Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (11)

MỤC LỤC
MỤC LỤC....................................................................................................................................................1
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU.............................................................................................................3
LỜI MỞ ĐẦU..............................................................................................................................................4
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT HƯNG.................................................5
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng.......................................5
1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động....................................................................................................6
1.3. Tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng.................................................6
1.4. Tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng......................................................................8
1.4.1. Đại hội Đồng Cổ Đông:..............................................................................................................9
1.4.2. Hội đồng quản trị:.....................................................................................................................9
1.4.3. Ban kiểm soát..........................................................................................................................10
1.4.4. Giám đốc.................................................................................................................................10
1.4.5. Phòng nghiệp vụ tổng hợp.....................................................................................................10
1.4.6. Phân xưởng sản xuất giấy.......................................................................................................11
1.4.7. Phân xưởng sản xuất nước tinh khiết....................................................................................12
1.5. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng......................................................12
1.5.1. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận............................................................................12
1.5.2. Chế độ kế toán áp dụng..........................................................................................................14
1.5.3. Các nguyên tắc chủ yếu mà công ty sử dụng.........................................................................14
1.5.4. Hệ thống Tài khoản sử dụng tại Công ty:...............................................................................15

1.5.5. Hệ thống Báo cáo tài chính sử dụng tại Công ty:...................................................................16
1.5.6. Hệ thống chứng từ kế toán Công ty sử dụng:........................................................................16
1.5.7. Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại công ty.................................................17
1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014:................................................................19
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN VIỆT HƯNG.....................................................................................................................................22
2.1. Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng
...............................................................................................................................................................22
2.1.1.Giới thiệu chung về tình hình lao động tại công ty.................................................................22
2.1.2. Phương pháp tính lương và các khoản trích theo lương tại công ty....................................22
2.1.2.1. Phương pháp tính lương taị công ty...............................................................................22
2.1.2.2.Các khoản trích theo lương tại công ty............................................................................23
2.1.3. Kế toán tổng hơp tiền lương và khoản trích theo lương tại công ty.....................................25
2.1.3.1.Chứng từ sử dụng.............................................................................................................25
2.1.3.2. Tài khoản sử dụng............................................................................................................25

1


2.1.3.3. Sổ sách kế toán................................................................................................................26
2.1.3.4. Quy trình kế toán.............................................................................................................27
2.2. Kế toán nguyên vật liệu -công cụ dụng cụ tại công ty...................................................................31
2.2.1. Giới thiệu chung về NVL-CCDC tại công ty.............................................................................31
2.2.2. Thủ tục quản lý ,cấp phát NVL,CCDC tại công ty....................................................................35
2.2.2.1.Thủ tục quản lý..................................................................................................................35
2.2.2.2.Thủ tục cấp phát...............................................................................................................35
2.2.2.3. Đánh giá Nguyên vât liêu – Công cụ dụng cụ .................................................................36
2.2.3. Kế toán chi tiết NVL-CCDC tại công ty....................................................................................37
2.2.4. Kế toán tổng hợp NVL-CCDC tại công ty.................................................................................38
2.2.4.1. Chứng từ sử dụng............................................................................................................38
2.2.4.2. Tài khoản sử dụng............................................................................................................38
2.2.4.3. Sổ sách kế toán................................................................................................................39
2.2.4.4. Quy trình kế toán.............................................................................................................40
2.3. Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại Công ty Cổ phần Tân Việt
Hưng......................................................................................................................................................88
2.3.1. Giới thiệu chung về TSCĐ và các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại công ty.......................88
2.3.2.Thủ tục quản lý, mua sắm ,thanh lý-nhượng bán TSCĐ tại công ty........................................89
2.3.2.1.Thủ tục quản lý..................................................................................................................89
2.3.2.2. Thủ tục đầu tư mua sắm.................................................................................................89
2.3.2.3. Thủ tục thanh lý nhượng bán..........................................................................................90


2.3.3. Phương pháp khấu hao TSCĐ tại công ty...............................................................................91
2.3.4. Kế toán tổng hợp TSCĐ tại công ty.........................................................................................91
2.3.4.1. Chứng từ sử dụng............................................................................................................91
2.3.4.2. Tài khoản sử dụng............................................................................................................92
2.3.4.3. Sổ sách kế toán................................................................................................................93
2.3.4.4.Quy trình kế toán..............................................................................................................94
...............................................................................................................................................................98
...............................................................................................................................................................99
.............................................................................................................................................................100
2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng...........101
2.4.1.Giới thiệu chung về chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng101
2.4.1.1. Nội dung chi phí.............................................................................................................101
2.4.1.2. Đối tượng tập hợp chi phí.............................................................................................101

2


2.4.1.3. Đối tượng tính giá thành...............................................................................................101
2.4.1.4. Phương pháp tập hợp chi phí........................................................................................102
2.4.1.5. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang...................................................................103
2.4.1.6. Phương pháp tính giá thành..........................................................................................103
2.4.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty.........................................103
2.4.2.1.Chứng từ sử dụng...........................................................................................................103
2.4.2.2. Tài khoản sử dụng..........................................................................................................104
2.4.2.3. Sổ sách kế toán..............................................................................................................105
2.4.2.4. Quy trình sử dụng..........................................................................................................106
2.5. Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng....................107
2.5.1. Giới thiệu tiêu thụ thành phẩm và tổ chức tiêu thụ thành phẩm tại công ty.....................107
2.5.2. Kế toán chi tiết thành phẩm tại công ty...............................................................................111
2.5.3. Kế toán tổng hợp thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng
.........................................................................................................................................................112
2.5.3.1. Chứng từ sử dụng..........................................................................................................112
2.5.3.2. Tài khoản sử dụng..........................................................................................................112
2.5.3.3.Sổ sách kế toán...............................................................................................................113
2.5.3.4.Quy trinh kế toán............................................................................................................114
2.6. Thực trạng công tác kê khai, quyết toán thuế và kế toán thuế tại công ty................................116
2.6.1. Phương pháp kế toán...........................................................................................................116
2.6.2. Quy trình kế toán thuế GTGT................................................................................................116

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Quy trình sản xuất giấy.................................................................................................................7
Sơ đồ 1.2: Quy trình sản xuất nước tinh khiết.................................................................................................7
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng............................................................8
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng.........................................................12
Sơ đồ 1.5: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng................................................17
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương................................................................27
Sơ đồ 2.2 : Kế toán chi tiết NVL-CCDC theo phương pháp thẻ song song...................................................37
Sơ đồ 2.3: Sơ đồ quy trình kế toán...............................................................................................................40
Sơ đồ 2.4 : Sơ đồ quy trình kế toán TSCĐ...................................................................................................94
Sơ đồ 2.5: Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm...........................................................106

3


Sơ đồ 2.6: Kế toán thành phẩm theo hình thức thẻ song song.......................................................................111
Sơ đồ 2.7 : Sơ đồ quy trình kế toán.............................................................................................................114

BẢNG BIỂU
Bảng 1.1: Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng.............................................................................................15
Bảng 1.2: Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng..............................................................................................16
Bảng 1.3. Danh mục sổ kế toán sử dụng tại Công ty.....................................................................................17
Bảng 1.4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2014.......................................................19
Bảng 2.1: Bảng trích nộp các khoản bảo hiểm..............................................................................................23
Bảng 2.2: Mẫu phiếu xuất kho.....................................................................................................................41
Bảng 2.3: Mấu thẻ kho................................................................................................................................42
Bảng 2.4: Bảng kê nhập kho nguyên vật liệu................................................................................................45
Bảng 2.5: Bảng kê xuất kho nguyên vật liệu................................................................................................85
Bảng 2.6: Nhật ký – Sổ cái..........................................................................................................................87

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường ngày một phát triển, đặc biệt trong xu thế hội nhập
kinh tế quốc tế hiện nay,một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần
phải biết tự chủ về mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc đầu tư, sử
dụng vốn,tổ chức sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm, phải biết tận dụng năng lực , cơ
hội để lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn. Trước tình hình đó, một sinh viên
muốn thực tập tốt trong một doanh nghiệp thì một trong những yêu cầu đối không thể
thiếu là phải nắm bắt được cơ chế hoạt động của doanh nghiệp và biết cách vận dụng
một cách tối đa những kiến thức đã học trên ghế nhà trường vào thực tiễn. Thông qua
giai đoạn thực tập giúp sinh viên làm quen với công việc sẽ làm và phát huy được một
phần năng lực bản thân. Sinh viên có thể tận dụng cơ hội này để quan sát, so sánh giữa
lý thuyết và thực tiễn từ đó rút ra kinh nghiệm cho mình. Trong quá trình thực tập,em
đã được sự giúp đỡ rất tận tình của cô giáo cùng các cán bộ trog phòng kế toán của
Công ty cổ phần công nghệ Itelco, tuy nhiên do lý luận còn nhiều hạn chế cũng như
4


thời gian thực tập chưa nhiều nên bài làm còn nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự
góp ý tận tình của cô giáo hướng dẫn và các cán bộ kế toán tại công ty để bài làm của
em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn !
Ngoài phần mở đầu, kết luận, hệ thống bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo,
phụ lục, danh mục từ viết tắt, nội dung của báo cáo bao gồm 3 chương:
- Chương 1 - Khái quát về Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng:
- Chương 2 - Thực trạng các phần hành kế toán tại Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng.
- Chương 3 - Nhận xét và kiến nghị

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT HƯNG
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng.
Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng là tiền thân của phân xưởng sản xuất giấy đế
thuộc Lâm trường Hoành Bồ Quảng Ninh, nay là Công ty Lâm Nghiệp Hoành Bồ
Quảng Ninh.
Trong suốt 8 năm hoạt động trước khi chuyển đổi cổ phần phân xưởng sản xuất
hết sức trì trệ, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả.
Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về việc chuyển hoá dần
các doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Ban lãnh đạo Lâm trường đã
thành lập ban đổi mới doanh nghiệp và lập tờ trình đề nghị UBND Tỉnh phê duyệt
phương án cổ phần hoá phân xưởng sản xuất giấy.
Căn cứ quyết định số 1717/QĐ-UB ngày 28/5/2003 của UBND Tỉnh Quảng
Ninh về việc chuyển đổi Phân xưởng sản xuất giấy thuộc Lâm trường Hoành Bồ

5


Quảng Ninh thành Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng. Công ty chính thức đi vào hoạt
động sản xuất kinh doanh và hạch toán độc lập kể từ ngày 01/07/2003.
Địa điểm trụ sở, địa điểm sản xuất: Xã Việt Hưng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng
Ninh.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 22.03.000128 cấp ngày 19/06/2003
Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm cổ phần hoá 01/07/2003 là: 2.5 tỷ đồng
Việt Nam được bán 100% cho cán bộ công nhân viên Công nhân viên Công ty Lâm
Nghiệp Hoành Bồ và cán bộ nhân viên phân xưởng sản xuất giấy ( với 225 cổ đông
tham gia góp vốn ).
1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động.
- Chức năng:
+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Công ty, không
ngừng nâng cao hiệu quả và mở rộng sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của thị
trường, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn cũng như các dự án được giao, làm
nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước trên cơ sở khai thác năng lực sản xuất, phát triển để
nâng cao sản lượng sản xuất.
+ Thực hiện phân phối theo kết quả lao động, đảm bảo sự công bằng trong công
việc. Tổ chức tốt đời sống cho cán bộ công nhân viên, nâng cao trình độ năng lực cho
nhân viên, đảm bảo chế độ cho người lao động.
+ Thực hiện tốt các phương hướng đặt ra, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch,
không ngừng tăng trưởng nguồn vốn của Công ty.
+ Bảo đảm mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo vệ sinh
môi trường trong các phân xưởng, tránh gây ô nhiễm môi trường.
+ Tuân thủ pháp lệnh, hạch toán và báo cáo trung thực các quy định về kế toán
thống kê của nhà nước.
- Lĩnh vực hoạt động: Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng chuyên sản xuất kinh
doanh sản phẩm giấy đế vàng mã xuất khẩu; sản xuất và kinh doanh nước lọc tinh
khiết đóng bình.
1.3. Tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng.
Quy trình công nghệ sản xuất là dây chuyền sản xuất sản phẩm của các doanh
nghiệp. Mỗi loại doanh nghiệp có một loại sản phẩm thì sẽ có quy trình công nghệ của
6


riêng loại sản phẩm đó. Công ty cổ phần Tân Việt Hưng là đơn vị sản xuất các sản
phẩm về giấy đế vàng mã và nước uống tinh khiết. Có thể khái quát quy trình công
nghệ sản xuất của Công ty cổ phần Tân Việt Hưng:
Sơ đồ 1.1: Quy trình sản xuất giấy
Tre, nứa

Băm, ngâm, rửa

Nghiền thụ

Sấy

Quấn lụ thành phẩm

Seo

Nghiền Hà Lan

Nghiền đĩa

Cắt tờ thành phẩm

Kho chứa thành phẩm

Vận chuyển tiêu thụ

Sơ đồ 1.2: Quy trình sản xuất nước tinh khiết
Giếng

Bể lắng, lọc

Bồn chứa 2000 L

Máy lọc tinh

Cột lọc thụ

Máy ozone

Hệ
thống
súc

rửa
chai

Bồn chứa 2000L

Cột phản ứng

Cột trung
hoà

Máy zo - UV

Bồn chứa 2000L

Hệ thống chiết chai

7
Thành phẩm

Hệ thống kéo
màng co

Đóng chai


1.4. Tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng.
Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng là đơn vị hạch toán độc lập. Công ty tổ chức
bộ máy quản lý theo hình thức trực tuyến - chức năng.

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ

GIÁM ĐỐC

PHÂN XƯỞNG SẢN
XUẤT GIẤY

PHÒNG NGHIỆP VỤ
TỔNG HỢP

PHÂN XƯỞNG SẢN
XUẤT NƯỚC UỐNG
TINH KHIẾT

8
TỔ
CHẾ
NHIÊN
LIỆU

TỔ
SEO
GIẤY

KẾ
HOẠCH
VẬT TƯ

TÀI
CHÍNH
KẾ
TOÁN

TỔ
CHỨC
HÀNH
CHÍNH

BỘ
PHẬN
SẢN
XUẤT

BỘ
PHẬN
TIÊU
THỤ


( Số liệu phòng tổ chức hành chính )
Ghi chú:
Quan hệ trực tuyến
Quan hệ chức năng
1.4.1. Đại hội Đồng Cổ Đông:
Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao
nhất của Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng. Đại hội Đồng cổ đông có quyền bầu, miễn
nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Quyết định
sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, thông qua
định hướng phát triển của Công ty, quyết định bán tài sản có giá trị lớn.
1.4.2. Hội đồng quản trị:
Do Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu ra. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân
danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty,
trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng có nhiệm vụ:
+ Quyết định chiến lược phát triển Công ty
+ Quyết định huy động thêm vốn theo các hình thức
+ Quyết định phương án đầu tư
+ Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua
hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài
sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty.
+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc và cán bộ quản lý quan trọng
khác của Công ty; quyết định mức lương và lợi ích của cán bộ quản lý đó.
+ Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty và việc góp vốn
mua cổ phần của doanh nghiệp khác.
+ Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty
+ Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về những sai phạm trong quản
lý, vi phạm điều lệ, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho Công ty…
9


1.4.3. Ban kiểm soát
Là bộ phận thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị
và điều hành Công ty. Ban kiểm soát do Đại hội Cổ đông bầu và bãi miễn với đa số
phiếu bằng thể thức trực tiếp và bỏ phiếu kín.
1.4.4. Giám đốc
Do Hội Đồng quản trị bổ nhiệm là người điều hành hoạt động hàng ngày của
Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội Đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và
nhiệm vụ được giao, Giám đốc Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:
+ Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;
+ Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội Đồng quản trị;
+ Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh về phương án đầu tư của Công ty;
+ Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty.
1.4.5. Phòng nghiệp vụ tổng hợp
Có chức năng, nhiệm vụ giúp Giám đốc tổ chức bộ máy điều hành và quản lý
Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý. Trong đó bao gồm:
* Phòng kế hoạch vật tư:
- Chức năng chính của phòng là cung ứng các yếu tố đầu vào cho quá trình sản
xuất kinh doanh của Công ty
+ Lập kế hoạch mua vật tư;
+ Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc lựa chọn nhà cung cấp và lựa
chọn nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng;
+ Ký các hợp đồng mua hàng, vật tư, thiết bị dụng cụ được uỷ quyền.
- Nhiệm vụ:
+ Nghiên cứu, theo dõi thu thập thông tin thị trường vật tư để nắm được thông
tin thị trường và tình hình giá cả;
+ Lập kế hoạch hợp tác lâu dài với những nhà cung cấp có uy tín, phát hiện ra
các bạn hàng mới để ký hợp đồng;
+ Lập kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị phù hợp với chính sách mua sắm vật tư,
thiết bị của Công ty;

10


+ Phát hiện nhu cầu vật tư trong Công ty, tính toán tình hình vật tư, mua sắm,
bảo quản và lưu kho vật tư. Ngoài ra còn cấp phát hạch toán tình hình sử dụng vật tư
trong doanh nghiệp.
* Phòng Tài chính kế toán: Sẽ được trình bày ở mục sau
* Phòng Tổ chức hành chính:
+ Tổ chức thực hiện các hoạt động thường xuyên như hội họp, tiếp khách, trực
điện thoại, điều xe, soạn thảo và gửi nhận các loại công văn giấy tờ giữa các bộ phận
trong Công ty với các cơ quan bên ngoài;
+Tổ chức mua sắm văn phòng phẩm, quản lý và cấp phát cho các đơn vị;
- Tổ chức mua sắm máy móc thiết bị, dụng cụ văn phòng, bảo dưỡng và sửa
chữa nếu cần thiết;
- Tổ chức hệ thống văn thư lưu trữ hồ sơ;
- Tổ chức các hoạt động phúc lợi tập thể trong Công ty như các giải thể thao,
hội diễn văn nghệ, tham quan và nghỉ mát;
- Quan hệ với chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề an ninh trật tự,
vệ sinh môi trường nếu phát sinh;
- Trợ giúp Giám đốc trong công tác đối ngoại như mua quà tặng khách, cùng
tiếp khách.
1.4.6. Phân xưởng sản xuất giấy
Bao gồm: tổ chế nhiên liệu và tổ seo
- Chức năng: Sản xuất và vận hành máy móc để làm ra sản phẩm giấy đế vàng
mã. Thực hiện quy trình vận hành sản xuất giấy nhằm tạo ra thành phẩm.
- Nhiệm vụ của phân xưởng:
+ Lập kế hoạch sản xuất, tiến độ sản xuất ngày, giao việc cho từng công nhân,
bảo đảm số lượng, chất lượng và thời gian giao hàng;
+ Quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị, dụng cụ, đồ nghề của phân xưởng;
+ Định mức kỹ thuật và xây dựng quy trình công nghệ cho từng máy, từng bộ
phận;
+ Tổ chức phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo cho công nhân sản xuất và vận hành
máy an toàn;
+ Quản lý lao động của phân xưởng theo phân cấp của Giám đốc;
11


+ Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc định kỳ;
+ Cập nhật số liệu, kiểm tra và ký xác nhận vào phiếu sản xuất của công nhân
trong phân xưởng, cuối tháng chịu trách nhiệm thanh toán cho công nhân.
1.4.7. Phân xưởng sản xuất nước tinh khiết
Bao gồm bộ phận sản xuất và bộ phận tiêu thụ:
- Chức năng: vận hành hệ thống sản xuất ra nước uống tinh khiết
- Nhiệm vụ: Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày của phân xưởng
+ Bảo đảm quy trình sản xuất khép kín;
+ Định mức kinh tế, kỹ thuật và xây dựng quy trình kỹ thuật cho từng máy,
từng bộ phận;
+ Quản lý toàn bộ tài sản, máy móc, thiết bị, đồ nghề của phân xưởng;
+ Tiến hành phân tích và kiểm tra tiêu thụ sản phẩm, duy trì quan hệ với khách
hàng, thu thập các thông tin về thị trường, hoạch định chính sách giá cả sản phẩm để
phân phối và tiêu thụ sản phẩm;
+ Lên các kế hoạch về tiêu thụ sản phẩm hàng năm, hàng tháng, hàng quý;
+ Đảm bảo hoàn thành việc cung ứng dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng theo
đúng tiến độ đã hoạch định.
1.5. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng
1.5.1. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo hình thức tập trung tại phòng tài
chính - kế toán của Công ty. Cơ cấu bộ máy kế toán gọn nhẹ, hợp lý, hoạt động có hiệu
quả là điều kiện quan trọng để cung cấp thông tin một cách kịp thời phát huy và nâng
cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán.
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng
KẾ TOÁN
TRƯỞNG

KẾ TOÁN
BÁN
HÀNG

KẾ TOÁN
NGÂN
HÀNG
KIÊM THỦ
QUỸ

KẾ TOÁN
VẬT TƯ
KIÊM
TSCĐ

12

KẾ TOÁN
TIỀN
LƯƠNG
KIÊM
THANH
TOÁN

THỦ
KHO


Ghi chú:
Quan hệ trực tuyến
Phòng kế toán của Công ty gồm 6 người trong đó có một kế toán trưởng, 4 kế
toán viên và 1 thủ kho.
*Kế toán trưởng:
Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp và tính giá thành sản phẩm: là người chịu
trách nhiệm cao nhất trước Giám đốc điều hành về mọi hoạt động kế toán của Công ty.
Kế toán trưởng là người tổ chức điều hành kế toán, kiểm tra và thực hiện việc ghi chép
luân chuyển chứng từ. Ngoài ra kế toán trưởng còn hướng dẫn chỉ đạo việc lưu trữ tài
liệu, sổ sách kế toán, lựa chọn và cải tiến hình thức kế toán cho phù hợp với tình hình
sản xuất của Công ty. Chức năng quan trọng nhất của Kế toán trưởng là tham mưu cho
Ban giám đốc đưa ra những quyết định đúng đắn trong sản xuất kinh doanh của Công
ty.
*Kế toán bán hàng:
Kế toán bán hàng: theo dõi tình hình nhập, xuất tồn kho thành phẩm. Xác định
doanh thu, thuế GTGT đầu ra…đầu kì kết chuyển lỗ lãi.
*Kế toán vật tư kiêm TSCĐ
Kế toán vật tư kiêm TSCĐ: Theo dõi sự biến động, tình hình nhập, xuất, tồn
của các loại vật tư. Đề ra các biện pháp tiết kiệm vật tư dùng vào sản xuất, khắc phục
và hạn chế các trường hợp hao hụt, mất mát. Đồng thời theo dõi tình hình biến động
của tài sản cố định, tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định cho các đối tượng sử
dụng theo đúng chế độ.
*Kế toán tiền lương kiêm thanh toán
Kế toán tiền lương kiêm thanh toán: Kiểm tra việc tính lương của các xí nghiệp
theo đúng phương pháp và thời gian làm việc thực tế. Theo dõi và trả lương cho bộ
phận lao động gián tiếp tại Công ty, theo dõi các khoản trích theo lương cho cán bộ
công nhân viên theo đúng chế độ cũng như việc thanh toán các khoản trợ cấp, bảo
hiểm xã hội cho người lao động trong Công ty. Đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi
việc thanh toán các khoản công nợ cũng như theo dõi việc sử dụng các nguồn lực của
13


Công ty, nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu, rà soát các dự trù chi tiêu đảm bảo đúng
mục đích, đúng yêu cầu và chính xác, đảm bảo độ tin cậy cho các quyết định, các báo
cáo thanh toán.
* Kế toán tiền gửi Ngân hàng kiêm thủ quỹ
Kế toán tiền gửi Ngân hàng kiêm thủ quỹ: Theo dõi các khoản tiền gửi, tiền
vay, các khoản tiền nộp, lập và quản lý các sổ chi tiết liên quan. Đồng thời quản lý két
quỹ của Công ty theo dõi thu chi tiền mặt hàng ngày.
*Thủ kho
Thủ kho: Có nhiệm vụ theo dõi tại từng kho tình hình nhập, xuất, tồn kho
Nguyên vật liệu, thành phẩm hàng hoá theo chỉ tiêu chất lượng. Thủ kho có trách
nhiệm xuất nhập các loại Nguyên vật liệu khi có đầy đủ các hoá đơn, chứng từ hợp lệ
theo dõi quản lý vật tư hàng hoá, tránh hiện tượng thất thoát, giảm chất lượng sản
phẩm hàng hoá.
1.5.2. Chế độ kế toán áp dụng
- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo TT200/22/12/2014
– BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính.
- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/ 01/ N, kết thúc vào ngày 31/ 12/ N.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.
1.5.3. Các nguyên tắc chủ yếu mà công ty sử dụng
*Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
+ Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc
+ Phương pháp tính giá xuất kho: Phương pháp nhập trước, xuất trước
+ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
*Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
+ Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Giá trị TSCĐ ghi nhận theo nguyên giá.
+ Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng.
* Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
+Doanh thu bán hàng: Được ghi nhận tuân thủ đầy đủ 5 điều kiện ghi nhận
doanh thu theo quy định tại CMKT số 14

14


+ Doanh thu CCDV: Được ghi nhận tuân thủ đầy đủ 4 điều kiện ghi nhận doanh
thu theo quy định tại CMKT số 14
+ Doanh thu HĐTC: Được ghi nhận tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh
thu HĐTC theo quy định tại CMKT số 14
*Phương pháp tính giá thành sản phẩm: Giá thành sản phẩm tính theo phương pháp
tính giá thành trực tiếp (Phương pháp tính giá giản đơn).
*Phương pháp tính thuế GTGT: Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
1.5.4. Hệ thống Tài khoản sử dụng tại Công ty:
Công ty sử dụng hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo Thông tư
200/2014/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014 chính thức thay thế
cho chế độ kế toán cũ ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư
244/2009/TT-BTC.. Dưới đây là hệ thống Tài khoản cấp 1 được sử dụng tại đơn vị, với
những đối tượng cần theo dõi chi tiết đến tài khoản con cấp 2, 3...kế toán công ty xem
xét bổ sung theo đúng nguyên tắc.

Bảng 1.1: Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng
TT

SHTK

1

111

2
3
4
5
6
7

112
113
121
128
129
131

8

133

9
10
11
12

136
138
139
141

13

144

14
15
16

151
152
153

TÊN TÀI KHOẢN

TT

Tiền Mặt Việt Nam
Tiền Gửi Ngân Hàng
Tiền đang Chuyển
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Đầu tư ngắn hạn khác
Dự phòng nợ khó đòi
Phải Thu Của Khách Hàng
Thuế Giá Trị Gia Tăng được
Khấu Trừ
Phải Thu Nội Bộ
Phải Thu Khác
Dự phòng phải thu khó đòi
Tạm ứng
Thế Chấp, ký Cược , Ký Quỹ
Ngắn Hạn
Hàng mua đang đi đường
Nguyên liệu vật liêu
Công Cụ , Dụng Cụ

15

SHTK

39

333

40
41
42
43
44
45

334
335
336
338
341
342

46

347

47
48
49
50

351
352
411
412

51

413

52
53
54

414
415
418

TÊN TÀI KHOẢN

Thuế & Các Khoản Phải Nộùp
Nhà Nước
Phải Trả Công Nhân Viên
Chi Phí Phải Trả
Phải Trả Nội Bộ
Phải Trả , Phải Nộp Khác
Vay Dài Hạn
Nợ dài hạn
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc
Dự phòng phải trả
Nguồn vốn kinh doanh
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Chênh Lệch Tỉ Giá Hối Đoái
Quỹ Đầu Tư Phát Triển
Quỹ dự phòng tài chính
Các quỹ khác thuộc vốn CSH


17

154

18

155

19

156

20

157

21

158

22

159

23

211

24

213

25
26
27

214
217
221

28

222

29
30

223
228

31

229

32
33

241
242

34

243

35
36

244
311

37

315

38

331

Chi Phí Sản Xuất, Kinh Doanh
Dở Dang
Thành phẩm
Hàng hóa
Hàng gửi đi bán
Hàng hóa kho bảo thuế
Dự phòng giảm giá hàng tồn
kho
Tài Sản Cố định Hữu Hình
Tài Sản Cố định Vô Hình
Hao Mòn TSCĐ
Bất Động Sản Đầu Tư
Đầu tư vào công ty con
Vốn góp liên doanh
Đầu tư vào công ty liên kết
Đầu tư dài hạn khác
Dự phòng giảm giá đầu tư dài
hạn
Xây Dựng Cơ Bản dở dang
Chi Phí Trả Trước Dài Hạn
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Ký quỹ ký cược dài hạn
Vay Ngắn Hạn
Nợ dài hạn đến hạn trả
Phải Trả Cho Người Bán

55

419

56

421

57

431

58

441

59

466

60

511

61

512

62

515

63
64
65

521
531
532

66

621

67
68

622
627

69

632

70
71

635
641

72

642

73
74

711
811

75

821

76

911

Cổ phiếu quỹ
Lợi nhuận Chưa Phân Phối
Quỹ Khen Thưởng , Quỹ Phúc
Lợi
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ
bản
Nguồn kinh phí đã hình thành
tài sản
Doanh Thu Bán Hàng
Doanh thu bán hàng nội bộ
Doanh Thu Hoạt động Tài
Chính
Chiết khấu thương mại
Hàng bán bị trả lại
Giảm giá hàng bán
Chi phí nguyên liệu, vật liệu
trực tiếp
Chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí SXC
Giá Vốn Hàng Bán
Chi Phí Hoạt động Tài Chính
Chi Phí Lưu Thông
Chi Phí Quản Lý Doanh
Nghiệp
Thu Nhập Khác
Chi Phí Khác
Chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp
Xác định Kết Quả Kinh Doanh

1.5.5. Hệ thống Báo cáo tài chính sử dụng tại Công ty:
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính
1.5.6. Hệ thống chứng từ kế toán Công ty sử dụng:
Bảng 1.2: Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng
TT
I

TÊN CHỨNG TỪ

TT

LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

III

16

TÊN CHỨNG TỪ
BÁN HÀNG


1

Bảng chấm công

1

2

Bảng thanh toán tiền lương
Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã
hội

Hóa đơn giá trị gia tăng

IV

TIỀN TỆ

1

Phiếu thu

2

Phiếu chi

5

Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH
DS người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai
sản

3

Giấy đề nghị tạm ứng

II

HÀNG TỒN KHO

4

Giấy thanh toán tiền tạm ứng

1

Phiếu nhập kho

5

Giấy đề nghị thanh toán

2

Phiếu xuất kho

6

Bảng kê chi tiền

3

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, CC, SP, HH

V

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

4

Bảng kê mua hàng

1

Biên bản giao nhận tài sản cố định

5

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, CCDC
Bảng kê hàng hóa mua vào không có hóa
đơn

2

Biên bản thanh lý tài sản cố định
Biên bản đánh giá lại tài sản cố
định

3
4

6

3

1.5.7. Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại công ty
Hình thức kế toán áp dụng là hình thức Nhật ký - Sổ cái: Theo hình thức này
các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ được kết hợp ghi chép theo trình tự
thời gian và theo nội dung kinh tế trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là
sổ Nhật ký – Sổ Cái.
Bảng 1.3. Danh mục sổ kế toán sử dụng tại Công ty
TT

TÊN SỔ

TT

TÊN SỔ
Thẻ Tài sản cố định
Sổ chi tiết thanh toán
Sổ chi tiết tiền vay
Sổ chi tiết bán hàng
Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh
Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch
vụ
Sổ chi tiết các tài khoản
Sổ chi tiết thanh toán với NM, NB

1
2
3
4
5

Nhật ký - Sổ Cái
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ kế toán chi tiết QTM
Sổ tiền gửi NH
Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH

9
10
11
12
13

6
7
8

Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH
Thẻ kho (Sổ kho)
Sổ tài sản cố định

14
15
16

*Trình tự ghi sổ:
Sơ đồ 1.5: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng
17


Chứng từ kế toán

Sổ quỹ

Bảng tổng hợp chứng
từ kế toán cùng loại

Nhật ký – sổ cái

Sổ, thẻ kế toán
chi tiết

Bảng tổng hợp
chi tiết

Báo cáo tài chính

Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng”
Đối chiếu kiểm tra
- Hàng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp
chứng từ kế toán cùng loại để ghi vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái. Chứng từ kế toán hoặc
Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã ghi vào Sổ Nhật ký – Sổ Cái,
được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.
- Cuối tháng, sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh trong kỳ
vào Sổ Nhật ký – Sổ Cái và các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành cộng số liệu
và kiểm tra đối chiếu số cộng cuối kỳ. Căn cứ vào số liệu khóa sổ của các đối tượng
trên các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết kế toán lập Bảng tổng hợp chi tiết cho từng tài khoản.
- Số liệu trên Nhật ký – Sổ Cái và trên Bảng tổng hợp sau khi khóa sổ được
kiểm tra, đối chiếu nếu khớp, đúng sẽ được sử dụng để lập Báo cáo tài chính.

18


1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014:
Bảng 1.4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2014

19


Qua báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty ta nhận thấy Tổng lợi nhuận trước
thuế của Công ty năm 2014 giảm 6,65% (40.133.937 đồng) so với năm 2013 nhưng
không đáng lo ngại vì:
20


Năm 2014 doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ vẫn tăng 4,89%
(1,033.078.696 đồng). Giá vốn hàng bán lại chỉ tăng 4,56% (870.693.683 đồng). Vậy
nhân tố tác động không xuất phát từ hoạt động kinh doanh chính của công ty mà là do
tác động của các nhân tố sau:
Doanh thu tài chính giảm 73,85% (7.300.071 đồng) so với năm 2013 trong khi
chi phí tài chính tăng 1.128,95% (30.951.300 đồng), là do năm 2014 phát sinh khoản
chi phí lãi vay đầu tư mua máy xúc phục vụ cho sản xuất làm tăng năng suất lao động
và giảm giá thành sản phẩm.
Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8,53% (124.690.868 đồng).
Do năm 2014 lợi nhuận khác bằng 0 trong khi năm 2013 chỉ tiêu này là
39.576.691 đồng.

21


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT HƯNG
2.1. Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ
phần Tân Việt Hưng
2.1.1.Giới thiệu chung về tình hình lao động tại công ty
Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay, trong mỗi doanh nghiệp việc quản
lý hợp lý nguồn lao động có ý nghĩa vô cùng to lớn. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ
giữa người lao động tư liệu lao động, môi trường lao động sẽ góp phần làm tăng năng
suất lao động mang lại hiệu quả rất lớn cho công ty nhận thức được tầm quan trọng đó
Công ty Cổ phần Long Giang TSQ đã xây dựng và cố gắng hoàn thiện công tác quản
lý lao động cho hợp lý.
Nhìn vào bảng tình hình lao động trong hai mốc thời gian trên ta có thể thấy
công ty không có sự thay đổi nhiều về tổng số lượng người lao động và chất lượng lao
động, cụ thể:
+ Về tổng số lao động:
Tổng số lượng người lao động đã tăng 50 người tương ứng với tăng 25%. Điều
này là do thời gian vừa qua công ty có thêm khách hàng nên công việc tăng liên tục do
vậy Công ty đã nhận thêm nhân viên để đáp ứng đủ nhu cầu công việc hiện nay. Từ
đây ta thấy cơ cấu lao động ổn định không có sự biến động nhiều.
+ Về trình độ lao động:
Trình độ người lao động Công ty có sự biến động nhiều, trình độ đại học cao
đẳng tăng lên 25 người tương ứng là 25% Khi mà trình độ người lao động ngày càng
được nâng cao thì chất lượng công việc ngày cang hiệu quả.
2.1.2. Phương pháp tính lương và các khoản trích theo lương tại công ty
2.1.2.1. Phương pháp tính lương taị công ty
Hiện nay Công ty áp dụng 2 hình thức tiền lương như sau:
- Lương thời gian: Được áp dụng cho tất cả các công nhân viên có trong danh
sách của công ty. Cơ sở để trả lương là căn cứ trên hệ số cấp bậc lương của công nhân
viên và số ngày công thực tế trong tháng để tính ra số tiền phải trả. Hàng tháng việc
theo dõi và chấm công cho cán bộ công nhân viên được thực hiện qua bảng chấm
công.
22


Lương thời gian

Tiền lương cơ bản
bình quân ngày

=

Tiền lương cơ bản bình quân
ngày

=

Số ngày làm việc trong
tháng

*

Mức lương cơ bản*Hệ số lương
Số ngày công trong tháng (26 ngày)

- Lương theo khối lượng công việc: Được áp dụng cho các lao động thuê ngoài
trực tiếp thi công công trình. Hình thức trả lương này căn cứ vào khối lượng công việc
hoàn thành và đơn giá tiền lương công việc khoán. Đây là hình thức trả lương phù hợp
với đơn vị kinh doanh xây lắp góp phần khuyến khích công nhân nâng cao năng suất
lao động.
Lương trả theo khối
lượng công việc

=

Khối lượng công việc

*

hoàn thành bàn giao

Đơn giá tiền
lương

2.1.2.2.Các khoản trích theo lương tại công ty
Hiện tại công ty đang áp dụng tỉ lệ trích theo lương năm 2014
Bảng 2.1: Bảng trích nộp các khoản bảo hiểm
Doanh nghiệp(%)

Người lao
động(%)

Cộng

Bảo hiểm xã hội

18%

8%

26%

Bảo hiểm y tế

3%

1.5%

4.5%

Bảo hiểm thất nghiệp

1%

1%

2%

Kinh phí công đoàn

2%

Cộng

24%

Luật bảo hiểm tham gia

2%
10,5%

34.5%

* Bảo hiểm xã hội:
Quỹ BHXH được hình thành do việc chích lập theo tỷ lệ quy định trên tiền
lương phải trả người lao động trong kỳ. Theo chế độ hiện hành, hàng tháng doanh
nghiệp tiến hành trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 26% trên tổng số tiền lương thực tế

23


phải trả người lao động trong tháng, trong đó 18% tính vào chi phí sản xuất kinh
doanh của các đối tượng sử dụng lao động, 8% trừ vào lương của người lao động.
Quỹ bảo hiểm được trích lập nhằm trợ cấp người lao động có tham gia đóng
góp quỹ trong các trường hợp họ mất khả năng lao động. Cụ thể:
+ Trợ cấp người lao động ốm đau, thai sản.
+ Trợ cấp người lao động khi bị tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp.
+ Trợ cấp người lao động khi về hưu, mất sức lao động.
+ Trợ cấp người lao động về khoản tiền tuất.
Cách tính:
Số tiền lương
bảo hiểm
XH

=

Số ngày
hưởng
BHXH

Tiền lương BQ
trong 1 ngày
của người LĐ

×

×

% tính
BHXH

Trong thời gian nghỉ thai sản người lao động nữ đã đóng BHXH được hưởng trợ cấp
BHXH bằng 100% lương và được trợ cấp thêm 1 tháng lương
Số tiền
nghỉ hưởng
thai sản

Số ngày nghỉ
=
chế độ
×
thai sản

Tiền lương BQ
lương BQ
1 ngày của × 100% + 1 tháng
người LĐ
của người LĐ

•Quỹ bảo hiểm y tế:
Qũy BHYT được hình thành bằng cách trích lập 4.5% trong đó: 3% tính vào chi
phí SXKD trong công ty và 1,5% tính vào lương của CNV
Qũy này được dùng để thanh toán các khoản tiền khám và chữa bệnh, viện
phí...cho người lao động trong thời kỳ ốm đau, thai sản...quỹ này do cơ quan BHYT
thống nhất quản lý và trợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế. Vì vậy
quỹ này doanh nghiệp phải nộp toàn bộ cho cơ quan BHYT
Cách tính: BHYT = hệ số lương x lương cơ bản x 4,5%
Phạm vi:áp dụng BHYT đối với nhân viên hợp đồng dài hạn và hợp đồng 1 đến
3 năm.
•Quỹ bảo hiểm thất nghiệp:
Người đóng bảo hiểm thất nghiệp mà mất việc làm hoặc chấm dứt hoạt động
lao động nhưng chưa tìm được việc làm để hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm, bảo

24


hiểm y tế. Theo chế độ quy định hiện hành tính bảo hiểm thất nghiệp 2% tính vào chi
phí sản xuất kinh doanh 1% và 1% còn lại tính vào lương của người lao động
Cách tính: BHTN = hệ số lương x lương cơ bản x 2%.
•Kinh phí công đoàn:
Được hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả
người lao động trong kỳ. Theo chế độ hiện hành, hàng tháng doanh nghiệp tiến hành
trích lập KPCĐ theo tỷ lệ 2% trên tổng số tiền lương trực tế phải trả người lao động
trong tháng và tính hết vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tượng sủ dụng lao
động.
2.1.3. Kế toán tổng hơp tiền lương và khoản trích theo lương tại công ty
2.1.3.1.Chứng từ sử dụng
Các chứng từ về tiền lương và các khoản trích theo lương kế toán sử dụng bao
gồm:
- Mẫu số 01a-LĐTL - Bảng chấm công: Bảng chấm công do các tổ sản xuất
hoặc các phòng ban lập, nhằm cung cấp chi tiết số ngày công của từng người lao động
theo tháng.
- Mẫu số 01b-LĐTL: Bảng chấm công làm thêm giờ
- Mẫu số 02-LĐTL: Bảng thanh toán tiền lương
- Mẫu số 03-LĐTL: Bảng thanh toán tiền thưởng
- Mẫu số 05-LĐTL: Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành
- Mẫu số 06-LĐTL: Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
- Mẫu số 07-LĐTL: Bảng thanh toán tiền thuê ngoài
- Mẫu số 08-LĐTL: Hợp đồng giao khoán
- Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán
- Mẫu số 10-LĐTL: Bảng kê các khoản trích nộp theo lương
- Mẫu số 11-LĐTL: Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội
2.1.3.2. Tài khoản sử dụng
Để theo dõi tình hình thanh toán tiền công và các khoản khác với người lao
động, tình hình trích lập, sử dụng quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN kế toán sử dụng
tài khoản 334 và tài khoản 338.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x