Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước chi đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc ( Luận án tiến sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

LẠI HỢP QUỲNH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN
NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG
CƠ BẢN Ở HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 60.34.04.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. VŨ BÁ THỂ

THÁI NGUYÊN - 2014
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu trong luận văn là trung thực. Các thông tin tài liêu trình bày trong luận
văn đã đƣợc ghi rõ nguồn gốc. Những kết luận khoa học của luận văn chƣa
từng đƣợc công bố trong bất cứ công trình nào.
Thái Nguyên, tháng 5 năm 2014
Tác giả luận văn

Lại Hợp Quỳnh

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ii

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn này, em xin chân thành cảm ơn:
Các thầy, các cô của Đại học Thái Nguyên, đại học Kinh tế và Quản trị
kinh doanh, phòng Quản lý đào tạo Sau đại học trƣờng đại học Kinh tế và
Quản trị kinh doanh đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ em hoàn thành khóa học
trong 2 năm qua.
Đặc biệt, em xin đƣợc cảm ơn thầy giáo hƣớng dẫn - TS. Vũ Bá Thể,
ngƣời đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn
thành bản luận văn vừa đƣợc bảo vệ thành công trƣớc Hội đồng khoa học.
Em cũng xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp
tại KBNN Vĩnh Phúc, KBNN Lập Thạch, KBNN Vĩnh Tƣờng, KBNN Tam
Dƣơng, UBND huyện Lập Thạch, gia đình và bạn bè đã tạo điều kiện, giúp
đỡ, động viên để em hoàn thành tốt chƣơng trình học tập và nghiên cứu đề tài
trong thời gian vừa qua.
Thái Nguyên, tháng 5 năm 2014
Tác giả luận văn

Lại Hợp Quỳnh

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/
iii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................. ii
MỤC LỤC ....................................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................... vi
DANH MỤC BẢNG ...................................................................................... vii
DANH MỤC SƠ ĐỒ .................................................................................... viii
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................... 2
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 3
4. Kết quả nghiên cứu ....................................................................................... 3
5. Bố cục của Luận văn ..................................................................................... 4
Chƣơng 1.

KINH NGHIỆM
..................................................................................................... 5
c .. 5
....................................... 5

1.1.2. Kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản .................................................. 11
1.1.3 Đặc điểm của chi đầu tƣ XDCB bằng nguồn vốn NSNN ...................... 16
.. 18
1.1.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ
bản qua Kho bạc Nhà nƣớc. ............................................................................ 27
một số nƣớc, một số địa phƣơng trong tỉnh và rút ra những điểm để liên
hệ và vận dụng ............................................................................................... 30
ơ bản ... 30
1.2.2. Kinh nghiệm quản lý chi đầu tƣ xây dựng cơ bản ở một số địa phƣơng
thuộc tỉnh Vĩnh Phúc ....................................................................................... 34
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


iv
1.2.3. Những kinh nghiệm rút ra về công tác quản lý kiểm soát chi đầu tƣ xây
dựng cơ bản để huyện Lập Thạch có thể liên hệ và vận dụng ........................ 36
Chƣơng 2.

.. 39

2.1. Khung phân tích ....................................................................................... 39
.......................................................................... 40
....................................................................... 40
............................................................ 40
u ................................................................... 42
2.3.1. Chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế xã hội........................................................ 42
n ........ 42
...... 43
đầu tƣ xây dựng cơ bản qua KBNN ................................................................ 43
Chƣơng 3.

KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY

DỰNG CƠ BẢN

...... 45

3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên Kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch ........ 45
................................................................ 45
- xã hội..................................................... 48
3.1.3. Lợi thế và khó khăn của huyện Lập Thạch ........................................... 49
3.2. Thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản qua kho bạc
nhà nƣớc huyện Lập Thạch ............................................................................. 50
....................... 50
Lập Thạch ........................................................................................................ 52
huyện Lập Thạch ............................................................................................. 70
3.3.1. Kết quả đạt đƣợc ................................................................................... 70
3.3.2. Những tồn tại ......................................................................................... 71
3.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại ............................................................ 73
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


v
Chƣơng 4.
............................. 76
4.1. Định hƣớng hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản
qua Kho bạc Nhà nƣớc huyện ......................................................................... 76
4.1.1. Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu vốn đầu tƣ xây
dựng c

2011 - 2015 và giai đoạn

2016 -2020 ...................................................................................................... 76
4.1.2. Định hƣớng tăng cƣờng công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản
qua Kho bạc Nhà nƣớc .................................................................................... 80
4.1.3. Định hƣớng cơ chế quản lý chi đầu tƣ xây dựng cơ bản ...................... 82
4.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ
bản qua KBNN huyện Lập Thạch ................................................................... 85
4.2.1. Giải pháp về cơ chế chính sách ............................................................. 85
ầu tƣ ............. 89
4.2.3. Công tác cấp phát sử dụng vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản ...................... 92
cơ bản .................... 94
dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nƣớc ............................................................... 96
4.3. Một số kiến nghị....................................................................................... 98
4.3.1. Đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện ...................... 98
4.3.2. Đối với Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh .............................................. 98
4.3.3. Đối với Kho bạc Nhà nƣớc ................................................................... 99
4.3.4. Đối với Bộ Tài chính ........................................................................... 100
KẾT LUẬN .................................................................................................. 101
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 103

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


vi
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CTMT

: Chƣơng trình mục tiêu

HĐND

: Hội đồng nhân dân

KBNN

: Kho bạc Nhà nƣớc

KT-XH

: Kinh tế - xã hội

NSNN

: Ngân sách Nhà nƣớc

QLNN

: Quản lý nhà nƣớc

TABMIS : Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc
UBND

: Ủy ban nhân dân

XDCB

: Xây dựng cơ bản

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


vii
DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1: Tình hình kiểm soát, thanh toán vốn ĐTXDCB từ nguồn NSNN
cấp huyện qua KBNN từ năm 2004 đến năm 2013 ....................... 60
Bảng 3.2: Tình hình chi đầu tƣ XDCB từ nguồn ngân sách huyện Lập Thạch,
giai đoạn 2004 - 2013 ..................................................................... 65
Bảng 3.3: Tỷ trọng vốn đầu tƣ XDCB trên địa bàn Huyện Lập Thạch .......... 67
.................. 78

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


viii
DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Các cơ quan kiểm soát chi đầu tƣ thuộc ngành tài chính [3], [8] .. 14
cơ bản qua
KBNN [7] ....................................................................................... 24
Sơ đồ 2.1: Khung phân tích công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB qua KBNN ..... 39
........................... 51

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế quốc dân, đầu tƣ xây dựng cơ bản (XDCB) là một
trong những hoạt động quan trọng góp phần tạo ra cơ sở vật chất, kết cấu hạ
tầng kỹ thuật cho xã hội. Là nhân tố quyết định thay đổi chuyển dịch cơ cấu
kinh tế của mỗi quốc gia, thúc đẩy sự tăng trƣởng và phát triển kinh tế cũng
nhƣ trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.
Sau gần 30 năm t

, nƣớc

nông nghiệp

nhà nƣớc ta

... Sở

dĩ đạt đƣợc nhƣ vậy là do chúng ta
gi

(NSNN).

Đảng, nhà nƣớc và của chính quy
-

,t

-

.

Lập Thạch là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Vĩnh Phúc,
có nhiều tiềm năng phát triển triển kinh tế xã hội so với các huyện khác trong
tỉnh. Những năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn trong cân đối ngân sách
song địa phƣơng vẫn đảm bảo cân đối ngân sách chi cho đầu tƣ xây dựng cơ
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


2
bản thực hiện đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.
Tuy nhiên, công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản qua KBNN còn có
những tồn tại cơ bản nhƣ: Sử dụng NSNN (trong một số trƣờng hợp) còn kém
hiệu quả gây lãng phí, thất thoát; Công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ
bản chƣa thực sự tiết kiệm và hiệu quả, dễ phát sin
; Việc thực hiện chế độ công khai minh
bạch trong chi đầu tƣ xây dựng cơ bản của những đơn vị thụ hƣởng ngân sách
còn hạn chế.
Xuất phát từ những lý do trên nên tôi lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện
công tác quản lý vốn Ngân sách Nhà nước chi đầu tư xây dựng cơ bản ở
huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc” để nghiên cứu và thực hiện luận văn thạc
sĩ kinh tế của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
, từ đó
tƣ xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nƣớc, góp phần nâng cao hiệu quả đầu
tƣ công trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
2.2. Mục tiêu cụ thể
kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản qua KBNN.
- Phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản
qua KBNN huyện Lập Thạch, từ đó
dựng cơ bản tại KBNN huyện Lập Thạch.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


3
và kiến nghị nhằm hoàn

-

, tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu

cùng các
văn bản có tính pháp quy khác.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2.1.
Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn kinh
nghiệm một số nƣớc; một số tỉnh thành trong nƣớc

trạng chi đầu tƣ xây dựng cơ bản qua KBNN huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh
Phúc từ năm 2004 đến năm 2013. Trên cơ sở đó


.

3.2.2.
Một số nƣớc, một số t
.
3.2.3.
Đ
2004
số

2013, trọng tâm là phân tích

2010-2013.

4. Kết quả nghiên cứu
Góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề về cơ sở l luận, thực tiễn
.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


4

2013 trên địa bàn huyện Lập Thạch để ra những

2004

ƣu điểm, hạn chế và nguyên nhân.
Trên cơ sở những chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc mà đề
xuất

và kiến nghị

.
5. Bố cục của Luận văn
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận
văn đƣợc kết cấu bao gồm 4 chƣơng:
Chƣơng 1:
tƣ đầu tƣ xây dựng cơ bản qua KBNN;
Chƣơng 2: Phƣơng pháp và hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu;
Chƣơng 3: Thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản
qua KBN

;

Chƣơng 4: Định hƣớng, giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công
tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản qua KBNN huyện Lập Thạch.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Luận án đầy đủ ở file: Luận án Full

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×