Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (13)

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Ngành: Kế toán

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp ký chung hiệp định thương
mại muốn tồn tại và phát triển, nhất định phải có các phương án kinh doanh đạt hiệu
quả kinh tế. Để đứng vững và phát triển kinh tế trong điều kiện có sự cạnh tranh gay
gắt, doanh nghiệp phải nắm bắt và đáp ứng được tâm lý và nhu cầu của người tiêu
dùng, với sản phẩm có chất lượng cao và giá thành hạ, mẫu mã phong phú. Muốn
vậy, các doanh nghiệp thương mại phải giám sát tất cả các quá trình từ khâu mua
hàng đến khâu tiêu thụ hàng hóa, để đảm bảo việc bảo toàn và tăng nhanh tốc độ
luân chuyển vốn, giữ uy tín với bạn hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước,
doanh nghiệp có lợi nhuận để tích lũy mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh hoạt
động thương mại và thực hiện hạch toán kinh doanh độc lập. Công ty khá nhạy bén
trong việc nắm bắt được quy luật của nền kinh tế thị trường, bán những thứ thị
trường cần. Do đó, công ty tập trung vào hoạt động thương mại – lĩnh vực mà Công
ty có nhiều kết quả khả quan và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho công ty.
Để đạt được mục tiêu đạt lợi nhuận cao và mở rộng thị trường kinh doanh,
công ty phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý, trong đó hạch toán kế toán là
công cụ quan trọng, không thể thiếu để tiến hành quản lý các hoạt động kinh tế,

kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài sản, hàng hóa nhằm đảm bảo tính năng động sáng
tạo và tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tính toán và xác định được hiệu quả của
từng hoạt động sản xuất kinh doanh, làm cơ sở để vạch định chiến lược kinh doanh.
Sau một thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng
như bộ máy quản lý của công ty, em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán bán
hàng của công ty nói riêng là một bộ phận quan trọng trong việc quản lý hoạt động
thương mại, nên luôn đòi hỏi phải được hoàn thiện. Do đó, em quyết định đi sâu
nghiên cứu công tác kế toán công ty với đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết
quả bán hàng tại Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ GTK. Nội dung
chuyên đề gồm có 3 chương:
Chương I: Tổng quan về Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ GTK.
Chương II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại
Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ GTK.

Sinh viên: Nguyễn Thị Lực

1

Lớp: 52KT1


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Ngành: Kế toán

Chương III: Nhận xét, đánh giá và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định
kết qủa bán hàng tại Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ GTK.
Trong quá trình thực tập, em đã được sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình của cô
giáo bộ môn kế toán và các cán bộ công nhân viên trong phòng kế toán công ty. Tuy
nhiên, với phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưa có nhiều nên khó tránh khỏi
những thiếu sót. Kính mong được sự chỉ bảo giúp đỡ của các thầy, các cô để báo
cáo cuối khóa của em được hoàn thiện.
Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên: Nguyễn Thị Lực

2

Lớp: 52KT1Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Ngành: Kế toán

MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................................................3
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU.............................................................................................................4
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ GTK....................7
1.1 Khái quát chung về Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ GTK..................................7
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ
GTK.................................................................................................................................................7
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ GTK..................8
1.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ
GTK.................................................................................................................................................9
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ
GTK...................................................................................................................................................11
1.2.1 Quy trình sản xuất sản phẩm và quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.......................11
1.2.2 Thông tin về khách hàng, nhà cung cấp và đối tượng khác..............................................13
1.2.3 Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán........................................................14
1.2.3.1 Phương thức bán hàng................................................................................................14
1.2.3.2 Phương thức thanh toán.............................................................................................15
1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.............................................................................................16
1.3.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ GTK.
......................................................................................................................................................16
1.3.2 Các chính sách kế toán mà Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ GTK.............18
1.3.3 Hệ thống kế toán tại Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ GTK........................18
1.3.3.1 Hệ thống tài khoản sử dụng tại Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ GTK
..................................................................................................................................................20
1.3.3.2 Hệ thống báo cáo sử dụng tại Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ GTK..20
1.3.4 Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ GTK.......21
CHƯƠNG II: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ GTK....................................................................................................22
2.1 Đặc điểm thành phẩm hàng hóa của Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ GTK.....22

Sinh viên: Nguyễn Thị Lực

3

Lớp: 52KT1


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Ngành: Kế toán

2.2 Kế toán doanh thu bán hàng.....................................................................................................22
Tư vấn xây dựng cho công ty CPDLTM&DĐT Hà Nội.......................................................................30
2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.....................................................................................32
2.3.1 Chiết khấu thương mại.......................................................................................................32
2.3.2 Hàng bán bị trả lại...............................................................................................................38
2.4 Kế toán giá vốn hàng bán..........................................................................................................46
2.5 Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp...............................................................................52
2.5.1 Chi phí bán hàng.................................................................................................................52
2.5.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp.............................................................................................60
2.6 Kế toán tổng hợp xác định kết quả bán hàng...........................................................................67
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KIẾN NGHỊ VỀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI VÀ CÔNG NGHỆ GTK.....................................................................................................................69
3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP
Dịch vụ Thương mại và Công nghệ GTK..........................................................................................69
3.1.1 Ưu điểm..............................................................................................................................69
3.1.2 Nhược điểm........................................................................................................................70
3.2. Kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP
Dịch vụ Thương mại và Công nghệ GTK..........................................................................................71
3.2.1 Kiến nghị về tổ chức công tác kế toán................................................................................71
3.2.2 Kiến nghị về công táckế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.............................71
KẾT LUẬN..............................................................................................................................................75
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................................................76

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
Sơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy quản lý Công ty..........................................................................................9
Sơ đồ 1.2: Tổ chức bộ máy kế toán Công ty........................................................................................16
Sơ đồ 1.3 : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung........................................18
Biểu 2.1: Hóa đơn giá trị gia tăng........................................................................................................24

Sinh viên: Nguyễn Thị Lực

4

Lớp: 52KT1


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Ngành: Kế toán

Biểu 2.2: Phiếu thu...............................................................................................................................25
Biểu 2.3: Hóa đơn giá trị gia tăng........................................................................................................26
Biểu 2.4: Giấy báo Có...........................................................................................................................27
Biểu 2.5: Trích sổ chi tiết bán hàng......................................................................................................28
Biểu 2.6: Trích bảng tồng hợp TK 511..................................................................................................29
Biểu 2.7: Trích sổ nhât ký bán hàng....................................................................................................30
Biểu 2.8: Trích sổ cái.............................................................................................................................31
Biểu 2.9: Hóa đơn giá trị gia tăng........................................................................................................33
Biểu 2.10: Trích sổ chi tiết TK 521........................................................................................................34
Biểu 2.11: Trích bảng tổng hợp tài khoản 521....................................................................................35
Biểu 2.12: Trích sổ nhật ký chung........................................................................................................36
Biểu 2.13: Trích sổ cái TK 521..............................................................................................................37
Biểu 2.14: Hóa đơn giá trị gia tăng......................................................................................................40
Biểu 2.15: Trích phiếu nhập kho..........................................................................................................41
Biểu 2.16: Trích sổ chi tiết TK 531........................................................................................................42
Biểu 2.17: Trích bảng tổng hợp tài khoản 531....................................................................................43
Biểu 2.18: Trích sổ nhật ký chung........................................................................................................44
Biểu 2.19: Trích sổ cái TK 531..............................................................................................................45
Biểu 2.20: Phiếu xuất kho....................................................................................................................47
Biểu 2.21: Trích sổ chi tiết giá vốn.......................................................................................................48
Biểu 2.22: Bảng tổng hợp TK 632........................................................................................................49
Biểu 2.23: Trích sổ nhật ký chung........................................................................................................50
Biểu 2.24: Tríchsổ cái TK 632...............................................................................................................51
Biểu 2.25: Trích bảng tính lương.........................................................................................................53
Biểu 2.26: Hóa đơn giá trị gia tăng......................................................................................................54
Biểu 2.27: Phiếu chi..............................................................................................................................55
Biểu 2.28: Trích sổ chi tiết TK 641........................................................................................................56

Sinh viên: Nguyễn Thị Lực

5

Lớp: 52KT1


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Ngành: Kế toán

Biểu 2.29: Trích bảng tổng hợp TK 641...............................................................................................57
Biểu 2.30: Trích sổ nhật ký chung........................................................................................................58
Biểu 2.31: Trích sổ cáiTK 641...............................................................................................................59
Biểu 2.32: Hóa đơn giá trị gia tăng......................................................................................................61
Biểu 2.33: Phiếu chi..............................................................................................................................62
Biểu 2.34: Trích sổ chi tiết TK 642........................................................................................................63
Biểu 2.35: Trích bảng tổng hợp tài khoản 642....................................................................................64
Biểu 2.36: Trích sổ nhật ký chung........................................................................................................65
Biểu 2.37: Trích sổ cái TK 632..............................................................................................................66
Biểu 2.38: Sổ cái TK 911.......................................................................................................................68

Sinh viên: Nguyễn Thị Lực

6

Lớp: 52KT1


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Ngành: Kế toán

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ GTK
1.1 Khái quát chung về Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ GTK.
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Dịch vụ Thương mại và
Công nghệ GTK.
Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ GTK được thành lập theo giấy
phép đăng ký kinh doanh số: 0103024531 ngày 08 tháng 09 năm 2003, đăng ký
thay đổi lần thứ 4 ngày 03 tháng 08 năm 2011 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố
Hà nội cấp. Văn phòng công ty đặt tại thành phố Hà Nội.
• Tên công ty: Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ GTK.
• Tên công ty viết tắt:
• Địa chỉ trụ sở chính: Số 88 đường số 7, thôn Thượng, xã Mễ Trì, Huyện Từ
Liêm, TP Hà Nội.
• Fax: 5121838
• Mã số thuế: 0103024531
• Tên địa điểm kinh doanh: Văn phòng kinh doanh - Công ty CP Dịch vụ Thương
mại và Công nghệ GTK.
• Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Số nhà 170 Hoàng Văn Thái, phường Khương
Mai, quận Thanh Xuân, T.p Hà Nội, Việt Nam.
• Mã địa điểm kinh doanh: 0103024531-001
• Giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn
• Vốn điều lệ: 9.000.000.000 đồng.
• Lĩnh vực kinh doanh:
+ Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.
+ Sản xuất và mua bán các loại bao bì, máy móc, thiết bị văn phòng, các mặt hàng
điện tử điện lạnh, vật liệu, xây dựng.Những thành tích công ty đạt được trong những năm qua:

Chỉ tiêu
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
Sinh viên: Nguyễn Thị Lực

7

Năm 2012
62.465.729.174
27.387.090.132

Năm 2013
67.345.123.905
32.237.888.301
Lớp: 52KT1


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Ngành: Kế toán

3. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
4. Lợi nhuận sau thuế

6.846.772.533
20.140.317.599

8.059.472.075
23.188.416.226

Qua chặng đường 11 năm thành công và phát triển, Công ty CP Dịch vụ
Thương mại và Công nghệ GTK đã trở thành doanh nghiệp phát triển và có uy tín
trên thị trường trong nước cũng như nước ngoài.
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghệ
GTK.


Chức năng:

+ Là đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; sản xuất và mua bán bao bì các loại; sản xuất
và mua bán kim khí điện máy, máy móc, thiết bị văn phòng; sản xuất và mua bán
hóa chất (trừ các loại hóa chất nhà nước cấm).
+ Xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi; sản xuất và mua bán vật liệu
xây dựng, vật liệu trang trí nội – ngoại thất.
+ Mua bán hàng điện, điện tử, điện lạnh, tin học, viễn thông, vật tư - thiết bị dùng
trong phòng thí nghiệm, đồ dùng cá nhân và gia đình; sản xuất hàng điện, điện tử,
điện lạnh, tin học, viễn thông (trừ thiết bị thu sóng), vật tư - thiết bị dùng trong
phòng thí nghiệm, đồ dùng cá nhân và gia đình; sản xuất mua bán vật tư, thiết bị y
tế.
+ Là đại lý vận tải; sản xuất và mua bán ô tô, xe máy, xe đạp và các thiết bị phụ
tùng kèm theo; vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng
và theo tuyến cố định; cho thuê phương tiện vận tải, xe du lịch; môi giới, xúc tiến
thương mại; tư vấn quản lý doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài
chính).
+ Tư vấn đầu tư ( không bao gồm tư vấn pháp lý); xây lắp các công trình bưu chính
viễn thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; tư vấn, đào tạo dạy
nghề trong lĩnh vực điện, điện tử, tin học.
Là một doanh nghiệp tư nhân công ty phải đảm bảo có kế hoạch kinh doanh phù
hợp với thực tế, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích lũy vốn cho doanh

Sinh viên: Nguyễn Thị Lực

8

Lớp: 52KT1


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Ngành: Kế toán

nghiệp và đóng góp ngày càng cao cho xã hội đồng thời tạo ra việc làm và thu nhập
ngày càng ổn định cho doanh nghiệp


Nhiệm vụ:

+ Đáp ứng đầy đủ, nhanh chóng, nhu cầu hàng hóa, vật tư, nguyên liệu phục vụ yêu
cầu tiêu dùng, sản xuất kinh doanh.
+ Tổ chức hoạt động kinh theo đúng pháp luật, đúng ngành nghề và đúng đăng ký
kinh doanh do Nhà nước cấp.
+ Thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội, tổng
doanh thu số bán ra.
+ Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản, nguồn vốn, đội ngũ lao động và bảo toàn
tăng trưởng vốn kinh doanh.
+Thực hiện phân phối lao động hợp lý, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho đội
ngũ cán bộ nhân viên, đảm bảo 100% nhân viên có trình độ, năng lực làm việc.

1.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP Dịch vụ Thương mại và
Công nghệ GTK.
Sơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy quản lý Công ty
Hội đồng thành
viên
Giám đốc

Sinh viên: Nguyễn Thị Lực

9

Lớp: 52KT1
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x