Tải bản đầy đủ

NHẬN xét đò án tốt NGHIỆP (ĐỒ ÁN MÁY CẤY LÚA)

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bộ môn: Thiết Kế Công Nghiệp

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
( Nhận xét của GV hướng dẫn

Nhận xét của GV phản biện

)

Họ và tên sinh viên:

Nguyễn Xuân Thông
MSSV: 08107014

Nguyễn Chí Cường
MSSV: 08107022
Hoàng Thanh Tuấn
MSSV: 08107057
Tên đề tài: Tính toán thiết kế máy cấy mạ khay 6 hàng và thi công mô hình
Ngành đào tạo: Thiết Kế Máy
Người nhận xét ( họ tên, hàm vị, học vị):
Cơ quan công tác (nếu có):

Ý KIẾN NHẬN XÉT
1. Kết cấu, cách trình bày ĐATN:…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
……...…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…….
2. Nội dung đồ án:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
( Cơ sở lý luận)
( Tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của đồ án)
( Các hướng nghiên cứu của đề tài có thể phát triển)
3. Kết quả đạt được:………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
4. Hạn chế:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
5. Câu hỏi: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..................................................
………………………………………………………………………………………………..
6. Đánh giá:

Được phép bảo vệ
Không được phép bảo vệ

Điểm………

Người nhận xét
(ký, ghi rõ họ tên)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×