Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường cao đẳng dược phú thọ (Luận án tiến sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
––––––––––––––––––––––––

NGUYỄN THỊ MINH HẰNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG DƢỢC PHÚ THỌ

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

THÁI NGUYÊN - 2014
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
––––––––––––––––––––––––


NGUYỄN THỊ MINH HẰNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG DƢỢC PHÚ THỌ
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 60.34.04.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS THỊNH VĂN VINH

THÁI NGUYÊN - 2014
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn
“Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Dược Phú
Thọ ” là trung thực, là kết quả nghiên cứu của riêng tôi.
, số liệu sử dụng trong luận văn do phòng tài chính, phòng
tổ chức hành chính cung cấp và do cá nhân tôi thu thập từ các báo cáo của
Ngành Tài chính, sách, báo, tạ

.

Ngày

tháng

năm 2014

Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Minh Hằng


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ii

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý tài
chính tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ”, tôi đã nhận được sự hướng
dẫn, giúp đỡ, động viên của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin được bày tỏ sự
cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện giúp đỡ
tôi trong học tập và nghiên cứu.
Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Quản lý
Đào tạo Sau Đại học, các khoa, phòng của
Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ
tôi về mọi mặt trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này.
Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn
.
Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu của các nhà
khoa học, các thầy, cô giáo trong
Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.
Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi còn được sự giúp đỡ và cộng tác
của các đồng chí tại địa điểm nghiên cứu, tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám
hiệu Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ; Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ; cán
bộ phòng Tài chính, phòng Tổ chức hành chính, phòng đào tạo…
Tôi xin cảm ơn sự động viên, giúp đỡ của bạn bè và gia đình đã giúp
tôi thực hiện luận văn này.
Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với mọi sự giúp đỡ quý báu đó.
Việt Trì, ngày tháng

năm 2014

Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Minh Hằng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


iii

MỤC LỤC
Lời cam đoan ...................................................................................................... i
Lời cảm ơn ........................................................................................................ ii
Mục lục ............................................................................................................. iii
Danh mục các từ viết tắt ................................................................................... vi
Danh mục các bảng ......................................................................................... vii
Danh mục các biểu đồ, sơ đồ ......................................................................... viii
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ..................................................................... 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 2
4. Ý nghĩa khoa học và đóng góp mới của luận văn ......................................... 3
5. Kết cấu của đề tài .......................................................................................... 3
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI
CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC
ĐÀO TẠO ........................................................................................................ 4
1.1. Quản lý tài chính tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đào tạo ..... 4
1.1.1.Khái niệm về tài chính và quản lý tài chính tại các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực đào tạo....................................................................... 4
1.1.2. Nội dung quản lý tài chính các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực đào tạo ........................................................................................................ 7
1.1.3. Vai trò của quản lý tài chính doanh nghiệp .......................................... 16
1.1.4. Nhiệm vụ của công tác quản lý tài chính .............................................. 16
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính của doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đào tạo ......................................................... 19
1.2.1. Các nhân tố khách quan ........................................................................ 19
1.2.2. Các nhân tố chủ quan ............................................................................ 21
1.3. Kinh nghiệm quản lý tài chính tại doanh nghiệp ..................................... 22
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


iv
1.3.1. Kinh nghiệm quản lý tài chính của công ty Johnson & Johnson Hoa
kỳ: Nỗ lực giữ gìn danh tiếng.......................................................................... 22
1.3.2. Kinh nghiệm quản lý tài chính và cắt giảm chi phí của CEO Vật
Giá Nguyễn Ngọc Điệp ................................................................................... 24
1.3.3. Một số bài học kinh nghiệm đối với Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ ..... 27
Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 28
2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 28
2.2. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 28
2.2.1

..................................................... 28

2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 28
2.2.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích thông tin .......................................... 29
2.3. Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý tài chính...................................... 33
2.3.1. Hiệu quả sử dụng tổng tài sản ROA ( return on assest) ........................ 33
2.3.2. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định: Được đánh giá thông qua các chỉ
tiêu sau: ........................................................................................................... 33
2.3.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn: Được đánh giá thông qua: ........... 33
2.3.4. Hiệu quả sử dụng tổng nguồn vốn ........................................................ 34
2.3.5. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu: được thể hiện qua các chỉ tiêu sau ...... 35
2.3.6. Hiệu quả sử dụng vốn vay: được thể hiện qua chỉ tiêu hệ số thanh
toán lãi vay và sức sinh lời của tổng nguồn vốn. ............................................ 35
2.3.7. Hiệu quả sử dụng chi phí ...................................................................... 36
2.3.8. Quản lý các nguồn lực tài chính ............................................................ 37
Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG DƢỢC PHÚ THỌ ....................................... 39
3.1. Giới thiệu chung về Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ ............................ 39
3.2. Thực trạng quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ .............. 46
3.2.1. Thực trạng quản lý tài sản ........................................................................ 46
3.2.2. Thực trạng quản lý và sử dụng nguồn vốn............................................ 55
3.2.3. Đánh giá tình hình công nợ và khả năng thanh toán ............................. 65
3.2.4. Sử dụng phương pháp Dupont để phân tích ROE ................................ 69
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


v
3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tài chính tại Trường Cao đẳng
Dược Phú Thọ ................................................................................................. 70
3.3.1. Nhân tố khách quan ............................................................................... 70
3.3.2. Nhân tố chủ quan .................................................................................. 71
3.4. Đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ ... 72
3.4.1. Kết quả đạt được ................................................................................... 72
3.4.2. Khó khăn và tồn tại ............................................................................... 75
Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN
LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG DƢỢC PHÚ THỌ ............... 77
4.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Trường trong thời gian tới......... 77
4.1.1. Định hướng của trường trong thời gian tới ........................................... 77
4.1.2. Mục tiêu của trường đến năm 2020 ...................................................... 78
4.1.3. Định hướng hoàn thiện quản lý tài chính của trường Cao đẳng
Dược Phú Thọ ................................................................................................. 78
4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng
Dược Phú Thọ ................................................................................................. 79
4.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ............................................... 79
4.2.2. Tăng cường khai thác, bồi dưỡng nguồn thu ........................................ 80
4.2.3. Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ
quản lý tài chính - kế toán ............................................................................... 83
4.2.4. Sắp xếp lại bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả .................. 85
4.2.5. Hoàn thiện quy chế quản lý tài chính của nhà trường .......................... 86
4.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát tài chính ................................. 87
4.3. Điều kiện để giải pháp có tính khả thi ..................................................... 87
4.3.1 Đối với nhà nước .................................................................................... 87
4.3.2. Đối với Trường cao đẳng Dược Phú Thọ ............................................. 88
KẾT LUẬN .................................................................................................... 89
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 91

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


vi

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CỤM TỪ
BH
CCDV
CSH
ĐTTC
HĐSXKD
HTK
KP
TNDN
TS

DIỄN GIẢI
Bán hàng
Cung cấp dịch vụ
Chủ sở hữu
Đầu tư tài chính
Hoạt động sản xuất kinh doanh
Hàng tồn kho
Kinh phí
Thu nhận doanh nghiệp
Tài sản

TSCĐ

Tài sản cố định

TSLĐ

Tài sản lưu động

TSNH

Tài sản ngắn hạn

UBND

Ủy ban nhân dân

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


vii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1: Bảng phân tích tình hình tài chính của trường giai đoạn 2011-2013 .. 43
Bảng 3.2: Phân tích sự biến động về quy mô và cơ cấu tài sản, nguồn vốn
năm 2011 ......................................................................................... 46
Bảng 3.3: Bảng phân tích sự biến động tài sản và nguồn vốn giai đoạn
2012-2013 ....................................................................................... 47
Bảng 3.4: Bảng phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định ........................... 51
Bảng 3.5: Bảng phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn ........................ 53
Bảng 3.6: Bảng phân tích khả năng tài trợ về vốn của trường........................ 58
Bảng 3.7: Bảng phân tích sự biến động của vốn luân chuyển trong giai
đoạn 2011-2013 .............................................................................. 59
Bảng 3.8: Bảng phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu .......................... 60
Bảng 3.9: Bảng phân tích tình hình công nợ của trường ................................ 65
Bảng 3.10: Bảng phân tích khả năng thanh toán của trường .......................... 67
Bảng 3.11: Bảng phân tích ROE bằng phương pháp Dupont ......................... 69
Bảng 3.12: Thu nhập bình quân tháng của cán bộ - giảng viên Trường
Cao đẳng Dược Phú Thọ ................................................................. 74

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


viii

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
Biểu đồ:
Biểu đồ 3.1: Biểu đồ cơ cấu tài sản giai đoạn 2011 - 2013 ............................ 49
Biểu đồ 3.2: Biến động sức sản xuất, sức sinh lời, sự hao phí của TSCĐ
giai đoạn 2011-2013 ....................................................................... 51
Biểu đồ 3.3: Biến động sức sản xuất, sức sinh lời của Tài sản ngắn hạn
bình quân và hệ số vòng quay HTK từ 2011-2013 ......................... 54
Biểu đồ 3.4: Biến động số ngày một vòng quay hàng tồn kho giai đoạn
2011-2013 ....................................................................................... 54
Biểu đồ 3.5: Biến động cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2011-2013 .................... 56
Biểu đồ 3.6: Biến động tỷ số nợ và tỷ số tự tài trợ tại Trường giai đoạn
2011-2013 ....................................................................................... 58
Biểu đồ 3.7: Biến động vốn luân chuyển tại Trường giai đoạn 2011-2013.... 59
Biểu đồ 3.8: Biến động tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH và số vòng quay
vốn CSH .......................................................................................... 60
Biểu đồ 3.9: Biến động các hệ số thanh toán .................................................. 68
Sơ đồ:
Sơ đồ 2.1: Mô hình phân tích tài chính Dupont .............................................. 32
Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức trường Cao đẳng Dược Phú Thọ ............................ 41
Sơ đồ 3.2: Tổ chức bộ máy kế toán của Trường ............................................. 42

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ, trình độ dân trí và tiềm
lực khoa học trở thành động lực chính của sự tăng tốc phát triển kinh tế- xã
hội, giáo dục- đào tạo được coi là nhân tố quyết định sự thành bại của mỗi
quốc gia. Nhận thức sâu sắc giáo dục đào tạo cùng với khoa học công nghệ là
nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho giáo
dục là đầu tư cho phát triển, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định: “ coi giáo
dục- đào tạo là quốc sách hàng đầu”- (Nghị quyết đại hội lần thứ 2 Ban chấp
hành trung ương khóa VIII)
Trong đào tạo, quản lý tài chính tốt sẽ tạo điều kiện để tăng quy mô,
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học từ đó tác động
trực tiếp tới hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo. Nó có tác dụng thức
đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển thông qua điều tiết và sử dụng có hiệu quả các
nguồn tài lực.
Các đơn vị đào tạo ngoài công lập hoạt động với 100% vốn góp của các
cổ đông, tự chủ trong thu chi tài chính, muốn quản lý tài chính tốt thì các đơn
vị đào tạo ngoài công lập cần nắm được những nhân tố ảnh hưởng, mức độ và
xu hướng tác động của từng nhân tố đến tình hình tài chính của đơn vị mình.
Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở phân tích tài chính. Việc thường
xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản lý đơn vị đào tạo thấy rõ
thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có thể nhận ra những mặt mạnh, mặt yếu
của đơn vị mình nhằm làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù
hợp cho tương lai và đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định
và tăng cường tình hình tài chính giúp nâng cao chất lượng đơn vị đào tạo.
Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, với 100% vốn do các cổ đông đóng
góp, hoạt động theo nguyên tắc tự đảm bảo thu chi, chịu trách nhiệm về quản
lý tài chính với hoạt động của mình, cũng không nằm ngoài xu thế chung, cần
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Luận án đầy đủ ở file: Luận án FullTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x