Tải bản đầy đủ

Công thức toán từ lớp 10 đến 12

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS T.T CỔ LỄ
NHÓM: NGỮ VĂN 9 - TỔ KHXH
KẾ HOẠCH DẠY THÊM NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: NGỮ VĂN
LOẠI HÌNH LỚP DẠY THÊM: CÔNG LẬP
KHỐI LỚP: 9
A. HỌC KÌ I
Thời gian:
Tuần (tính
theo năm
học)/ngày
tháng
Tuần 3
(11/916/9/2017)

Nội dung
(Chuyên đề/ chương/bài)

Mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng

 Ôn tập Chủ đề 1:

Các vấn đề về hội thoại
Tạo lập văn bản thuyết minh
 Bài dạy:
- Các phương châm hội
thoại
- Ôn tập văn thuyết minh
- Cách làm một số dạng đề
văn thuyết minh

1. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức về hai phương
châm hội thoại: phương châm về lượng, phương châm về
chất.
- Nhận biết và phân tích cách sử dụng phương châm về
lượng, phương châm về chất trong một tình huống giao tiếp
cụ thể. Biết vận dụng các phương châm về lượng, phương
châm về chất trong hoạt động giao tiếp.
2. Củng cố được kiến thức cơ bản về văn bản thuyết minh
và các phương pháp thuyết minh thường dùng.
- Nắm được vai trò của các biện pháp nghệ thuật trong văn
bản thuyết minh.Nhận ra các biện pháp nghệ thuật được sử
dụng trong văn bản thuyết minh. Vận dụng các biện pháp
nghệ thuật khi viết văn thuyết minh
- Tạo lập được văn bản thuyết minh có sử dụng một số biện
pháp nghệ thuật.

Điều chỉnh

1


 Ôn tập Chủ đề 1:
(
18/9- Các vấn đề về hội thoại
Tạo lập văn bản thuyết minh
23/9/2017)
 Bài dạy:
- Luyện tập văn thuyết minh
- Luyện tập Tiếng Việt
Tuần 4


Tuần 5
(

25/9-

30/9/2017)
1. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức về vai trò của
các biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.
- Nhận ra các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn
bản thuyết minh. Vận dụng các biện pháp nghệ thuật khi
viết văn thuyết minh. Tạo lập được văn bản thuyết minh có
sử dụng một số biện pháp nghệ thuật.
2. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức về các phương
châm hội thoại: phương châm về cách thức, phương châm
về quan hệ, phương châm lịch sự.
- Nhận biết và phân tích cách sử dụng phương châm về
lượng, phương châm về chất trong một tình huống giao tiếp
cụ thể. Biết vận dụng các phương châm về lượng, phương
châm về chất trong hoạt động giao tiếp.

1. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức cơ bản về các
phương châm hội thoại.
- Nhận biết và phân tích cách sử dụng các phương châm hội
thoại trong một tình huống giao tiếp cụ thể.
- Biết vận dụng các phương châm hội thoại trong hoạt động
giao tiếp.
2. Văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh”
+ Phong cách Hồ Chí - Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức :
Một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời
Minh
sống và trong sinh hoạt. Ý nghĩa của phong cách Hồ Chí
Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
- Đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua đoạn văn cụ
thể.
- Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội
nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc
3. Văn bản : Đấu trang cho một thế giới hoà bình

Ôn tập Chủ đề 1:
Các vấn đề về hội thoại
Văn bản nhật dụng
Bài dạy:
+ Luyện tập Tiếng Việt

2


Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức :
- Một số hiểu biết về tình hình thế giới những năm 1980 liên
+ Đấu trang cho một thế quan đến văn bản.
giới hoà bình
- Hệ thống luận đểm, luận cứ, cách lập luận trong văn bản.
- Nhận thức được mối nguy hại khủng khiếp của việc chạy
đua vũ trang, chiến tranh hạt nhân.
- Có nhận thức, hành động đúng để góp phần bảo vệ hoà
bình.
- Đọc – hiểu văn bản nhật dụng bàn luận về một vấn đề liên
quan đến nhiệm vụ đấu tranh vì hoà bình của nhân loại.
Tuần 6

*Ôn tập Chủ đề 1: Văn bản nhật
dụng
(
2/10- Ôn tập Văn bản: Tuyên bố
7/10/2017)
thế giới..
*Ôn tập Chủ đề 2: Văn học
trung đại

- Ôn tập : Vẻ đẹp của một số..

* Văn bản: Tuyên bố thế giới...
Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức:
- Thấy được tầm quan trọng của vấn đề quyền sống, quyền
được bảo vệ và phát triển của trẻ em và trách nhiệm của
cộng động quốc tế về vấn đề này. Đặc điểm hình thức của
văn bản. Thực trạng cuộc sống trẻ em hiện nay, những thách
thức cơ hội và nhiệm vụ của chúng ta.
- Những thể hiện của quan điểm về vấn đề quyền sống,
quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em ở Việt Nam.
- Nâng cao một bước kỹ năng đọc – hiểu một văn bản nhật
dụng .
- Học tập phương pháp tìm hiểu, phân tích trong tạo lập văn
bản nhật dụng.
* Các tác phẩm văn học trung đại:
Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức:
- Nắm được nét đặc sắc về nội dung ý nghĩa và nghệ thuật
của các văn bản.Thấy được xã hội con người thời kì trung
đại
- Biết đọc- hiểu, phân tích cảm nhận các tác phẩm
3


Tuần 7
(9/1014/10/2017 )

Ôn tập Chủ đề 2: Văn học trung
đại
- Nguyễn Dữ và “ Chuyện
người con gái Nam…

- Nguyễn Du và “Truyện Kiều”

Tuần 8
(16>21/10/2017
)

Tuần 9
(23->28/10 )

Ôn tập Chủ đề 2: Văn học trung
đại
- Truyện Kiều : Chị em Thuý
Kiều, Cảnh ngày Xuân, Kiều ở
lầu Ngưng Bích.

Ôn tập Chủ đề 2:
- Từ vựng : + Sự phát triển của

1. Nắm được đặc điểm của thể loại, cốt truyện, nhân vật, sự
kiện trong một tác phẩm truyện. Cảm nhận được giá trị hiện
thực, giá trị nhân đạo và sáng tạo nghệ thuật( nghệ thuật kể
chuyện) của các tác phẩm.
- Vận dụng kiến thức đã học để đọc – hiểu tác phẩm viết
theo thể loại. Cảm nhận được những chi tiết nghệ thuật độc
đáo trong tác phẩm tự sự có nguồn gốc dân gian. Kể lại
được truyện.
2. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức: Cuộc đời và
sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du. Nhân vật, sự kiện, cốt
truyện của Truyện Kiều. Thể thơ lục bát truyền thống của
dân tộc trong một tác phẩm văn học trung đại. Những giá trị
nội dung, nghệ thuật chủ yếu của tác phẩm Truyện Kiều.
- Đọc – hiểu một tác phẩm truyện thơ Nôm trong tác phẩm
văn học trung đại. Nhận ra những đặc điểm nổi bật về cuộc
đời và sáng tác của một tác giả văn học trung đại.
- Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức về tài năng, tấm
lòng của thi hào dân tộc Nguyễn Du qua các đoạn trích
trong Truyện Kiều.
- Bút pháp nghệ thuật tượng trưng, ước lệ trong miêu tả
nhân vật, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình, tả tâm trạng của
Nguyễn Du.
- Cảm hứng nhân đạo của Nguyễn Du: ngợi ca vẻ đẹp, tài
năng, tâm trạng của con người qua một đoạn trích cụ thể.
- Đọc – hiểu một văn bản truyện thơ trong văn học trung
đại. Cảm nhận, phân tích được những hình ảnh thơ. Theo
dõi diễn biến sự việc trong tác phẩm truyện.
1 Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức:
- Các cách phát triển của từ vựng, khái niệm, đặc điểm của
4


từ vựng
+ Thuật ngữ
+ Trau dồi vốn từ
- Ôn tập văn bản tự sự

Tuần 10
( 30/10-4/11)

Ôn tập Chủ đề 2: Văn học trung
đại
- VB: Lục Vân Tiên cứu
Kiều Nguyệt Nga
Ôn tập Chủ đề 2: Tạo lập văn
bản tự sự
- Miêu tả nội tâm trong văn
bản tự sự

thuật ngữ, biết cách trau dồi vốn từ.
- Nhận biết ý nghĩa của từ ngữ trong các cụm từ và trong
văn bản. Phân biệt các phương thức tạo nghĩa mới của từ
ngữ với các phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ.
- Nâng cao năng lực sử dụng thuật ngữ, đặc biệt trong các
văn bản khoa học, công nghệ. Tìm hiểu ý nghĩa của thuật
ngữ trong từ điển. Sử dụng thuật ngữ trong quá trình đọc –
hiểu và tạo lập văn bản khoa học, công nghệ.
2. Củng cố kiến thức về văn tự sự, đặc điểm yêu cầu của văn
bản tự sự, biết cách viết một văn bản tự sự hay
1- Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức về tác giả
Nguyễn Đình Chiểu và tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên, thể
loại thơ lục bát truyền thống của dân tộc, nhân vật, sự kiện,
cốt truyện trong tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên. Khát vọng
cứu người, giúp đời của tác giả và phẩm chất của hai nhân
vật Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga,.
- Đọc – hiểu một đoạn trích truyện thơ. Nhận diện và hiểu
được tác dụng của các từ địa phương Nam Bộ được sử dụng
trong đoạn trích. Cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng
nhân vật lí tưởng theo quan niệm đạo đức mà Nguyễn Đình
Chiểu đã khắc hoạ trong đoạn trích.
2. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức về miêu tả nội
tâm trong văn bản tự sự. Tác dụng của miêu tả nội tâm và
mối quan hệ giữa nội tâm với ngoại hình trong khi kể
chuyện.
- Phát hiện và phân tích được tác dụng của miêu trả nội tâm
trong văn bản tự sự. Kết hợp kể chuyệ với miêu trả nội tâm
nhân vật khi làm bài văn tự sự.

5


Tuần 11
( 6/11-11/11)

Tuần12
(13->18/11 )

Tuần 13
( 20->25/11)

Tuần 14
(27/11-2/12)

Ôn tập Chủ đề 2: Tạo lập văn
bản tự sự
- Nghị luận trong văn bản tự
sự
Ôn tập Chủ đề 3:
- Tổng kết từ vựng

Ôn tập Chủ đề 3: Thơ hiện đại
Việt Nam (phần 1)
- VB: Đồng chí
- VB: Bài thơ về tiểu đội xe
không kính

Ôn tập Chủ đề 3: Thơ hiện đại
Việt Nam (phần 1)
- VB: Đoàn thuyền đánh cá
- VB: Bếp lửa
Ôn tập Chủ đề 3 : - Tổng kết về
từ vựng

Ôn tập Chủ đề 3: Thơ hiện đại
Việt Nam (phần 1)

1. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức về yếu tố nghị
luận trong văn bản tự sự. Thấy được vai trò của nghị luận
trong văn bản tự sự: mục đích và tác dụng.
- Nhận biết được và biết cách sử dụng yếu tố nghị luận trong
bài văn tự sự. Phân tích được các yếu tố nghị luận trong một
văn bản tự sự cụ thể.
2. Hệ thống hoá kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6 đến
lớp 9
- Biết vận dụng kiến thức đã học khi giao tiếp, đọc – hiểu và
tạo lập văn bản.
-Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức những nét
chính về tác giả, tác phẩm, nội dung ý nghĩa, nét đặc sắc về
nghệ thuật của các bài thơ, vẻ đẹp, tình đồng chí đồng đội
và của người lính bộ đội Cụ Hồ qua các bài thơ.
- Biết đọc hiểu, phân tích, cảm nhận một tác phẩm thơ, một
hình ảnh thơ.
- Việc sử dụng kết hợp các yếu tố tự sự, miêu tả, bình luận
trong tác phẩm trữ tình.
1 Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức về tác giả, tác
phẩm, nội dung ý nghĩa, nét đặc sắc về nghệ thuật của các
bài thơ, cảm hứng của con người trước thiên nhiên và con
người, tình bà cháu, cảm xúc chân thành của tác giả .
- Biết đọc hiểu, phân tích, cảm nhận một tác phẩm thơ, một
hình ảnh thơ.
- Việc sử dụng kết hợp các yếu tố tự sự, miêu tả, bình luận
trong tác phẩm trữ tình.
2. Củng cố kiến thức cơ bản về từ vựng. Biết vận dụng kiến
thức đã học khi giao tiếp, đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
- Nắm được nét chính về tác giả, tác phẩm, nội dung ý
nghĩa, nét đặc sắc về nghệ thuật của các bài thơ, tình cảm bà
6


- VB: Khúc hát ru những em mẹ Tà-ôi dành cho con gắn chặt với tình yêu quê hương đất
bé ….
nước và niềm tin vào sự tất thắng của cách mạng,lời tâm sự
- VB: Ánh trăng
thầm kín của nhà thơ Nguyễn Duy qua bài thơ Ánh trăng.
- Biết đọc hiểu, phân tích, cảm nhận một tác phẩm thơ, một
hình ảnh thơ giàu ý nghĩa biểu tượng.
- Việc sử dụng kết hợp các yếu tố tự sự, miêu tả, bình luận
trong tác phẩm trữ tình.
Tuần 15
Ôn tập Chủ đề 4: Tạo lập văn - Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức về đối thoại,
bản tự sự
độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự. Tác
(04/12-9/12 )
- Đối thoại, độc thoại, độc dụng của việc sử dụng đối thoại, độc thoại và độc thoại nội
thoại nội tâm…
tâm trong văn bản tự sự.
- Luyện viết đoạn văn tự sự - Phân biệt được đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm.
có yếu tố nghị luận
Phân tích được vai trò của đối thoại, độc thoại và độc thoại
- Tự sự kết hợp với nghị nội tâm trong văn bản tự sự.
luận, miêu tả nội tâm
- Biết cách viết đoạn văn tự sự có yếu tố nghị luận miêu tả
nội tâm
Tuần 16
Ôn tập Chủ đề 4: Truyện hiện 1- Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức về tác giả, tác
đại
phẩm, nội dung ý nghĩa, nét đặc sắc về nghệ thuật của các
(11->16/12 )
- VB: Làng
tác phẩm truyện hiện đại. Tình yêu làng, yêu nước, tinh thần
- VB: Lặng lẽ Sa Pa
kháng chiến của người nông dân Việt Nam trong thời kỳ
kháng chiến chống thực dân Pháp.Vẻ đẹp của những con
người lao động thầm lặng cống hiến hết mình cho đất nước.
- Biết đọc hiểu, phân tích, cảm nhận một tác phẩm truyện
hoặc đoạn trích, nhân vật, cốt truyện.
- Việc sử dụng kết hợp các yếu tố tự sự, miêu tả, bình luận
trong tác phẩm truyện.
- Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương
thức biểu đạt trong tác phẩm truyện để cảm nhận một văn
bản tự sự hiện đại.
Tuần 17 (18- Ôn tập Chủ đề 4: Truyện hiện 1- Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức về tác giả, tác
7


>23/12 )

Tuần 18
(25/1230/12/2017)
Tuần 19
(01/1/201806/1/2018 )

đại
phẩm, nội dung ý nghĩa, nét đặc sắc về nghệ thuật của
- VB: Chiếc lược ngà
truyện ngắn Chiếc lược ngà. Tình cảm gia đình - tình cha
Ôn tập : Tập làm văn
con trong hoàn cảnh éo le chiến tranh.
Ôn tập Chủ đề 5: Ôn tập Tiếng - Biết đọc hiểu, phân tích, cảm nhận một tác phẩm truyện
Việt
hoặc đoạn trích, nhân vật, cốt truyện.
- Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương
thức biểu đạt trong tác phẩm truyện để cảm nhận một văn
bản tự sự hiện đại.
2. Củng cố kiến thức và kĩ năng làm bài văn thuyết minh,
văn tự sự
3. Củng cố kiến thức cơ bản về phần TV, rèn kĩ năng làm
bài cụ thể.
Ôn tập Chủ đề 5:
- Củng cố những kiến thức cơ bản về thơ, truyện hiện đại
- Ôn tổng hợp phần Thơ - Biết đọc hiểu, phân tích, cảm nhận một, đoạn thơ, bài thơ,
hiện đại
hình tượng thơ, tác phẩm truyện hoặc đoạn trích, nhân vật,
- Ôn tổng hợp phần Truyện cốt truyện.
hiện đại
Ôn tập Chủ đề 5:
- Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh, rèn kĩ
- Kiểm tra Thơ Truyện
năng làm bài.
- Ôn tập Tập làm văn
- Củng cố kiến thức và kĩ năng làm bài văn thuyết minh, văn
- Ôn tập : Văn học nước tự sự
ngoài
- Nắm được nét chính về tác giả, tác phẩm, nội dung ý
nghĩa, nét đặc sắc về nghệ thuật của các tác phẩm văn học
nước ngoài.
- Biết đọc hiểu, phân tích, cảm nhận một tác phẩm truyện
hoặc đoạn trích, nhân vật, cốt truyện.

8


B. HỌC KÌ II
Thời gian:
Nội dung
Tuần (tính (Chuyên đề/ chương/bài)
theo
năm
học)/ngày
tháng
Tuần 20
* Ôn tập Chủ đề 6:
(8/1/2018- Các văn bản nghị luận
13/1)
- Ngữ pháp Tiếng Việt ( phần 1)
- Tạo lập văn bản nghị luận
* Bài dạy
- Ôn tập VB: Bàn về đọc sách
- Ôn tập : Khởi ngữ
- Luyện tập: Phép phân tích và
tổng hợp

Tuần 21
( 15/1-20/1)

Mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng

Điều chỉnh

1. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức:
- Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách và phương
pháp đọc sách. Phương pháp đọc sách cho có hiệu quả.
- Biết cách đọc – hiểu một văn bản dịch (không sa đà vào
phân tích ngôn từ). Nhận ra bố cục chặt chẽ, hệ thống luận
điểm rõ ràng trong một văn bản nghị luận.
2.Nắm được đặc điểm, công dụng của khởi ngữ. Nhận diện
khởi ngữ ở trong câu. Biết đặt câu có khởi ngữ.
3. Đặc điểm, sự khác nhau, tác dụng của hai phép lập luận
phân tích và tổng hợp trong các văn bản nghị luận.
- Nhận diện được phép lập luận phân tích và tổng hợp.Vận
dụng hai phép lập luận này khi tạo lập và đọc – hiểu văn bản
nghị luận.
* Ôn tập Chủ đề 6:
1. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức:
- Các văn bản nghị luận
- Nội dung và sức mạnh của văn nghệ trong cuộc sống của
- Ngữ pháp Tiếng Việt ( phần 1) con người. Nghệ thuật lập luận của nhà văn Nguyễn Đình
* Bài dạy:
Thi trong văn bản.
- Ôn tập VB: Tiếng nói của văn - Đọc – hiểu văn bản nghị luận. Rèn luyện thêm cách viết
nghệ
một văn bản nghị luận. Thể hiện những suy nghĩ, tình cảm
- Ôn tập : Các thành phần biệt về một tác phẩm văn nghệ.
lập
2. Đặc điểm, công dụng của thành phần tình thái và cảm
thán.
9


Tuần

22 * Ôn tập Chủ đề 6:
- Các văn bản nghị luận
(22/1-27/1 )
- Tạo lập văn bản nghị luận
* Bài dạy
- Ôn tập : Văn nghị luận về một
sự việc hiện tượng đời sống
- Ôn tập VB; Chuẩn bị hành
trang vào thế kỉ mới

Tuần 23
(29/1-03/2 )

Tuần 24
(05/2-10/2 )

* Ôn tập Chủ đề 6:
- Các văn bản nghị luận
- Ngữ pháp Tiếng Việt ( phần 1)
* Bài dạy
- Ôn tập : Các thành phần biệt
lập
- Ôn tập VB: Chó sói và cừu
trong thơ ngụ ngôn của La
Phông- ten
* Ôn tập Chủ đề 6:
- Tạo lập văn bản nghị luận
- Ngữ pháp Tiếng Việt (phần 1)
* Bài dạy
- Ôn tập : Nghị luận về vấn đề tư
tưởng đạo lí

- Nhận biết và đặt câu có thành phần tình thái, thành phần
cảm thán.
1. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức:
- Đặc điểm, yêu cầu của kiểu bài nghị luận về một sự vệc,
hiện tượng đời sống. Yêu cầu cụ thể khi làm bài nghị luận
về một sự việc, hiện tượng đời sống. Cách làm bài văn nghị
luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.
2. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức:
-Tính cấp thiết của vấn đề được đề cập đến trong văn bản.
Hệ thống luận cứ và phương pháp lập luận trong văn bản.
- Đọc – hiểu văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội. Trình
bày những suy nghĩ, nhận xét, đánh giá về một vấn đề xã
hội. Rèn luyện thêm cách viết đoạn văn, bài văn nghị luận
về một vấn đề xã hội.
1. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức:
- Đặc điểm, công dụng của thành phần phụ chú và gọi đáp.
- Nhận biết và đặt câu có thành phần phụ chú và gọi đáp.
2. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức:
- Đặc trưng của sáng tác nghệ thuậ là yếu tố tưởng tượng và
dấu ấn cá nhân của tác giả. Cách lập luận của tác giả trong
văn bản.
- Đọc – hiểu một văn bản dịch về nghị luận văn chương.
Nhận ra và phân tích được các yếu tố của lập luận (luận
điểm, luận cứ, luận chứng) trong văn bản.
1. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức:
- Liên kết nội dung và liên kết hình thức giữa các câu và các
đoạn văn. Một số phép liên kết thường dùng trong việc tạo
lập văn bản.
- Nhận biết một số phép liên kết thường dùng trong việc tạo
lập văn bản. Sử dụng một số phép liên kết câu, lên kết đoạn
10


- Ôn tập : Liên kết câu, liên kết trong việc tạo lập văn bản.
đoạn
2. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức:
- Đặc điểm, yêu cầu của bài văn nghị luận về một vấn đề tư
tưởng, đạo lí. Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư
tưởng, đạo lí. Vận dụng kiến thức đã học để làm được bài
văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
Tuần 25
* Ôn tập Chủ đề 7:
1- Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức về tác giả, tác
- Thơ hiện đại Việt Nam ( Phần phẩm, nội dung ý nghĩa, nét đặc sắc về nghệ thuật của bài
(12/2-17/2 )
2)
thơ. Vẻ đẹp và ý nghĩa của hình tượng con cò được phát
Tuần 26
- Tạo lập văn bản nghị luận
triển từ những câu hát ru xưa để ca ngợi tình mẫu tử thiêng
( Phần 2)
liêng và những lời hát ru ngọt ngào. Tác dụng của việc vận
( 19/2-24/2)
* Bài dạy
dụng ca dao một cách sáng tạo trong bài thơ.
- Ôn tập: VB Con cò
- Biết đọc hiểu, phân tích, cảm nhận một tác phẩm thơ, một
- Ôn tập : Cách làm bài nghị luận hình ảnh thơ.
về một vấn đề tư tưởng đạo lí
2. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức:
- Đặc điểm, yêu cầu của bài văn nghị luận về một vấn đề tư
tưởng, đạo lí. Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư
tưởng, đạo lí. Vận dụng kiến thức đã học để làm được bài
văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
Tuần 27
* Ôn tập Chủ đề 7:
1. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức về tác giả, tác
- Thơ hiện đại Việt Nam ( Phần phẩm, nội dung ý nghĩa, nét đặc sắc về nghệ thuật của bài
( 26/2-03/3)
2)
thơ. Vẻ đẹp của bức tranh xuân và ước nguyện chân thành
- Tạo lập văn bản nghị luận
tha thiết cao đẹp, lẽ sống cống hiến hết mình.
( Phần 2)
- Biết đọc hiểu, phân tích, cảm nhận một tác phẩm thơ, một
* Bài dạy
hình ảnh thơ.
- Ôn tập: VB Mùa xuân nho nhỏ 2. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức:
- Luyện viết bài văn nghị luận về - Đặc điểm, yêu cầu của bài văn nghị luận về một vấn đề tư
một vấn đề tư tưởng đạo lí
tưởng, đạo lí. Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư
tưởng, đạo lí. Vận dụng kiến thức đã học để làm được bài
văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
11


Tuần 28
( 05/3-10/3)

Tuần 29
( 12/3-17/3)

* Ôn tập Chủ đề 7:
- Thơ hiện đại Việt Nam ( Phần
2)
- Tạo lập văn bản nghị luận
( Phần 2)
* Bài dạy
- Ôn tập VB: Viếng lăng Bác
- Ôn tập : Nghị luân về tác phẩm
truyện hoặc đoạn trích

* Ôn tập Chủ đề 7:
- Tạo lập văn bản nghị luận
( Phần 2)
- Thơ hiện đại Việt Nam ( Phần
2)
* Bài dạy
- Ôn tập : Cách làm bài nghị luận
về tác phẩm truyện hoặc đoạn
trích
- Luyện viết bài nghị luận về tác
phẩm truyện hoặc đoạn trích
- Ôn tập VB: Sang thu

1. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức về tác giả, tác
phẩm, nội dung ý nghĩa, nét đặc sắc về nghệ thuật của bài
thơ. Niềm xúc động thiêng liêng thành kính của nhà thơ khi
viếng lăng Bác.
- Biết đọc hiểu, phân tích, cảm nhận một tác phẩm thơ, một
hình ảnh thơ.
- Việc sử dụng kết hợp các yếu tố tự sự, miêu tả, bình luận
trong tác phẩm trữ tình.
2. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức:
- Đặc điểm, yêu cầu của bài văn nghị luận về một tác phẩm
truyện hoặc đoạn trích. Cách làm bài văn nghị luận về một
tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Vận dụng kiến thức đã học
để làm được bài văn nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc
đoạn trích.
1. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức:
- Đề bài nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).
Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn
trích)
- Xác định yêu cầu nội dung và hình thức của một bài văn
nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích). Biết tìm
hiểu đề, tìm ý, lập dàn bài, viết bài, đọc lại bài viết và sửa
chữa cho bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn
trích).
2. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức về tác giả, tác
phẩm, nội dung ý nghĩa, nét đặc sắc về nghệ thuật của bài
thơ. Vẻ đẹp của thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa và
những suy nghĩ mang tính triết lí của tác giả.
- Biết đọc hiểu, phân tích, cảm nhận một tác phẩm thơ, một
hình ảnh thơ.
12


Tuần 30
(19/3-24/3 )

Tuần 31
(26/3-31/3 )

* Ôn tập Chủ đề 7:
-Thơ hiện đại Việt Nam (Phần 2)
- Ngữ pháp Tiếng Việt ( Phần 2)
* Bài dạy
- Ôn tập VB: Nói với con
- Ôn tập : Nghĩa tường minh và
hàm ý

1. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức về tác giả, tác
phẩm, nội dung ý nghĩa, nét đặc sắc về nghệ thuật của bài
thơ. Tình cảm thắm thiết của cha me đối với con cái. Tình
yêu và niềm tự hào về vẻ đẹp, sức sống mãnh liệt của quê
hương. Hình ảnh và cách diễn đạt độc đáo của tác giả trong
bài thơ.
- Biết đọc hiểu, phân tích, cảm nhận một tác phẩm thơ, một
hình ảnh thơ.
2. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức:
- Khái niệm nghĩa tường minh và hàm ý. Tác dụng của việc
tạo hàm ý trong giao tiếp hằng ngày.
- Nhận biết được nghĩa tường minh và hàm ý ở trong
câu.Giải đoán được hàm ý trong văn cảnh cụ thể. Sử dụng
hàm ý sao cho phù hợp với tình huống giao tiếp.

* Ôn tập Chủ đề 7:
- Tạo lập văn bản nghị luận
( Phần 2)
- Văn học nước ngoài ( Phần 2)
* Bài dạy
- Ôn tập : Nghị luận về một đoạn
thơ, bài thơ
- Ôn tập : Cách làm bài nghị luận
về một đoạn thơ, bài thơ
- Ôn tập VB: Mây và sóng

1 Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức:
-Đặc điểm, yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một đoạn
thơ, bài thơ. Các bước khi làm bài nghị luận về một đoạn
thơ, bài thơ.
- Nhận diện được bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài
thơ.
- Tạo lập văn bản nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Tiến
hành các bước làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài
thơ.Tổ chức, triển hai các luận điểm.
2. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức, hiểu cảm
nhận được tình mẫu tử thiêng liêng qua lời thủ thỉ chân tình
của em bé với mẹ về những cuộc đối thoại tưởng tượng giữa
em với nhứng người sống trên “Mây và sóng”. Những sáng
tạo độc đáo về hình ảnh thơ qua trí tưởng tượng bay bổng
của tác giả.
13


- Đọc– hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại thơ văn xuôi.
Phân tích để thấy được ý nghĩa sâu sắc của bài thơ.
Tuần 32
(2/4-7/4 )

Tuần 33
(9/4-14/4 )

* Ôn tập Chủ đề 7:
- Thơ hiện đại Việt Nam ( Phần
2)
- Tạo lập văn bản nghị luận
( Phần 2)
* Bài dạy:
- Ôn tập về thơ hiện đại
- Luyện viết bài nghị luận về một
đoạn thơ, bài thơ

1. Hệ thống những kiến thức về các tác phẩm thơ đã
học.Củng cố khắc sâu được nét chính về tác giả, tác phẩm,
nội dung ý nghĩa, nét đặc sắc về nghệ thuật của các bài thơ,
tình cảm, cảm xúc của nhà thơ. Hình ảnh và cách diễn đạt
độc đáo của các tác giả trong bài thơ.
- Biết đọc hiểu, phân tích, cảm nhận một tác phẩm thơ, một
hình ảnh thơ.
- Tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức về các tác phẩm thơ đã
học.
2. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức:
- Đặc điểm, yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một đoạn
thơ, bài thơ. Các bước khi làm bài nghị luận về một đoạn
thơ, bài thơ.
- Tạo lập văn bản nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Tiến
hành các bước làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài
thơ.Tổ chức, triển hai các luận điểm.

* Ôn tập Chủ đề 8:
1. Hệ thống những kiến thức về các văn bản nhật dụng đã
- Truyện hiện đại Việt Nam
học.Củng cố khắc sâu được nét chính về tác giả, tác phẩm,
( Phần 2)
nội dung ý nghĩa, nét đặc sắc về nghệ thuật của các văn bản
- Chương trình địa phương, Ôn - Biết đọc hiểu, phân tích, cảm nhận một văn bản nhật dụng.
tập, Kiểm tra
- Tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức .
* Bài dạy :
2. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức về tác giả, tác
- Ôn tập : Văn bản nhật dụng
phẩm, nội dung ý nghĩa, nét đặc sắc về nghệ thuật của
- Ôn tập VB : Bến quê
truyện ngắn
Những tình huống nghịch lí, những hình ảnh giàu ý nghĩa
biểu tượng trong truyện. Những bài học mang tính triết lí về
14


con người và cuộc đời, những vẻ đẹp bình dị và quý giá từ
những điều gần gũi xung quanh ta.
- Đọc – hiểu một văn bản tự sự có nội dung mang tính triết
lí sâu sắc. Nhận biết và phân tích những đặc sắc của nghệ
thuật tạo tình huống, miêu tả tâm lí nhân vật, hình ảnh biểu
tượng ….trong truyện.
Tuần

34 * Ôn tập Chủ đề 8:
- Chương trình địa phương, Ôn
(16/4-21/4 )
tập, Kiểm tra
- Tạo lập văn bản nghị luận
( Phần 3)
* Bài dạy :
- Ôn tập : Tiếng Việt
- Luyện làm văn nghị luận văn
học

1.Hệ thống kiến thức về khởi ngữ, các thành phần biệt lập,
liên kết câu và liên kết đoạn, nghĩa tường minh và hàm ý.
- Rèn kỹ năng tổng hơp và hệ thống hoá một số kiến thức về
phần Tiếng Việt. Vận dụng những kiến thức đã học trong
giao tiếp, đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
2. Củng cố kiến thức về bài văn nghị luận văn học. Các
bước khi làm bài nghị luận văn học.
- Tạo lập văn bản nghị luận văn học.Tiến hành các bước làm
bài nghị luận văn học .Tổ chức, triển hai các luận điểm.

Tuần 35

1. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức và cảm nhận
được vẻ đẹp tâm hồn trong sáng, tính cách dũng cảm, hồn
nhiên, trong cuộc sống chiến đấu nhiều gian khổ, hi sinh
nhưng vẫn lạc quan của những cô gái thanh niên xung
phong trong truyện. Thành công trong việc miêu tả tâm lí
nhân vật, lựa chọn ngôi kể, ngôn ngữ kể hấp dẫn.
- Đọc – hiểu một văn bản tự sự sáng tác trong thời kì kháng
chiến chống Mĩ cứu nước. Phân tích tác dụng của việc sử
dụng ngôi kể thứ nhất xưng “tôi”.Cảm nhận vẻ đẹp hình
tượng nhân vật trong tác phẩm.
2. Giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức:
-Mục đích, yêu cầu, nội dung của biên bản, hợp đồng và các
loại biên bản thường gặp trong cuộc sống. Viết được một

( 23/4-28/4)

*Ôn tập Chủ đề 8: Truyện hiện
đại Việt Nam ( Phần 2)
- Ôn tập VB : Những ngôi sao xa
xôi
*Ôn tập Chủ đề 9:
- Ôn tập kiểm, tra
- Văn bản hành chính công vụ
* Bài dạy:
- Ôn tập : Ngữ pháp
- Luyện viết các văn bản Hành
chính công vụ

15


hợp đồng, một biên bản sự vụ hoặc hội nghị.
3.Hệ thống hoá kiến thức về các từ loại và cụm từ (danh từ,
động từ, tính từ, cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ và
những từ loại khác)
- Tổng hợp kiến thức về từ loại và cụm từ. Nhận biết và sử
dụng thành thạo những từ loại đã học.
Tuần 36
( 30/4-5/5)

Tuần 37
(7/5-12/5)

*Ôn tập Chủ đề 9:
- Ôn tập kiểm, tra
* Bài dạy:
- Ôn tập: Các tác phẩm thơ,
truyện hiện đại
- Ôn tập: Văn học nước
ngoài

- Hệ thống những kiến thức về các tác phẩm thơ, truyện hiện
đại, văn học nước ngoài đã học. Củng cố khắc sâu được nét
chính về tác giả, tác phẩm, nội dung ý nghĩa, nét đặc sắc về
nghệ thuật của các bài thơ, tác phẩm truyện, văn học nước
ngoài. Hình ảnh và cách diễn đạt độc đáo của các tác giả
trong các tác phẩm.
- Biết đọc hiểu, phân tích, cảm nhận một tác phẩm thơ,
truyện, văn học nước ngoài.
- Tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức về các tác phẩm thơ đã
học.

*Ôn tập Chủ đề 10:
- Tổng kết kiểm tra, trả bài
*Bài dạy
- Tổng kết văn học
- Ôn tập Văn nghị luận
- Kiểm tra tổng hợp

1.Củng cố khắc sâu kiến thức về các tác phẩm văn học. Biết
đọc hiểu, phân tích, cảm nhận một tác phẩm thơ, truyện, văn
học nước ngoài. Tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức về các
tác phẩm thơ đã học.
2. Củng cố kiến thức về bài văn nghị luận văn học. Các
bước khi làm bài nghị luận văn học.
- Tạo lập văn bản nghị luận văn học.Tiến hành các bước làm
bài nghị luận văn học .Tổ chức, triển hai các luận điểm.
3.Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh, rèn kĩ
năng làm bài.

16


Phê duyệt của BGH
Hiệu trưởng
(Kí tên và đóng dấu)

Phê duyệt của Tổ trưởng
chuyên môn
(Kí và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

MAI THỊ PHƯƠNG MAI

Cổ Lễ, ngày 06 tháng 09 năm 2017
Người lập kế hoạch

Nguyee

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×