Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (1)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY A
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty A
- Tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh,…
- Trích dẫn biểu một số chỉ tiêu tài chính của công ty (trong 2 năm gần đây nhất để minh họa
cho sự phát triển của công ty)
1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty A
-

trình bày mô hình tổ chức bộ máy quản lý (bằng sơ đồ)

-

chức năng nhiệm vụ từng phòng ban (ngắn gọn)

1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của công ty A – đối với
DNSX; quy trình kinh doanh - đối với DNTM
-

đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty

-


quy trình công nghệ sản xuất ( hoặc quy trình kinh doanh) của công ty A (bằng sơ đồ)

1.4 . Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty A
-

sơ đồ bộ máy

-

Chức năng nhiệm vụ

1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty A
1.5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty A
-

sơ đồ bộ máy kế toán của công ty A

-

Chức năng nhiệm vụ

1.5.2. Hình thức kế toán công ty A áp dụng
-

trình bày bằng sơ đồ

1.5.3. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty A
-

Chế độ kế toán áp dụng theo QĐ…

-

Kỳ kế toán

-

Phương pháp tính thuế GTGT,….


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
TẠI CÔNG TY
2.1 Đặc điểm tình hình lao động của công ty A
2.2 Đặc điểm Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty A
2.3 Quy trình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty A
( sơ đồ+ diễn giải ngắn gọn+ nêu các chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng hạch toán tiền lương)
2.4 Phương pháp tính lương và các khoản trích theo lương tại công ty A
- trình bày các phương tính lương và các khoản thu nhập có tính chất lương tạ công ty áp dụng ( có ví
dụ cụ thể)
- cách tính các khoản trích theo lương của công ty (có ví dụ của thể)


- Thủ tục trợ cấp BH tại công ty (có ví dụ của thể)
2.5 Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
- dẫn dắt bảng chấm công, bảng thanh toán lương từng tổ, phân xưởng và toàn doanh nghiệp, bảng
phân bổ tiền lương ( có cơ sở và phương pháp lập)
- sổ chi tiết tiền lương, sổ chi tiết TK338
2.6 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
- tuy theo hình thức kế toán doanh nghiệp đưa ra các chứng từ sổ sách lien quan (VD: trang sổ nhật ký
chung , sổ cái các tài khoản 334, 338…)
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN
TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY A
3.1. Đánh giá về công tác hạch toán kế toán tại công ty
- Ưu điểm
- Nhược điểm
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán ….
Thứ nhất,….


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY A
1.1.

Quá trình hình thành và phát triển của công ty A
- Tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh,…
- Trích dẫn biểu một số chỉ tiêu tài chính của công ty (trong 2 năm gần đây nhất để minh họa
cho sự phát triển của công ty)

1.2.

Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty A

-

trình bày mô hình tổ chức bộ máy quản lý (bằng sơ đồ)

-

chức năng nhiệm vụ từng phòng ban (ngắn gọn)
Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của công ty A – đối với
DNSX; quy trình kinh doanh - đối với DNTM

1.3.
-

đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty

-

quy trình công nghệ sản xuất ( hoặc quy trình kinh doanh) của công ty A (bằng sơ đồ)

1.4.

. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty A

-

sơ đồ bộ máy

-

Chức năng nhiệm vụ

1.5.

Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty A
1.5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty A

-

sơ đồ bộ máy kế toán của công ty A

-

Chức năng nhiệm vụ

1.5.1. Hình thức kế toán công ty A áp dụng
-

trình bày bằng sơ đồ

1.5.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty A
-

Chế độ kế toán áp dụng theo QĐ…

-

Kỳ kế toán

-

Phương pháp tính thuế GTGT,….

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NVL – CCDC TẠI CÔNG TY A
2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong công ty A
- Nêu các loại NVL, CCDC và công tác phân loại của công ty
- Công tác quản lý NVL – CCDC của công ty
2.2 Quy trình hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty A
- ( trình bày bằng sơ đồ+ diễn giải)
- Nêu các loại chứng từ, sổ sách kế toán lien quan để hạch toán NVL - CCDC
2.3 Phương pháp tính giá thực tế nhập, xuất nguyên vật liệu công cụ dụng của công ty A
- Phương pháp tính giá nhập (có ví dụ minh họa)
- phương pháp tính giá xuất (có ví dụ minh họa)


2.4 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong công ty A
2.4.1. Thủ tục, chứng từ nhập NVL – CCDC
Nêu thủ tục nhập + dẫn dắt trích chứng từ: Phiếu đề nghị cung ứng vật tư, HĐ, phiếu nhập kho, BB
kiểm nghiệm vật tư,…
2.4.2. Thủ tục, chứng từ xuất NVL – CCDC
Nêu thủ tục xuất + dẫn dắt trích chứng từ: Phiếu đề nghị xuất vật tư, phiếu xuất kho,…
2.4.3. Phương pháp hạch toán chi tiết NVL - CCDC
- trình bày phương pháp hạch toán
- dẫn dắt trích thẻ kho, sổ chi tiết tương ứng, các bảng kê, bảng tổng hợp xuất nhập tồn,…
2.5 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng tại công ty A
- tùy hình thức kế toán doanh nghiệp áp dụng dẫn dắt sổ tổng hợp liên quan
2.6 kế toán thanh toán với người bán tại công ty
- trích dẫn chứng từ, sổ chi tiết theo dõi thanh toán với người bán, Bảng tổng hợp theo dõi thanh toán
với người bán, sổ cái tài khoản 331
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN
NVL – CCDC TẠI CÔNG TY A
3.1. Đánh giá về công tác hạch toán kế toán tại công ty
- Ưu điểm
- Nhược điểm
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán ….
Thứ nhất,….


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY A
1.1.

Quá trình hình thành và phát triển của công ty A
- Tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh,…
- Trích dẫn biểu một số chỉ tiêu tài chính của công ty (trong 2 năm gần đây nhất để minh họa
cho sự phát triển của công ty)

1.2.

Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty A

-

trình bày mô hình tổ chức bộ máy quản lý (bằng sơ đồ)

-

chức năng nhiệm vụ từng phòng ban (ngắn gọn)
Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của công ty A – đối với
DNSX; quy trình kinh doanh - đối với DNTM

1.3.
-

đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty

-

quy trình công nghệ sản xuất ( hoặc quy trình kinh doanh) của công ty A (bằng sơ đồ)

1.4.

. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty A

-

sơ đồ bộ máy

-

Chức năng nhiệm vụ

1.5.

Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty A
1.5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty A

-

sơ đồ bộ máy kế toán của công ty A

-

Chức năng nhiệm vụ

1.5.1. Hình thức kế toán công ty A áp dụng
-

trình bày bằng sơ đồ

1.5.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty A
-

Chế độ kế toán áp dụng theo QĐ…

-

Kỳ kế toán

-

Phương pháp tính thuế GTGT,….

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY A
2.1 Đặc điểm tài sản cố định tại công ty A
- Gồm những TSCĐ gì?, phân loại TSCĐ
- Công tác quản lý và sử dụng TSCĐ tại công ty
2.2 Quy trình hạch toán tăng, giảm và khấu hao tài sản cố định tại công ty A - trình bày bằng sơ đồ+
diễn giải ngắn gọn trình tự hạch toán
- Nêu các loại chứng từ, sổ sách sử dụng hạch toán.
2.3 Kế toán chi tiết tài sản cố định tại công ty A
2.31. Thủ tục tăng, giảm tài sản cố định
-trình bày thủ tục tăng TSCD trong công ty và trích dẫn chứng từ liên quan đến tăng TSCD ( như HĐ,
Biên bản giao nhận TSCĐ, thẻ TSCĐ)


- trình bày thủ tục giảm TSCD trong công ty và trích dẫn chứng từ liên quan đến giảm TSCD ( như
QĐ thanh lý, nhượng bán, BB thanh lý nhượng bán TSCĐ,…)
2.3.2. Phương pháp kế toán chi tiết tăng, giảm TSCĐ
Dẫn dắt trích dẫn sổ chi tiết TSCĐ,…
2.4. Kế toán tổng hợp tài sản cố định
- Căn cứ hình thức kế toán doanh nghiệp áp dụng đưa ra sổ sách liên quan, sổ cái tài khoản 211
2.5 Kế toán khấu hao tài sản cố định tại công ty A
- trình bày phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
- lập bảng phân bổ khấu hao TSCD
- sổ sách liên quan đến hình thức kế toán doanh nghiệp áp dụng, sổ cái tài khoản 214
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN
TSCĐ TẠI CÔNG TY A
3.1. Đánh giá về công tác hạch toán kế toán tại công ty
- Ưu điểm
- Nhược điểm
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán ….
Thứ nhất,….


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY A
1.1.

Quá trình hình thành và phát triển của công ty A
- Tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh,…
- Trích dẫn biểu một số chỉ tiêu tài chính của công ty (trong 2 năm gần đây nhất để minh họa
cho sự phát triển của công ty)

1.2.

Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty A

-

trình bày mô hình tổ chức bộ máy quản lý (bằng sơ đồ)

-

chức năng nhiệm vụ từng phòng ban (ngắn gọn)
Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của công ty A – đối với
DNSX; quy trình kinh doanh - đối với DNTM

1.3.
-

đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty

-

quy trình công nghệ sản xuất ( hoặc quy trình kinh doanh) của công ty A (bằng sơ đồ)

1.4.

. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty A

-

sơ đồ bộ máy

-

Chức năng nhiệm vụ

1.5.

Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty A
1.5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty A

-

sơ đồ bộ máy kế toán của công ty A

-

Chức năng nhiệm vụ

1.5.1. Hình thức kế toán công ty A áp dụng
-

trình bày bằng sơ đồ

1.5.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty A
-

Chế độ kế toán áp dụng theo QĐ…

-

Kỳ kế toán

-

Phương pháp tính thuế GTGT,….

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
PHẨM TẠI CÔNG TY A
2.1. Đặc điểm công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty A
- Các loại chi phí phát sinh tại công ty và công tác phân loại chi phí
- Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành trong công ty
2.2 Quy trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty A
- Bằng sơ đồ (phù hợp với hình thức ghi sổ và phần hành)+ diễn giải ngắn gọn
- Nêu các loại chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng hạch toán liên quan
2.3.Kế toán tập hợp phí tại công ty A
2.3.1 Kế toán tập hợp chi phí NVLTT


- Nội dung chi phí NVL TT của công ty
- Dẫn dắt các chứng từ, sổ sách liên quan đến chi phí NVLTT ( trích bảng phân bổ NVL , Bảng kê
xuất hay phiếu xuất, sổ chi tiết chi phí kinh doanh – chi phí NLVTT và sổ kế toán tổng hợp theo hình
thức sổ tương ứng công ty áp dụng: trang sổ NKC + sổ cái TK621............)
2.3.2 Kế toán tập hợp chi phí NCTT
- Nội dung chi phí NC TT của công ty
- Dẫn dắt các chứng từ, sổ sách liên quan đến chi phí NCTT ( trích bảng phân bổ tiền lương , bảng
lương…, sổ chi tiết chi phí kinh doanh – chi phí NCTT và sổ kế toán tổng hợp theo hình thức sổ
tương ứng công ty áp dụng: trang sổ NKC + sổ cái TK622............)
2.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
- Nội dung chi phí SXC của công ty
- Dẫn dắt các chứng từ, sổ sách liên quan đến chi phí SCX ( trích bảng phân bổ khấu hao TSCĐ , Hóa
đơn dịch vụ…, sổ chi tiết chi phí kinh doanh – chi phí SXC và sổ kế toán tổng hợp theo hình thức sổ
tương ứng công ty áp dụng: trang sổ NKC + sổ cái TK627............)
* Chú ý: Riêng đối với DNXL thì Thêm mục: Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công – tương
tự như các nội dung trên.
2.4. Kế toán tổng hợp chi phí, kiểm kê và đánh giá phẩm dở dang của công ty A
- phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang (minh họa cụ thể bằng số liệu)
- trích dẫn sổ chi phí sản xuất kinh doanh – TK 154
2.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty
- trình bày kỳ tính giá thanh và phương pháp tính giá thành sản phẩm của công ty (minh họa cụ thể số
liệu của công ty)
- lập bảng tính giá thành, sổ cái TK 154,…
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY A
3.1. Đánh giá về công tác hạch toán kế toán tại công ty
- Ưu điểm
- Nhược điểm
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán ….
Thứ nhất,….


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY A
1.1.

Quá trình hình thành và phát triển của công ty A
- Tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh,…
- Trích dẫn biểu một số chỉ tiêu tài chính của công ty (trong 2 năm gần đây nhất để minh họa
cho sự phát triển của công ty)

1.2.

Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty A

-

trình bày mô hình tổ chức bộ máy quản lý (bằng sơ đồ)

-

chức năng nhiệm vụ từng phòng ban (ngắn gọn)
Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của công ty A – đối với
DNSX; quy trình kinh doanh - đối với DNTM

1.3.
-

đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty

-

quy trình công nghệ sản xuất ( hoặc quy trình kinh doanh) của công ty A (bằng sơ đồ)

1.4.

. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty A

-

sơ đồ bộ máy

-

Chức năng nhiệm vụ

1.5.

Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty A
1.5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty A

-

sơ đồ bộ máy kế toán của công ty A

-

Chức năng nhiệm vụ

1.5.1. Hình thức kế toán công ty A áp dụng
-

trình bày bằng sơ đồ

1.5.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty A
-

Chế độ kế toán áp dụng theo QĐ…

-

Kỳ kế toán

-

Phương pháp tính thuế GTGT,….

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊUTHỤ THÀNH PHẨM TẠI
CÔNG TY A
( nếu là doanh nghiệp thương mại thì thay thế: Thực trạng kế toán hàng hóa và bán hàng taị công
tyA)
2.1 Đặc điểm thành phẩm (hàng hóa kinh doanh) tại công ty A
- nêu các loại mặt hàng hay thành phẩm tiêu thụ của công ty
- Công tác quản lý thành phẩm, hàng hóa và thị trường tiêu thụ
2.2. Phương pháp tính giá thực tế của thành phẩm, hàng hóa nhập, xuất dụng áp tại công ty
- Phương pháp tính giá nhập
- Phương pháp tính giá xuất
( Nêu nội dung của phương pháp + minh họa cụ thể bằng số liệu)


2.3. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán áp dụng tại công ty.
2.3 Kế toán thành phẩm ( hàng hóa)
2.3.1 Kế toán chi tiết thành phẩm
- nêu phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm, hàng hóa
- trích dẫn phiếu nhập, xuất kho,… thẻ kho, sổ chi tiết thành phẩm, bảng tổng hợp xuất nhập tồn
2.3.2. Kế toán tổng hợp thành phẩm
- sổ tổng hợp liên quan theo hình thức sổ tương ứng mà công ty áp dụng ( như: trang sổ NKC + Sổ cái
TK 155, 156)
2.4. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty
2.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán
- Nêu phương pháp tập hợp giá vốn hàng bán
- trích dẫn chứng từ( PXK,…), sổ chi tiết giá vốn hàng bán + sổ tổng hợp liên quan( Trang sổ NKC+
SC TK 632)
2.4.2 Kế toán doanh thu bán hàng
- Nêu nguyên tắc ghi nhận doanh thu tại công ty
- trích dẫn chứng từ( HĐ,PT…), sổ chi tiết doanh thu bán hàng hay sổ chi tiết bán hàng + sổ tổng hợp
liên quan( Trang sổ NKC+ SC TK 511)
2.4.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
- trình bày các phát sinh giảm doanh thu phát sinh trong kỳ tại công ty
- trích dẫn chứng từ và sổ sách kế toán lien quan
2.4.4. Kế toán thành toán với người mua tại công ty
- Nêu phát sinh quan hệ thanh toán với người mua+ một số khách hàng của công ty
- trích chứng từ lien quan + sổ chi tiết theo dõi thanh toán với người mua, sổ tổng hợp liên quan
(TK131)
(Chú ý: Nếu là doanh nghiệp thương mại thì trình bày thêm về kế toán theo dõi thanh toán với người
bán)
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN
THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY A
3.1. Đánh giá về công tác hạch toán kế toán tại công ty
- Ưu điểm
- Nhược điểm
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán ….
Thứ nhất,….


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY A
1.1.

Quá trình hình thành và phát triển của công ty A
- Tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh,…
- Trích dẫn biểu một số chỉ tiêu tài chính của công ty (trong 2 năm gần đây nhất để minh họa cho sự phát
triển của công ty)

1.2.

Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty A
-

trình bày mô hình tổ chức bộ máy quản lý (bằng sơ đồ)

-

chức năng nhiệm vụ từng phòng ban (ngắn gọn)

1.3.

Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của công ty A – đối với DNSX;
quy trình kinh doanh - đối với DNTM
-

đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty

-

quy trình công nghệ sản xuất ( hoặc quy trình kinh doanh) của công ty A (bằng sơ đồ)

1.4.

. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty A
-

sơ đồ bộ máy

-

Chức năng nhiệm vụ

1.5.

Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty A
1.5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty A
-

sơ đồ bộ máy kế toán của công ty A

-

Chức năng nhiệm vụ

1.5.1. Hình thức kế toán công ty A áp dụng
-

trình bày bằng sơ đồ

1.5.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty A
-

Chế độ kế toán áp dụng theo QĐ…

-

Kỳ kế toán

-

Phương pháp tính thuế GTGT,….

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
KINH DOANH TẠI CÔNG TY
( Nếu là doanh nghiệp thương mại thì thay thế: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công
ty A)
2.1 Đặc điểm thành phẩm (hàng hóa kinh doanh) tại công ty A
- nêu các loại mặt hàng hay thành phẩm tiêu thụ của công ty
- Công tác quản lý thành phẩm, hàng hóa và thị trường tiêu thụ
2.2. Phương pháp tính giá thực tế của thành phẩm, hàng hóa xuất kho áp dụng áp tại công ty
- Nội dung phương pháp tính giá xuất
+ minh họa cụ thể bằng số liệu
2.3. Quy trình hạch toán tiêu thụ thành phẩm( bán hàng) và xác định KQKD tại công ty A
- Sơ đồ + diễn giải ngắn gọn
- Nêu các chứng từ, sổ sách kế toán áp dụng
2.4. Kế toán tiên thụ( bán hàng) tại công ty A
2.4.1. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán áp dụng tại công ty.


2.4.2. Kế toán giá vốn hàng bán
- Nêu phương pháp tập hợp giá vốn hàng bán
- trích dẫn chứng từ( PXK,…), sổ chi tiết giá vốn hàng bán + sổ tổng hợp liên quan( Trang sổ NKC+ SC TK
632)
2.4.3. Kế toán doanh thu bán hàng
- Nêu nguyên tắc ghi nhận doanh thu tại công ty
- trích dẫn chứng từ( HĐ,PT…), sổ chi tiết doanh thu bán hàng hay sổ chi tiết bán hàng + sổ tổng hợp liên
quan( Trang sổ NKC+ SC TK 511)
2.4.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
- trình bày các phát sinh giảm doanh thu phát sinh trong kỳ tại công ty
- trích dẫn chứng từ và sổ sách kế toán lien quan
2.4.5. Kế toán thành toán với người mua tại công ty
- Nêu phát sinh quan hệ thanh toán với người mua+ một số khách hàng của công ty
- trích chứng từ lien quan + sổ chi tiết theo dõi thanh toán với người mua, sổ tổng hợp liên quan (TK131)
2.5. Kế toán xác định KQKD tại công ty A
2.5.1. Kế toán chi phí bán hàng tại công ty
- Nêu nội dung chi phí bán hàng phát sinh
- Trích dẫn chứng từ chi phí ( phiếu chi, Bảng phân bổ tiền lương,…)+ sổ chi tiết chi phí kinh doanh – chi phí
bán hàng + Sổ tổng hợp lien quan theo hình thức sổ công ty áp dụng (như: trích CTGS + Sổ cái TK 641,…)
2.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty
- Nêu nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh
- Trích dẫn chứng từ chi phí ( phiếu chi, Bảng phân bổ tiền lương,…)+ sổ chi tiết chi phí kinh doanh – chi phí
quản lý doanh nghiệp + Sổ tổng hợp liên quan theo hình thức sổ công ty áp dụng (như: trích CTGS + Sổ cái
TK 642,…)
2.5.3. Kế toán chi phí tài chính, doanh thu tài chính, chi phí khác và doanh thu khác ( nếu có)
Nêu nội dung chi phí phát sinh+ trích dẫn sổ kế toán lien quan
2.5.4. Nội dung kế toán xác định kế quả kinh doanh tại công ty
- phương pháp xác định kết quả kinh doanh
- Trích dẫn sổ tổng hợp lien quan (,..sổ cái TK 911)
- Trích BCKQKD
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ
THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY A
3.1. Đánh giá về công tác hạch toán kế toán tại công ty
- Ưu điểm
- Nhược điểm
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán ….
Thứ nhất,….


CHNG 1: TNG QUAN V CễNG TY A
1.1.

Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty A
- Tờn cụng ty, a ch, ngnh ngh kinh doanh,
- Trớch dn biu mt s ch tiờu ti chớnh ca cụng ty (trong 2 nm gn õy nht minh ha
cho s phỏt trin ca cụng ty)

1.2.

c im t chc b mỏy qun lý ca cụng ty A

-

trỡnh by mụ hỡnh t chc b mỏy qun lý (bng s )

-

chc nng nhim v tng phũng ban (ngn gn)

1.3.

c im t chc sn xut v quy trỡnh cụng ngh sn xut kinh doanh ca cụng ty A i vi
DNSX; quy trỡnh kinh doanh - i vi DNTM

-

c im t chc sn xut ca cụng ty

-

quy trỡnh cụng ngh sn xut ( hoc quy trỡnh kinh doanh) ca cụng ty A (bng s )

1.4.

. C cu t chc b mỏy qun lý ca cụng ty A

-

s b mỏy

-

Chc nng nhim v
c im t chc cụng tỏc k toỏn ca cụng ty A

1.5.

1.5.1. C cu t chc b mỏy k toỏn ca cụng ty A
-

s b mỏy k toỏn ca cụng ty A

-

Chc nng nhim v

1.5.1. Hỡnh thc k toỏn cụng ty A ỏp dng
-

trỡnh by bng s

1.5.2. Chớnh sỏch k toỏn ỏp dng ti cụng ty A
-

Ch k toỏn ỏp dng theo Q

-

K k toỏn

-

Phng phỏp tớnh thu GTGT,.

CHNG 2: THC TRNG K TON VN BNG TIN V CC KHON THANH TON
TI CễNG TY A
2.1. Kế toán vốn bằng tiền tại công ty A
2.1.1. Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền
2.1.2. Kế toán tiền mặt tại công ty
2.1.2.1. Thủ tục, chứng từ thu quỹ tiền mặt
Trình bày các loại nghiệp vụ thu tiền mặt (do bán hàng, rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ,...)
2.1.2.2. Thủ tục, chứng từ chi quỹ tiền mặt
Các nghiệp vụ chi tiền mặt (do mua hàng, nộp tiền mặt vào tài khoản,...)
2.1.2.3. Quy trình hạch toán tiền mặt (sơ đồ)
2.1.2.4. Nội dung và trình tự kế toán tiền mặt
Dẫn chứng bằng tài liệu thực tế của doanh nghiệp theo quy trình:
- Hạch toán chi tiết:
+ Chứng từ: Phiếu thu, phiếu chi,...
+ Sổ chi tiết: Sổ quỹ, sổ kế toán chi tiết tiền mặt
- Hạch toán tổng hợp tùy theo hình thức ghi sổ của doanh nghiệp
+ Hình thức Nhật ký chung: Nhật ký chung, Sổ cái TK 111


+ Hình thức Chứng từ ghi sổ: Chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Sổ cái TK 111
+ ......
2.1.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty
2.1.3.1. Các nghiệp vụ thu, chi tiền gửi ngân hàng: Trình bày các loại nghiệp vụ tăng tiền gửi ngân
hàng (do bán hàng, nộp tiền mặt vào tài khoản,...), các nghiệp vụ chi tiền gửi ngân hàng (do mua hàng,
rút tiền gửi ngân hàng về quỹ,...)
2.1.3. 2. Quy trình hạch toán tiền gửi ngân hàng (sơ đồ)
2.1.3.3. Nội dung và trình tự kế toán tiền gửi ngân hàng
Dẫn chứng bằng tài liệu thực tế của doanh nghiệp theo quy trình:
- Hạch toán chi tiết:
+ Chứng từ: Uỷ nhiệm chi, lệnh thanh toán,...
+ Sổ chi tiết: Sổ tiền gửi ngân hàng
- Hạch toán tổng hợp tùy theo hình thức ghi sổ của doanh nghiệp
+ Hình thức Nhật ký chung: Nhật ký chung, Sổ cái TK 112
+ Hình thức Chứng từ ghi sổ: Chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Sổ cái TK 112
+ ......
2.2. Kế toán các khoản thanh toán
2.2.1. Kế toán thanh toán với ngời mua
- Nội dung thanh toán với ngời mua của công ty
- Quy trình hạch toán (sơ đồ)
Dẫn chứng bằng tài liệu thực tế của doanh nghiệp theo quy trình:
- Hạch toán chi tiết:
+ Chứng từ: Hoá đơn, phiếu thu,...
+ Sổ chi tiết: Sổ chi tiết thanh toán với ngời mua, bảng tổng thanh toán với ngời mua
- Hạch toán tổng hợp tùy theo hình thức ghi sổ của doanh nghiệp
+ Hình thức Nhật ký chung: Nhật ký chung, Sổ cái TK 131
+ Hình thức Chứng từ ghi sổ: Chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Sổ cái TK 131
+ ......
2.2.2. Kế toán thanh toán với ngời bán
- Nội dung thanh toán với ngời bán của công ty
- Quy trình hạch toán (sơ đồ)
Dẫn chứng bằng tài liệu thực tế của doanh nghiệp theo quy trình:
- Hạch toán chi tiết:
+ Chứng từ: Hoá đơn, phiếu chi, uỷ nhiệm chi,..
+ Sổ chi tiết: Sổ chi tiết thanh toán với ngời bán, bảng tổng hợp thanh toán với ngời bán
- Hạch toán tổng hợp tùy theo hình thức ghi sổ của doanh nghiệp
+ Hình thức Nhật ký chung: Nhật ký chung, Sổ cái TK 331
+ Hình thức Chứng từ ghi sổ: Chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Sổ cái TK 331
+ ......
2.2.3. Kế toán tạm ứng
( trình bày theo trình tự tơng tự nh các nội dung trên)
2.2.3. Kế toán tiền vay ( nếu có)
CHNG 3: PHNG HNG V CC GII PHP NHM HON THIN K TON
VN BNG TIN V CC KHON THANH TON TI CễNG TY A
3.1. ỏnh giỏ v cụng tỏc hch toỏn k toỏn ti cụng ty
- u im
- Nhc im
3.2. Cỏc gii phỏp nhm hon thin k toỏn .
Th nht,.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x