Tải bản đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO (ĐỒ ÁN MÁY CẤY LÚA)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Trần Đức Dũng, Máy Và Thiết Bị Nông Nghiệp , Tập I và II. Nhà xuất bản Hà Nội,
2005
[2] Đoàn Văn Điện - Nguyễn Bảng, Lý Thuyết Và Tính Toán Máy Nông Nghiệp. Tủ sách
Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, 1987
[3] Trịnh Chất - Lê Văn Uyển, Tính Toán Thiết Kế Hệ Dẫn Động Cơ Khí, Tập I và II. Nhà
xuất bản giáo dục Việt Nam, 2010
[4] Nguyễn Trọng Hiệp - Nguyễn Văn Lẫm, Thiết Kế Chi Tiết Máy. Nhà xuất bản giáo dục,
2004
[5]

PGS. Hà Văn Vui - TS. Nguyễn Chỉ Sáng - ThS. Phan Đăng Phong, Sổ Tay Thiết Kế
Cơ Khí, Tập I. Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật, 2006

[6] PGS. Hà Văn Vui - TS. Nguyễn Chỉ Sáng, Sổ Tay Thiết Kế Cơ Khí, Tập II. Nhà xuất
bản Khoa Học Kỹ Thuật, 2007
[7] Lê Thanh Phong, Sức Bền Vật Liệu.Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật, 2007
[8] Tập Bài Giảng Chi Tiết Máy, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí
Minh

[9] Trần Hữu Quế - Đặng Văn Cứ - Nguyễn Văn Tuấn, Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí, Tập I và II.
Nhà xuất bản giáo dục
[10] Nguyễn Hữu Hường - Phạm Xuân Mai - Ngô Xuân Ngát, Hướng Dẫn Đồ Án Môn Học
Thiết Kế Và Tính Toán Ô Tô Máy Kéo.Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ
Chí Minh

Trang 99Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×