Tải bản đầy đủ

ĐỀ tổng hợp toán 9 dành cho học sinh thi cấp 3

onthionline.net

ĐỀ THI TOÁN 9
DÀNH CHO HỌC
SINH TRUNG HỌC
CƠ SỞ THI CẤP 3


onthionline.net


onthionline.net


onthionline.net


onthionline.net


onthionline.netonthionline.net


onthionline.net


onthionline.net


onthionline.net


onthionline.net


onthionline.net


onthionline.net


onthionline.net


onthionline.net


onthionline.net


onthionline.net

PHÒNG GD KRÔNG BÔNG
Trường THCS Nguyễn Viết Xuân
Họ và tên : ………………………

KIỂM TRA 1 TIẾT HẾT CHƯƠNG III
Môn Đại Số 9


Lớp……………..

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
học ngu thế đồ đần độn

ĐỀ RA : A/ TRẮC NGHIỆM ( 2 đ )

4 x + 5 y = 3
Có nghiệm ( x ;y ) là
x

3
y
=
5


Bài 1 :(0,5đ ) Hệ phương trình 
A. ( 2 ; 1 )

;

B. ( - 2 ; - 1 )

; C. ( 2 ; - 1 )

;

D. ( 3 ; 1 )

2 x − y = 8
Có nghiệm ( x ; y ) là
5 x + y = 13

Bài 2 : (0,5 đ) : Hệ phương trình 
A. ( -2 ; 3 )

;

B. ( 3 ; - 2 )

;

C. ( 2 ; - 3 )

; D. ( - 3 ; 2 )

Bài 3 : (0,5đ ) : Cho phương trình x + y = 1 (1) . Phương trình nào sau đây có thể
kết hợp với ( 1 ) để được một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm
A. 2x – 2 = 2y
; B. 2x – 2 = - 2y ; C. 2y = 3 – 2x
; D. y = 1 + x
Bài 4 : ( 0,5 đ ) : Xác định a ; b biết rằng hệ phương trình

ax + y = −5
Có nghiệm là ( - 3 ; 1 )

x
+
by
=

1

a = 2
a = −3
a = −2
A. 
; B. 
; C. 
b = 2
b = −2
b = 2
B/ TỰ LUẬN ( 8 đ )
BÀI 3 : ( 4 đ ) : Giải hệ phương trình :
a/

4 x + 7 y = 16

4 x − 3 y = −24

a = 2
b = 2

; D. 

 x 2 − 3 y = 1
b/ 
2 x + y 2 = −2


onthionline.net

Bài 4: (4đ ): Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 360 dụng cụ y tế
thực tế xí nghiệp I đã vượt mức 10 % ; xí nghiệp II vượt mức 15% ; do đó cả hai xí
nghiệp đã làm được 404 dụng cụ . Tính số dụng cụ mà mỗi xí nghiệp phải làm theo
kế hoạch
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………........................

Hế lô e ve rib o đỳ m đã bị lừa ahihi


onthionline.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×