Tải bản đầy đủ

BẢO MẬT HỆ THÔNG VOIP

Mô hình tấn công VOIP trong mạng LAN
I, Cài đặt hệ điều hành Ubuntu 14.04
Chọn ngôn ngữ hiển thị trong khi cài đặt: English


Nhấn “Enter” để bắt đầu quá trình cài đặt Ubuntu Server:

Chọn ngôn ngữ cho hệ điều hành: EnglishLưu ý:
Dùng phím “Tab” để di chuyển qua các phần
Dùng phím “Space” để chọn vào các ô có kí hiệu “[ ]”
Dùng phím “Enter” để xác nhận.
Chọn địa điểm cho server: Other > Asia > Viet NamChọn ngôn ngữ nhập từ bàn phím: United State en_US.UTF8


Cài đặt bàn phím: chọn “No” > “English (US)” > “English (US)”:Khởi tạo mật khẩu :Chọn “YES”.

Mã hóa thư mục: chọn “No”Xác nhận múi giờ cho server: Asia > Phnom_Penh. Chọn “Yes”

● Chọn ổ đĩa muốn phân vùng:


● Xác nhận phân vùng cho ổ đĩa: Chọn “Yes

Bước vào quá trình cài đặt hệ điều hành lên ổ đĩa đã được phân vùng. Trong mục “Configure the
package manager”: “HTTP proxy information”: để trống và chọn “Continue”


Trong mục “Configuring tasksel”, chọn “No automatic updates”.

Trong mục “Software Selection”chọn (bằng phím “Space”) phần mềm cài đặt: OpenSSH Server
để có thể truy cập từ xa vào server:


Trong mục “Install the GRUB boot loader on a hard disk”, chọn “Yes”

Giao diện sau khi cài hoàn thành việc cài đặt Ubuntu 14.04

II.Xây dựng mô hình hệ thống VoIP
Trước khi cài đặt Asterisk ta cần update các gói cho hệ thống và khởi động lại server sau khi cập
nhật hoàn tất:
apt-get update && apt-get upgrade -y && reboot


Tiếp theo, ta cần cài đặt các gói cần thiết cho việc cài đặt Asterisk:
apt-get install build-essential wget libssl-dev libncurses5-dev libnewt-dev libxml2-dev linuxheaders-$(uname -r) libsqlite3-dev uuid-devChọn “yes” để tiếp tục cài đặt.

Download source file của Dahdi :
cd /usr/src/
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-completecurrent.tar.gz


- Bắt đầu quá trình cài đăt DAHDI.Download source file của : Libpri

Download source file của : asterisk
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-11-current.tar.gz


Giải nén tất cả các gói để thuận tiện cho việc cài đặt Asterisk:
tar zxvf dahdi-linux-complete*
tar zxvf libpri*


tar zxvf asterisk*


Cài đặt Dahdi:
cd /usr/src/dahdi-linux-complete*


make && make install && make config

Cài đặt Libpri:
cd /usr/src/libpri*
make && make install
Cài đặt Asterisk:
Ta có thể lựa chọn thêm hoặc bớt ứng dụng Asterisk lúc cài đặt bằng lệnh menuselect sau đó
chọn Save & Exit để lƣu lại:
cd /usr/src/asterisk*
./configure && make menuselect && make && make install && make config && make
samples


Mở Dahdi :
/etc/init.d/dahdi start
Sau khi cài đặt Asterisk, ta có thể khởi động hệ thống và truy cập vào CLI:
/etc/init.d/asterisk start
asterisk -rvvv


Dưới đây là giao diện CLI của Asterisk :

Khai báo User trên tổng đài Asterisk
Theo mặc định, nơi khai báo thông tin của các User trên tổng đài Asterisk sẽ nằm trong thư mục
sip.conf theo đường dẫn /etc/asterisk/sip.conf .


Ta dùng lệnh vi sip.conf để mở file sip.conf sau đó khai báo thông tin cho các User .
Ta tiến hành khai báo thông tin cho User A như sau :
[101]
type=friend
secret=abc123
host=dynamic
context=vuphamptit
disallow=all
allow=ulaw
transport=udp
Sau đó ta tiếp tục khai báo thông tin cho User B như sau:
[102]
type=friend
secret=abc123
host=dynamic
context=vuphamptit
disallow=all
allow=ulaw
transport=udp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×