................................................29
Biểu 2.2: Phiếu chi số 147....................................................................................................................30
Biểu 2.3: Hóa đơn mua hàng số 0657235...........................................................................................31
Biểu 2.4: Phiếu chi 152........................................................................................................................32
Biểu 2.5: Cước đường bộ.....................................................................................................................33
Biểu 2.6: Nhật ký chung.......................................................................................................................34
Biểu 2.7: Sổ chi tiết tài khoản 1542 – Chi phí xăng dầu......................................................................35
Biểu 2.8: Sổ cái tài khoản 154..............................................................................................................36
2.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.................................................................37

2.2.1. Đặc điểm lao động và tình hình quản lý lao động.........................37
2.2.2. Hạch toán tình hình sử dụng lao động và kết quả lao động...........37
Biểu 2.9: Bảng trích nộp các khoản bảo hiểm.....................................................................................39
Biểu 2.10: Bảng chấm công phòng kế toán.........................................................................................41
Biểu 2.11: Bảng thanh toán tiền lương công ty..................................................................................42
Biểu 2.12: Sổ tổng hợp chi tiết TK 334................................................................................................44


Biểu 2.13: Sổ nhật ký chung................................................................................................................45
..............................................................................................................................................................45
Biểu 2.14: Sổ cái TK 334.......................................................................................................................46
2.3. Kế toán tài sản cố định............................................................................................................46

2.3.1. Phương pháp tính nguyên giá TSCĐ và khấu hao TSCĐ..............46
2.3.2. Quy trình kế toán TSCĐ tại công ty...............................................47
2.3.3. Kế toán toán chi tiết Tài sản cố định..............................................48
Biểu 2.15: Hợp đồng mua bán xe ô tô.................................................................................................48

2


Biểu 2.16: Ủy nhiệm chi đặt cọc xe ô tô..............................................................................................54
Biểu 2.17: Hóa đơn GTGT số 0009272................................................................................................55
..............................................................................................................................................................55
Biểu 2.18: Ủy nhiệm chi thanh toán tiền mua xe ô tô........................................................................56

2.3.4. Kế toán tổng hợp TSCĐ tại Công ty TNHH vận tải và thương
mại Nam Long..........................................................................................56
Biểu 2.19: sổ chi tiết TK 211................................................................................................................57
Biểu 2.20: Sổ cái TK 211.......................................................................................................................57
Biểu 2.21: Bảng trích khấu hao TSCĐ..................................................................................................60
Biểu 2.22: Sổ chi tiết TK 214................................................................................................................61
Biểu 2.23: Sổ cái TK 214.......................................................................................................................61
2.4. Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại Công ty.........................................................................62

2.4.1 Nguyên tắc hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty.................62
2.4.2. Quy trình luân chuyển chứng từ.....................................................63
2.4.3. Quy trình ghi sổ kế toán vốn bằng tiền..........................................65
2.4.4. Kế toán tiền mặt.............................................................................67
Biểu 2.24: Hóa đơn số 00000454........................................................................................................67
Biểu 2.5: Phiếu chi số 151....................................................................................................................67
Biểu 2.26: Hóa đơn bán hàng số 0000043..........................................................................................68
Biểu 2.27: Phiếu thu số 296.................................................................................................................70
Biểu 2.28: Nhật ký chung.....................................................................................................................72
Biểu 2.29: Sổ quỹ tiền mặt...................................................................................................................73
Biểu 2.30: Sổ chi tiết tiền mặt.............................................................................................................74
Biểu 2.31: Sổ cái tài khoản tiền mặt....................................................................................................76

2.4.5. Kế toán tiền gửi ngân hàng............................................................78
Biểu 2.32: Lệnh chi tiền ngày 21/06/2016..........................................................................................78
Biểu 2.33: Ủy nhiệm chi.......................................................................................................................78
Biểu 2.34: Lệnh chi tiền ngày 29/06/16..............................................................................................79
Biểu 2.35: Phiếu lĩnh tiền mặt.............................................................................................................80
Biểu 2.36: Sao kê chi tiết ngân hàng...................................................................................................82

3


Biểu 2.37: Sổ chi tiết TK 112................................................................................................................85
Biểu 2.38: Sổ cái TK 112.......................................................................................................................87

2.4.2. Thực trạng kế toán các khoản thanh toán tại công ty....................88
2.4.2.1. Kế toán các khoản thanh toán với người mua.....................................................................88

Biểu 2.39: Đối chiếu công nợ tháng 6/2016.......................................................................................90
Biểu 2.40: Hóa đơn GTGT số 0000054................................................................................................91
Biểu 2.41: Sổ chi tiết 131.....................................................................................................................92
Biểu 2.42: Sổ chi tiết tài khoản 131.....................................................................................................93
..........................................................................................................................................................93
Biểu 2.43: Bảng tổng kết cước vận chuyển.........................................................................................94
Biểu 2.44: Sổ chi tiết tài khoản 331.....................................................................................................96
2.5. Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm............................................................................96

2.5.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.......................................97
2.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp...............................................98
2.5.3. Kế toán chi phí sản xuất chung......................................................99
Biểu 2.45: Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn TK 242...............................................................100
Biểu 2.46: Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn TK 142...............................................................102

2.5.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm..................................................103
2.5.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm..................................................103
Biểu 2.47: Phiếu kế toán PK172.........................................................................................................105
Biểu 2.48: Sổ chi tiết TK 154..............................................................................................................106
Biểu 2.49: Sổ chi tiết tài khoản 1542.................................................................................................107
Biểu 2.50: Sổ chi tiết 1543.................................................................................................................108
Biểu 2.51: Sổ cái TK 154.....................................................................................................................109
2.6. Tổ chức kế toán doanh thu dịch vụ vận tải...........................................................................110

2.6.1. Doanh thu dịch vụ vận tải.............................................................110
Biểu 2.52: Giao diện...........................................................................................................................112
Biểu 2.53: Sổ cái 511..........................................................................................................................114

2.6.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp..........................................115
2.6.3. Kế toán kết quả kinh doanh dịch vụ vận tải tại công ty................116
Biểu 2.54: Phiếu kết chuyển tổng hợp..............................................................................................117

4


Biểu 2.55: Sổ cái TK 911.....................................................................................................................118
Biểu 2.56: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh...........................................................................118
Biểu 2.57: Bảng cân đối kế toán........................................................................................................119
Biểu 2.58: Bảng cân đối phát sinh.....................................................................................................120
PHẦN 3: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM LONG.............................................................121
PHẦN 3: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM LONG.............................................................121
3.1. Phân tích đánh giá thực trạng công tác kế toán của công ty................................................121

3.1.1. Ưu điểm........................................................................................122
Về tổ chức bộ máy kế toán:..........................................................................................................122
Về hình thức kế toán:....................................................................................................................122
Về chứng từ kế toán sử dụng:......................................................................................................122
Về sổ sách kế toán sử dụng:.........................................................................................................123
Về hệ thống báo cáo kế toán:.......................................................................................................123
Về kế toán thanh toán:.................................................................................................................123

3.1.2. Nhược điểm...................................................................................124
Về kế toán doanh thu dịch vụ:......................................................................................................124
Về sổ kế toán sử dụng:..................................................................................................................124
Về sổ kế toán sử dụng:..................................................................................................................124
Về thời điểm ghi chép sổ sách kế toán:........................................................................................124
3.2. Kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán của công ty.......................124
Biểu 3.1: Phiếu xác nhận dịch vụ.......................................................................................................125

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Ý nghĩa của từQuyết định

BTC

Bộ Tài chính

TSCĐ

Tài sản cố định

BH&CCDV

Bán hàng và cung cấp dich vụ

BHXH

Bảo hiểm xã hội

GTGT

Giá trị gia tăng
5


HĐLĐ

Hợp đồng lao động

NSDLĐ

Người sử dụng lao động

TK

Tài khoản

CC, DC

Công cụ, dụng cụ

SXKD

Sản xuất kinh doanh

BHYT

Bảo hiểm y tế

KPCĐ

Kinh phí công đoàn

BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp

KHTSCĐ

Khấu hao tài sản cố định

SX

Sản xuất

CT

Chứng từ

HĐQT

Hội đồng quản trị

SH

Số hiệu

NLĐ

Người lao động

6


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Biểu 1.1: Một số chỉ tiêu kinh tế..........................................................................................................18
Biểu 2.1: Hóa đơn mua hàng số 0009646...........................................................................................29
Biểu 2.2: Phiếu chi số 147....................................................................................................................30
Biểu 2.3: Hóa đơn mua hàng số 0657235...........................................................................................31
Biểu 2.4: Phiếu chi 152........................................................................................................................32
Biểu 2.5: Cước đường bộ.....................................................................................................................33
Biểu 2.6: Nhật ký chung.......................................................................................................................34
Biểu 2.7: Sổ chi tiết tài khoản 1542 – Chi phí xăng dầu......................................................................35
Biểu 2.8: Sổ cái tài khoản 154..............................................................................................................36
Biểu 2.9: Bảng trích nộp các khoản bảo hiểm.....................................................................................39
Biểu 2.10: Bảng chấm công phòng kế toán.........................................................................................41
Biểu 2.11: Bảng thanh toán tiền lương công ty..................................................................................42
Biểu 2.12: Sổ tổng hợp chi tiết TK 334................................................................................................44
Biểu 2.13: Sổ nhật ký chung................................................................................................................45
..............................................................................................................................................................45
Biểu 2.14: Sổ cái TK 334.......................................................................................................................46
Biểu 2.15: Hợp đồng mua bán xe ô tô.................................................................................................48
Biểu 2.16: Ủy nhiệm chi đặt cọc xe ô tô..............................................................................................54
Biểu 2.17: Hóa đơn GTGT số 0009272................................................................................................55
..............................................................................................................................................................55
Biểu 2.18: Ủy nhiệm chi thanh toán tiền mua xe ô tô........................................................................56
Biểu 2.19: sổ chi tiết TK 211................................................................................................................57
Biểu 2.20: Sổ cái TK 211.......................................................................................................................57
Biểu 2.21: Bảng trích khấu hao TSCĐ..................................................................................................60
Biểu 2.22: Sổ chi tiết TK 214................................................................................................................61
Biểu 2.23: Sổ cái TK 214.......................................................................................................................61
Biểu 2.24: Hóa đơn số 00000454........................................................................................................67
Biểu 2.5: Phiếu chi số 151....................................................................................................................67

7


Biểu 2.26: Hóa đơn bán hàng số 0000043..........................................................................................68
Biểu 2.27: Phiếu thu số 296.................................................................................................................70
Biểu 2.28: Nhật ký chung.....................................................................................................................72
Biểu 2.29: Sổ quỹ tiền mặt...................................................................................................................73
Biểu 2.30: Sổ chi tiết tiền mặt.............................................................................................................74
Biểu 2.31: Sổ cái tài khoản tiền mặt....................................................................................................76
Biểu 2.32: Lệnh chi tiền ngày 21/06/2016..........................................................................................78
Biểu 2.33: Ủy nhiệm chi.......................................................................................................................78
Biểu 2.34: Lệnh chi tiền ngày 29/06/16..............................................................................................79
Biểu 2.35: Phiếu lĩnh tiền mặt.............................................................................................................80
Biểu 2.36: Sao kê chi tiết ngân hàng...................................................................................................82
Biểu 2.37: Sổ chi tiết TK 112................................................................................................................85
Biểu 2.38: Sổ cái TK 112.......................................................................................................................87
Biểu 2.39: Đối chiếu công nợ tháng 6/2016.......................................................................................90
Biểu 2.40: Hóa đơn GTGT số 0000054................................................................................................91
Biểu 2.41: Sổ chi tiết 131.....................................................................................................................92
Biểu 2.42: Sổ chi tiết tài khoản 131.....................................................................................................93
Biểu 2.43: Bảng tổng kết cước vận chuyển.........................................................................................94
Biểu 2.44: Sổ chi tiết tài khoản 331.....................................................................................................96
Biểu 2.45: Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn TK 242...............................................................100
Biểu 2.46: Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn TK 142...............................................................102
Biểu 2.47: Phiếu kế toán PK172.........................................................................................................105
Biểu 2.48: Sổ chi tiết TK 154..............................................................................................................106
Biểu 2.49: Sổ chi tiết tài khoản 1542.................................................................................................107
Biểu 2.50: Sổ chi tiết 1543.................................................................................................................108
Biểu 2.51: Sổ cái TK 154.....................................................................................................................109
Biểu 2.52: Giao diện...........................................................................................................................112
Biểu 2.53: Sổ cái 511..........................................................................................................................114
Biểu 2.54: Phiếu kết chuyển tổng hợp..............................................................................................117

8


Biểu 2.55: Sổ cái TK 911.....................................................................................................................118
Biểu 2.56: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh...........................................................................118
Biểu 2.57: Bảng cân đối kế toán........................................................................................................119
Biểu 2.58: Bảng cân đối phát sinh.....................................................................................................120
Biểu 3.1: Phiếu xác nhận dịch vụ.......................................................................................................125

DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức quản lý......................................................................................................13
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ quy trình giao nhận hàng.........................................................................................14
Sơ đồ 1.3: Bộ máy kế toán...................................................................................................................19
Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung...................................................................23
Sơ đồ 2.1: Quy trình luân chuyển chứng từ xuất kho nguyên vật liệu...............................................26
Sơ đồ 2.2: Quy trình luân chuyển chứng từ tiền lương......................................................................38
Sơ đồ 2.3: Quy trình ghi sổ tổng hợp tăng TSCĐ tại công ty..............................................................47
Sơ đồ 2.4: Sơ đồ luân chuyển chứng từ kế toán vốn bằng tiền.........................................................63
Sơ đồ 2.5: Quy trình ghi sổ kế toán vốn bằng tiền.............................................................................65
Sơ đồ 2.6: Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán phải thu khách hàng...........................................89
Sơ đồ 2.7: Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm..........................................................................97
Sơ đồ 2.8: Xuất kho nguyên vật liệu....................................................................................................97
Sơ đồ 2.9: Quy trình kế toán giá thành sản phẩm............................................................................104
Sơ đồ 2.10: Quy trình luân chuyển chứng từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ................111

9


LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là tối đa
hoá lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt được điều đó đòi hỏi các nhà
quản lý phải có những biện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanh của mình.
Những chiến lược mũi nhọn của các doanh nghiệp là tập trung vào khâu bán hàng, chi
phí lương và các khoản trích theo lương và TSCĐ.Vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức tốt
khâu bán hàng, rút ngắn được quá trình luân chuyển hàng hoá, giảm chi phí
lương,giảm chi phí khấu hao TSCĐ để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.
Trong đó biện pháp quan trọng nhất, hiệu quả nhất phải kể đến là thực hiện tốt công
tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, kế toán tiền lương và các khoản
trích theo lương, kế toán TSCĐ.. Góp phần phục vụ đắc lực hoạt động bán hàng, công
tác chi tả lương, chi phí khấu hao tài sản cố định của mỗi doanh nghiệp, giúp doanh
nghiệp tăng nhanh khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp
theo, cung cấp thông tin nhanh chóng để từ đó doanh nghiệp phân tích, đánh giá lựa
chọn các phương án đầu tư hiệu quả.
Sau một thời gian ngắn thực tập ở Công ty TNHH vận tải và thương mại Nam
Long, được sự quan tâm giúp đỡ của các cán bộ Phòng Kế toán tại Công ty và những
kiến thức đã được học ở trường em nhận thức được vai trò quan trọng của công tác kế
toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương, kế toán tài sản cố định đối với sự hoạt động và phát triển của doanh nghiệp.
Cùng với sự cố gắng của bản thân, đồng thời được sự huớng dẫn nhiệt tình của thầy
giáo T.S cùng sự quan tâm giúp đỡ của các cán bộ Phòng Kế toán tại Công ty em đã
hoàn thành báo cáo này.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của báo cáo gồm 3 phần:
10


Phần 1: Tổng quan về Công ty TNHH vận tải và thương mại Nam Long
Phần 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động,sản xuất-kinh doanh, kế
toán tại Công ty TNHH vận tải và thương mại Nam Long
Phần 3: Nhận xét và đánh giá
Trong quá trình thực hiện bài báo cáo mặc dù đã có nhiều cố gắng song do thời
gian thực tập có hạn nên em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự
chỉ bảo của các anh chị phòng kế toán cũng như thầy T.S để báo cáo của em được hoàn
thiện hơn.

11


PHẦN 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
NAM LONG
1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty
- Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long
- Add: Số 8/2/7, đường Tô Hiệu, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, TP Hà Nội.
- Tell: (+84-4) 858 61061
- Mobi: (+84) 987 877 555
- Email: ketoanvtbn@gmail.com
- Website: www.vanchuyennambac.com
Công ty thành lập theo quyết định số 4425/QD-TLDN ngày 23 /04/2012 của
UBND TP.Hà Nội. Và hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0106632369
do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 23/04/2012
Vốn điều lệ: 4.500.000.000đ
Giấp phép kinh doanh số: 0106632369
Từ năm 2011 đến nay Công ty TNHH vận tải và thương mại Nam Long hoàn
toàn hoạt động theo Giấy phép kinh doanh. Vào năm đầu mới thành lập, công ty cũng
gặp nhiều khó khan. Và sau những khó khan ban đầu, hiện nay Công ty TNHH vận tải
và thương mại Nam Long đã tạo dựng uy tín, luôn tìm những bước đi đúng đắn và
vững chắc để phát triển thương hiệu của mình trên thị trường, tạo được công ăn việc
làm cho nhiều lao động và giao nộp ngân sách Nhà nước ngày càng tăng.
Công ty được thành lập với số vốn điều lệ: 1.800.000.000 đồng và cho đến nay
cơ sở vật chất kỹ thuật vấn còn thiếu thốn, nhưng với lòng quyết tâm tham gia vào con
đường kinh doanh, Công ty đã xem xét, phân tích rút ra những kinh nghiệm cần điều
chỉnh và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức sản xuất, bố trí cán bộ tại các cương vị, tập trung
khẩn trương tuyển công nhân, vừa sản xuất vừa đào tạo đồng thời động viên công nhân
viên chức đoàn kết chung sức cùng nhau vượt qua khó khăn
1.2. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty
Công ty sản xuất kinh doanh, xuất khẩu cá loại sản phẩm như sau:
Dịch vụ chở hàng thuê uy tín, giá rẻ
Cho thuê xe tải nhỏ chở hàng, chuyển nhà
Dịch vụ vận tải hàng hóa Bắc Nam giá rẻ
Dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Bắc vào Nam
12


Vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa
Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
Vận chuyển ô tô, xe máy bằng tàu hỏa
Dịch vụ vận tải quốc tế
Dịch vụ vận tải hàng đi Châu Âu
Dịch vụ vận tải hàng đi Mỹ
Dịch vụ vận tải hàng đi Trung Quốc
Dịch vụ vận tải đa phương thức
1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
Để phát huy thế mạnh, bộ máy quản lý của Công ty TNHH vận tải và thương
mại Nam Long phù hợp với loại hình doanh nghiệp cũng như ngành nghề kinh doanh
của doanh nghiệp. Có thể nói cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty gọn nhẹ, dễ
quản lý và cũng khá hiệu quả như sau:
Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức quản lý
Giám đốc

Trưởng phòng

Trưởng phòng

HCNS

KD

Nhân
viên
HC

Nhân
viên
NS

Nhân
viên
KD

Nhân viên
chăm sóc
KH

Kế toán trưởng

Nhân
viên kế
toán

(Nguồn: Phòng tài chính-kế toán)
Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của các bộ phận quản lý
 Giám đốc: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt
động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên
về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.
 Các phòng ban:
• Phòng kinh doanh:
- Xây dựng chính sách tiếp thị và nghiên cứu thị trường;
13


- Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hàng năm, theo dõi và đôn đốc
việc thực hiện kế hoạch;
- Tiếp nhận thông tin từ khách hang;
- Kết hợp với kỹ thuật viên trực tiếp khảo sát miễn phí tại đại chỉ khách hàng yêu
cầu;
Lập phương án sản xuất và báo giá cho khách hang;
- Tư vấn trực tuyến về dịch vụ xử lý côn trùng gây hại và dịch vụ vệ sinh công
-

nghiệp;


-

Cập nhật các loại hoá chất và trang thiết bị máy móc mới;
Phòng hành chính nhân sự
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;
Thực hiện các công tác tiền lương, các chính sách cho người lao động;
Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ;
Thực hiện công tác bảo hộ lao động, an ninh trật tự trong công ty;
Phòng kế toán
Hạch toán và kết toán sổ sách kế toán;
Quản lý mọi hoạt động tài chính của công ty;
Lập báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính doanh nghiệp;
Kiểm soát mọi hoạt động chi tiêu tài chính của công ty về giá đầu vào, đầu

ra;
- Thực hiện nghiệp vụ kế toán quản trị;
Qua sơ đồ trên ta thấy bộ máy quản lý của công ty không có nhiều phòng ban,
đó là do hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu là mua bán hàng hóa. Mô hình
quản lý này rất phù hợp với công ty vì vừa gọn nhẹ vừa đáp ứng được yêu cầu quản lý.
1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty
1.4.1. Sơ đồ quy trình cung ứng dịch vụ
Với đặc điểm là một đơn vị thương mại dịch vụ nên công tác tổ chức kinh
doanh là tổ chức quy trình luân chuyển chứ không phải là quy trình công nghệ sản sản
xuất.

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ quy trình giao nhận hàng

14


(1) Nhận lịch xuất hàng
(9) Nhận
container
(2) Chuẩn bị kiểm tra
(10)
(10) Kiểm
Kiểm tra
tra cont,
cont,
truck
truck

(11) Sữa
chữa

(3) Chọn Mẫu
(5) Lô hàng bị giữ
(4) Kiểm tra cấp 1

(8) Lưu kho chờ xuất

(6) Kiểm tra
100% sửa chửa

(14) Lưu kho chờ xuất

(7) Kiểm tra cấp 2

(12) Kiểm tra
(15) Kiểm tra lên hàng
Kết
Thúc
Trả lại nhà cung cấp

(18) Xuất hàng

Kiểm tra chứng từ

1.4.2. Các bước trong quy trình quy trình cung ứng dịch vụ
(1) Nhận lịch xuất hàng
Công việc kiểm tra hàng lần cuối được tiến hành khi người kiểm tra hàng lần
cuối nhận được lịch xuất hàng từ Giám đốc hay các bộ phận có liên quan.
(2) Chuẩn bị kiểm tra
(3) Chọn mẫu
Số lượng mẫu dựa theo tiêu chuẩn ISO 2859 AQL 2.5
Mẫu được chọn ngẫu nhiên
Ví dụ: Đối với việc giao hàng bình thường của một lô hàng là 1250 cái, số mẫu
cần lấy để kiểm tra là 50 cái và mức độ kiểm tra cấp 1 được tiến hành.
Nếu số lượng không hợp quy cách là 3 cái hoặc ít hơn thì lô hàng đó được chấp
nhận
Nếu số lượng không hợp quy cách là 4 cái hoặc nhiều hơn thì lô hàng đó không
được chấp nhận và phải thực hiện kế hoạch khắc phục hàng không đạt chất lượng.
15


Sau khi lô hàng được khắc phục thì mức độ 2 sẽ được sử dụng. Trong 1250 cái
thì 125 mẫu sẽ lấy ra để kiểm tra. Nếu số lượng không phù hợp quy cách là 5 cái hoặc
ít hơn thì lô hàng chấp nhận được
(4) Kiểm tra
Kiểm tra từ ngoài vào trong theo thứ tự lần lượt từng sản phẩm
+ Kiểm tra bên ngoài: kiểm tra thùng carton, pallet, nhãn FP( cả mã vạch), kích
thước carton, pallet, đóng gói…
+ Kiểm tra bên trong: kiểm tra cách gói chi tiết, đảm bảo cách thức đóng gói
bảo vệ sản phẩm và đúng yêu cầu kỹ thuật.
+ Kiểm tra chi tiết: kiểm tra số lượng, nhãn hàng, kích thước, màu sắc, bề mặt,
men rạn nứt…
(5) Lô hàng bị giữ
Lô hàng bị giữ lại khi số lỗi được phát hiện trong quá trình kiểm tra vượt quá
lỗi cho phép của AQL 2.5. Treo bảng:” Hàng chờ xử lý”.
(6) Kiểm tra 100% chờ sửa chữa
Trên cơ sở biên bản kiểm tra hàng lần cuối, bộ phận KCS tiến hành kiểm tra lại
toàn bộ lô hàng bị giữ đó, lập kế hoạch khắc phục hàng không đạt chất lượng và tiến
hành kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm mới.
Tiến hành đóng kiện lại để tiến hành kiểm tra sản phẩm theo AQL 2.5 mức độ 2.
(7) Kiểm tra sản phẩm cấp 2
Được tiến hành tương tự như kiểm tra sản phẩm theo cấp độ 1
(8) Lưu kho chờ xuất
Nếu lô hàng kiểm tra được chấp nhận, người kiểm tra phải treo bảng” hàng
kiểm đạt”
Hàng phải được di chuyển đến:” khu vực kiểm hàng đạt”
Bộ phận xuất hàng sẽ tiến hành sắp xếp các kiện hàng sao cho thuận tiện lên
hàng và di chuyển đến khu vực chờ xuất.
(9) Nhận container/ truck
Khi nhận lịch xuất hàng, nhân viên giao nhận sẽ book container/ truck ở hãng
tàu vả nhận container/ truck rỗng.
Khi container/ truck vận chuyển đến doanh nghiệp, nhân viên công ty tiến hành
kiểm tra container/ truck, seal, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ tiến hành nhận.
16


(10) Kiểm tra container/ truck rỗng
Người có trách nhiệm trong bộ phận kiểm tra hàng lần cuối sẽ tiến hành xác
nhận loại container, số container, số seal.
Tiến hành kiểm tra theo thứ tự từ ngoài vào trong theo yêu cầu của các bản
kiểm tra và phải kết luận cho biết có đủ điều kiện đóng hàng xuất khẩu hay không.
(11) Sửa chữa
Trong quá trình kiểm tra, nếu thấy có những tiêu chuẩn không đạt yêu cầu cho
việc xuất hàng, người kiểm tra phải yêu cầu bên cấp container/ truck tiến hành sửa
chữa để đảm bảo yêu cầu cho việc xuất hàng
(12) Kiểm tra lại
Sau khi tiến hành sửa chữa, người kiểm tra container sẽ tiến hành kiểm tra lại
theo yêu cầu của bản kiểm tra và kết luận container có đủ điều kiện xuất hàng hay
không
(13) Trả lại
Khi container/ truck không đạt được các tiêu chuẩn trong bản kiểm tra mặc dù
đã qua sửa chữa. Trong trường hợp này, bên hãng tàu phải tiến hành cấp container/
truck khác cho doanh nghiệp hoặc có những biện pháp thỏa thuận, giải quyết khác.
(14) Lên hàng
Sau khi kiểm tra container/ truck đạt yêu cầu cho việc xuất hàng, người phụ
trách lên hàng hướng dẫn người lái xe di chuyển đến khu vực hàng xuất để tiến hành
lên hàng.
Người phụ trách lên hàng phải tiến hành sắp xếp các pallet sao cho có thể lên
hàng một cách dễ dàng và chất được các loại hàng theo yêu cầu của packinglist.
Chuẩn bị xe nâng, nhân sự phục vụ cho việc lên hàng.
Tiến hành lên hàng theo thứ tự từ trong ra ngoài container. Đối với hàng carton,
người phụ trách lên hàng hướng dẫn các nhân viên chất lên các pallet và dùng dây
bụôc lại để đảm bảo hàng hóa an toàn trong quá trình vận chuyển.
(15) Kiểm tra lên hàng
Người kiểm tra lên hàng phải thực hiện các công việc sau:
+ Ghi lại hàng hóa, vị trí lên hàng trên container.
+ Kiểm tra xe trong quá trình lên hàng, hàng có bị chèn gây vỡ, bể hay làm hư
hỏng bao bì hay không.
17


+ Kiểm tra điều kiện thời tiết lên hàng. Tuy nhiên, với mặt hàng Gốm sứ và
điều kiện lên hàng trong nhà thì điều kiện thời tiết không ảnh hưởng lớn đến chất
lượng sản phẩm và tiến trình lên hàng.
+ Kiểm tra các pallet lên hàng có bị nghiêng hay không, nếu nghiêng phải yêu
cầu nhân viên khắc phục mới cho phép tiếp tục lên hàng.
+ Kết luận quá trình lên hàng
(16) Kiểm tra chứng từ
Để đảm bảo cho việc xuất hàng, người kiểm tra hàng lần cuối phải tiến hành
kiểm tra chứng từ: packinglist, container, biên bản bàn giao xem có đầy đủ hay không.
(17) Sửa chữa
Sau khi kiểm tra chứng từ, nếu phát hiện có sai sót gì, người kiểm tra phải yêu
cầu sửa chữa hay làm lại cho phù hợp với yêu cầu xuất hàng.
(18) Xuất hàng
Sau khi lên hàng, kiểm tra chứng từ và có kết luận của người kiểm tra đồng ý
cho xuất hàng thì tiến hành vận chuyển hàng đến cảng
Giải thích quy trình công nghệ sản xuất sợi:
1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ba năm gần đây.
Biểu 1.1: Một số chỉ tiêu kinh tế
Chỉ tiêu
Doanh thu bán hàng và cung

Năm 2012
6,360,872,792

Năm 2013
9,300,024,993

Năm 2014
7,724,690,575

6,360,872,792

9,300,024,993

7,724,690,575

6,823,796,250

9,187,357,985

7,559,899,962

Lợi nhuận kế toán trước thuế

(462,923,458)

112,667,008

Lợi nhuận sau thuế

(462,923,458)

112,667,008

Tổng tài sản

4,656,602,652

7,779,019,103

Vốn chủ sở hữu

2,941,099,012

5,653,766,020

cấp dịch vụ
Doanh thu thuần
Chi phí

164,790,6
13
164,790,613
9,764,795,5
40
818,556,6
33

Nhìn vào báo cáo kết quả kinh doanh của công ty ta thấy:
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm 2013và năm 2014 tăng so với
năm 2012 lần lượt là 2.939.152.201 và 1.363.817.783 cho thấy doanh nghiệp hoạt
động tốt hơn qua từng năm, các mặt hàng doanh nghiệp bán ra thu hút được khách
18


hàng nên lượng hàng bán ra lớn hơn dẫn đến doanh thu tăng đây là dấu hiệu tốt nhưng
cũng có thể do giá bán ra cao hơn nên dẫn đên doanh thu tăng.
Chi phí năm 2013,2014 tăng so với năm 2012 lần lượt là 2.363.561.735 và
736.103.712. Năm 2013 chi phí tăng lên lớn, năm 2014 chi phí có xu hướng giảm
xuống
Năm 2012 doanh nghiệp kinh doanh không có lãi nhưng đến năm 2013và 2014
công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn thu được lợi nhuận đáng kể và có dấu
hiệu tăng.
Qua các chỉ tiêu trên thấy được tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012 còn
nhiều khó khăn doanh nghiệp hoạt động chưa thu được lợi nhuận nhưng đến năm
2013và 2014 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn đã thu được lợi nhuận cho thấy
doanh nghiệp đã và đang cố gắng nỗ lực đưa ra những chính sách kinh doanh hiệu quả
hơn và đạt được những thành công nhất định.
1.6. Công tác kế toán của công ty
1.6.1. Tổ chức bộ máy kế toán
Bộ máy kế toán của Công ty TNHH vận tải và thương mại Nam Long được tổ
chức theo hình tập trung, toàn bộ việc quản lý, theo dõi hạch toán tại phòng kế toán.
Nhằm đáp ứng yêu cầu gọn nhẹ và đạt hiệu quả cao trong công việc bộ máy kế
toán của công ty được tổ chức như sau:
Sơ đồ 1.3: Bộ máy kế toán
Kế toán trưởng
Kế toán
tiền
lương và
các
khoản
trích
theo
lương


Kế toán
tiền mặt,
tiền gửi
ngân
hàng

Kế toán
mua vào
và các
khoản
phải trả

Kt bán
hàng và
các khoản
phải thu

Thủ quỹ

(Nguồn số liệu phòng tài chính- kế toán)

Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán.
• Phòng kế toán
- Hạch toán và kết toán sổ sách kế toán.
- Quản lý mọi hoạt động tài chính của công ty.
19


- Lập báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính doanh nghiệp.
- Kiểm soát mọi hoạt động chi tiêu tài chính của công ty về giá đầu vào, đầu ra.
- Thực hiện nghiệp vụ kế toán quản trị.
- Quản lý và thu hồi công nợ.
Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận:
• Kế toán trưởng:
Là người chiụ trách nhiệm chung về công tác kế toán trước Giám đốc và trước
Nhà nước, đồng thời chịu trách nhiệm là kế toán tổng hợp.
- Tổ chức thực hiện chế độ tài chính hiện hành, tuân thủ theo quy định của công
ty pháp lệnh của Nhà nước về công tác tài chính kế toán.

- Tổ chức mở sổ sách để theo dõi hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về
quỹ tiền mặt, vật tư, thanh toán, tính giá thành tiêu thụ, xác định kết quả tiêu thụ,
thuế....công tác quản lí tài chính, quản lí tiền vốn, vật tư tài sản của Công ty.
- Định kì lập các báo cáo tài chính theo quy định.
• Kế toán vốn – TSCĐ: Theo dõi quản lý các nguồn vốn, tài sản của công ty
đồng thời xây dựng các biện pháp sử dụng vốn để kinh doanh có hiệu quả.
• Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh: Kế toán viên thực hiện
phần hành kế toán kho hàng hóa chính của công ty: theo dõi, đối chiếu với thủ kho.
Đồng thời thực hiện kế toán bán hàng, theo dõi doanh thu của công ty,cung cấp thông
tin cho kế toán tổng hợp. Thực hiện theo dõi và xác định kết quả kinh doanh toàn
doanh nghiệp. Thực hiện báo cáo theo định kỳ, đúng hạn về các lĩnh vực công tác của
phòng mình.
• Thủ quỹ:
- Là người làm kế toán thanh toán các khoản chi tiêu tiền mặt.
- Quản lí và cấp phát tiền mặt theo đúng nguyên tắc.
- Vào sổ quỹ theo dõi thu chi khi chứng từ được kí duyệt đầy đủ.
+Kiểm tra nắm chắc số lượng tiền mặt trước và sau khi nhập két.
+Lập báo cáo định kì theo quy định.
Các nhân viên kinh tế phân xưởng giúp phòng kế toán tổng hợp các chứng từ
liên quan tới nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, ngày công lao động…và một số công
việc khác

20


• Kế toán tổng hợp: Theo dõi, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từu sổ
chi tiết vào sổ tổng hợp.
• Kế toán công nợ: Có nhiệm vụ theo dõi, hạch toán chi tiết các khoản thanh
toán với khách hàng, các khoản vay ngân hàng, gia dịch với ngân hàng về các khoản
bảo lãnh đấu thầu cũng như các khoản phát sinh thường xuyên khác, cung cấp thông
tin cho kế toán tổng hợp và lập tờ khai thuế
1.6.2. Chế độ kế toán áp dụng
 Chính sách kế toán áp dụng
Công ty áp dụng trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức “Nhật ký chung”
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: được ghi
-

nhận theo thực tế phát sinh của Việt Nam Đồng (VNĐ), các đồng tiền khác được
chuyển đổi theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm phát sinh.
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
+Phương pháp hạch toán HTK: Kê khai thường xuyên.
+Phương pháp tính giá trị HTK: Theo phương pháp nhập trước xuất trước.

+Phương pháp ghi nhận HTK cuối kỳ: được ghi nhận theo giá gốc: (Ghi theo
giá mua + Chi phí thu mua thực tế phát sinh trong quá trình mua hàng)
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
+ Nguyên tắc ghi nhận: TSCĐ được ghi nhận theo giá gốc.
+ Phương pháp khấu hao: khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
- Tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa chi phí khác:
+ Chi phí trả trước: được phân bổ vào chi phí kinh doanh.
+Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: phương pháp đường thẳng
 Chuẩn mực kế toán và hình thức kế toán áp dụng
Công ty TNHH vận tải và thương mại Nam Long áp dụng chế độ kế toán ban
hành kèm theo (Ban hànhtheo QĐ số 48/2006/QĐ - BTCngày 14/09/2006 của bộ
trưởng BTC).
Tuyên bố về tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo cáo tài chính
được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành và quy định hiện
hành.
 Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
21


- Kỳ kế toán: Công ty đã sử dụng niên độ kế toán năm từ ngày 01/01/N đến
31/12/N.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng: Việt Nam Đồng (VNĐ).
1.6.3. Hệ thống chứng từ tại công ty
Công ty thực hiện 2 loại chứng từ là chứng từ bắt buộc và chứng từ hướng dẫn.
-

Chứng từ kế toán bắt buộc: Là những chứng từ đặc biệt có giá trị như tiền, bao

gồm: phiếu thu, phiếu chi, séc, biên lai thu tiền, vé thu phí, lệ phí, trái phiếu, tín phiếu,
công trái, các loại hoá đơn bán hàng và mẫu chứng từ bắt buộc khác. Mẫu chứng từ kế
toán bắt buộc do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định mà doanh nghiệp phải
thực hiện đúng về biểu mẫu, nội dung, phương pháp ghi các chỉ tiêu và áp dụng thống
nhất cho các đơn vị kế toán hoặc từng đơn vị kế toán cụ thể.
- Chứng từ kế toán hướng dẫn: Là mẫu chứng từ kế toán do cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền quy định; ngoài các nội dung quy định trên mẫu, đơn vị kế toán có thể
bổ sung thêm chỉ tiêu hoặc thay đổi hình thức mẫu biểu cho phù hợp với việc ghi chép
và yêu cầu quản lý của đơn vị.
Các chứng từ theo quy định chung của Bộ Tài Chính gồm có:
- Chứng từ về lao động tiền lương: Bảng chấm công, bảng chấm công làm thêm
giờ; bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền thưởng; phiếu xác nhận sản
phẩm hoàn thành, bảng thanh toán tiền làm thêm giờ, bảng thanh toán tiền thuê ngoài,
bảng kê trích nộp các khoản theo lương, bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội.
- Chứng từ về hàng tồn kho: Phiếu nhập kho; Phiếu xuất kho; Biên bản kiểm
nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá; Bảng kê mua hàng.
- Chứng từ về bán hàng: Hoá đơn GTGT; Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi;
thẻ quầy hàng
- Chứng từ về tiền tệ: Phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị thanh toán tạm ứng;
Giấy thanh toán tiền tạm ứng; Giấy đề nghị thanh toán; Biên lai thu tiền, Bảng kiểm kê
quỹ, bảng kê chi tiền.
- Chứng từ về TSCĐ: Biên bản giao nhận TSCĐ; Biên bản thanh lý TSCĐ; Biên
bản bàn giao TSCĐ sữa chữa lớn hoàn thành; Biên bản đánh giá lại TSCĐ; Bảng trích
và phân bổ khấu haoTSCĐ.
Công ty áp dụng thêm một số chứng từ trong hạch toán nguyên vật liệu, công
cụ dụng cụ như thẻ kho, sổ chi tiết nguyên vật liệu, bảng kê tổng hợp nhập- xuất- tồn,
bảng phân bổ nguyên vật liệu….

22


1.6.4. Hệ thống tài khoản tại công ty
Tài khoản kế toán mà Công ty đang sử dụng là hệ thống tài khoản kế toán được
áp dụng cho các doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 48/QĐ ngày 14/9/2006 của
Bộ Tài Chính.được thiết kế theo nguyên tắc sau:
- Đảm bảo phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh tế của Doanh nghiệp thuộc mọi
thành phần kinh tế và thuộc mọi lĩnh vực.
- Phù hợp và đáp ứng được mọi yêu cầu, đặc điểm của mọi nền kinh tế ở nước
ta hiện nay
- Đáp ứng nhu cầu xử lý thông tin kế toán bằng máy vi tính.
Doanh nghiệp sử dụng hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam từ tài khoản loại 1
đến tài khoản loại 9. Ngoài ra, doanh nghiệp còn dùng một số tài khoản ngoài bảng (tài
khoản loại 0: 004, 007).
1.6.5. Hệ thống sổ sách sử dụng tại công ty
- Hệ thống sổ sách của công ty gồm
+Sổ nhật ký chung
+Sổ cái
+Sổ, thẻ kế toán chi tiết
+Bảng tổng hợp chi tiết
 Trình tự kế toán áp dụng:

Chứng từ kế toán

Sổ Nhật ký đặc
biệt

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Sổ, thẻ kế toán chi
tiết
Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung.
SỔ CÁI

Bảng cân đối
số phát sinh
23
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bảng tổng hợp chi
tiết


Ghi chú

Ghi cuối tháng
Ghi hàng ngày
Đối chiếu
(Nguồn số liệu phòng tài chính- kế toán)

Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra, được dùng
làm căn cứ ghi sổ, sau đó căn cứ vào nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo các tài
khoản kế toán phù hợp. Việc ghi sổ kế toán chi tiết được ghi đồng thời với việc ghi sổ,
các nghiệp vụ kinh tế được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. Cuối kỳ, cộng
số liệu trên sổ cái, lập bảng cân đối số phát sinh. Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp
đúng, số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết được lập báo cáo tài chính.
1.6.6. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán
 Hệ thống báo cáo tài chính:
• Báo cáo bắt buộc
- Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B 01 - DNN
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 - DNN
- Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 - DNN
Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:
- Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F 01- DNN
• Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DNN
• Công ty lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán năm là năm Dương lịch

24


• Báo cáo tài chính năm của Công ty được nộp cho Cục thuế, Cục thống kê và
Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Thanh Hoá theo đúng các quy định hiện hành.
Riêng Báo cáo tài chính gửi Cục thuế Thanh Hoá được lập thêm các phụ biểu,
gồm: Bảng cân đối tài khoản, kết quả hoạt động kinh doanh, tờ khai thuế thu nhập
doanh nghiệp.
 Hệ thống báo cáo nội bộ
• Báo cáo tình hình công nợ.
• Báo cáo tình hình tăng, giảm doanh thu, lợi nhuận...
Các báo cáo này được lập nhằm cung cấp thông tin nhanh, thông tin thường
xuyên về hoạt động kinh tế, tài chính của Công ty. Nội dung các báo cáo này phụ
thuộc vào yêu cầu quản lý cụ thể trong nội bộ Công ty tại những thời điểm nhất định
giúp Hội đồng quản trị, Giám đốc đưa ra các quyết định sản xuất kinh doanh, chỉ đạo
tác nghiệp trực tiếp tại Công ty và cung cấp thông tin cho những người có lợi ích liên
quan như các nhà đầu tư, người góp vốn, chủ nợ… của Công ty.

PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN
TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM LONG
2.1. Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
2.1.1. Phân loại và đánh giá NVL
STT

MÃ VẬT TƯ

1

DOS

2

VEDB

TÊN VẬT TƯ

ĐVT

TK VẬT


Xăng dầu

Lít

152

Vé đường bộ152

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x